Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Akcininkų susirinkimų projektai

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023, 2017 m. kovo 2 dienos ESO valdybos sprendimu šaukiamas eilinis ESO visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2017 m. kovo 24 d. 13.00 val., AB „Energijos skirstymo operatorius“ registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 24, antro aukšto 207 salėje, Vilniuje.

Akcininkų registracijos pradžia – 12.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 12.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2017 m. kovo 17 d. Dalyvauti ir balsuoti ESO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra ESO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

2017 m. kovo 2 d. ESO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi tokie sprendimų projektai:

ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo 2016 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" metiniam pranešimui.

2. Dėl audituoto 2016 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3. Dėl 2016 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

Siūlomi ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:

1. Dėl pritarimo 2016 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" metiniam pranešimui.

Sprendimo projektas:

1.1. Pritarti 2016 metų AB „Energijos skirstymo operatorius" metiniam pranešimui (pridedama).

2016 m. metinis pranešimas 

2. Dėl audituoto 2016 m. AB „Energijos skirstymo operatorius" bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Sprendimo projektas:

2.1. Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą 2016 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

2016 m. metinis pranešimas 

3. Dėl 2016 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

Sprendimo projektas:

3.1. Paskirstyti 2016 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius) (pridedama).

2016 m pelno (nuostolių) paskirstymas (projektas)

Akcininkas, dalyvaujantis ESO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame ESO visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@eso.lt ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 23 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui ESO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.

ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios ESO akcijos ESO akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios ESO akcijos ESO akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki ESO visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu ESO, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@eso.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančiu ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@eso.lt arba pristatomi ESO, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, ESO ne vėliau kaip likus 10 dienų iki ESO visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. ESO pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ balsavimo biuletenis

Su ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti ESO interneto tinklalapyje http://www.eso.lt/ ir ESO patalpose, adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba