Susisiekime

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

2021 m. vasario 26 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT- 03212 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. kovo 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijoje 2020 m. lapkričio 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ iki 2021 m. kovo 31 d. 24:00 val. yra paskelbtas karantinas, kuris apima draudimą atvirose ir uždarose erdvėse organizuoti visus renginius bei susibūrimus. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, visiems Bendrovės akcininkams sudaro galimybę dalyvauti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt, skyrelyje „Investuotojams“.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2021 m. kovo 30 d. 10.00 val. Susirinkimo vieta (t. y. adresas, kuriuo akcininkai turėtų siųsti fiziniu parašu pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius) - Aguonų g. 24, Vilnius, kvalifikuotu el. parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai taip pat gali būti pateikiami info@eso.lt.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2021 m. kovo 23 d. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

2021 m. vasario 26 dienos Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtinta Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:

1. Dėl pritarimo 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

„Pritarti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.

2. Dėl audituoto 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

„Patvirtinti audituotą 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

3. Dėl 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

„Paskirstyti 2020 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius) (pridedama)“.

Bendrovės akcininkų teisių apskaitos diena – 2021 m. balandžio 14 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje.

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.ignitisgamyba.lt teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei adresu Aguonų g. 24, Vilnius, arba elektroniniu paštu [email protected].

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu [email protected] arba pristatomi Bendrovei adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Gavus klausimų, atsakymai Bendrovės akcininkams bus pateikiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. vienu metu visiems Bendrovės akcininkams iki visuotinio akcininkų susirinkimo, klausimų ir atsakymų forma Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Balsavimo biuletenis

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).