Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Finansiniai rezultatai

 

ESO PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 2017 3 mėn 2016 3 mėn POKYTIS +/- POKYTIS  %
Pajamos, tūkst. Eur   168,486 182,451 -13,965 -7,65
Elektros, dujų ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos, tūkst. Eur 101,666 108,713 -7,047 -6,48
Veiklos sąnaudos (1), tūkst. Eur 
21,727 24,872 -3,145 -12,64
EBITDA (2), tūkst. Eur 45,093 48,866 -3,773 -7,72
EBITDA marža (3), proc. 26,76 26,78    
Koreguota EBITDA*, tūkst. Eur 46,920 42,757 4,163 9,74
Grynasis  pelnas (nuostolis), tūkst. Eur 28,506 30,798 -2,292 -7,44
  2017
3 mėn
2016 12 mėn.    
Visas turtas, tūkst. Eur 1,113,503 1,113,186 317 0,03
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 599,937 623,195 -23,258 -3,73
Finansinės skolos, tūkst. Eur 209,803 219,081 -9,278 -4,23
Finansinės skolos grynąja verte (4), tūkst. Eur 205,891 208,419

-2,528

-1,21
Nuosavybės pelningumas (ROE) (5), proc. 15,37 15,46    
Turto pelningumas (ROA) (6), proc. 8,18 8,44    
Nuosavo kapitalo lygis (7), proc. 53,88 55,98    
Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių, kartai 1,29 1,44    
Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis, proc. 34,32 33,44    

(1) Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas;
(2) EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos - finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + nurašymo sąnaudos;
(3) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos;
(4) Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius;
(5) Nuosavybės pelningumas (ROE) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis) ⁄ nuosavo kapitalo atsakaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis;
(6) Turto pelningumas (ROA) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis)  ⁄ turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis;
(7) Nuosavybės kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje ⁄ visas turtas laikotarpio pabaigoje

* Bendrovė pakoregavo EBITDA skirtumu tarp faktinio ataskaitinio bei ankstesniais laikotarpiais uždirbto pelno ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) atitinkamiems laikotarpiams nustatytos leistinos investicijų grąžos. Skirtumas susidarė dėl Bendrovės efektyvinamos veiklos ir kitų veiksnių.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai