Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Privatumas

www.eso.lt naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Svetainės www.eso.lt (toliau – Svetainė) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-01138 Vilnius (toliau – Bendrovė), tvarko Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.

2. Visi Svetainės lankytojai - prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Bendrovė tvarkyti Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti.

3. Svetainės paslaugos – tai[su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima:

3.1. Informacijos apie Tiekėjo kainas, tarifus, atsiskaitymo būdus, prijungimą prie tinklų ir tinklų infrastruktūrą teikimą;

3.1. Dokumentų, klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir paslaugų užsakymą elektroniniu būdu.

4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Naudojimosi sąlygos ir teikiamos paslaugos

5. Naudodamasis Svetainėje, Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl naudojimosi Svetaine metu pateiktų duomenų teisingumo ir tikslumo. Vartotojas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų subjektų asmens duomenis) Svetainėje, užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti Bendrovei ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.

6. Pasikeitus Vartotojo Svetainėje nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti (papildyti) savo nurodytus duomenis Svetainėje.

7. Jeigu Bendrovė abejoja Vartotojo pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Bendrovė patikslinusi Vartotojo duomenis apie tai informuoja Vartotoją pranešimu.

8.Bendrovė turi teisę keisti, pildyti Svetainės funkcionalumą ir siųsti Vartotojui informacinius pranešimus apie pasikeitusias savitarnos paslaugų teikimo sąlygas bei kitą su Svetaine ar Bendrovės veikla susijusią Vartotojui būtiną žinoti informaciją.

9. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Bendrovės valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą. Bendrovė visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų Svetainės veiklos sutrikimų.

Asmens duomenų tvarkymas

10. Svetainėje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Bendrovės tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

11. Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:

11.1. Svetainės paslaugų teikimui;

11.2. tiesioginės rinkodaros, kai Vartotojas išreiškia atskirą sutikimą pažymėdamas varnele atitinkamą laukelį.

12. Vartotojas, kreipdamasis į Bendrovę raštu el. paštu info@eso.lt, žodžiu telefonu 1802(+370 611 21802), raštu adresu Aguonų g. 24 Vilnius 03212, AB „Energijos skirstymo operatorius“ arba atvykęs į bet kurį „Gilė“ klientų aptarnavimo centrą, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:

12.1.kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Vartotojo asmens duomenis;

12.2. kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

12.3. kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

12.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

13. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.

14. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su tinkamu Svetainės paslaugų teikimu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Slapukai

15. Bendrovė, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja Vartotojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.

16. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Bendrovė įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Bendrovės numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

Baigiamosios nuostatos

17. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Svetainės ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

18. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

19. Visais klausimais dėl Svetainėje teikiamų savitarnos paslaugų ir Bendrovės vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu info@eso.lt žodžiu telefonu 1802(+370 611 21802), raštu adresu Aguonų g. 24, Vilnius 03212, AB „Energijos skirstymo operatorius“ arba atvykus į bet kurį „Gilė“ klientų aptarnavimo centrą, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai