Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Atsakingas verslas

Atsakingai vykdydama savo veiklą ESO siekia prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo pirmiausia saugiai užtikrindama nepertraukiamą elektros energijos skirstymą ir tiekimą bei gamtinių dujų skirstymą. Atsakingai ESO veikia ir kitose srityse, su kitomis suinteresuotomis grupėmis, pirmiausia – etišku ir partneryste grįstu elgesiu su darbuotojais, dėmesiu jų darbo aplinkai ir saugai.

ESO atsakingos veiklos prioritetai:

 • Energetinio efektyvumo didinimas ir poveikio aplinkai mažinimas tausojant energiją bei išteklius
 • Atsakingas elgesys su elektra ir dujomis (ir klientams, ir darbuotojams) 
 • Sauga ir sveikata darbe

Atsakingas ir darnus vystymasis ESO reiškia infrastruktūros patikimumo užtikrinimą, kuris prisideda prie ekonominės ir socialinės plėtros nepažeidžiant aplinkos pusiausvyros. Laiku ir pamatuotai atliekama inovatyvių technologijų plėtra, suderintas darbuotojų, klientų ir visuomenės poreikių tenkinimas maksimaliai sumažina aplinkai tenkantį poveikį.

Abipusės atsakingos verslo ir visuomenės partnerystės esmė – tvari, saugi ir švari aplinka, kuri liks ateities kartoms.  Savo kasdienėje veikloje vadovaujasi šiais darnaus vystymosi principais

 • elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo bei elektros energijos tiekimo, skatinančio ekonominę ir socialinę plėtrą, patikimumo užtikrinimas tausojant aplinką ir patenkinant tikslinių grupių interesus
 • efektyvus gamtos išteklių naudojimas atliekamai veiklai
 • sumanus ir efektyvus energijos naudojimas ir poveikio aplinkai mažinimas elektros ir gamtinių dujų skirstymo ir naudojimo metu
 • tausojančio požiūrio į aplinką skatinimas tarp darbuotojų, rangovų, tiekėjų ir visuomenės

Šiuos principus Bendrovė įgyvendina per kryptingą kasdieną veiklą šiose srityse:

1. Ekonominė atsakomybė
2. Darbuotojai
3. Aplinkosauga
4. Visuomenė ir bendruomenės 

ESO skatina ir kitas įmones jungtis prie atsakingos, darnaus vystymosi principais grindžiamos veiklos plėtros, vedančios socialinės ir ekonominės gerovės link.

Atsakingos veiklos kryptis ESO taip pat apibrėžia JT „Pasaulinio susitarimo” principais ir įsipareigojimais veikti atsakingai Lietuvos atsakingo verslo asociacijoje LAVA, kur dalijasi sukaupta patirtimi ir gerąja praktika.

Atsakingoje veikloje vadovaujamės šiomis politikomis:

NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKA (nuo 2014 m.)

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

Poveikio sritys
Skaidrumas ir ekonominė atsakomybė

Rinka, investuotojai ir klientai

Santykiuose su visais rinkos dalyviais ESO siekia kuo didžiausio įmanomo skaidrumo, o savo veikloje –   aukščiausių etikos reikalavimų bei principų laikymosi, nes skaidri, sąžininga ir atvira verslo veikla yra vienas svarbiausių nepriekaištingos verslo reputacijos elementų.

Rūpindamasi ekonomine ir socialine savo veiklos nauda visuomenei, ESO:

 • didelį dėmesį skiria skirstomųjų tinklų plėtrai ir modernizavimui
 • atsižvelgia į besikeičiančius klientų poreikius, nuolat tobulina veiklos procesus
 • siekia palaikyti glaudžius santykius su investuotojais ir užtikrinti visiems prieinamą informaciją – ją nuolat atnaujina ir pateikia šioje interneto svetainės dalyje.
 • netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą ir skaidrų verslą.
 • NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKA 

Verslo bendrovės, kurios savo veikloje įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, ilgalaikėje perspektyvoje įgyja konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius, apsaugo ir pagerina savo reputaciją, sugeba pritraukti daugiau investicijų bei užmezga ilgalaikius ryšius su patikimais verslo partneriais.

SKAIDRUMAS ir antikorupcija

ESO ypač rūpinasi pirkimų skaidrumu. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis Bendrovė skelbia visų pirkimų, išskyrus mažos vertės, techninių specifikacijų projektus, o apie jų paskelbimą papildomai informuoja savo tinklalapyje ir teikia pirkimų procedūrų ataskaitas ir informaciją apie vykdomus pirkimus. Pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai tarp kitų kvalifikacinių reikalavimų turi atitikti ir tokius, kurie patvirtintų, kad tiekėjas bent 5 metus nedalyvavo jokioje veikloje, susijusioje su korupcija, kyšininkavimu, sukčiavimu, mokesčių nemokėjimu ar pinigų plovimu.

Stambių pirkimų dalyviai, siūlantys rangos darbų paslaugas, turi pateikti atitinkamą kvalifikacijos įrodymą – standarto LST EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2001) ar lygiaverčio standarto sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, išduotus ES valstybėse narėse, patvirtinančius, kad tiekėjo kokybės vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus.

2016 metais ESO, dalyvaudama Lietuvos atsakingo verslo asociacijos veikloje, aktyviai prisidėjo prie Specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuoto „Antikorupcijos vadovo verslui“ kūrimo, parengto bendradarbiaujant viešajam ir privačiajam sektoriams.

Vadovas paskelbtas Tarptautinę antikorupcijos dieną – gruodžio 9-ąją – ir yra praktinio taikymo metodinė priemonė Lietuvos verslo organizacijoms, jos tikslas – padėti kurti antikorupcinę verslo aplinką, didinti skaidrumą ir atsakingumą.

Korupcijos prevencija

ESO netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą ir skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. Korupcijos prevencija yra viena iš Bendrovės Prevencijos skyriaus funkcijų. 2014 metais „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje įsigaliojo Nulinės tolerancijos korupcijai politika. Ši politika taikoma visoms grupės įmonėms, su jos nuostatomis susipažįsta visi ESO darbuotojai.

ESO 2016 metų balandį patvirtintos privačių interesų deklaravimo taisyklės, kurių pagrindu visi darbuotojai kasmet užpildo privačių interesų deklaracijas. Riziką mažina Bendrovėje veikiantys kompleksiniai vidaus kontrolės mechanizmai, skirti nustatyti galimus korupcijos rizikos veiksnius. Prevencijos skyrius nuolat vykdo veiklos kontrolę ir imasi veiksmų nustatytiems pažeidimams ištaisyti, pašalinti kylančias grėsmes Bendrovės reputacijai.

Bendrovėje veikia Pasitikėjimo linija (1802, +370 61121802), informuoti galima ir anonimiškai el. paštu pasitikejimolinija@eso.lt

2016 metų rugsėjį ESO patvirtinta ir Pasitikėjimo linijos politika, apibrėžianti Pasitikėjimo linijos veikimo principus bei skatinanti darbuotojų ir trečiųjų šalių sąmoningumą sudaryti jiems sąlygas išreikšti savo susirūpinimą dėl pastebėtų galimų pažeidimų. Pasitikėjimo linijos politikoje akcentuojama absoliuti pranešėjų apsauga.

Darbuotojai

Tai – didžiausias mūsų turtas ir svarbiausia grandis siekiant užsibrėžtų tikslų. Jų sveikata ir saugumas – pirmas ir esminis bet kurio mūsų priimamo sprendimo ar atliekamo darbo kriterijus. 

Todėl ESO darbuotojai, dirbantys elektros ar dujų objektuose, savo įgūdžius tobulina ir žinias atnaujina nuolatiniuose mokymuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, Meistriškumo varžybose ir tradicinėse Saugos dienose.

Gerąja patirtimi ir praktika siekiame dalytis ir su savo rangovais – mums labai svarbu, kad sauga ir sveikata darbe taip pat būtų ir jų svarbiausias priorietas.

Gamta ir aplinka

Kasdienėje veikloje skatiname sąnaudas ir taršą mažinančių darbo priemonių naudojimą, aktyviai ieškome būdų, kaip sumažinti energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai.

Nors mūsų vykdoma veikla – elektros ir dujų skirstymas – nesukelia ženklaus neigiamo poveikio aplinkai, jis vis tik jis yra neišvengiamas.

Dėl to nuolat diegiame efektyvias avarijų, sutrikimų, dujų nuostolių, taršos prevencines priemones. Planingai investuojame į aplinkai palankias modernias elektros skirstymo infrastruktūros technologijas:

 • senas elektros oro linijas keičiame požeminiais kabeliais – jie mažina vizualinę taršą ir pavojų didiesiems migruojantiems paukščiams bei atsparesnės klimato poveikiui
 • montuojame patikimus įrenginius izoliacinei alyvai surinkti,
 • rekonstruodami transformatorių pastotes, senus įrenginius keičiame į veikiančius tyliau, mažindami į išorę skleidžiamo triukšmo lygį.

Griežtai laikomės aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų ir dedame papildomas pastangas poveikiui aplinkai kontroliuoti bei mažinti.  

Kartu su partneriais įgyvendinto ir 4 metus trukusio ES finansuoto projekto „Baltojo gandro apsauga Lietuvoje“ metu, iškėlėme daugiau nei 3 200 saugių platformų, pakeitusių pavojingai ant elektros oro linijų sukrautus  gandrų lizdus.

Visuomenė

Savo atsakinga veikla mes siekiame prisidėti prie visuomenės gerovės  ir įgyvendindami bendruomenėms aktualius projektus, aktyviai šviesdami saugaus ir racionalaus energijos vartojimo klausimais, konsultuodami ir skatindami domėtis perspektyviomis technologijomis.

Įgyvendiname plataus masto ilgalaikius socialinės atsakomybės projektus, skirtus vaikams, jaunimui ir plačiajai visuomenei, kuriuos vienija aktyvus bendruomenių, tikslinių visuomenės grupių įtraukimas, saugumo ir efektyvaus energijos naudojimo ir aplinkos tausojimo idėjos.

Ilgalaikės ESO iniciatyvos:

 • Tiek, kiek reikia  –  energetinio efektyvumo didinimui.
 • Elektromagija.lt  mokyklinio amžiaus vaikų švietimui elektros energijos naudos, grėsmės, saugumo temomis.

Į visas socialinės atsakomybės veiklas aktyviai įsitraukia darbuotojai: jie patys jas siūlo ir įgyvendina, kaip lektoriai ir žinių apie saugų ir racionalų elgesį su elektra ir dujomis skleidėjai dalyvauja renginiuose vaikams, jaunimui, vietos bendruomenėms.

Racionalaus vartojimo idėjas skleidžiame ne tik savo jėgomis bet ir su kitų suinteresuotųjų šalių pagalba. Kokiais patarimais dalijasi Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, galite sužinoti apsilankę organizacijos tinklalapyje www.ecotopten.eu

Energetinis efektyvumas: iniciatyva „Tiek, kiek reikia" ir „Žaliasis protokolas"

Apie ką tai?

Įmonių ir organizacijų racionalių verslo sprendimų paieška gali prasidėti nuo efektyvesnio energijos vartojimo. Mes kviečiame savo norą ir valią keistis išreikšti aktyviai ir praktiškai  imti vartoti tik TIEK, KIEK REIKIA. Esame pasiruošę padėti tai daryti.Koks mūsų indėlis?

„Žaliasis protokolas“

Mūsų inicijuotas susitarimas, kuriuo jį pasirašiusios įmonės ir organizacijos patvirtina, kad pritaria ir pasižada taikyti aplinką tausojančias idėjas:

 • įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemones;
 • prisidėti prie Europos ir viso pasaulio aplinkos apsaugos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekio mažinimo;
 • skatinti tai daryti savo darbuotojus, kolegas, artimuosius ir taip prisidėti prie energiją taupančios visuomenės kūrimo.

Registruotis į „Žaliąjį protokolą“

Šiuo metu Protokolą jau pasirašė daugiau nei 200 Lietuvoje veikiančių įmonių ir organizacijų!

„Žaliojo protokolo“ įmonių sąrašas

Kasmetinė konferencija „Energetinio efektyvumo sprendimai – konkurencingam verslui"

Kartu su „Verslo žiniomis" organizuojamo renginio tikslas – suvesti energetinio efektyvumo sprendimų diegėjus, analitikus, energetikus ir užsimezgę kontaktai ilgainiui virsta realiais sprendimais, leidžiančiais didinti verslo efektyvumą, išteklius nukreipti naudinga linkme ir  tausoti aplinką.

2017 METŲ KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

2016 METŲ KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

 

Energetinio efektyvumo konferencijų ciklas pramonei

Kartą metuose penkiuose didžiuosiuose šalies miestuose organizuojame renginį, kuriame kalbama apie praktines energijos taupymo priemones,aktualias ir pritaikomas būtent pramonės įmonėse.

Racionaliausiai energiją vartojančios įmonės konkursas

Jame dalyvauti gali „Žaliajį protokolą" pasirašiusios įmonės ir organizacijos. Laimėtoju paskelbiamas tas konkurso dalyvis, kuris, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu ir vertinant pasirinktus racionalius sprendimus, yra daugiausiai nuveikęs – pradėjęs gyventi racionaliau. Taip pat apdovanojami aktyviausi „žaliųjų idėjų“ entuziastai, dirbantys konkurse dalyvavusiose įmonėse.

2016 metų nugalėtojas – UAB „Orion Global PET"

2015 metų nugalėtojai – UAB „Šiaulių vandenys" ir Rasa Pečiulaitė, dirbanti UAB „EIKA".

Saugi energija

Viskas, ką reikėtų žinoti apie saugų elgesį su elektra ir dujomis vienoje vietoje:

Žiūrėti

Dalyvaujame

Nuo 2009 metų dalyvaujame Jungtinių Tautų Pasauliniame susitarime (angl. „Global Compact“).

Kasmet savo veiklą ir pasiekimus socialinės atsakomybės srityje pristatome Pažangos ataskaitoje, rengiamoje remiantis susitarimo principais bei JT „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. „Global Reporting Initiative“, GRI) gairėmis.

   

Esame nacionalinė atsakingo verslo asociacijos LAVA nariai. Kartu su kitomis įmonėmis ir organizacijomis siekiame plėtoti atsakingo ir etiško verslo principus šalyje, dalindamiesi gerąja praktika.

 

Įvertinimai

ESO – tarp „NAVA 2015"  bendruomeniškiausių įmonių 

„Metų bendruomeniškiausia įmonė 2015“ didelių įmonių kategorijoje – toks sertifikatas įteiktas ESO devintą kartą organizuotuose Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose už 2015 metų pasiekimus.

 

 


 

Mūsų projektas „Darni mokykla“ 2015 m. pelnė Švedijos verslo apdovanojimą

Švedijos verslo apdovanojimų ceremonijoje metų socialinės atsakomybės iniciatyva paskelbtas mūsų kartu su partneriais Lietuvos vaikų ir jaunimo centru inicijuotas projektas „Darni mokykla“. Vilniuje vykusioje ceremonijoje apdovanojimą įteikė Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

 


 

LESTO – geriausių Baltijos rinkos ryšių su investuotojais bendrovių penketuke

Baltijos šalių vertybinių popierių biržų operatorės „Nasdaq“ organizuotame 2014 metų Baltijos vertybinių popierių rinkos apdovanojimų renginyje LESTO pripažinta viena geriausių ryšių su investuotojais bendrovių Baltijos šalyse.

Pagrindinėje kategorijoje „Geriausia Baltijos rinkos ryšių su investuotojais bendrovė“ LESTO atiteko ketvirta vieta. Nuo LESTO veiklos pradžios, 2011 metų, tai pirmas toks reikšmingas ir iki šiol aukščiausias „Nasdaq“ įvertinimas.

 

 


 

 Atsakingiausia įmonė 2013

Didžiausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti asociacija „Investors‘ Forum“ metinių apdovanojimų ceremonijoje elektros skirstymo bendrovę AB LESTO pripažino atsakingiausia 2013 metų įmone. LESTO įvertinta už vykdomus socialinius ir visuomenės švietimo projektus, kryptingus siekius puoselėti santykius su klientais, skatinti skaidrumą ir sąmoningą bei atsakingą elektros energijos vartojimą. 


 

Bendruomeniškiausia metų įmone pripažinta LESTO

Nacionaliniuose atsakingo verslo apdovanojimuose 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. LESTO įteiktas „Bendruomeniškiausios įmonės“ apdovanojimas didelių įmonių kategorijoje. Apdovanojimas įteiktas už įvairiapusę partnerystę bei gerųjų pavyzdžių sklaidą užsienyje. Nacionalinį socialiai atsakingo verslo apdovanojimą įsteigė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Apdovanojimas skiriamas įmonėms, kurios daugiausiai prisideda prie Lietuvos visuomenės gerovės ir aplinkos apsaugos. Įmonė turi pasižymėti skaidriu ir teisingu elgesiu su savo darbuotojais, visuomene bei valstybe.


 

LESTO darbuotojas pripažintas įmonių socialinės atsakomybės lyderiu Šiauliuose

Vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Vartai: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“ mūsų darbuotojas Arūnas Navarauskas, LESTO Šiaulių tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas, buvo pripažintas įmonių socialinės atsakomybės lyderiu Šiaulių regione. Apdovanojimas suteiktas „už nesibaigiantį entuziazmą dirbant organizacijos socialinės atsakomybės labui ir skatinantį į tai įsitraukti ir kitus darbuotojus“.


 

 

Parama

ESO paramą visuomenei reikšmingiems projektams, programoms bei veikloms teikia tik koordinuotai per „Lietuvos energijos“ grupės įmonių Paramos fondą.

Fondo biudžetą sudaro visų grupės įmonių įnašai, siekiantys iki 1 procento konsoliduotojo grupės įmonių grynojo pelno.

Paraiškos fondui teikiamos vieną kartą per metus nustatyta tvarka ir terminais. Visą su Paramos fondu susijusią informaciją galite rasti čia.

Sertifikatai

AB „Energijos sikrstymo operatorius" pripažinta kaip atitinkanti šiuos vadybos sistemos standartus:

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Kontaktinis asmuo:

Justinas Petkus
Socialinės atsakomybės projektų vadovas 

 +370 696 89282

justinas.petkus@eso.lt

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai