Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Delistingavimas

DUK

Informacija akcininkams apie ESO ir „Ignitis gamybos“ delistingavimą

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ lapkričio 11 dieną pranešė apie planus inicijuoti dukterinių bendrovių „Ignitis gamyba“ ir „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) savanoriškus oficialius siūlymus, po kurių vykdytų ir privalomus akcijų išpirkimus.

Siekdama pateikti kuo aiškesnę informaciją smulkiesiems akcininkams ir investuotojams, „Ignitis grupė“ skelbia atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) specialiai delistingavimui sukurtoje skiltyje.

Prašome nurodyti konkrečias priemones, kurių buvo imtasi (bei bus imtasi) siekiant apsaugoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkus šios bendrovės akcijas išbraukiant iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje? Ar bus balsuojama ir priimami pagal darbotvarkę numatyti sprendimai 2019 m. gruodžio 4 d. šaukiamame AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, nepaisant to, kad tokiu atveju būtų pažeisti VPĮ 33 str. 3 d. reikalavimai?

Bendrovė, įgyvendindama VPĮ 33 str. 3 d. 3 p. reikalavimą, 2019 m. lapkričio 11 d. kartu su pranešimu apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą paskelbė pranešimą, kuriame nurodė savo įsipareigojimą, kad Bendrovė:

1)     sudarys galimybę visiems akcininkams naudotis savo teisėmis oficialaus siūlymo ir Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje metu,

2)     teisės aktų nustatyta tvarka pateiks tiek Lietuvos bankui, tiek Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržai reikalaujamą informaciją,

3)     viešai paskelbs visą su procesu susijusią informaciją. 

Pažymime, kad Bendrovė laikosi visų nurodytų akcininkų apsaugos priemonių, aptartų aukščiau šio klausimo atsakymo 1-3punktuose, o būtent, laikydamasi įstatymų nustatytų reikalavimų, sušaukė neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės interneto svetainėje ir per Nasdaq Vilnius paskelbė visą teisės aktuose numatytą privalomą skelbti informaciją, susijusią su visuotiniu akcininkų susirinkimu, sukūrė atskirą skiltį Bendrovės interneto svetainėje, skirtą informacijos apie Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos vertybinių popierių biržoje procesą viešinimui. Kartu patikiname, kad Bendrovė ir po visuotinio akcininkų susirinkimo užtikrins akcininkų teises, susijusias su Bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos biržoje, o būtent ir toliau užtikrins visos informacijos, susijusios su Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje procesu viešinimą, vykdys kitas VPĮ numatytas imperatyvias pareigas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Bendrovės vertinimu, Bendrovė tinkamai užtikrino VPĮ 33 str. 3 d. nuostatų laikymąsi, todėl nėra aplinkybių, trukdančių Bendrovės 2019 m. gruodžio 4 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime svarstyti klausimus, numatytus 2019 m. lapkričio 11 d. pranešime apie jo sušaukimą paskelbtoje darbotvarkėje, o pagal ją priimami sprendimai nepažeis VPĮ 33 str. 3 d. reikalavimų.

Kodėl nustatant preliminarią AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų kainą nebuvo atsižvelgta į Gairėse (Lietuvos banko valdybos 2013 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. LB-20130924 patvirtintos Teisingos akcijų kainos nustatymo gairės) įtvirtintus teisingos akcijų kainos nustatymo kriterijus?

Informuojame, kad Bendrovė gavo pagrindinio Bendrovės akcininko paraišką sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 23 str. 5 d. Atitinkamai Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – VPĮ) 33 str. 3 d. ir vadovaudamasi ABĮ 26 str. 4 d. bei nepažeidžiant ABĮ 23 str. 5 d. numatyto reikalavimo, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos, 2019 m. lapkričio 11 d. paskelbė, kad 2019 m. gruodžio 4 d. šaukiamas neeilinis Bendrovės akcininkų susirinkimas bei pateikė informaciją, numatytą VPĮ 33 str. 3 d.

Bendrovė pažymi, kad informacija akcininkams apie preliminarią oficialaus siūlymo kainą buvo pateikta remiantis informacija, gauta iš UAB „Ignitis grupė“. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė nebus oficialaus siūlymo teikėju, Bendrovė negali detaliau pakomentuoti pateiktos preliminarios kainos apskaičiavimo aspektų. Bendrovės valdyba, remdamasi VPĮ 30 str. 2 d. paskelbs savo motyvuotą nuomonę apie oficialų siūlymą, kai jai bus pateiktas Lietuvos banko patvirtintas cirkuliaras.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad vadovaujantis ABĮ 161 str., akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, kurie turi būti susiję su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Tuo tarpu į Bendrovės 2019 m. gruodžio 4 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę nėra įtrauktas klausimas dėl Bendrovės akcijų kainos, o oficialaus siūlymo preliminarios kainos svarstymas ir (arba) tvirtinimas nėra visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskiriamas klausimas.

