Susisiekime

Sąlygos, sutartys, reikalingi dokumentai

Kokios elektros supirkimo sutartys yra sudaromos?

Elektros supirkimo sutartys yra sudaromos su tais elektros gamintojais, kurie turi leidimus gaminti elektros energiją ir jų elektrinės yra prijungtos prie ESO skirstomųjų tinklų.

Gali būti sudarytos 2 tipų sutartys:

Elektros energijos gamintojo tipas pavyzdinĖ sutarties formA
Sutartis su atsinaujinančių energijos išteklių gamintojais, kurie naudoja saulės, vėjo ar hidroenergiją.

Sutarties pavyzdinė forma ir bendrosios sąlygos

Sutartis su atsinaujinančių energijos išteklių gamintojais, kurie naudoja biomasę ir biodujas.

Biomasės/ biodujų gamintojų sutarties pavyzdinė forma


Jei gaminate elektros energiją ir norite ją parduoti,
reikalinga sudaryti elektros energijos supirkimo  iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartį. Tam užpildykite žemiau pateiktą prašymą, pateikite visą jame nurodytą informaciją ir atsiųskite ją el. paštu [email protected].

Prašymas elektros energijos supirkimo sutarčiai sudaryti

Gamintojams, kurie parduoda elektros energiją, siūlome papildomai pasirašyti susitarimą dėl pirkėjo teisės įforminti PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras už Jūsų parduotą elektros energiją.

Pagal šį susitarimą, Jūsų pagamintos ir parduotos elektros energijos atsiskaitymo dokumentus (t. y. PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras) įformintų ESO.


Susitarimas dėl pirkėjo teisės įforminti PVM sąskaitas faktūras už pardavėjo parduotą elektros energiją

Jeigu pasikeitė sutartyje nurodyti rekvizitai (elektroninis paštas, registracijos adresas, banko sąskaita ar kiti duomenys) prašome užpildyti žemiau pateiktą formą, pasirašyti, nuskenuoti ir atsiųsti elektroniniu paštu [email protected]

Prašymo forma

Kitos svarbios sąlygos

Pasikeitus elektrinės savininkui, elektros energijos supirkimo sutartis su naujuoju savininku gali būti sudaroma tik tada, kai jis sudaro naujas pirkimo-pardavimo arba persiuntimo paslaugų sutartis.   

Remiamos elektros energijos supirkimo termino pradžia paprastai nustatoma nuo skaitiklio sumontavimo ar leidimo gaminti energiją išdavimo dienos (priklausomai, kuri vėlesnė).

Elektros energijos supirkimo kainos ir apmokėjimo terminai nustatomi vadovaujantis teisės aktais. Daugiau informacijos apie nustatytas kainas ir jų taikymą atsinaujinančių išteklių elektrinėms pateikiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos puslapyje www.regula.lt

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytos skatinimo kvotos yra išnaudotos, šiuo metu fiksuoti tarifai naujoms elektrinėms nebėra taikomi.

PATVIRTINTI TARIFAI GAMINTOJAMS, KURIEMS TAIKOMOS SKATINIMO PRIEMONĖS

Gamintojams, kurių elektrinėse pagamintai elektros energijai teisės aktų nustatyta tvarka nėra taikomos skatinimo priemonės (pvz. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintas fiksuotas tarifas, atleidimas nuo atsakomybės už pagamintos elektros energijos balansavimą ir kt.) elektros energijos pardavimo kaina (atitinkamai perkančiajam asmeniui – supirkimo kaina) nėra reglamentuota. Elektros energijos supirkėju turi būti vienas iš rinkoje veikiančių nepriklausomų tiekėjų, kurių sąrašą  skelbia ir nuolatos atnaujina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, o Bendrovė užtikrintų supirkimą tik tais atvejais, kai gamintojai nepasirinktų ir/ar nespėtų pasirinkti nepriklausomo tiekėjo.

Bendrovė nesudaro supirkimo sutarčių su elektrinėmis, kurių leistina generuoti galia didesnė nei 1 MW, taip pat su elektrinėmis kurios vykdys parkų veiklą, todėl šioms elektrinėms gamintojai privalo nedelsdami sudaryti supirkimo sutartį su pasirinktu nepriklausomu tiekėju prieš pradedant tiekti į tinklą elektros energiją.

Bendrovė iš gamintojų nuo 2024-01-01 elektros energiją pirks lygindama atitinkamą apskaitos laikotarpio valandą susiformavusias Perdavimo sistemos operatoriaus Litgrid AB skelbiamas valandines disbalanso kainas, su Nord Pool biržos Lietuvos zonos valandinėmis kainomis bei pasirinkdama tą valandą besiformuojančią mažesnę kainą ir minusuodama atitinkamo apskaitos laikotarpio valandos maržą, kuri lygi 2 Eur/MWh.

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad tiek Perdavimo sistemos operatoriaus Litgrid AB disbalanso kainos, tiek Nord Pool biržos elektros energijos kainos yra kintančios kiekvieną valandą bei priklauso nuo didmeninės elektros energijos prekybos rinkos sąlygų, o šios kainos yra viešai skelbiamos Nord Pool internetiniame tinklalapyje adresu www.nordpoolgroup.com → Market Data → Nord Pool Day-Ahead → LT → Hourly , o Litgrid disbalanso kainos adresu www.litgrid.eu → Baltijos duomenys → Balancing & Imbalance Prices → Imbalance prices.

Analogišką 2024 metams supirkimo kainą Bendrovė taikys visiems neskatinamose elektrinėse elektros energiją gaminantiems gamintojams, kuriems nėra taikomas skatinamasis fiksuotas elektros energijos supirkimo tarifas.

Atkreiptinas dėmesys, kad vėluojant sudaryti supirkimo sutartį su nepriklausomu tiekėju ir tiekiant į tinklą elektros energiją neturint galiojančių supirkimo sutarčių Bendrovė taikys papildomą disbalanso dedamąją – papildomai mažindama apskaičiuotą ataskaitinio laikotarpio valandos kainą 20%. Todėl prieš pradedant tiekti į tinklą elektros energiją privaloma pasirūpinti ir jos supirkimo sutartimis.

Prekyba (supirkimas) gamintojų pagaminta elektros energija vykdoma vadovaujantis:

  • Elektros energijos rinkos taisyklėmis, 
  • Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, 
  • Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašu,
  • kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energijos prekybos sąlygas ir tvarką.

Norint prijungti elektrines, kurių leistina generuoti galia lygi ar didesnė kaip 15 MW, elektros įrenginiai jungiami prie perdavimo tinklo arba skirstomojo tinklo, jeigu leidžia ESO tinklo techninės galimybės.  Todėl pirmiausia prieš kreipiantis į perdavimo tinklo Operatorių reikia gauti iš ESO raštą apie ESO tinklo technines galimybes. Prašymą rašto gavimui galite pateikti per [email protected].

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).