Susisiekime

Dujų įrenginių techniniai reikalavimai

Parengtų techninių projektų konkursinėje medžiagoje darbų ir medžiagų poreikio žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal pateiktą žiniaraščio formos pavyzdį.Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis  


KAIP RENGTI IR PILDYTI?

Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti darbai, įskaitant visas projektines medžiagas bei įrenginius, reikalingus projektui įgyvendinti, išskyrus ESO teikiamas medžiagas bei įrenginius.


 

ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas

Šiame sąraše nurodomos medžiagos ir įrenginiai, atitinkantys ESO techninius reikalavimus.

ESO vykdomuose viešuosiuose pirkimuose siūlant medžiagas ir įrenginius, nurodytus šiame sąraše, nereikia teikti šių medžiagų ir įrenginių techninės dokumentacijos.

Rangovams/ tiekėjams pageidaujant įtraukti į sąrašą papildomas medžiagas ir įrenginius, prašome visą medžiagų ir įrenginių techninę dokumentaciją siųsti el. paštu [email protected] su nuoroda, jog pageidaujama šias medžiagas ir įrenginius įtraukti į ESO medžiagų ir įrenginių , atitinkančių ESO techninius reikalavimus, sąrašą.

Dujų įrenginių techniniai reikalavimai ir atmintinės
Techniniai reikalavimai

1. Dujų slėgio reguliavimo įrenginiai (DSRĮr)

1.1. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių filtrų kasečių (filtravimo elementų) techniniai reikalavimai

1.2. DSRĮr filtrų slėgio perkryčio (diferencinių) manometrų su telemetrijos davikliu, techniniai reikalavimai naujai įrengiant, rekonstruojant ar remontuojant AB „Energijos skirstymo operatorius“ DSRĮr

1.3. DSRĮr apsauginių išmetimo vožtuvų techniniai reikalavimai

1.4. Spintinių DSRĮr naudojamų naujai įrengiant AB Energijos skirstymo operatorius dujotiekių skirstymo sistemas techniniai reikalavimai

1.4.1. Priedas Nr.1 DSRĮr schemos

1.4.2. Priedas Nr.2 DSRĮr pastatymo rėmų schemos

1.5. Apsauginių išmetimo vožtuvų dujų nuotėkio fiksavimo įrenginių techniniai reikalavimai

1.6. Sparnelinių sklendžių techniniai reikalavimai

2. Katodinės saugos įrenginiai (KSĮ)

2.1. Požeminių izoliuojančių movų dujotekių sekcionavimui įrengimo schema

2.2. Spintos skirtos požeminių izoliuojančių movų matavimo kontaktams ir viršįtampių ribotuvams įrengti techniniai reikalavimai

2.3. Stacionaraus palyginimojo vario – sočiojo vario sulfato (Cu/CuSO4) elektrodo techniniai reikalavimai

2.4. Viršįtampių ribotuvo techniniai reikalavimai

2.5. Kontaktinių porų (rinklių) techniniai reikalavimai

2.6. Uždarųjų sistemų 4-20 mA srovės kalibratoriaus techniniai reikalavimai

2.7. Katodinės apsaugos įrenginių naudojamų naujai įrengiant ar rekonstruojant AB Energijos skirstymo operatorius dujotiekių sistemas techniniai reikalavimai

3. Dujų slėgio reguliavimo įtaisai

3.1. Gamtinių dujų apskaitų ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelių (toliau – Spintelės) bei jų vidaus dalių naudojamų naujai įrengiant, rekonstruojant (pertvarkant) ar remontuojant AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstymo sistemą, techniniai reikalavimai

4. Dujotiekis

4.1.Polietileninių dujotiekių vamzdžių, apsauginių dėklų ir jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai 

5. Dujotiekio įtaisai

5.1. Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų techniniai reikalavimai

5.2. Šaltos įpjovos uždarymo įtaisai

6. Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistema

6.1. Dujų slėgio daviklių techniniai reikalavimai naujai įrengiant, rekonstruojant ar remontuojant AB „Energijos skirstymo operatorius“ DSRĮr

6.2. Tipiniai techniniai reikalavimai dujų skirstomojo tinklo DSRĮr Micro TSPĮ įrenginiams

6.3. Dujų skirstomojo tinklo dujų slėgio reguliavimo įrenginių micro teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių informacinių signalų sąrašas

7. Techniniai reikalavimai uždarimo įtaisams

Įrenginių įrengimo/priėmimo atmintinės

1. Dujų slėgio reguliavimo įrenginiai (DSRĮr)

1.1. DSRĮr aikštelės ir elektros įrenginių spintų išdėstymo atmintinė

1.2. DSRĮ konstrukcijų įžeminimo įrengimo atmintinė (Pastaba: atmintinės reikalavimai galioja projektams, parengtiems pagal projektavimo užduotis, parengtas nuo 2020-10-08)

 2. Katodinės saugos įrenginiai (KSĮ)

2.1. DSRĮr izoliuojančių jungčių matavimo laidų įrengimo atmintinė

2.2. KSĮ konstrukcijų įžeminimo įrengimo atmintinė

3. Dujų slėgio reguliavimo įtaisai

3.1. Dėžutės indikaciniam laidui dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelėse įrengimo atmintinė

4. Dujotiekis

4.1. Plieninio dujotiekio prijungimas prie veikiančio plieninio dujotiekio atmintinė

4.2. Polietileninio dujotiekio atšakų prijungimo prie žiedinėje sistemoje veikiančio polietileninio dujotiekio atmintinė (galioja iki 2022.07.31)

4.2.Polietileninio dujotiekio atšakų prijungimo prie žiedinėje sistemoje veikiančio polietileninio dujotiekio atmintinė (galioja nuo 2022.08.01)

4.3. Polietileninio dujotiekio atšakų prijungimo prie akligalinėje sistemoje veikiančio polietileninio dujotiekio atmintinė (galioja iki 2022.07.31)

4.3. Polietileninio dujotiekio atšakų prijungimo prie akligalinėje sistemoje veikiančio polietileninio dujotiekio atmintinė (galioja nuo 2022.08.01)

4.4. Naujai statomos (įrengiamos) dujų skirstymo sistemos, polietileninio dujotiekio atšakų įrengimo (montavimo) atmintinė

4.5. Požeminio skirstomojo PE dujotiekio apsauginio dėklo sandarinimas, kai dėklas išpjaunamas ir prijungiamas naujas dujotiekio tinklas balno pagalba atmintinė

4.6. Apylankinio polietileninio dujotiekio įrengimo ir demontavimo atmintinė (galioja nuo 2022.03.01)

4.7. Dujotiekių įrengimo projekto brėžinių sudarymo atmintinė

4.8. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo metu dangų ardymo ir atstatymo atmintinė

5. Dujotiekio įtaisai

5.1. Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų įrengimo atmintinė

5.2. Apsauginio šulinėlio įrengimo atmintinė (galioja iki 2022.08.07)

5.2. Apsauginio šulinėlio įrengimo atmintinė (galioja nuo 2022.08.08)

5.3. Skirstomųjų dujotiekių indikacinio laido kontrolės punktų įtaisų įrengimo apsauginiame šulinėlyje ir kontrolės matavimų kolonėlėje atmintinė

5.4. DSRĮt su apsakita ir apskaitos spintelės kojų įrengimo atmintinė (galioja iki 2022.08.07)

5.4. DSRĮt ir apskaitos spintelės sutvirtinimo kojų įrengimo atmintinė (galioja nuo 2022.08.08)

5.5. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių žymėjimo ženklų įrengimo atmintinė

5.6. Skirstomojo dujotiekio su DSRĮt privedimo prie pastato įrengimo rekonstravimo atmintinė (galioja nuo 2022.08.08)