Susisiekime

Viešosios konsultacijos

Viešoji konsultacija dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų pakeitimo derinimo 2023.07.25 – 2023.08.08

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) atnaujino ir parengė viešajai konsultacijai elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties sąlygas. 
Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus.

Prašome pastabas ir siūlymus lentelėse teikite el. paštu [email protected] ir [email protected] iki š. m. rugpjūčio 8  dienos.

Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutartis

Pastabų ir pasiūlymų lentelė

Viešoji konsultacija dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties standartinių sąlygų 2023.03.20 – 2023.03.31

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) atnaujino ir parengė viešajai konsultacijai elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties sąlygas. 

Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus.

Pagal Elektros energetikos įstatymo pakeitimus Bendrovė ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d. turi parengti ir, suderinus su VERT, savo interneto svetainėje paskelbti elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties standartines sąlygas.

Prašome pastabas ir siūlymus lentelėse teikite el. paštu [email protected] ir [email protected] iki š. m. kovo 31 dienos.

Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties sąlygos

Pastabų ir pasiūlymų lentelė pildymui

 

Viešoji konsultacija dėl Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos tvarkos aprašo 2023.03.30 – 2023.04.14

Šiuo raštu norime Jus informuoti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 32 straipsnio 9 dalimi, kur įtvirtinta, kad biodujų gamintojo prašymo išduoti preliminarias prijungimo sąlygas, prašymo sudaryti biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos paslaugos sutartį formos, kartu su prašymais pateikiamų dokumentų sąrašas nustatomi su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintame Dujų sistemos operatoriaus prijungimo prie dujų sistemos tvarkos apraše,  parengė ir viešai konsultacijai skelbia Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo tvarkos aprašo projektą (toliau – aprašas).

Aprašo nuostatomis siekiama, kaip tai numato minėto įstatymo nuostata, patvirtinti reikiamas prašymų formas, nustatyti, kokie dokumentai yra reikalingi teikiant šiuos prašymus bei reglamentuoti biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie Bendrovės valdomų gamtinių dujų skirstymo sistemos tvarką ir sąlygas.

Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus.

Prašome pastabas ir siūlymus lentelėse teikite el. paštu [email protected] ir [email protected] iki š. m. balandžio 14 dienos.

Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos tvarkos aprašas

Pastabų ir pasiūlymų lentelė pildymui

Viešoji konsultacija dėl naudojimosi ab „energijos skirstymo operatorius“ Gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių pakeitimo 2023.05.08 – 2023.05.19

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė/Operatorius) teikia viešajai konsultacijai Bendrovės parengtas ir atnaujintasNaudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles (toliau – Taisyklės)1. 

Taisyklėse atliekami šie pakeitimai: 

1. Dėl Taisyklių 33.20 papunkčio  

Siūloma Taisyklėse įtvirtinti konkretų terminą, iki kurio gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojas- tiekėjas gali pateikti prašymą atlikti neplaninį dujų matavimo priemonės rodmenų neplaninį patikrinimą. Konkrečių terminų nustatymas dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų nurašymui reikalingas siekiant efektyvinti Operatoriaus darbą vykdant apskaitos rodmenų nurašymo darbus, t. y. numatyti reikalingus išteklius tiekėjo pateiktų užsakymų vykdymui, suplanuoti jų vykdymą per ataskaitinį laikotarpį. 

Nurodyti konkretūs terminai svarbūs norint užtikrinti vartotojų pasitenkinimą tiek Operatoriaus, tiek Operatoriaus vardu teisėtai veikiančių asmenų darbo kokybe, darbų atlikimo greičiu, suteikti galimybę vartotojams geriau susiplanuoti laiką, kada galės sudaryti sąlygas Operatoriui patikrinti dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis. 

2. Dėl Taisyklių 41.3 papunkčio 

Pakeitimas atliekamas teisinio aiškumo tikslais ir siekiant suderinti su Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių2, 55 punkto nuostata, pagal kurią tiekimo įmonės, su kuriomis vartotojas turi sudaręs sutartis, skirstymo sistemos operatorius turi teisę tikrinti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis. Vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir įsileisti skirstymo sistemos operatoriaus ir (ar) tiekimo įmonės darbuotojus ar kitus jų įgaliotus asmenis į savo valdas ar patalpas dujų kiekio matavimo priemonių patikrinimui. 

3. Dėl Taisyklių 57, 60, 61 punktų  

Siūloma numatyti, kad dujų kokybė turi atitikti Energetikos ministro patvirtintus Gamtinių dujų kokybės reikalavimus3 ir išbraukti nuostatą, pagal kurią pristatomos dujos gali atitikti su sistemos naudotoju sutartus dujų kokybės reikalavimus. Šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato galimybės susitarti dėl kitokių kokybės reikalavimų nei kad nurodyta minėtuose reikalavimuose.   

4. Dėl Taisyklių 104 punkto  

Įvertinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 8034 nuostatas, išbraukta buvusi nuostata, numačiusi, kad ekstremalios energetikos situacijos atveju, Operatoriui gavus iš perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą apriboti dujų skirstymą sistemoje didesne apimtimi negu vartotojų, turinčių nepertraukiamo tiekimo režimą poreikis, dujų skirstymo apribojimas ar nutraukimas šiems vartotojams vykdomas vadovaujantis Sistemos naudotojo su perdavimo sistemos operatoriumi suderintu ir Operatoriui pateiktu dujų tiekimo grafiku. Nepateikus grafiko, Operatorius turi teisę apriboti ar nutraukti dujų skirstymą vartotojams savo nuožiūra, vadovaujantis skirstymo sutartyse nurodytomis dujų tiekimo ribojimo grupėmis. 

Vietoj šios nuostatos teisinio aiškumo tikslas įtvirtinta, kad jeigu sutrinka dujų tiekimas ar nutraukiamas dujų tiekimas, vartotojams dujos tiekiamos ir transportuojamosarba dujų tiekimas ir transportavimas ribojamas ar palaipsniui nutraukiamas vadovaujantis Gamtinių dujų teikimo saugumą užtikrinančių priemonių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių aprašo patvirtinimo“, nuostatomis. 

5. Dėl Taisyklių 139 punkto  

Patikslintas paslaugų grafiko pateikimo terminas (vietoj buvusios 15 kiekvieno mėnesio dienos numatyta 23 kiekvieno mėnesio diena), atsižvelgiant į faktiškai dabar vykstantį paslaugų grafiko pateikimo procesą. 

6. Dėl buvusio Taisyklių 144 punkto (dabar – 144–146 punktai) 

Naujai įtraukiami Taisyklių punktai ir papunkčiai reglamentuoja suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) tarpusavio skolinimosi tvarką, kuri dabartinėje Taisyklių redakcijoje nebuvo aprašyta ir tapo aktuali SGD paskirstymo stotyje veikiant daugiau nei vienam sistemos naudotojui ir siekiant  vartotojams užtikrinti nepertraukiamą dujų tiekimą.  

Taisyklėse atsisakoma nuostatos, pagal kurią jeigu sistemos naudotojas neužtikrina krovinio pristatymo <...>krovinio pristatymu į SGD stotį pasirūpina operatorius. Pažymėtina, kad  dujų tiekimas į SGD stotelę jeigu to negali atlikti sistemos naudotojas, nėra operatoriui būdinga veikla. Tad įvertinus AB „Klaipėdos nafta“ gerąją praktiką, numatoma, kad sistemos naudotojai SGD stotyje turi galimybę reikiamą dujų kiekį skolintis vienas iš kito. Tokiu būdu bus de jure įtvirtinta praktika, kuri taikoma SGD stotyje sistemos naudotojų jau šiuo metu.  

7. Dėl buvusio Taisyklių 149 punkto (dabar – 150 punktas) 

Operatorius sistemos naudotojui per AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacijos ir paslaugų teikimo internetu elektroninė skirstymo paslaugų užsakymo ir administravimo sistemą informaciją apie jo likučius SGD stotyje. Bendras SGD stoties dujų likutis yra perteklinė informaciją, todėl išbraukiamas sakinys „šiame punkte nustatyta tvarka Operatorius taip pat teikia duomenis apie SGD likutį SGD paskirstymo stotyje“

Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus. 

Prašome Jūsų pateikti savo pastabas ir siūlymus lentelėse Bendrovei el. paštu [email protected] ir [email protected]  iki š. m. gegužės 19  dienos. 

Naudojimosi AB Energijos skirstymo operatorius gamtinių dujų sistema taisyklės

Pastabų ir pasiūlymų lentelė pildymui

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).