Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

2019 m. spalio 15 d.

2019 m. spalio 15 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

1.1. Patvirtinti naują AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakciją (pridedama).

1.2. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių ar jį pavaduojantį asmenį pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

 

2. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo.

2.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausoma stebėtojų tarybos nare iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Žanetą Kovaliovą (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

2.2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojų atstove stebėtojų taryboje iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Dalią Jakutavičę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

2.3. Nustatyti, kad išrinktos AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narės savo veiklą pradeda pasibaigus jas išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

2.4. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).

2.5. Patvirtinti sutarties dėl darbuotojų atstovo stebėtojų taryboje veiklos sąlygas (pridedama).

2.6. Nustatyti nepriklausomai stebėtojų tarybos narei ir darbuotojų atstovei stebėtojų taryboje 54,43 EUR (penkiasdešimt keturi eurai ir keturiasdešimt trys centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą stebėtojų tarybos narių veiklą.

2.7. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomai stebėtojų tarybos narei ir darbuotojų atstovei yra apribotas maksimalia 1300 EUR (vienas tūkstantis trys šimtai eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.

2.8. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis:

2.8.1. dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinkta nepriklausoma stebėtojų tarybos nare;

2.8.2. dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojų atstovo stebėtojų taryboje veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinkta darbuotojų atstove.

 

3. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygų pakeitimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

3.1. Pakeisti sutarties dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas, numatant galimybę, jog perdavimo – priėmimo aktas gali būti pasirašomas elektroniniu parašu, kurio teisinė galia prilyginama rašytiniam parašui.

3.2. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutarties dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimus su nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu.

 

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba