Susisiekime

Ketinama parduoti elektros energiją rinkos sąlygomis

1
Pateikite paraišką išankstinėms prijungimo sąlygoms gauti

Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje.

Paraiškoje nurodykite:

 • numatomos įrengti elektrinės galią,
 • adresą (vietovę),
 • energijos išteklių rūšį.

Pildydami paraišką pridėkite šiuos dokumentus:

 • nekilnojamo turto (žemės sklypo ar statinio), kuriame planuojama statyti elektrinę, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus (nuomos, panaudos ar kitą sutartį) įrodančius dokumentus;
 • juridinio asmens įregistravimą Juridinių asmenų registre patvirtinantį dokumentą (Juridinių asmenų registro išrašą), jei kreipiasi juridinis asmuo;
 • įgaliojimą atstovauti gamintojui (jei paraišką pateikia gamintojo (juridinio ar fizinio asmens) atstovas);
 • sklypo vietą žemėlapyje ne didesniu kaip 1:10000 masteliu kaime ir 1:500 masteliu mieste (žiūrėti reikalavimus).
 • informaciją, reikalingą elektrinės prijungimui (formą galite rasti čia);
 • informaciją, reikalingą hibridinės elektrinės arba elektrinės ir energijos kaupimo įrenginio, kai jie prijungiami viename prijungimo taške, prijungimui (formą galite rasti čia);
 • informaciją, reikalingą energijos kaupimo įrenginio prijungimui (formą galite rasti čia).
2
Ketinimų protokolų sudarymas

Gamintojų dažniausiai užduodami klausimai dėl ketinimų protokolų sudarymo:

1. Kas yra Ketinimų Protokolas?

Ketinimų protokolas 
– Operatoriaus ir Gamintojo susitarimas, kuriuo, be kita ko, Gamintojas įsipareigoja per nustatytą laikotarpį parengti savo Objektą prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius – per nustatytą laikotarpį prijungti šio gamintojo Objektą prie savo valdomų elektros tinklų. Pažymime, tinklų naudotojams, įsirengiantiems kaupimo įrenginį taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir gamintojams.

2. Ar reikia ketinimų protokolus sudaryti gaminantiems vartotojams kurie statosi elektrinę iki 100 kW galios?

Nereikia.

3. Kas turi sudaryti Ketinimų Protokolą ?

Ketinimų protokolą turi sudaryti:

1) Visi gamintojai, kurie elektrinės prijungia ne esamų elektros energiją vartojančių objektų vidaus tinkluose ir visą elektros energiją atiduoda į skirstomuosius tinklus, kai elektrinės įrengtoji galia didesnė nei 100 kW;
2) Visi gamintojai, kurių elektrinės galia didesnė negu 1000 kW nepriklausomai nuo elektrinės prijungimo taško;
3) Visi parkų statytojai, kurie planuoja parką išskirstyti nutolusiems gaminantiems vartotojams.

Ketinimų protokolo sudaryti nereikia:

1) Gaminantiems vartotojams;
2) Gamintojams, kurių elektrinės galia mažesnė negu 1000 kW, tačiau kliento leistinoji naudoti galia yra didesnė už elektrinės įrengtąją galią;
3) Gamintojams, kurių leistinoji generuoti galia lygi 0;
4) Gamintojams, kurie didina įrengtą generuoti galią nekeisdami leistinos generuoti galios;
5) Atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijoms;
6) Elektrinėms, gamintojams, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, ir gamyba vykdoma iš atsinaujinančiųjų išteklių;
7) Piliečių energetikos bendrijoms planuojančioms elektrinių statybą iš atsinaujinančių išteklių;
8) Gamintojams ketinantiems modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginius.

4. Kokius dokumentus reikia pateikti norint sudaryti ketinimų protokolą ?1

1) Prašymą ketinimų protokolo sudarymui, jį galite rasti www.eso.lt elektros prijungimas gamintojams.

2) Savivaldybės (kurioje numatoma statyti ir įrengti elektrinę) administracijos patvirtinimą, kad nurodytos elektrinės įrengimas ar statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galima.

Savivaldybės patvirtinimo pavyzdinė forma

3) Lietuvos kariuomenės ir (arba) kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos išvada, kad, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, teritorijose galima projektuoti ir statyti vėjo elektrines.

4) Akcininkų sąrašą. Gamintojas, kurio gamybos įrenginių prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW, tinklų operatoriui pateiktame prašyme pasirašyti ketinimų protokolą kartu privalo pateikti akcininkų sąrašą pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą 22 strp. 93 punktą

5. Ar savivaldybės patvirtinimas yra reikalingas jei elektrinė yra statoma ant pastato stogo?

Taip, savivaldybės sutikimas sudarant ketinimų protokolą yra reikalingas visais atvejais.

6. Kokiais atvejais reikalingas Lietuvos Kariuomenės patvirtinimas elektrinės statymui ?

Įtvirtintas reikalavimas gamintojams iš atsinaujinančių išteklių pateikti Lietuvos kariuomenės patvirtinimą, kad teritorijose, kur planuojama statyti vėjo elektrines, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines.

Ketinimo protokolo prašymo forma

Prašymas pasirašyti ketinimų protokolą

Prašymas bus priimtas, jeigu dokumentuose pateikta informacija teisinga. Ketinimų Protokolą parengsime per 14 k. d. (10 d.d.) nuo prašymo pateikimo dienos.

Pavyzdžiui.: Klientas pateikia prašymą 2023 m. vasario 1 d. tai reiškia, kad ne vėliau, kaip iki 2023 m. vasario 15 d. ESO parengia ir atsiunčia iš ESO pusės pasirašytą Ketinimo protokolą.

Gavus Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 25 k. d. turi būti sudarytas ketinimų protokolas. Ketinimų protokolas laikomas sudarytu tuo atveju, kai jį pasirašo abi pusės. Šiuo atveju ESO ir Klientas.

Pavyzdžiui, klientas pateikia prašymą 2023 m. vasario 1 d. tai reiškia, kad ne vėliau, kaip iki 2023 m. vasario 26 d. Klientas turi atsiųsti abiejų pusių pasirašytą (ESO ir Kliento) Ketinimo protokolą.

Pasirašyto Ketinimo protokolo pateikimas

Įkelkite pasirašytą protokolą ir reikalingus dokumentus

Informuojame, kad kai gausime iš Kliento pasirašytą ketinimų protokolą per 14 k. d. (10 d.d.) nuo Ketinimo protokolo, pasirašymo kai jį pasirašo abi pusės (ESO ir Kliento), turite pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą.

Pavyzdžiui: Klientas pasirašo ir išsiunčia ESO Ketinimo protokolą, kuris yra pasirašytas abiejų pusių 2023 m. vasario 01 d., tai reiškia, kad ne vėliau, kaip iki 2023 m. vasario 15 d., turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą (banko garantą).

Leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus prašymo kopijos pateikimas

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išduodamas gamintojui, planuojančiam plėtoti žaliąją elektros energijos gamybą.

Gamintojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Ketinimo Protokolo abipusio pasirašymo dienos pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

Daugiau informacijos apie leidimų plėtoti išdavimą galite skaityti čia.

Įkelkite leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus prašymo kopiją (pdf formatu).

Pavyzdžiui, klientas pasirašo ir išsiunčia ESO Ketinimo protokolą, kuris yra pasirašytas abiejų pusių 2023 m. vasario 1 d., tai reiškia, kad ne vėliau, kaip iki 2023 m. kovo 2 d., turi pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir prašymo kopiją atsiųsti ESO.

Gavus leidimą plėtoti elektros energijos pajėgumus, prašome užpildyti paraišką prijungimo sąlygų tipui „Prijungimo“ gauti ESO savitarnoje

Prievolių įvykdymo užtikrinimo (banko garanto) pateikimas

Kaip apskaičiuojamas prievolių įvykdymo užtikrinimas (banko garantas)?

Gamintojas turi ESO pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį, kuris apskaičiuojamas dauginant elektrinės leistiną generuoti galią (kW) iš 50 eurų už 1 kW. Pavyzdžiui, jeigu jūsų elektrinės 650 kW leistinos generuoti galios, tai jūsų prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis bus 650 kW x 50 Eur = 32500 Eur.

Per kiek laiko gamintojas turi pateikti ESO prievolių įvykdymo užtikrinimą (banko garantą)?

Per 14 kalendorinių dienų (10 d.d.) nuo Ketinimo Protokolo abipusio pasirašymo dienos (ESO ir Kliento).

Pavyzdžiui, klientas pasirašo ir išsiunčia ESO Ketinimo protokolą, kuris yra pasirašytas abiejų pusių 2023 m. vasario 1 d., tai reiškia, kad ne vėliau, kaip iki 2023 m. vasario 15 d., turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą.

Įkelkite banko garantą

Kuomet sudaromas ketinimų protokolas*, Klientas per vieną mėnesį turi kreiptis į Valstybinę Energetikos Reguliavimo tarybą (VERT) dėl leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus išdavimo. Atlikus šį veiksmą, prašome atsiųsti kreipimosi į VERT prašymo kopiją. Atkreipiame dėmesį, kad nepateikus prašymo kopijos ketinimų protokolas bus laikomas negaliojančiu.

*Ketinimų protokolas laikomas sudarytu, kuomet jį pasirašo abi pusės. Šiuo atveju ESO ir Klientas.

Ketinimo protokolo nutraukimas

Klientas gali nutraukti ketinimų protokolą bet kuriuo metu po jo sudarymo*, tačiau dėl ketinimų protokolo nutraukimo klientas praranda dalį prievolių įvykdymo užtikrinimo, kuris paskaičiuojamas įstatymuose ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Atsispausdinkite prašymo formą PRAŠYMAS NUTRAUKTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ“,
Įkelkite užpildytą prašymo formą.

Nepastačius elektrinės per ketinimų protokole numatyta laikotarpį arba neįvykdžius kitų ketinimų protokole nustatytų kertinių projekto vykdymo sąlygų protokolas nustoja galioti ir ESO pasinaudoja visų gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimu.

Pastačius elektrinę ketinimų protokole nurodytos  leistinos generuoti galios apimtimi grąžinamas visas prievolių įvykdymo užtikrinimas.

Pastačius mažesnės leistinos generuoti galios elektrinę, ESO pasinaudoja prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcinga neįrengtos leistinos generuoti galios apimčiai. Pvz. pasirašant ketinimų protokolą, kuriame nurodyta 1000 kW leistina generuoti galia ir pastačius 900 kW leistinos generuoti galios elektrinę, operatorius ESO 50 Eur x 100 kW = 5000 Eur suma.

Pastačius elektrinę Klientas turi pateikti operatoriui prašymą prievolių įvykdymo užtikrinimui grąžinti:

Atsispausdinkite prašymo formą PRAŠYMAS GRAŽINTI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMĄ“, 
Įkelkite užpildytą prašymo formą.

*Ketinimų protokolas laikomas sudarytu, kuomet jį pasirašo abi pusės. Šiuo atveju ESO ir Klientas.

Ketinimo protokolo pratęsimas

Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas:

 • tais atvejais, kai ESO nustatytais terminais negali prijungti Gamintojo Elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo ESO nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju Elektrinės, prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
 • terminas pratęsiamas ESO ir Gamintojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.
 • Gamintojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punkte, įsipareigoja ESO padidinti Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

Atsispausdinkite prašymo formą PRAŠYMAS KETINIMŲ PROTOKOLO PRATĘSIMUI“,
Įkelkite užpildytą prašymo formą.

3
Pasirūpinkite leidimu plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
 • Pateikite prašymą ir reikalingus dokumentus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
 • Informuokite mus, per ketinimo protokole sutartą terminą, apie ketinimą gauti leidimą.
 • Sužinoję iš Jūsų apie Jūsų ketinimus gauti leidimą, mes pateiksime informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie prognozuojamą generuojamos perdavimo galios trūkumą arba ribojimus, susijusius su Jūsų prašymu gauti leidimą.
 • Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, gavusi visus reikiamus dokumentus, priima sprendimą ir įstatymų numatyta tvarka išduoda leidimą plėtoti elektros energijos pajėgumus.
4
Pateikite paraišką prijungimo sąlygoms gauti

Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje.

Paraiškoje nurodykite:

 • numatomos įrengti elektrinės galią
  (Pmax; įrengtoji generuoti galia; didžiausia leistinoji generuoti galia)
 • adresą (vietovę), 
 • energijos išteklių rūšį.

Paraiškos forma
Pildydami paraišką pridėkite šiuos dokumentus:

 • leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją; 
 • kitus išankstinių sąlygų paraiškos etape nurodytus dokumentus, jei jie nebuvo pateikti su paraiška išankstinėms sąlygoms gauti arba duomenys juose yra pasikeitę.

Prijungimo sąlygas Jums parengsime per 40 kalendorinių dienų.
Apie prijungimo sąlygų parengimą Jus informuosime Jūsų paraiškoje nurodytu būdu (elektroniniu paštu, trumpąją SMS žinute).
Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateiksime savitarnos svetainėje.

5
Parenkite elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų projektą
 • Pasirinkite (savarankiškai arba iš pateikto sąrašo) elektros tinklo projektuotoją;
 • Jūsų pasirinktas projektuotojas pagal prijungimo sąlygas parengs ir suderins projektą nustatyta tvarka.
 • Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti čia. Brėžinius ir schemas prašome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus PDF formatu.
 • Pateikite prašymą sudaryti gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį.

  Paruošime ir pateiksime sutartį - per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo sutarčiai ruošti gavimo. Ją rasite
  savitarnos svetainėje.

 

6
Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką

Per vieną mėnesį pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį. Tai padaryti galite savitarnos svetainėje

Sumokėkite už prijungimo paslaugą: pavedimu į sąskaitą (žiūrėti rekvizitus)

Prijungimo darbus ESO elektros tinkle pradėsime gavę Jūsų pasirašytą sutartį ir sumokėtą įmoką.
Apie prijungimo darbų pabaigą ESO elektros tinkle Jus informuosime elektroniniu paštu.

7
Parenkite elektrinės vidaus elektros tinklą prijungimui

Įsirenkite elektrinės vidaus elektros tinklą. Jį galite įrenginėti nepriklausomai nuo ESO atliekamų darbų. Vidaus elektros tinklo įrengimui pasitelkite įmones ar fizinius asmenis, turinčius reikiamą kvalifikaciją.

Baigę įrengti vidaus tinklą, užsisakykite energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, kurią išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Daugiau apie pažymą – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tinklapyje 
www.regula.lt Patikrinimo pažymą įkelkite čia.

Savitarnos svetainėje Jums pranešime, kai bus gauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.

8
Pasirūpinkite leidimu elektros energijai gaminti

Norėdami gauti leidimą elektros energijai gaminti, kreipkitės į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą. Daugiau apie šiuos leidimus rasite čia.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, gavusi visus reikiamus dokumentus, priims sprendimą ir įstatymų numatyta tvarka išduos leidimą gaminti elektros energiją.

9
Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją

Šiuo metu reguliuojamos elektros energijos kainos taikomos tik privatiems klientams, kurie patenka į rinkos liberalizavimo III etapą (plačiau - Elektros energetikos įstatyme).

Visi verslo klientai turi pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją.Nepriklausomų elektros tiekėjų sąrašą galite rasti čia. Sudarius sutartį su pasirinktu nepriklausomu tiekėju, jis mus informuos apie Jūsų pasirinkimą. Nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo bus taikoma garantinio elektros energijos tiekimo kaina.

Sudaryti sutartį su pasirinktu nepriklausomu tiekėju galite prieš prijungiant savo įrenginius prie ESO elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną.

10
Sudarykite elektros energijos persiuntimo ir elektros energijos supirkimo sutartis

Susipažinkite su elektros energijos tarifų planais ir, pasinaudoję palankiausio tarifo plano skaičiuokle, pasirinkite Jums tinkamiausią. 

Per 30 dienų nuo elektros įrenginių prijungimo prie tinklo darbų pabaigos sudarykite elektros energijos persiuntimo sutartį.

Nesudarius sutarties, bus skaičiuojamas galios mokestis. 

Paraišką sudaryti elektros energijos persiuntimo sutartį galite pateikti savitarnos svetainėje.

Prašymo sudaryti sutartį forma

Sudarykite elektros energijos supirkimo sutartį. Plačiau apie elektros energijos supikrimo sutartis ir tarifus rasite čia:

Sąlygos, sutartys ir reikalingi dokumentai ČIA

Ar ši informacija Jums aiški?

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).