Susisiekime

Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai

 

Šiame puslapyje rasite aktualią informaciją apie gaminantiems vartotojams taikomas kainas, pagamintos ir patiektos į tinklą bei suvartotos elektros energijos kiekių apskaitymo principus bei galimus atsiskaitymo būdus.

Norite tapti gaminančiu vartotoju? Daugiau informacijos

Kainos galiojančios nuo 2024.04.01 (patvirtinta VERT nutarimu)

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,055
Eur/kWh

0,06655
Eur/kWh

0,026
Eur/kWh

0,03146
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už leistiną generuoti elektrinės galią

Už elektrines leistinos generuoti galios kilovatą (kW)

4,04 
Eur/kW/mėn.

4,8884
Eur/kW/mėn.

 1,85

Eur/kW/mėn.

 2,2385

Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis kiekiu pagal procentus

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas.

Klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą energijos kiekio.

 32%

(gaminančiam vartotojui lieka 68%)

32%
(gaminančiam vartotojui lieka 68%)

20% 
(gaminančiam vartotojui lieka 80%)20% 
(gaminančiam vartotojui lieka 80%)

 

Atsiskaitymas pagal  elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą

Atsiskaitymas prilygintas kliento turimam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui

- -

-

-


Kainos galiojančios iki 2024.03.31 (patvirtinta VERT nutarimu)

Atsiskaitymo būdas Mokama už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh)

0,059
Eur/kWh

0,07139
Eur/kWh

0,030
Eur/kWh

0,0363
Eur/kWh

 Atsiskaitymas už leistiną generuoti elektrinės galią

Už elektrines leistinos generuoti galios kilovatą (kW)

4,34 
Eur/kW/mėn.

5,2514
Eur/kW/mėn.

 2,13

Eur/kW/mėn.

 2,5773

Eur/kW/mėn.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis kiekiu pagal procentus

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas.

Klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą energijos kiekio.

 33%

(gaminančiam vartotojui lieka 67%)

33%
(gaminančiam vartotojui lieka 67%)

22% 
(gaminančiam vartotojui lieka 78%)22% 
(gaminančiam vartotojui lieka 78%)

 

Atsiskaitymas pagal  elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą

Atsiskaitymas prilygintas kliento turimam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui

- -

-

-

Taikant atsiskaitymo būdą už elektrinės leistinąją generuoti galią esant nepilnam ataskaitiniam laikotarpiui (t.y. mėnesiui), gaminančiam vartotojui skaičiuojama elektrinės leistinosios generuoti galios dedamoji, proporcingai naudojimosi paslauga dienų skaičiui.

Pasirinkus atsiskaitymo būdą pagal procentus gaminančio vartotojo atgautas kiekis visuomet bus mažesnis nei patiektas į tinklą kiekis.

Gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją. 

Kaip apskaitomi gaminančių vartotojų elektros kiekiai: atgautas iš tinklo, trūkstamas ir sukauptas

Gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

 • Iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
 • Pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Duomenys iš elektros skaitiklių yra nuskaitomi automatiškai nuotoliniu būdu kiekvieną mėnesį ir pagal šiuos duomenis gaminančiam vartotojui yra apskaičiuojama ir savitarnoje pateikiama tiksli sąskaita faktūra

Pagal skaitiklio rodmenis automatiškai kiekvieną mėnesį yra suskaičiuojama:

 • kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto/patiekto į tinklą kiekio) ir
 • kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko)
 • kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).


Pavyzdžiui: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 150 kWh, tai:

 • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Už likusias 100 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito įprastine tvarka perkant trūkstamą elektros energiją.

Jeigu per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikė 50 kWh, o jūs suvartotojoje 20 kWh, tai:

 • Už 20 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Trūkstamo kiekio nėra (0 kWh), nes patiektas į tinklą kiekis buvo didesnis nei suvartotas.
 • Skaičiuojamas 30 kWh sukauptas kiekis, kuris nėra apmokestinamas. Sukauptas kiekis perkeliamas į ateities mėnesius.

Jeigu gaminantis vartotojas turi pasirinkęs kelių laiko zonų tarifų planą, tuomet į skirtingas laiko zonas yra išdalinamas tik trūkstamas elektros energijos kiekis, o į tinklą patiektas kiekis yra kaupiamas viena laiko zona. Trūkstamas elektros energijos kiekis yra išdalinamas į kelias laiko zonas proporcingai einamojo mėnesio elektros vartojimo įpročiams.


Pavyzdžiui, turint dviejų laiko zonų tarifų planą: jei per mėnesį jūsų elektrinė pagamino ir į ESO tinklą pateikėte 50 kWh, jūs suvartotojoje 150 kWh (iš kurių 60 kWh suvartota dienos metu, o 90 kWh nakties / savaitgalio metu), tai:

 • Už 50 kWh, atgautų iš ESO tinklo gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“.
 • Likusios 100 kWh yra proporcingai, pagal einamojo mėnesio suvartojimo įpročius išdalinamos į laiko zonas:
 • Dienos metu suvartota 60 / 150 = 40% EE kiekio
 • Nakties ir savaitgalio metu suvartota 90 / 150 = 60% EE kiekio
 • Trūkstamo EE kiekio dalis, perkama dienos tarifu: 100 kWh x 40% = 40 kWh
 • Trūkstamo EE kiekio dalis, perkama nakties ir savaitgalio tarifu: 100 kWh x 60% = 60 kWh.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu per einamąjį mėnesį į tinklus pateikėte daugiau nei suvartotoje, arba anksčiau sukaupto EE kiekio užtenka padengti per mėnesį suvartotą kiekį, elektros energijos kiekis į laiko zonas nėra dalinamas.
Už kokią energiją reikia mokėti gaminančiam vartotojui?

Gaminantys vartotojai už trūkstamą elektros energiją (nepriklausomai nuo pasirinkto atsiskaitymo būdo už atgautą kiekį) moka įprastą kainą (tuo atveju, jei elektros energiją Jums tiekia visuomeninis tiekėjas, kainos nurodytos UAB „Ignitis“ interneto svetainėje) kaip ir kiti vartotojai

Už atgautą elektros energiją gaminantys vartotojai moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai?“).

Atsiskaitymai už paslaugas pagal išrašomas sąskaitas faktūras vykdomi kiekvieną mėnesį.

Iki 2024 metų kovo 31 dienos nesuvartojus (neatgavus) savo pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos (kuri skaičiuojama kaip sukauptas energijos kiekis), visas sukauptas kiekis panaikinamas (t.y. į kitą laikotarpį neperkeliamas). Už tą kiekį iš savo elektros energijos tiekėjo galite gauti kompensaciją, dėl jos turite kreiptis į savo tiekėją.

 

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina, apskaičiuota Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 172.4 nustatyta tvarka.

Informuojame, jog operatoriaus apskaičiuota gaminančių vartotojų patiektos į tinklą el. energijos vidutinė svertinė kaina naudojama tik Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytiems tikslams ir tai nėra įpareigojimas Tiekėjams kompensuoti gaminantiems vartotojams būtent pagal šias kainas už gaminančių vartotojų sukauptą elektros energijos kiekį.

Gaminančių vartotojų patiektos į tinklą energijos vidutinė svertinė kaina (nuo apskaitos laikotarpio pradžios), Eur/kWh
Apskaitos laikotarpis EUR/KWH
2022.04 - 2022.04 0,12717
2022.04 - 2022.05 0,15273
2022.04 - 2022.06

0,18068

2022.04 - 2022.07

0,21775

2022.04 - 2022.08

0,28739

2022.04 - 2022.09

0,29818

2022.04 - 2022.10

0,29006

2022.04 - 2022.11

0,28906

2022.04 - 2022.12

0,28879

2022.04 - 2023.01

0,28725

2022.04 - 2023.02 0,28001
2022.04 - 2023.03 0,25588
2022.04 - 2023.04 0,21892
2022.04 - 2023.05 0,17850
2022.04 - 2023.06 0,15774
2022.04 - 2023.07 0,14280
2022.04 - 2023.08 0,13694
2022.04 - 2023.09 0,13361
2022.04 - 2023.10 0,13143
2022.04 - 2023.11 0,13122
2022.04 - 2023.12 0,13083
2022.04 - 2024.01 0,13055
2022.04 - 2024.02 0,12919
2022.04 - 2024.03 0,12360
Kaip pasikeisti gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdą?

Buitiniai gaminantys vartotojai už naudojimosi elektros tinklais paslaugas gali keisti atsiskaitymo būdą ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių arba per vieną mėnesį po to, kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustato naują naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą (ši sąlyga numatyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme)

Gaminantys vartotojai, norintys pakeisti atsiskaitymo būdą už naudojimosi tinklais paslaugą gali:

 1. pateikti prašymą ESO savitarnoje. Prašymą galite rasti prisijungę prie ESO savitarnos čia.
 2. pateikti prašymą el. paštu [email protected].

Prašymo forma

Kur galite rasti gaminančių vartotojų energijos kiekio apskaitą?

Privatūs klientai pateiktos į tinklą, suvartotos iš tinklo energijos kiekius ir trūkstamos, atgautos, sukauptos energijos skaičiavimus gali matyti tiekėjo pateikiamose sąskaitose už elektros energiją, bei ESO savitarnos svetainėje.

Kada galiu pasikeisti gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdą?

Buitiniai gaminantys vartotojai už naudojimosi elektros tinklais paslaugas gali keisti atsiskaitymo būdą ne dažniau kaip vieną kartą per 12 mėnesių arba per vieną mėnesį po to, kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustato naują naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą (ši sąlyga numatyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).

Naujiems gaminantiems vartotojams. Tapus gaminančiu vartotoju, per 5 d. d., bet ne vėliau nei iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, galite pasikeisti atsiskaitymo būdą naujam objektui. Atsiskaitymo būdą galite keisti ESO savitarnoje pateikę paraišką „Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdo keitimas“. Šis keitimas neturės įtakos, jeigu planą norėtumėte pakeisti dar kartą per 12 mėnesių.

Kas yra gaminančio vartotojo bendros apskaitos grupė?

Į bendros apskaitos grupę įtrauktų objektų į tinklą patiektas ir sukauptas elektros energijos kiekis yra skaičiuojamas bendrai, grupės lygiu. Tai reiškia, kad visi į grupę įtraukti objektai vartojimo metu dalinasi bendrai sukauptomis kilovatvalandėmis, ir nebebus atvejų, kai vienas objektas turi prikaupęs per daug, o kitame sukaupto energijos kiekio trūksta. 

Daugiau informacijos apie bendros apskaitos grupes ir reikalavimus jų sukūrimui rasite čia.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).