Darytina išvada, jog tikrosios priežastys, dėl kurių AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijos išbraukiamos iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, akcininkams buvo atskleistos tik 2019 m. lapkričio 19 d., t. y. pažeidžiant VPĮ 33 str. 3 d. įtvirtintą 21 dienos (iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame numatoma svarstyti klausimą dėl akcijų išbraukimo iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje) terminą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ar bus balsuojama ir priimami pagal darbotvarkę numatyti sprendimai 2019 m. gruodžio 4 d. šaukiamame AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, nepaisant to, kad tokiu atveju būtų pažeisti VPĮ 33 str. 3 d. reikalavimai?

Pažymime, kad tai, kad Bendrovės patronuojanti bendrovė bei pagrindinė akcininkė UAB „Ignitis grupė“, kartu su jos akcininko teises įgyvendinančia Lietuvos Respublikos finansų ministerija planuoja analizuoti UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės ilgalaikio finansavimo alternatyvas, tarp kurių galėtų būti tiek skolos, tiek akcinio kapitalo pritraukimas nacionalinėje ir tarptautinėse kapitalo rinkose, yra tik viena iš 2019 m. lapkričio 11 d. Bendrovės pranešime apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje nurodytų priežasčių kodėl yra teikiamas pasiūlymas akcininkams balsuoti dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Bendrovės žiniomis, nei 2019 m. lapkričio 11 d., nei iki šio atsakymo pateikimo dienos nėra priimta jokių konkrečių sprendimų dėl UAB „Ignitis grupė“ galimo viešo akcijų platinimo inicijavimo. Bendrovė 2019 m. lapkričio 19 d. savo interneto svetainėje ir Nasdaq Vilnius paskelbė UAB „Ignitis grupė“ papildomus paaiškinimus, kuriuose buvo detalizuota vienos iš Bendrovės 2019 m. lapkričio 11 d. pranešime nurodytos priežasties aplinkybė „akcinio kapitalo pritraukimas nacionalinėje ir tarptautinėse kapitalo rinkose“. Todėl, Bendrovės vertinimu, 2019 m. lapkričio 19 d. paskelbtuose UAB „Ignitis grupė“ papildomuose paaiškinimuose nebuvo pateikta kitų sprendimą inicijuoti Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje procesą lėmusių priežasčių, negu tos, kurios buvo pateiktos 2019 m. lapkričio 11 d. pranešime.

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. lapkričio 19 d. UAB „Ignitis grupė“ papildomuose paaiškinimuose nebuvo pateikta jokios savo esme naujos informacijos apie Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje priežastis, kurios nebūtų buvę nurodytos Bendrovės 2019 m. lapkričio 11 d. pranešime, Bendrovės vertinimu nėra teisinio pagrindo skaičiuoti VPĮ 33 str. 3 d. nurodytą terminą nuo 2019 m. lapkričio 19 d. ir atitinkamai atidėti 2019 m. gruodžio 4 d. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime numatytų sprendimų priėmimo.

Atitinkamai, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, balsuojant ir priimant sprendimus pagal 2019 m. gruodžio 4 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę VPĮ 33 str. 3 d. reikalavimai nebus pažeisti.

Kaip būtų užtikrinta AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų, balsavusių už visų AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, galimybė (teisė) dalyvauti teikiant ir įgyvendinat oficialų siūlymą supirkti AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje? Ar Bendrovė ketina koreguoti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę?

Bendrovė, kartu su pagrindinio Bendrovės akcininko paraiška sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, gavo pasiūlymus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės, kaip tai numatyta ABĮ 23 str. 5 d. Atitinkamai Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į ABĮ 23 str. 2 d. ir 5 d. bei vadovaudamasi ABĮ 25 str., priėmė sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio darbotvarkė atitinka visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriaus (UAB „Ignitis grupė“) pateiktą pasiūlymą.

VPĮ 33 straipsnio 7 dalis numato, kad prievolę teikti oficialų siūlymą už kitus akcininkus turi teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai. Įgyvendindama šią teisę UAB „Ignitis grupė“ ir pasiūlė į Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl to, jog UAB „Ignitis grupė“ prisiimtų prievolę teikti oficialų siūlymą už kitus akcininkus, balsavusius už sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Bendrovės vertinimu, toks sprendimas neeliminuoja kitų akcininkų, balsavusių už sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, teisių ir pareigų, numatytų VPĮ 33 straipsnio 7 dalyje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Bendrovės vertinimu, pasiūlyta Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė nepažeidžia akcininkų teisių ir teisėtų interesų, todėl Bendrovė neturi pagrindo jos koreguoti.

Kada bus apsispręsta išpirkti smulkiųjų ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkų akcijas?

Sprendimai dėl savanoriškų oficialių siūlymų, po kurių vyktų ir privalomi akcijų išpirkimai, bus laikomi priimtais, jeigu jiems bus pritarta „Ignitis gamybos“ ir „Energijos skirstymo operatoriaus“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gruodžio 4 d.

Kodėl vykdomas delistingavimas?

Šį sprendimą lemia kelios priežastys. Visų pirma, ESO ir „Ignitis gamybos“ laisvai rinkoje parduodamų akcijų kiekis siekia vos iki 5 proc. Dėl to šios akcijos yra nelikvidžios, institucinių investuotojų susidomėjimas yra menkas.

Kita svarbi priežastis yra ta, kad dukterinių bendrovių delistingavimas yra susijęs su tikslu išgryninti „Ignitis grupės“ akcinio kapitalo struktūrą. Tai įgyvendinus galės būti užtikrintas efektyviausias tolimesnių grupės veiklų bei projektų finansavimas.

Galiausiai, šis procesas yra būtinas sėkmingai įgyvendinti planuojamą įmonės IPO. Plačiau apie tai galite perskaityti bendrovės platintame pranešime: https://www.ignitisgrupe.lt/lt/dukteriniu-bendroviu-delistingavimas-sekmingo-ignitis-grupes-ipo-garantas

Už kokią kainą bus superkamos ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijos?

Mes siekiame, kad akcijų kaina būtų sąžininga, už akcijas siūloma kaina nustatyta apskaičiuojant vidutinę svertinę rinkos kainą, tačiau ne pagal įstatymo numatomą 6 mėnesių, o 24 mėnesių laikotarpį, kuris įtraukia istorinius akcijų kainos svyravimus ir išlygina vienkartinių veiksnių poveikį įmonių veiklos rezultatams bei akcijų rinkos kainai. Kitaip tariant, smulkiesiems akcininkams yra siūloma už ESO akcijas 9,5%, Ignitis gamyba – 0,8% premija. Tai yra preliminari kaina, kurią įvertins rinkos priežiūros institucija - Lietuvos bankas.

Kaip ESO ir „Ignitis gamybos“ delistingavimas paveiks šių įmonių skaidrumą?

Tai niekaip nepaveiks šių bendrovių skaidrumo. Jas valdanti „Ignitis grupė“ žaliąsias obligacijas listinguoja Nasdaq Vilnius ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržose, tad įmonei taikomi aukščiausi skaidrumo standartai, kurie galioja ir visoms jos dukterinėms bendrovėms. Jau šiuo metu „Ignitis grupė“ ir jos dukterinės bendrovės viešai skelbia daugiau informacijos negu reikalauja „Nasdaq“ vertybinių popierių birža ir teisės aktai, tai nesikeis ir ateityje.

Informacija apie ESO ir „Ignitis gamybą“ toliau bus skelbiama ta pačia apimtimi kaip ir iki šiol, su ja galės susipažinti tiek analitikai, investuotojai, tiek ir visa visuomenė. 

Ar kalbos apie „Ignitis grupės“ IPO yra realios?

Taip. Šiuo metu Finansų ministerijos sudaroma darbo grupė analizuos ilgalaikio finansavimo alternatyvas ambicingos „Ignitis grupės“ 2030 strategijos bei NENS įgyvendinimui, tarp kurių bus vertinama ir galimybė pritraukti kapitalą akcijų platinimo būdu. Apie galimą IPO bendrovė užsiminė dar lapkričio 11 d., kai paskelbė apie planus delistinguoti antrines bendroves.

Kodėl „Ignitis grupė“ ESO pritaikė valdymo mokestį?

Valdymo paslaugos yra įprasta grupės praktika, taikoma visoms holdingo bendrovėms. „Ignitis grupė“ valdymo paslaugas teikia visoms savo dukterinėms bendrovėms. Grupės valdymas grindžiamas integruotais valdymo - organizacinės struktūros, darbuotojų veiklos valdymo, veiklos procesų bei nustatytais rizikų valdymo ir kontrolės principais, kurių sąveika užtikrina tinkamą veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi geriausia patirtimi grupėje. UAB „Ignitis grupė“ užtikrina tiek ESO, tiek kitų dukterinių bendrovių patronavimo funkcijų vykdymą ir reikalingą pagalbą, susijusią bendrovių valdymu.

Valdymo sutartis su ESO nėra nauja, ją įmonė buvo sudariusi ir 2016 metais. Šių metų gegužę pasibaigė seniau galiojusi sutartis, todėl buvo sudaryta nauja sutartis trejiems metams. Jos vertė – 6 mln. eurų – yra maksimali suma visam trejų metų laikotarpiui ir bus išnaudota pagal faktinį poreikį. Informacija apie ESO valdymo paslaugų sutartį buvo paskelbta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. viešai paskelbta ESO internetiniame puslapyje skiltyje Investuotojams (nuoroda). Vadovaujantis reguliavimu, per biržą papildomas pranešimas skelbiamas tais atvejais, kai sandoris daro reikšmingą įtaką įmonei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Šiuo atveju taip nėra.

Ar pelnas už delistingavimo metu parduotas akcijas bus apmokestintas?

Taip. Pelno apmokestinimas yra įprastinė praktika, taikoma kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme. Kartu atkreipiame dėmesį, jog apmokestinamas yra tik iš akcijų pardavimo gautas pelnas, t. y. iš akcijų pardavimo pajamų atimant jų įsigijimo kainą.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba