Susisiekime

Elektros energijos persiuntimo atstatymo laikai

2023 m. liepos 1 d. įsigalioja LR Elektros energetikos įstatymo pakeitimai, kuriais, nutrūkus elektros energijos persiuntimui, ESO įpareigojama atnaujinti elektros energijos persiuntimą vartotojams: 

 • Ne vėliau kaip per 6 valandas, kai vartotojo elektros įrenginiai įrengti miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 80 000 gyventojų (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje), ir LEZ (laisvųjų ekonominių zonų) teritorijose,
 • ne vėliau kaip per 12 valandų, kai vartotojų elektros įrenginiai įrengti kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje,
 • ne vėliau kaip per 72 valandas, jeigu elektros energijos persiuntimas nutrūko dėl gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, škvalo, ižo ar panašiai) sukeltos energetikos objektų ir įrenginių avarijos, kurios kriterijai numatyti energetikos objektų ir įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ar gaisro.

VERT sprendimai dėl avarijų

ESO paskelbus neeilinę padėtį skirstomajame tinkle ir kai elektros energijos persiuntimo nutrūkimas preliminariai tenkina Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) avarijos kriterijus pagal Nuostatus, ESO kreipiasi į VERT dėl įvykusios avarijos fakto bei nurodytos avarijos teritorijos patvirtinimo.

*Pagal Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų“ 13.6 p. „Masinis 10 kV ir aukštesnės įtampos elektros linijų išjungimas arba jų pažeidimai dėl gamtos reiškinių (vėjo, potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, ižo ar panašiai) (toliau – gamtos reiškiniai), suminiam elektros energijos netiekimui esant daugiau kaip 100 MWh. Gamtos reiškiniams vykstant su pertraukomis, neviršijant 2 parų, jų pasekmės priskiriamos vienai avarijai.“
**  Įvykus avarijai Kompensacija skaičiuojama, kai atjungimas truko ilgiau nei 72 val.

Neplaniniai atjungimai, kuriems (ne)gautas VERT sprendimas

Eil. Nr.

Atjungimo pradžia

Atjungimo pabaiga

VERT spendimo data

VERT sprendimas

1.

2023-08-06

2023-08-10

Laukiama sprendimo

 

2.

2023-08-30

2023-09-03

2024-03-26

2024-03-26  VERT nutarimu Nr.03E-416 įvykę persiuntimo paslaugos nutrūkimai priskirti avarijai.

3.

2023-10-07

2023-10-10

2024-03-07

2024-03-07 VERT nutarimu Nr. 03E-295 įvykę persiuntimo paslaugos nutrūkimai priskirti avarijai.

4.

2023-11-23

2023-11-24

Laukiama sprendimo

 

5.

2024-04-22

2024-04-25

Laukiama sprendimo

 

Elektros tiekimo nutrūkimus, kaip įprasta, ESO šalina kuo operatyviau, tačiau viršijus numatytus elektros energijos tiekimo atstatymo laikus, bus mokama kompensacija. 

Pokytis paremtas gerąja Europos Sąjungos (ES) šalių praktika neskirstyti vartotojų į atskiras kategorijas su skirtingais elektros energijos persiuntimo atkūrimo terminais. Šiuo pokyčiu atsisakome pasenusio elektros energijos vartotojų skirstymo į tris elektros energijos patikimumo kategorijas.  
 

Taip pat pokyčiu išvengiama situacijų, kai skirstomųjų tinklų operatorius kuria perteklinį tinklą, jis bus efektyviau išnaudojamas ir tai leis integruoti daugiau atsinaujinančios energetikos šaltinių. Be to, konkretaus vartotojo pasirinkti didesnį patikimumą užtikrinantys techniniai sprendiniai nebus finansuojami visų vartotojų per skirstomąjį tarifą.   

Naujausią elektros energijos persiuntimo atstatymo dokumentą skaitykite: Elektros energetikos įstatymo 72(1) straipsnyje. 

Pateiktoje lentelėje galite matyti pokyčius nuo 2023 liepos 1 d.. 

I ar II patikimumo kategorijos tinklo elementai, vartotojams nebus naikinami, esamos linijos nebus išardomos – faktiškai lieka toks patikimumas, kokį pasirinkote. 

Jeigu vartotojas norės atsisakyti I ar II patikimumo kategorijos ir nebemokėti patikimumo kategorijos dedamosios mokesčio (kartu įforminant esamą elektros tinklų schemą su rezervine / tiesiogine skirstymo linija), tokiu atveju vartotojas turi:

 • Pateikti prašymąESO savitarnossvetainėje, skiltyje „Bendrinio pobūdžio klausimai“, pasirinkus temą „I ir (ar) II patikimumo kategorijų atsisakymas“.
 • Paskambinti telefonu +370 697 61 852 ir nurodyti, kad nori atsisakyti turimos patikimumo kategorijos bei pereiti į naują reglamentavimą. Toks prašymas bus realizuotas, atnaujinant objekto Nuosavybės ribų aktą (NRA).

Atkreipiame dėmesį, kad elektros energijos vartotojai ir toliau galės papildomai įsirengti tiesioginę skirstymo liniją ir / arba rezervinę liniją, apmokant 100% linijosįrengimui reikalingų išlaidų.  

Elektros energijos tiekimo atstatymo laikų zonų žemėlapyje pateikiama informacija apie elektros energijos atstatymo laikus pagal zonas. Geltona spalva pažymėti regionai, kuriems elektros energijos persiuntimo atstatymas nuo 2023 m. liepos 1 d. taps ne ilgiau nei 6 valandos. Visiems kitiems vartotojams, kurie nepatenka į didžiųjų miestų ar LEZ (laisvoji ekonominė zona) regionus, elektros energijos persiuntimo atstatymo laikas – ne ilgiau nei 12 valandų. 

Galiojančią patikimumo kategoriją galima pasitikrinti nuosavybės ribų akte (NRA) ESO  savitarnoje, skiltyje „Objektai“.   

Didesnis elektros energijos patikimumas
Kodėl keičiasi patikimumo kategorijos dedamoji?  

Esamiems vartotojams išliks jau pastatytas tinklas, o patikimumo mokestis (patikimumo dedamoji), neturint patikimumo kategorijų, bus netaikomas. 

Nauji vartotojai, išskyrus buitinius vartotojus, kurie sieks užsitikrinti trumpesnį elektros energijos persiuntimo atnaujinimo laiką arba išvengti elektros energijos persiuntimo nutrūkimo, tinklų operatoriui kompensuoja 100% visų tinklų operatoriaus išlaidų, patirtų tinklų operatoriui įrengiant rezervinę ir (ar) tiesioginę skirstymo linijas. Pastovus mėnesinis patikimumo kategorijos mokestis bus netaikomas. 

Kaip man gauti didesnį patikimumą?  

Kai būtina užsitikrinti didesnio patikimumo aprūpinimą elektros energija, vartotojai, išskyrus buitinius vartotojus, gali kreiptis į energijos skirstymo operatorių dėl rezervinės linijos ar dėl tiesioginės skirstymo linijos konkrečiam vartotojui įrengimo užpildydami paraišką  ESO savitarnoje arba pas save vidaus tinkle įsirengti nepriklausomą elektros energijos šaltinį (elektros generatoriai, akumuliatoriai).  

Kas yra rezervinė skirstymo linija?  

Rezervinė linija įrengiama nuo skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančių žemos ar vidutinės įtampos elektros tinklų. Jai atsijungus, jos įjungimas vykdomas operatyvinių ar operatyvinių remonto darbuotojų pagalba, nuvykus į vietą atlikti perjungimus nuo vienos linijos prie kitos. 

Kas yra tiesioginė skirstymo linija?  

Tiesioginė skirstymo linija konkrečiam klientui įrengiama nuo skirstomųjų tinklų operatoriui priklausančių vidutinės įtampos elektros tinklų taip, kad, sugedus šiai linijai ir (ar) kitam elektros energijos šaltiniui, perjungimas nuo vieno elektros energijos šaltinio prie kito būtų vykdomas per automatikos suveikimo laiką. 

Ar vartotojai gali patys įsirengti nuo skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų nepriklausomą elektros energijos tiekimą užtikrinančius šaltinius?  

Vartotojai gali patys įsirengti elektros energijos šaltinius, kurie užtikrina nuo skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų nepriklausomą elektros energijos tiekimą. Vartotojams patariama įsivertinti generatoriaus poreikį, kuris dažnu atveju bus pigesnė alternatyva negu įsirengti papildomas rezervines ir (ar) tiesiogines skirstymo linijas. 

Taip pat gali būti naudojami elektros energijos kaupikliai, kurių eksploataciniai kaštai būtų mažesni nei generatorių (nereikia kuro, alyvos keitimo). 

Kokią rezervinės ar tiesioginės skirstymo linijos galią galėsime įsirengti?  

Rezervinės ar tiesioginės skirstymo linijos galia turės atitikti pagrindinės skirstymo linijos (pagrindinė linija naudojama įprastu, ne gedimo režimu elektros energijai tiekti) galiai. Kitaip tariant, rezervinės linijos galia turės atitikti Jūsų įvado galią. Pavyzdžiui, jei šiuo metu Jūsų įvado galia yra 100 kW, tai rezervinės linijos galia, taip pat, turės būti 100 kW. 

Jei turiu II patikimumo kategoriją, koks atstatymo laikas galios nuo 2023 m. liepos mėn. nutrūkus el. energijos tiekimui?

Vartotojams, kuriems energetikos ministro nustatyta tvarka yra suteikta elektros energijos persiuntimo patikimumo ir aprūpinimo elektros energija atkūrimo trukmės (toliau – patikimumo kategorija) I ar II patikimumo kategorija, iki 2025 m. gruodžio 31 d.: 

 • Arba galima likti prie esamo reglamentavimo (taikoma kategorija, klientas moka patikimumo mokestį, 2,5 valandų atstatymo laikas) 

 • Arba galima pereiti prie naujo reglamentavimo (netaikomas patikimumo mokestis, elektros energijos persiuntimo atstatymo įsipareigojimo laikas – ne ilgiau kaip per 6 arba 12 valandų, priklausomai nuo lokacijos; jeigu nurodytais terminais elektros energijos persiuntimas neatnaujinamas, vartotojui jo prašymu bus sumokama kompensacija) 

Ar naujiems vartotojams rezervinio įvado galia turi būti tokia pati kaip ir pagrindinio įvado / linijos?   

Po pereinamojo laikotarpio pabaigos visiems naujiems vartotojams pagrindinės ir rezervinės linijos galios turės būti vienodos.  

Jei klientas turi 500 kW pagrindinį įvadą ir 500 kW rezervinį įvadą, tai moka už 1000 kW galios dedamąją per mėnesį? 

Klientas moka už  pagrindinės skirstymo linijos galią. Tiesioginės skirstymo linijos ir / ar rezervinės linijos galia nėra apmokestinama. Patikimumo kategorijos mokestis, kai kliento objektas tampa be kategorijos, taip pat nėra taikomas.  

Kompensavimas, kai gedimas nepašalinamas per numatytą terminą
Jeigu skirstomųjų tinklų operatorius nespėja atstatyti elektros energijos tiekimo per nustatytą 6 valandų arba 12 valandų trukmę?  

Vartotojui, jo prašymu mokama kompensacija, jeigu skirstomųjų tinklų operatorius nespėja atstatyti elektros energijos tiekimo per žemiau numatytus terminus: 

Per 6 valandas objektams esantiems: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ar LEZ (laisvoji ekonominė zona) teritorijoje. Pasitikrinti ar objektas priklauso išvardintiems regionams, galite pasitikrinti Elektros energijos tiekimo atstatymo laikų zonų žemėlapyje. 

Per 12 valandų esantiems kituose Lietuvos regionuose. 

Kompensacija bus apskaičiuojama ESO iniciatyva ir vartotojai apie tai bus informuoti atskiru pranešimu. 

Kokio dydžio kompensacija bus išmokama? Kaip man sužinoti, kokio dydžio ji bus?  

Kompensacijos dydis priklauso nuo kliento konkrečiam objektui, kuriame įvyko atjungimas, priskaičiuotos metinės persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (išskyrus VIAP, SPPD, PVM, patikimumo kategoriją) bei kompensuojamos atjungimo trukmės, t. y. kiek laiko skirstomųjų tinklų operatorius viršijo nustatytus persiuntimo paslaugos atstatymo laikus.

Kompensacijos dydis bus vertinamas atskirai po kiekvieno įvykusio atjungimo, vertinant prieš tai išvardintas dedamąsias.  

Kokie apribojimai taikomi kompensacijų išmokėjimui?

Metinis vienam vartotojo objektui išmokamos kompensacijos dydis negali viršyti pusės vartotojui per praėjusius kalendorinius metus priskaičiuotų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (neįskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčio) už konkretų vartotojo objektą, išskyrus atvejus, kai elektros energijos persiuntimas nutrūksta ir nėra atnaujinamas nustatytais terminais daugiau kaip du kartus per metus.  

Kai elektros energijos persiuntimas nutrūksta ir nėra atnaujinamas nustatytais terminais daugiau kaip du kartus per metus, paskesniais atvejais kiekvienos išmokamos kompensacijos dydžio maksimali riba prilyginama pusei vartotojo per praėjusius kalendorinius metus už konkretų vartotojo objektą priskaičiuotų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (be pridėtinės vertės mokesčio). 

Kompensacijos vartotojams nemokamos, kai yra viršyta metinė vienam vartotojo objektui galima išmokėti kompensacijos suma. 

Kaip apskaičiuojama kompensacija?  

Kompensacija bus apskaičiuojama pagal Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašą, sumuojant kompensacijos pastoviąją dalį ir kintamąją dalį: 

 • viršijus  6/12/72 valandų elektros energijos persiuntimo atstatymo laiką, klientui išmokama pastovioji dalis, kuri sudaro 10%/15%/30% vartotojo persiuntimo paslaugos mokesčių sumos;  
 • už kiekvieną papildomą vėlavimo valandą išmokama 1% (0,7% avarijų atveju) metinės vartotojo persiuntimo paslaugos mokesčių sumos.  
Kaip gausiu kompensaciją? Ar turiu jos prašyti?  

Jeigu tinklų operatorius neatnaujina elektros energijos persiuntimo nustatytais terminais, ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo elektros energijos persiuntimo atnaujinimo tinklų operatorius privalo informuoti vartotoją apie teisę kreiptis dėl kompensacijos. Vartotojas, siekiantis gauti nurodytą kompensaciją, per 6 mėnesius nuo tinklų operatoriaus pranešimo gavimo dienos pateikia prašymą tinklų operatoriui.   

Tinklų operatorius išmoka klientui priklausančią kompensaciją į prašyme nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo gauto prašymo gavimo datos.

Kodėl turiu teikti prašymą kompensacijai? Kodėl nepervedat automatiškai?  

Pagal patvirtintą Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašą vartotojas, gavęs pranešimą apie jam priklausančią kompensaciją, turi kreiptis dėl kiekvienos kompensacijos išmokėjimo atskiru prašymu. 

Kaip pateikti prašymą kompensacijai gauti?

Prašymą kompensacijai gauti galite pateikti šiais būdais:

 • prisijungę prie ESO savitarnos, skiltyje „Kompensacijos“,
 • ESO svetainėje, skiltyje Susisiekime, pateikiant laisvos formos prašymą ir nurodant objekto Nr., elektros atjungimo datą, vardą pavardę / įmonės pavadinimą, sąskaitos Nr., kontaktus. 
 • paštu, adresu Laisvės pr. 10, Vilnius.
Kaip sužinoti, kad man priklauso kompensacija? 

Jeigu tinklų operatorius neatnaujina elektros energijos persiuntimo nustatytais terminais, ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo elektros energijos persiuntimo atnaujinimo tinklų operatorius informuos vartotoją apie teisę kreiptis dėl kompensacijos el. paštu arba trumpąja SMS žinute, arba paprastu paštu, jei nebus kontaktinių duomenų.  

Ar kompensuojami patirti nuostoliai?  

Vartotojai, nutrūkus elektros energijos persiuntimui, turi teisę kreiptis į tinklų operatorių dėl patirtų pagrįstų tiesioginių nuostolių, kaip jie apibrėžti Civilinio kodekso 6.249straipsnio 1 dalyje, atlyginimo.  

Kada nuostoliai nebus atlyginami? 

Operatorius nuostolių neatlygins, kai elektros energijos persiuntimo nutraukimo laikas bus viršytas dėl šių priežasčių: 

1) kai VERT ar operatorius nustatys tokius tinklų naudotojo elektros įrenginių ir (ar) jų eksploatacijos trūkumus, dėl kurių gresia avarija, gedimai, sutrikimai ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui;  

2) kai tinklų naudotojas neužtikrina elektros kokybės standarto ir tinklų operatorių išduotų techninių sąlygų ir kitų atitinkamų techninių norminių dokumentų reikalavimų laikymosi; 

3) kai tinklų naudotojas viršija suteiktą leistiną naudoti galią ir (ar) leistiną generuoti galią; 

4) kai tai būtina siekiant išvengti ekstremaliosios energetikos padėties ar susiklosčius elektros energetikos sistemoje ar tinklų operatoriaus elektros tinkle ne dėl tinklų operatoriaus kaltės ekstremaliajai energetikos padėčiai, kuri kelia grėsmę elektros energetikos sistemos ar elektros tinklo funkcionavimui ir stabilumui; 

5) kai susidaro generavimo galios ar elektros energijos deficitas; 

6) dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo bandymo, jeigu nuostoliai dėl šio bandymo atsiranda dėl aplinkybių, kurių prieš pradedant izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo bandymą nebuvo ir kurių nebuvo galima numatyti, taip pat jų nebuvo galima išvengti, kontroliuoti ir pašalinti; 

7) jeigu tinklų naudotojas sutinka su kitokiomis elektros energijos persiuntimo sąlygomis, be kurių būtų neįmanomas jo elektros įrenginių prijungimas prie tinklų operatoriaus elektros tinklų. 

Kada galiu kreiptis dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo? 

Prašymą operatoriui pateikti galima iš karto po tiesioginių nuostolių atsiradimo (t. y. iš karto po to, kai yra viršytas nustatytas laikas ir dėl to patirti nuostoliai), tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tada, kai operatorius informavo apie viršijimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami tiesioginius nuostolius įrodantys dokumentai. Tinklų operatorius, nustatęs, kad tinklų naudotojo prašymas dėl nuostolių atlyginimo yra pagrįstas, tinklų naudotojui tiesioginius nuostolius, patirtus dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo, atlygina per 30 kalendorinių dienų nuo tinklų naudotojo prašymo išnagrinėjimo dienos, jeigu tinklų naudotojas ir tinklų operatorius nesusitaria kitaip. 

Kas sudaro persiuntimo paslaugą, nuo kurios bus skaičiuojama kompensacija?

Kompensacija skaičiuojama įvertinus atjungimo trukmę ir per praėjusius metus priskaičiuotą persiuntimo paslaugos mokesčių sumą (be PVM), kurią sudaro: 

 1. Buitiniams klientams - aktyvioji (už suvartotos el. energijos persiuntimą) ir pastovioji dedamoji (tuo atveju, jeigu klientas pasirinkęs tarifų planą Namai ar Namai Plius), išskyrus skirstymo paslaugos papildomą dedamąją (SPPD) ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų dedamąją (VIAP);
 2. Verslo klientams - aktyvioji (už suvartotos el. energijos persiuntimą ir galios dedamoji, išskyrus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų dedamąją (VIAP), patikimumo kategorijos dedamąją);
 3. Gaminantiems vartotojams – įrengtosios elektrinės galia ir atgautoji elektros energija.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).