Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Informacija apie akcijas, asocijuotos įmonės

Informacija apie akcijas

 • Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 259 442 796,57 EUR. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.

 • Akcijų rūšis
  Paprastosios vardinės akcijos
 • Akcijų skaičius
  894 630 333 vnt.

 •  Nominalioji vertė
  0,29 EUR

 •  Bendra nominalioji vertė
  259 442 796,57 EUR

 •  Akcijos, suteikiančios balsavimo teisę
  894 630 333 vnt.

Akcininkai

 • UAB „Ignitis grupė“, UAB, Žvejų g. 14, LT- 09310 Vilnius, įmonės kodas 301844044
  Nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius - 849 743 761 vnt.
  Turima įstatinio kapitalo dalis - 94,98 proc.

 • Smulkieji akcininkai – akcijų dalis 5,02 proc.

Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes

 • Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra.

Dukterinės bendrovės ir susijusios įmonės

 • ESO dukterinių bendrovių ir susijusių įmonių neturi.

Asocijuotos įmonės

 • ESO bendrai su kitomis įmonėmis valdo UAB „Verslo aptarnavimo centrą“ ir UAB "Ignitis grupės paslaugų centras".
 • Kapitalo dalis:

  UAB „Ignitis grupės paslaugų centras" – 26.84 proc.
  UAB „Verslo aptarnavimo centras" - 22,25 proc.

Naujausia ir aktuali informacija apie filialus ir atstovybes, dukterines ir asocijuotas įmones, akcijų kiekį, susijusių šalių sandorius pateikiama Finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose.

AB ESO, "Ignitis grupės paslaugų centras", UAB, UAB Verslo aptarnavimo centras – bendrovės įsteigtos Lietuvoje, geografinė rinka – Lietuvos respublika.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba