Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Finansiniai rezultatai

 

ESO PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 2016 9 mėn 2015 9 mėn POKYTIS +/- POKYTIS  %
Pajamos, tūkst. Eur   478.778 468.040 10.738 2.29
Elektros, dujų ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos, tūkst. Eur 284.283 273.249 11.034 4.04
Veiklos sąnaudos (1), tūkst. Eur 
71.558 82.179 -10.621 -12.92
EBITDA (2), tūkst. Eur 122.937 112.612 10.325 9.17
EBITDA marža (3), proc. 25.68 24.06    
Grynasis  pelnas (nuostolis), tūkst. Eur 72.414 65.117 7.237 11.10
  2016 9 mėn 2015 12 mėn.    
Visas turtas, tūkst. Eur 1.069.748 1.078.728 -8.980 -0.83
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 603.433 573.813 29.294 5.11
Finansinės skolos, tūkst. Eur 209.759 246.985 -37.226 -15.07
Finansinės skolos grynąja verte (4), tūkst. Eur 205.964 220.024

-14.060

-6.39
Nuosavybės pelningumas (ROE) (5), proc. 16.01 15.14    
Turto pelningumas (ROA) (6), proc. 9.03 8.06    
Nuosavo kapitalo lygis (7), proc. 56.38 53.19    
Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių, kartai 1.29 1.48    
Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis, proc. 34.15 38.34    

(1) Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas;
(2) EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos - finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai;
(3) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos;
(4) Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius;
(5) Nuosavybės pelningumas (ROE) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis)*4/3 ⁄ ataskaitinio laikotarpio pabaigos nuosavas kapitalas;
(6) Turto pelningumas (ROA) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis)*4/3  ⁄ ataskaitinio laikotarpio pabaigos turtas;
(7) Nuosavybės kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba