Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Naudojimosi elektros tinklais kaina

Priėmus LR Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymo(toliau - AEIĮ) pataisas, gaminantiems Klientams įsigaliojo pokyčiai, pagal kuriuos gaminantys Klientai gali rinktis atsiskaitymo būdą už ESO teikiamą naudojimosi tinklais paslaugą. Atsižvelgdama į tai, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) nustatė kiekvieno atsiskaitymo būdo naudojimosi tinklais kainas ir procentinį dydį.

Pagal naująją tvarką gaminantys Klientai už naudojimosi tinklais paslaugą galės atsiskaityti rinkdamiesi vieną iš keturių atsiskaitymo būdų:

  1. gaminantys Klientai galės atsiskaityti už savo patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh);

  2. gaminantys Klientai galės atsiskaityti už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW);

  3. gaminantys Klientai galės atsiskaityti mišriu būdu, t. y. už savo patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW);

  4. gaminantys Klientai galės su elektros tinklų operatoriumi atsiskaityti pagal nustatytą procentą (%) nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh). Šiuo atveju, VKEKK nustatyta gaminančio Kliento patiektos į tinklus energijos dalis bus paliekama operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas, o Klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio. Pagal šį atsiskaitymo būdą Kliento atgautas kiekis visuomet bus mažesnis nei Kliento patiektas į tinklą kiekis.

Atkreipiame dėmesį, kad AEIĮ nustato galimybę gaminantiems Klientams keisti atsikaitymo būdą ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.

Prašymo forma

2018-04-30 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - VKEKK) nutarimu Nr. O3E-138 patvirtino naujas elektros energiją gaminančių Klientų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainas. Kainos įsigalioja nuo 2018-06-01

Kainos tipas Mokama už Matavimo vienetai už Kaina žemojoje įtampoJE Be PVM Kaina žemojoje įtampoje su PVM Kaina Vidutinėje įtampoje be pvm Kaina vidutinėJE
įtampoje
su pvm

 

vienanarė paslaugų kaina

1 kWh atgauto iš skirstomųjų tinklų elektros energijos kiekio, kurį Gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į skirstomuosius tinklus

už kWh

0,03203 Eur/kWh

0,03876 
Eur/kWh

0,01557 
Eur/kWh

0,01884 
Eur/kWh

 

vienanarė paslaugų kaina

 

1 kW Gaminančio vartotojo elektrinės įrengtosios galios

 

už kW

 

1,671
Eur/kW/mėn.

 

2,022
Eur/kW/mėn.

 

0,815
Eur/kW/mėn.

 

0,986
Eur/kW/mėn.

 

dvinarė paslaugų kaina

 

1 kWh atgauto iš skirstomųjų tinklų elektros energijos kiekio, kurį Gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į skirstomus tinklis ir 
mokama už 1 kW Gaminančio vartotojo elektrinės įrengtosios galios

 

 

už kWh 

 

 ir už kW

 

 

0,01602
Eur/kWh

0,836
Eur/kW/mėn.

 

0,01938
Eur/kWh

1,012
Eur/kW/mėn.

 

0,00779
Eur/kWh

0,407
Eur/kW/mėn.

 

0,00943
Eur/kWh

0,492
Eur/kW/mėn

 

nustatytas atsiskaitymo procentas

 

už naudojimąsi elektros tinklais yra nustatytas atsiskaitymo procentas nuo patiekto į tinklą energijos kiekio (kWh);
nemokama už atgautą kiekį ir už elektrinės įrengtąją galią.

 

%

 

38%
(gaminančiam vartotojui lieka 62%)

   

23%(gaminančiam vartotojui lieka 77%)

 


Elektros energiją gaminančių ESO klientų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos priklauso nuo to, iš kokios įtampos tinklų gauna elektros energiją. 

Visais atvejais (pasirinkus bet kurį atsiskaitymo būdą) už trūkstamą ir iš operatoriaus elektros tinklų suvartotą elektros energiją gaminantys Klientai atsiskaitys pagal įprastas kainas kaip ir kiti įprasti klientai.

Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 171 p. gaminančių Klientų į elektros tinklus pateiktos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita tvarkoma pagal apskaitos prietaisų vienos laiko zonos rodmenis. Dėl šios priežasties gaminantys Klientai gali rinktis tik vienos laiko zonos tarifų planus.

Atkreipiame dėmesį, kad elektros energijos apskaita bei atsiskaitymai už tinklų paslaugas (t. y. atgautą energiją, trūkstamą ir iš tinklų vartojamą elektros energiją) yra vykdomi kiekvieną mėnesį. Duomenys iš elektros skaitiklių yra nuskaitomi automatiškai nuotoliniu būdu.

Taikant instaliuoto elektrinės generuojamos galios kilovato (kW/mėn.) atsiskaitymo būdą ir esant ne pilnam ataskaitiniam laikotarpiui (mėnesiui), klientui skaičiuojamas elektrinės instaliuotos galios mokestis, proporcingai naudojimosi paslauga dienų skaičiui.

Apskaitos laikotarpis, per kurį skaičiuojamas gaminančio Kliento į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekio santykis, yra nuo balandžio 1 dienos iki kitų metų kovo 31 dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui gaminančio Kliento sukauptas kiekis nėra perkeliamas į kitą kaupimo laikotarpį ir už šį kiekį gaminančiam Klientui nėra mokama ir nėra kitaip atsiskaitoma.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai