Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Ataskaitos/ dokumentai

Reguliuojamos veiklos rodikliai

 2015 metais AB LESTO patirtos sąnaudos elektros energijos skirstymo ir tiekimo veikloje, mln. eurų:

Išlaidų straipsnis Elektros energijos skirstymo veiklos verslo vienetas Elektros energijos tiekimo veiklos verslo vienetas Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas Iš viso
Elektros energijos įsigijimo sąnaudos

-

-

  340,80

340,80

Sąnaudos technologinėms ir savosioms reikmėms


36,23- 36,23 

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos


26,23

0,03 

- 26,26 

Remonto, techninės priežiūros  ir  ekploatavimo sąnaudos


27,48

0,04 

- 27,52 

Personalo sąnaudos

 35,15  1,93 

- 37,09 

Mokesčių sąnaudos

1,71

0,02 

- 1,73 

Finansinės sąnaudos 0,01 

0,00 

- 0,01 

Administracinės sąnaudos 10,60 

1,16 

- 11,76 

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

1,50 

1,13 

- 2,63 

Kitos pripažįstamos sąnaudos

1,40 

0,03 

- 1,42 

Sąnaudos, iš viso

140,32 4,34 340,80 485,46

AB LESTO 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.
Nepriklausomo auditoriaus išvada apie AB Lesto reguliuojamos veiklos ataskaitas

2015 metais AB „Lietuvos dujos“ patirtos sąnaudos gamtinių dujų skirstymo veikloje, mln. eurų:

Išlaidų straipsnis  Gamtinių dujų skirstymo veiklos verslo vieneto skirstymo paslauga
Sąnaudos technologinėms reikmėms
 
3,58   
 
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 7,81   
 
Remonto, techninės priežiūros ir ekploatavimo sąnaudos 4,39   
 
Personalo sąnaudos 19,62   
 
Mokesčių sąnaudos 1,48   
 
Administracinės sąnaudos 1,31   
 
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 0,06   
 
Kitos sąnaudos 0,97  
Sąnaudos, iš viso  39,22

 AB „Lietuvos dujos“ 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.     
Nepriklausomo auditoriaus išvada apie AB Lietuvos dujos reguliuojamos veiklos ataskaitas

AB LESTO 2015 metų investicijos, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
35-6 kV elektros tinklas  44,0   
 
0,4 kV elektros tinklas  25,7  
Nauji vartotojai  42,9   
  
Ryšiai ir valdymo sistemos 1,0   
 
Transporto priemonės 0,8  
Kita įranga, prietaisai, įrankiai  0,2   
 
Nematerialus turtas 2,1  
Kitas turtas  0,9   
 
Investicijos, iš viso 117,6

Planuojamos investicijos į elektros tinklus ir kitą elektros skirstymo veikloje naudojamą turtą (elektros energetikos sektoriaus investicijų planas 2015-2025 metais)    

 AB „Lietuvos dujos“ 2015 metų investicijos, mln. eurų:

Pavadinimas Investicijos
Naujas turtas iš viso:  8,73   
 
Dujų sistemų plėtra 8,64   
  
Kompiuterinė technika 0,04   
 
Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 0,05   
  
Turto atstatymas, rekonstrukcija iš viso: 5,20   
 
Dujotiekiai 2,51  
Dujų reguliavimo punktai 0,58   
 
Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas 2,08   
 
Kitas turtas (pastatai) 0,04   
 
Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti 0,06   
 
Investicijos, iš viso 13,99

Planuojamos investicijos į dujų tinklus ir kitą gamtinių dujų skirstymo veikloje naudojamą turtą (dujų energetikos sektoriaus investicijų planas 2016-2025 metais)   

 

Informacija apie priskaičiuotas pinigų sumas per 2016 m. 6 mėn.
  Stebėtojų tarybos narių atlyginimai, Eur
Stebėtojų tarybos pirmininkas Dalius Misiūnas -
Stebėtojų tarybos narė Ilona Daugėlaitė -

Stebėtojų tarybos narys Petras Povilas Čėsna
(nepriklausomas narys)

782
  Darbo užmokestis, EUR Valdybos narių atlyginimai, EUR
Generalinis direktorius Liudas Liutkevičius 27111 -
Valdybos pirmininkas Liudas Liutkevičius   8688
Valdybos narys Augustas Dragūnas   6030,20
Valdybos narys Rytis Borkys   6000,24
Valdybos narys Dalius Svetulevičius   5214
Valdybos narė Dalia Andrulionienė   6000,24
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba