Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Skundai

Skundai

Dėl visų su ESO susijusių skundų ir ginčų pirmiausia prašome kreiptis į ESO.

ESO skundus sprendžia laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų. Siekiame klientams atsakyti kuo greičiau, įsigilinti į problemą, ją išanalizuoti. Esant itin sudėtingoms skunde nurodytoms situacijoms ar aplinkybėms, jų nagrinėjimas ir atsakymo pateikimas gali užtrukti iki 30 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo.

Skundo forma Skundų nagrinėjimo tvarka

 

Užpildytą skundo formą siųskite bendruoju el. paštu info@eso.lt

 

Klientų skundus nagrinėjančios institucijos

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
 • Skundo nagrinėjimo terminas - Skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą skundas negali būti išnagrinėtas, Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skundo nagrinėjimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo sekančios darbo dienos, kada pasibaigė 20 darbo dienų nagrinėjimo terminas.
 • Pateiktame skunde turi būti nurodyta:
 1. institucijos, kuriai teikiamas skundas, pavadinimas;
 2. pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinė), taip pat įgalioto asmens, jei jis yra, vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas);
 3. skundžiamo asmens vardas, pavardė (pavadinimas), gyvenamoji vieta (buveinės adresas);
 4. konkretus teisių ar teisėtų interesų pažeidimas;
 5. teisių ar teisėtų interesų pažeidimo paaiškėjimo diena (laikas);
 6. pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas;
 7. informacija, ar tų pačių šalių skundas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nėra nagrinėjamas ar nebuvo išnagrinėtas VEI ar kitoje skundus nagrinėjančioje institucijoje;
 8. informacija, ar teismas nėra priėmęs sprendimo tuo pačiu klausimu;
 9. pridedamų dokumentų kopijų (skundo priedų) sąrašas, jei teikiami;
 10. skundo surašymo vieta ir data.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
 • Pateiktame skunde turi būti nurodyta:

12.1. skundą, kurį pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas;
12.2. skunde išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas, jei turi;
12.3. įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus, jeigu pareiškėjui atstovauja atstovas.
13. Komisijai pateiktame skunde (rekomenduojama skundo forma priede) turi būti nurodyta:
13.1. institucijos, kuriai teikiamas skundas, pavadinimas;
13.2. pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, taip pat atstovo, jei jis yra, vardas, pavardė, adresas ir duomenys ryšiui palaikyti (telefono numeris, el. paštas);
13.3. skundžiamos įmonės pavadinimas, buveinės adresas;
13.4. konkretus teisių ar teisėtų interesų pažeidimas;
13.5. teisių ar teisėtų interesų pažeidimo paaiškėjimo diena (laikas);
13.6. pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas;
13.7. informacija, ar tų pačių šalių skundas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nėra nagrinėjamas ar nebuvo išnagrinėtas Komisijoje ar kitoje skundus nagrinėjančioje institucijoje;
13.8. informacija, ar teismas nėra priėmęs sprendimo tuo pačiu klausimu;
13.9. pridedamų dokumentų kopijų (skundo priedų) sąrašas, jei teikiami;
13.10. skundo surašymo vieta ir data.
14. Skundas turi būti išsamus ir konkretus, teisių ar teisėtų interesų pažeidimas turi būti nurodytas glaustai ir aiškiai, tiksliai suformuluotas reikalavimas pagal Komisijai suteiktą kompetenciją.

 • Skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo skundo nagrinėjimo pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą skundo nagrinėjimas negali būti baigtas, Komisijos pirmininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skundo nagrinėjimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kada pasibaigė 20 darbo dienų terminas. Pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą pranešama tokiu būdu, kokiu skundas gautas arba pareiškėjo skunde nurodytu būdu ir nurodomos pratęsimo priežastys.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba

Pateiktame skunde turi būti nurodyta:

 • prašymą nagrinėti vartojimo ginčą;
 • pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo į vartotojo kreipimąsi kopiją, o jeigu pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymas per nustatytą terminą negautas, – vartotojo kreipimosi į pardavėją ar paslaugų teikėją kopiją;
 • vartojimo sutarties, dėl kurios kyla ginčas, kopiją, jeigu sutartis sudaryta raštu;
 • prašyme išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • paprastos rašytinės formos įgaliojimą, jeigu vartotojui atstovauja atstovas. Jeigu vartotojui atstovauja vartotojų asociacija, kurios narys jis yra, vietoj įgaliojimo pateikiamas dokumentas, patvirtinantis vartotojo narystę vartotojų asociacijoje;

jeigu vartotojui atstovauja vartotojų asociacija, – dokumentų, patvirtinančių, kad vartotojų asociacija įregistruota Juridinių asmenų registre ir kad jos steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, kopijas.

Ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką reglamentuojantys teisės aktai

 • Energetikos įstatymas;
 • Elektros energetikos įstatymas;
 • Vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
 • Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas;
 • Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas.

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba