Susisiekime

Grupės dividendų politiką

2024 m. sausio 30 d. „Ignitis grupė“ valdyba patvirtino atnaujintą „Ignitis grupės“ valdomų įmonių dividendų politiką, su kuria galite susipažinti čia, pagal kurią:

  • Dukterinių įmonių valdymo organai siūlo skirti pelno dalį dividendams už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį – ne mažiau kaip 80 procentų įmonės grynojo pelno, gauto ataskaitiniu laikotarpiu, už kurį siūloma skirti dividendus
  • Įmonių valdymo organai gali siūlyti skirti pelno dalį dividendams už finansinius metus, jei ataskaitiniu laikotarpiu įmonė patyrė nuostolį, tačiau yra sukaupusi nepaskirstytojo pelno iš ankstesnių ataskaitinių laikotarpių ir, atitinkamai, ataskaitinių finansinių metų įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra teigiama. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, kai yra būtinasis poreikis patronuojančiai bendrovei gauti dividendus, įgyvendinant patronuojančios bendrovės dividendų politiką.
  • Įmonių valdymo organai gali siūlyti nustatyti mažesnę už Politikos 4.1 papunktyje įmonėms nustatytą dividendams išmokėti skirtą pelno dalį, arba siūlyti neskirti dividendų už ataskaitinį laikotarpį, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
  • įmonė, remdamasi Grupės strategija, įgyvendina žaliosios generacijos investicinius projektus;
  • įmonės galimybes skirti dividendus riboja finansavimo sutartyse nustatyti kovenantai;
  • įmonė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą;
  • įmonės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už Įmonės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą;
  • įmonė yra nemoki, arba išmokėjus dividendus taptų nemoki, arba Įmonės skolos lygis yra per didelis;
  • įmonė yra gavusi rašytinį Iždo vadovo ir Grupės finansų vadovo pritarimą taikyti 4.4 papunktį dėl atvejų, nenumatytų 4.4.1–4.4.5 papunkčiuose


Istorinė informacija buvusiems investuotojams:

  2019.01.01-2019.12.31 2018.01.01-2018.06.30 2017.01.01-2017.12.31
ESO išmokėti dividendai 
vienai akcijai (eurais)
0,076 0,014 0,02535
ESO išmokėtų dividendų 
suma (mln. eurų) 
67,991 12,524  63,831

 

 už 2016 7-12 mėn.UŽ 2016 1-6 MĖN.UŽ 2015 7-12 MĖN.
ESO išmokėti dividendai 
vienai akcijai (eurais)
0,05786 0,0140 0,0342
ESO išmokėtų dividendų 
suma (mln. eurų) 
51,765 12,525 30,596

 

 Už 2015 1-6 mėn.Už 2014 m.Už 2013 m.
LESTO išmokėti dividendai 
vienai akcijai (eurais)
0,036 0,052 0,055
LESTO išmokėtų dividendų 
suma (mln. eurų) 
21,742 31,319 33,234

 

 Už 2015 1-6 mėn.Už 2014 m.Už 2013 m.
„Lietuvos dujų“ išmokėti dividendai
vienai akcijai (eurais)
0,0356 0,1658 0,0531
„Lietuvos dujų“ išmokėtų dividendų
suma (mln. eurų) 
10,3 48,2 15,4

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).