Atsakingas verslas

Atsakingai vykdydama savo veiklą ESO siekia prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo pirmiausia saugiai užtikrindama nepertraukiamą elektros energijos skirstymą ir tiekimą bei gamtinių dujų skirstymą. Atsakingai ESO veikia ir kitose srityse, su kitomis suinteresuotomis grupėmis, pirmiausia – etišku ir partneryste grįstu elgesiu su darbuotojais, dėmesiu jų darbo aplinkai ir saugai.

ESO atsakingos veiklos prioritetai:

 • Energetinio efektyvumo didinimas ir poveikio aplinkai mažinimas tausojant energiją bei išteklius
 • Atsakingas elgesys su elektra ir dujomis (ir klientams, ir darbuotojams) 
 • Sauga ir sveikata darbe

Atsakingas ir darnus vystymasis ESO reiškia infrastruktūros patikimumo užtikrinimą, kuris prisideda prie ekonominės ir socialinės plėtros nepažeidžiant aplinkos pusiausvyros. Laiku ir pamatuotai atliekama inovatyvių technologijų plėtra, suderintas darbuotojų, klientų ir visuomenės poreikių tenkinimas maksimaliai sumažina aplinkai tenkantį poveikį.

Abipusės atsakingos verslo ir visuomenės partnerystės esmė – tvari, saugi ir švari aplinka, kuri liks ateities kartoms.  Savo kasdienėje veikloje vadovaujasi šiais darnaus vystymosi principais

 • elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo bei elektros energijos tiekimo, skatinančio ekonominę ir socialinę plėtrą, patikimumo užtikrinimas tausojant aplinką ir patenkinant tikslinių grupių interesus
 • efektyvus gamtos išteklių naudojimas atliekamai veiklai
 • sumanus ir efektyvus energijos naudojimas ir poveikio aplinkai mažinimas elektros ir gamtinių dujų skirstymo ir naudojimo metu
 • tausojančio požiūrio į aplinką skatinimas tarp darbuotojų, rangovų, tiekėjų ir visuomenės

Šiuos principus Bendrovė įgyvendina per kryptingą kasdieną veiklą šiose srityse:

1. Ekonominė atsakomybė
2. Darbuotojai
3. Aplinkosauga
4. Visuomenė ir bendruomenės 

Darbuotojų saugos ir sveikatos standartas (nuostatai)

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

ESO skatina ir kitas įmones jungtis prie atsakingos, darnaus vystymosi principais grindžiamos veiklos plėtros, vedančios socialinės ir ekonominės gerovės link.

Atsakingos veiklos kryptis ESO taip pat apibrėžia JT „Pasaulinio susitarimo” principais ir įsipareigojimais veikti atsakingai Lietuvos atsakingo verslo asociacijoje LAVA, kur dalijasi sukaupta patirtimi ir gerąja praktika.

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas

Atsakingoje veikloje vadovaujamės šiomis politikomis, kurios galioja visiems „Ignitis“ įmonių grupės darbuotojams, nepaisant einamų pareigų:

Atlygio politika

Antikorupcinė politika

Darnumo politika

Aplinkos apsaugos politika

Veiklos politikos

Poveikio sritys
Skaidrumas ir ekonominė atsakomybė

Rinka, investuotojai ir klientai

Santykiuose su visais rinkos dalyviais ESO siekia kuo didžiausio įmanomo skaidrumo, o savo veikloje –   aukščiausių etikos reikalavimų bei principų laikymosi, nes skaidri, sąžininga ir atvira verslo veikla yra vienas svarbiausių nepriekaištingos verslo reputacijos elementų.

Rūpindamasi ekonomine ir socialine savo veiklos nauda visuomenei, ESO:

 • didelį dėmesį skiria skirstomųjų tinklų plėtrai ir modernizavimui;
 • atsižvelgia į besikeičiančius klientų poreikius, nuolat tobulina veiklos procesus;
 • siekia palaikyti glaudžius santykius su investuotojais ir užtikrinti visiems prieinamą informaciją – ją nuolat atnaujina ir pateikia šioje interneto svetainės dalyje;
 • netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą ir skaidrų verslą.

Verslo bendrovės, kurios savo veikloje įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, ilgalaikėje perspektyvoje įgyja konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius, apsaugo ir pagerina savo reputaciją, sugeba pritraukti daugiau investicijų bei užmezga ilgalaikius ryšius su patikimais verslo partneriais.

Skaidrumas ir antikorupcija

ESO ypač rūpinasi pirkimų skaidrumu. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis Bendrovė skelbia visų pirkimų, išskyrus mažos vertės, techninių specifikacijų projektus, o apie jų paskelbimą papildomai informuoja savo tinklalapyje ir teikia pirkimų procedūrų ataskaitas ir informaciją apie vykdomus pirkimus. Pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai tarp kitų kvalifikacinių reikalavimų turi atitikti ir tokius, kurie patvirtintų, kad tiekėjas bent 5 metus nedalyvavo jokioje veikloje, susijusioje su korupcija, kyšininkavimu, sukčiavimu, mokesčių nemokėjimu ar pinigų plovimu.

Stambių pirkimų dalyviai, siūlantys rangos darbų paslaugas, turi pateikti atitinkamą kvalifikacijos įrodymą – standarto LST EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2001) ar lygiaverčio standarto sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, išduotus ES valstybėse narėse, patvirtinančius, kad tiekėjo kokybės vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus.

Savo partneriams (rangovams) ESO kelia aukščiausius veiklos standartus, todėl prieš imdamiesi rangos darbų, partneriai privalo specialiai sukurtoje svetainėje http://www.esostandartas.lt/login susipažinti ir patvirtinti, kad jie savo veikloje laikysis ESO Klientų aptarnavimo standarto ir yra susipažinę su Antikorupcine politika, laikosi Nulinės tolerancijos korupcijai politikos. Tuo tikslu partneriai (rangovai) privalomai turi prisijungti prie ESO sukurtos „El. mokymų sistemos Partneriams“. Jiems suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis, tam jie turi susisiekti su atsakingu ESO darbuotoju - [email protected], gavus būtinus prisijungimus jie privalo susipažinti su dokumentais ir tai patvirtinti.

Atsakingos veiklos kryptis ESO taip pat apibrėžia JT „Pasaulinio susitarimo” principais ir įsipareigojimais veikti atsakingai Lietuvos atsakingo verslo asociacijoje LAVA, kur dalijasi sukaupta patirtimi ir gerąja praktika.

2016 metais ESO, dalyvaudama Lietuvos atsakingo verslo asociacijos veikloje, aktyviai prisidėjo prie Specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuoto „Antikorupcijos vadovo verslui“ kūrimo, parengto bendradarbiaujant viešajam ir privačiajam sektoriams.

„Antikorupcijos vadovas verslui“ paskelbtas Tarptautinę antikorupcijos dieną – gruodžio 9-ąją – ir yra praktinio taikymo metodinė priemonė Lietuvos verslo organizacijoms. Metodinės priemonės tikslas – padėti kurti antikorupcinę verslo aplinką, didinti skaidrumą ir atsakingumą.

Korupcijos prevencija

ESO netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. Korupcijos prevencija - viena iš Bendrovės Verslo atsparumo skyriaus funkcijų.

2014 metais „Ignitis“ įmonių grupėje įsigaliojo Nulinės tolerancijos korupcijai politika, kurią 2019 metais pakeitė Antikorupcinė politika, įdiegus antikorupcinę vadybos sistemą. Antikorupcinė politika yra įmonių  grupės korupcijos prevencijos dokumentas. Visi esami ir naujai priimami Grupės darbuotojai privalo susipažinti su Antikorupcine politika ir vykdyti jos reikalavimus. Šios politikos nuostatomis skatinami vadovautis veiklos partneriai ir kitos suinteresuotos šalys.

Antikorupciniai mokymai (išorėje ir įmonės viduje) darbuotojams ir veiklos partneriams vykdomi nuolat.  Visi nauji ESO darbuotojai per mėnesį nuo įsidarbinimo dienos turi sudalyvauti e-antikorupciniuose mokymuose, privalomai išspręsti testą. Veiklos partneriams suteikiama prieiga eso.lt puslapyje prie e-antikorupcinių mokymų. Jie privalo ne tik susipažinti su informacija, bet atlikti testą.

2018-2019 m. Bendrovės darbuotojams ir veiklos partneriams buvo pravesta 200 vidinių ir išorinių antikorupcinių mokymų.

Grupės dovanų standartas detalizuoja Antikorupcinės politikos ir Grupės darbuotojų teikiamų bei gaunamų dovanų valdymo praktiką, procesus ir nustato vieningą dovanų registrų formą. Darbuotojai gali priimti / teikti oficialias verslo dovanas (pvz., suvenyrus), reprezentacijai skirtas dovanas, taip pat dovanas pagal tarptautinį verslo protokolą ar tradicijas bei rodyti / priimti siūlomą verslo svetingumą (pvz., dalyvauti verslo pietuose, oficialiose vakarienėse, parodose, konferencijose ir pan.), jei tokios dovanos / demonstruojamas svetingumas yra tinkami verslo santykių palaikymo požiūriu, turi aiškiai išreikštą verslo santykių palaikymo tikslą, yra skirti Grupės teikiamų paslaugų, prekės ženklo žinomumo populiarinimui, Grupės įvaizdžio stiprinimui. Visos darbo aplinkoje teikiamos ir iš veiklos partnerių gaunamos dovanos (kvietimai į renginius, rašymo priemonės ir kt.), nepriklausomai nuo vertės, turi būti registruojamos Grupės dovanų registre. Darbuotojai nepriima ir neteikia pinigų, dovanų čekių, nuolaidų kortelių/kuponų, vertybinių popierių, tabako gaminių, alkoholinių gėrimų, 150 Eur rinkos vertę viršijančių dovanų. Jei tokią dovaną gavome netiesiogiai (palikta ant stalo, atsiųsta paštu ar pan.), ją registruojame dovanų registre ir išsiunčiame atgal dovanos davėjui.

Korupcinių veikų rizikos pagrindinių rodiklių (KRI – „Key risk indicator“) stebėseną atlieka ESO Verslo atsparumo skyrius. Stebėsena už praeitą mėnesį atliekama iki einamojo mėnesio 5 d. Rezultatai viešai neskelbiami.

Pasitikėjimo linija

ESO siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo ir dorumo standartais, todėl būsime dėkingi jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite įtarimus dėl jų.

Apie galimai neetišką Bendrovės darbuotojų ar veiklos partnerių elgesį, diskriminacijos ar korupcijos atvejus bei kitus susirūpinimą keliančius klausimus skatiname pranešti Pasitikėjimo linijai.

Pasitikėjimo linijos kontaktai:

Bendrovės elektroninis paštas [email protected];
Telefonas 1852, pasirinkus Pasitikėjimo liniją;
Bendrovės Pasitikėjimo linijos Pranešimo forma;
Bendrovės Pasitikėjimo linijos autoatsakiklis tel. Nr. (8-5) 255 2555;

Grupės elektroninis paštas pasitikė[email protected];
Grupės Pasitikėjimo linijos autoatsakiklis tel. Nr.+370 640 88889;
Grupės Pranešimo apie pažeidimą forma;

Tiesiogiai bet kuriam Bendrovės Verslo atsparumo skyriaus darbuotojui.
Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys.

Pasitikėjimo linija garantuoja pranešėjų konfidencialumą bei atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus.
Pranešimuose pateiktos informacijos vertinimą atlieka Bendrovės Verslo atsparumo skyriaus darbuotojai.

Darbuotojai

Tai – didžiausias mūsų turtas ir svarbiausia grandis siekiant užsibrėžtų tikslų. Jų sveikata ir saugumas – pirmas ir esminis bet kurio mūsų priimamo sprendimo ar atliekamo darbo kriterijus. 

Todėl ESO darbuotojai, dirbantys elektros ar dujų objektuose, savo įgūdžius tobulina ir žinias atnaujina nuolatiniuose mokymuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, Meistriškumo varžybose ir tradicinėse Saugos dienose.

Gerąja patirtimi ir praktika siekiame dalytis ir su savo rangovais – mums labai svarbu, kad sauga ir sveikata darbe taip pat būtų ir jų svarbiausias priorietas.

Gamta ir aplinka

Kasdienėje veikloje skatiname sąnaudas ir taršą mažinančių darbo priemonių naudojimą, aktyviai ieškome būdų, kaip sumažinti energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai.

Nors mūsų vykdoma veikla – elektros ir dujų skirstymas – nesukelia ženklaus neigiamo poveikio aplinkai, jis vis tik jis yra neišvengiamas.

Dėl to nuolat diegiame efektyvias avarijų, sutrikimų, dujų nuostolių, taršos prevencines priemones. Planingai investuojame į aplinkai palankias modernias elektros skirstymo infrastruktūros technologijas:

 • senas elektros oro linijas keičiame požeminiais kabeliais – jie mažina vizualinę taršą ir pavojų didiesiems migruojantiems paukščiams bei atsparesnės klimato poveikiui
 • montuojame patikimus įrenginius izoliacinei alyvai surinkti,
 • rekonstruodami transformatorių pastotes, senus įrenginius keičiame į veikiančius tyliau, mažindami į išorę skleidžiamo triukšmo lygį.

Griežtai laikomės aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų ir dedame papildomas pastangas poveikiui aplinkai kontroliuoti bei mažinti.  

Kartu su partneriais įgyvendinto ir 4 metus trukusio ES finansuoto projekto „Baltojo gandro apsauga Lietuvoje“ metu, iškėlėme daugiau nei 3 200 saugių platformų, pakeitusių pavojingai ant elektros oro linijų sukrautus  gandrų lizdus.

Visuomenė

Savo atsakinga veikla mes siekiame prisidėti prie visuomenės gerovės  ir įgyvendindami bendruomenėms aktualius projektus, aktyviai šviesdami saugaus ir racionalaus energijos vartojimo klausimais, konsultuodami ir skatindami domėtis perspektyviomis technologijomis.

Įgyvendiname plataus masto ilgalaikius socialinės atsakomybės projektus, skirtus vaikams, jaunimui ir plačiajai visuomenei, kuriuos vienija aktyvus bendruomenių, tikslinių visuomenės grupių įtraukimas, saugumo ir efektyvaus energijos naudojimo ir aplinkos tausojimo idėjos.

Ilgalaikės ESO iniciatyvos:

 • Tiek, kiek reikia  –  energetinio efektyvumo didinimui.

Į visas socialinės atsakomybės veiklas aktyviai įsitraukia darbuotojai: jie patys jas siūlo ir įgyvendina, kaip lektoriai ir žinių apie saugų ir racionalų elgesį su elektra ir dujomis skleidėjai dalyvauja renginiuose vaikams, jaunimui, vietos bendruomenėms.

Racionalaus vartojimo idėjas skleidžiame ne tik savo jėgomis bet ir su kitų suinteresuotųjų šalių pagalba. Kokiais patarimais dalijasi Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, galite sužinoti apsilankę organizacijos tinklalapyje www.ecotopten.eu

Energetinis efektyvumas: iniciatyva „Tiek, kiek reikia"
Kasmetinė konferencija „Energetinio efektyvumo sprendimai – konkurencingam verslui"

Kartu su „Verslo žiniomis" organizuojamo renginio tikslas – suvesti energetinio efektyvumo sprendimų diegėjus, analitikus, energetikus ir užsimezgę kontaktai ilgainiui virsta realiais sprendimais, leidžiančiais didinti verslo efektyvumą, išteklius nukreipti naudinga linkme ir  tausoti aplinką.

2017 METŲ KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

2016 METŲ KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

 

Energetinio efektyvumo konferencijų ciklas pramonei

Kartą metuose penkiuose didžiuosiuose šalies miestuose organizuojame renginį, kuriame kalbama apie praktines energijos taupymo priemones,aktualias ir pritaikomas būtent pramonės įmonėse.

Etikos kodeksas

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai.

Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

 

Saugi energija

Viskas, ką reikėtų žinoti apie saugų elgesį su elektra ir dujomis vienoje vietoje:

Žiūrėti

Dalyvaujame
Nuo 2009 metų dalyvaujame Jungtinių Tautų Pasauliniame susitarime (angl. „Global Compact“). 

Kasmet savo veiklą ir pasiekimus socialinės atsakomybės srityje pristatome Pažangos ataskaitoje, rengiamoje remiantis susitarimo principais bei JT „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. „Global Reporting Initiative“, GRI) gairėmis.
Esame nacionalinė atsakingo verslo asociacijos LAVA nariai. Kartu su kitomis įmonėmis ir organizacijomis siekiame plėtoti atsakingo ir etiško verslo principus šalyje, dalindamiesi gerąja praktika.

ESO - Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos (NLEA) narys. NLEA - elektros ir dujų energetikos sektoriuose veikiančių Lietuvos bendrovių, vykdančių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo veiklą, jų patronuojančių bendrovių ir (ar) jų dukterinių bendrovių, vykdančių ir (ar) kitas susijusias veiklas, taip pat kitų, su veikla elektros ir (ar) dujų sektoriuose susijusių asocijuotų narių savanoriškas susivienijimas, vykdantis NLEA narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.

Įvertinimai

ESO paskelbta viena geriausių pasaulio energetikos bendrovių 

„Lietuvos energijos“ įmonių grupei priklausantis „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pelnė tarptautinį pripažinimą. Globali analitikos bendrovė "Thomson Reuters", pirmą kartą įvertinusi daugiau nei 1600 pasaulio energetikos įmonių, į globalių energetikos lyderių šimtuką įtraukė ESO. Bendrovė pateko tarp 25 geriausių paslaugų – komunalinio sektoriaus energetikos įmonių. ESO – vienintelė Baltijos šalių energetikos įmonė, patekusi tarp įvertintųjų. "Thomson Reuters" vertino įmones, kurių veikla vykdoma sudėtingoje verslo, konkurencinėje, reguliuojamoje aplinkoje. Kertiniai kriterijai – gebėjimas derinti finansinius poreikius su reguliavimo, teisiniais, socialiniais ir aplinkosaugos kriterijais.

Anot "Thomson Reuters", analitinis vertinimas atliktas pagal "Thomson Reuters Boston Innovation Lab“ patentuotą metodiką. 2017 m. sukurta metodika įvertį grindžia viešai pateikiamais duomenimis ir aštuoniais pagrindiniais įmonių veiklos ramsčiais: finansų valdymu, investuotojų pasitikėjimu, rizika ir atsparumu, teisės aktų laikymusi, inovacijų naudojimu, socialine atsakomybe, poveikiu aplinkai ir reputacijai. Šis moksliškai objektyvus požiūris atliekamas taikant tikimybinius programavimo metodus, pagrįstus ir patikrintus tam tikra vertinimo strategija, remiamasi unikaliais duomenų ištekliais, kuriais operuoja ir gali pateikti tik "Thomson Reuters".

Europoje išskirtas 41 lyderis, iš 19 šalių. Šiaurės Amerikoje – ketvirtadalis visų įvertintų geriausiomis energetikos bendrovių, 19 jų iš JAV ir 6 iš Kanados. Azijoje ketvirtdalis visų "Top 100" pasaulio energetikos lyderių.Daugiau informacijos: https://www.thomsonreuters.com/en/products-services/energy/top-100/subsector-leaders.html


 

ESO – tarp „NAVA 2015"  bendruomeniškiausių įmonių 

„Metų bendruomeniškiausia įmonė 2015“ didelių įmonių kategorijoje – toks sertifikatas įteiktas ESO devintą kartą organizuotuose Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose už 2015 metų pasiekimus.

 

 


 

Mūsų projektas „Darni mokykla“ 2015 m. pelnė Švedijos verslo apdovanojimą

Švedijos verslo apdovanojimų ceremonijoje metų socialinės atsakomybės iniciatyva paskelbtas mūsų kartu su partneriais Lietuvos vaikų ir jaunimo centru inicijuotas projektas „Darni mokykla“. Vilniuje vykusioje ceremonijoje apdovanojimą įteikė Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

 


 

LESTO – geriausių Baltijos rinkos ryšių su investuotojais bendrovių penketuke

Baltijos šalių vertybinių popierių biržų operatorės „Nasdaq“ organizuotame 2014 metų Baltijos vertybinių popierių rinkos apdovanojimų renginyje LESTO pripažinta viena geriausių ryšių su investuotojais bendrovių Baltijos šalyse.

Pagrindinėje kategorijoje „Geriausia Baltijos rinkos ryšių su investuotojais bendrovė“ LESTO atiteko ketvirta vieta. Nuo LESTO veiklos pradžios, 2011 metų, tai pirmas toks reikšmingas ir iki šiol aukščiausias „Nasdaq“ įvertinimas.

 

 


 

 Atsakingiausia įmonė 2013

Didžiausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti asociacija „Investors‘ Forum“ metinių apdovanojimų ceremonijoje elektros skirstymo bendrovę AB LESTO pripažino atsakingiausia 2013 metų įmone. LESTO įvertinta už vykdomus socialinius ir visuomenės švietimo projektus, kryptingus siekius puoselėti santykius su klientais, skatinti skaidrumą ir sąmoningą bei atsakingą elektros energijos vartojimą. 


 

Bendruomeniškiausia metų įmone pripažinta LESTO

Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. LESTO įteiktas „Bendruomeniškiausios įmonės“ apdovanojimas didelių įmonių kategorijoje. Apdovanojimas įteiktas už įvairiapusę partnerystę bei gerųjų pavyzdžių sklaidą užsienyje. Nacionalinį socialiai atsakingo verslo apdovanojimą įsteigė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Apdovanojimas skiriamas įmonėms, kurios daugiausiai prisideda prie Lietuvos visuomenės gerovės ir aplinkos apsaugos. Įmonė turi pasižymėti skaidriu ir teisingu elgesiu su savo darbuotojais, visuomene bei valstybe.


 

LESTO darbuotojas pripažintas įmonių socialinės atsakomybės lyderiu Šiauliuose

Vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Vartai: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“ mūsų darbuotojas Arūnas Navarauskas, LESTO Šiaulių tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas, buvo pripažintas įmonių socialinės atsakomybės lyderiu Šiaulių regione. Apdovanojimas suteiktas „už nesibaigiantį entuziazmą dirbant organizacijos socialinės atsakomybės labui ir skatinantį į tai įsitraukti ir kitus darbuotojus“.


 

 

Humanitarinė pagalba Ukrainai

Teikdamas humanitarinę pagalbą AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vadovaujasi Ignitis grupės“ paramos ir humanitarinės pagalbos politika ir ESO humanitarinės pagalbos teikimo standartu, kuris nustato humanitarinės pagalbos teikimo taisykles, principus ir tvarką.

Humanitarinės pagalbos teikimo tikslas – tenkinti nuo karinių ir / ar ginkluotų veiksmų nukentėjusios Ukrainos humanitarinius poreikius, susijusius su energetika, perduodant įrangą, kurios reikia atkuriant kariniais veiksmais sugriautą Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Humanitarinės pagalbos, perduodamos įranga, gavėju gali būti:

 • Ukrainos valstybinių institucijų prašymu, juridiniai asmenys, kuriuos Ukraina įgaliojo ar kuriems pavedė imtis priemonių ir veiksmų siekiant humanitarinės pagalbos tikslų.

Pareiškėjas, siekdamas gauti humanitarinę pagalbą, prašymą gali pateikti tiesiogiai Bendrovei el. paštu: [email protected] arba per Lietuvos Respublikos valstybines institucijas ar įstaigas.

Prašyme turi būti nurodyta, kokio kilnojamojo turto prašoma, taip pat kokiems tikslams bus naudojamas prašomas kilnojamasis turtas. Pareiškėjas kartu su prašymu turi pateikti užpildytą klausimyną „Pažink savo veiklos partnerį“.

Klausimynas_Pažink savo veiklos partnerį

Apie „Ignitis grupės“ ir jos įmonių skiriamą paramą bei humanitarinę pagalbą Ukrainai, informaciją galite rasti čia

Paraiškos teikiamos el. paštu: [email protected]

Suteikta parama

2023 m.

2023-12-27 pasirašyta Paramos suteikimo sutartis.
Paramos gavėjas: Labdaros fondas „KUNIGAIKŠČIŲ OSTROGIŠKIŲ KARŪNA“.
Paramos tikslas: Parama skiriama ginkluoto konflikto metu pažeistos Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui ir remontui.
Paramos dalykas: AB „Energijos skirstymo operatorius“ veikloje nenaudojami galios transformatoriai ir darbo rūbai.
Paramos vertė: 117 103,98 Eur.
Paramos teikimo laikotarpis: 2023 m.

Parama, kuri buvo suteikta vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ paramos, skiriamos Ukrainos energetikos infrastruktūros, sugriautos kariniais veiksmais, atkūrimui (atstatymui), valdymo taisyklėmis, galiojusiomis iki 2024 m. birželio 5 d.

Sertifikatai

AB „Energijos sikrstymo operatorius" pripažinta kaip atitinkanti šiuos vadybos sistemos standartus:

ISO 14001-2015 ir ISO 45001-2018 sertifikatas 2023-2026 m

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).