Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Atsiliepimai

Jei norite palikti atsiliepimą, pagyrimą, skundą ar mums ką nors pranešti, tai padaryti galite el. paštu info@eso.lt.

Skundai

Dėl visų su ESO susijusių skundų ir ginčų pirmiausia prašome kreiptis į ESO

ESO skundus sprendžia laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų. Siekiame klientams atsakyti kuo greičiau, įsigilinti į problemą, ją išanalizuoti. Esant itin sudėtingoms skunde nurodytoms situacijoms ar aplinkybėms, jų nagrinėjimas ir atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo.

Skundo forma Skundų nagrinėjimo tvarka

Klientų skundus nagrinėjančios institucijos

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (www.vei.lt) išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl:

 • energetikos objektų,
 • įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo,
 • energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo,
 • energijos taupymo paslaugų teikimo.

Teikiamame skunde turi būti nurodyta:

 • pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris (juridiniam asmeniui – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris);
 • pardavėjo, paslaugų teikėjo, kito asmens, kurio veiksmas ar neveikimas skundžiamas, pavadinimas, adresas;
 • konkretus skundžiamas veiksmas ar neveikimas, aktas arba sprendimas, jo priėmimo (įvykdymo) data; 
 • pareiškėjo reikalavimas, aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą, skunde išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijų sąrašas; 
 • informacija apie kreipimąsi į pardavėją, paslaugų teikėją, kitą asmenį.

Skundą inspekcija privalo išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (www.regula.lt) išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl:

 • energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją,
 • apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo
 • prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo,
 • kitų vartotojų ir energetikos įmonių ginčų energetikos srityje, nepriskirtų Valstybinei energetikos inspekcijai

VKEKK taip pat dalyvauja taikomojo tarpininkavimo vykdyme.

Teikiamame skunde turi būti nurodyta:

 • pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), telefono numeris;
 • skundžiamos įmonės pavadinimas, buveinės adresas;
 • konkretus skundžiamas veiksmas ar neveikimas;
 • pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis reikalavimas grindžiamas, visa informacija apie kreipimąsi į įmonę;
 • pateikiami pareiškėjo turimi dokumentai, susiję su prašymo išspręsti ginčą dalyku.

Skundą komisija privalo išnagrinėti per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos, su galimybe nagrinėjimo terminą pratęsti 20 dienų.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba (www.vvtat.lt) išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja privačių vartotojų ir energetikos įmonių ginčus kitose vartotojų teisių apsaugos srityse.

Teikiamame skunde turi būti nurodyta:

 • pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), telefono numeris;
 • pardavėjo, paslaugų teikėjo, dėl kurio veiksmų (neveikimo) yra pateikiami pareiškėjo reikalavimai, pavadinimas (vardas, pavardė), adresas (buveinė);
 • pareiškėjo teisės ir įstatymų saugomi interesai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, pažeidžia pardavėjas, paslaugų teikėjas;
 • pareiškėjo reikalavimas ir informacija apie kreipimąsi į pardavėją, paslaugų teikėją;
 • pridedamų dokumentų kopijų sąrašas.

Skundą tarnyba privalo išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo prašymo, atitinkančio reikalavimus, pateikimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų.

Ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką reglamentuojantys teisės aktai

 • Energetikos įstatymas;
 • Elektros energetikos įstatymas;
 • Vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
 • Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas;
 • Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas.

Remiantis Energetikos įstatymo 34 str. 16 dalimi, ginčo šalys per 30 dienų nuo klientų ir energetikos įmonių ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo priėmimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai