Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Ataskaitos/ dokumentai

Reguliuojamos veiklos rodikliai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.

2016 m. elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Elektros energetikos sektorius

2016 m. gamtinių dujų sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitos pateikiamos kartu su nepriklausomo audito išvada:

ESO 2016 m. reguliuojamos veiklos ataskaitos - Gamtinių dujų sektorius

 

ESO 2016 metų investicijos elektros energetikos sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
35-6 kV elektros tinklas  48,5
0,4 kV elektros tinklas  32,6
Nauji vartotojai  39,5
Ryšiai ir valdymo sistemos 3,2
Transporto priemonės 1,2
Kita įranga, prietaisai, įrankiai  0,2
Nematerialus turtas 1,7
Kitas turtas  3,6
Investicijos, iš viso 130,7

Planuojamos investicijos į elektros tinklus ir kitą elektros skirstymo veikloje naudojamą turtą (elektros energetikos sektoriaus investicijų planas 2015-2025 metais)    

 ESO 2016 metų investicijos gamtinių dujų sektoriuje, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
Naujas turtas iš viso:  11,5 
Dujų sistemų plėtra 10,5
Kompiuterinė technika 0,0
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 0,6
Nematerialus tutas 0,4
Turto atstatymas, rekonstrukcija iš viso: 6,4
Dujotiekiai 2,7
Dujų reguliavimo punktai 1,4
Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas 2,3
Kitas turtas (pastatai) 0,0
Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti 0,6
Investicijos, iš viso 18,5

Planuojamos investicijos į dujų tinklus ir kitą gamtinių dujų skirstymo veikloje naudojamą turtą (dujų energetikos sektoriaus investicijų planas 2016-2025 metais)   

 

Informacija apie vadovų atlygį per 2017 m. 6 mėn.
  Stebėtojų tarybos narių atlyginimai, Eur
Stebėtojų tarybos pirmininkas Dalius Misiūnas -
Stebėtojų tarybos narė Ilona Daugėlaitė -

Stebėtojų tarybos narys Petras Povilas Čėsna
(nepriklausomas narys)

868,80
  Darbo užmokestis, EUR Valdybos narių atlyginimai, EUR
Generalinė direktorė Dalia Andrulionienė 40 076,55 -
Valdybos pirmininkė Dalia Andrulionienė   8 688
Valdybos narys Augustas Dragūnas   5 214
Valdybos narys Rytis Borkys   5 214
Valdybos narys Saulius Vaičekauskas   1 822, 85
Valdybos narys Ignas Pranskevičius   4 681,39
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai