Susisiekime

Alternatyvūs veiklos rodikliai

 

Veiklos rodikliai

Rodiklio skaičiavimo metodika

Apibrėžimas

Rodiklio reikšmė ir interpretavimas

 

Pajamos mln. EUR

Elektros energijos persiuntimo paslaugų pajamos + elektros visuomeninio tiekimo paslaugų pajamos (iki 2018.10.01) + garantinio tiekimo paslaugų pajamos + dujų skirstymo paslaugų pajamos + naujų elektros ir dujų vartotojų prijungimo pajamos + kitos veiklos pajamos

Bendrovės pajamos iš pagrindinės ir nepagrindinės veiklų.

Parodo Bendrovės apyvartos dydį.   Apyvartos didėjimas gali būti siejamas su išaugusiomis paslaugų apimtimis arba įkainių augimu, mažėjimas – atitinkamais su mažėjimu. Pajamos yra svarbus aspektas ir reguliavimo tikslais, kadangi parodo, kokia apimtimi įmonė susirenka pajamas, reikalingas reguliuojamos veiklos sąnaudoms dengti.

Savikaina mln. EUR

Elektros energijos perdavimo ir sisteminių paslaugų įsigijimas+ VIAP paslaugų įsigijimas + Elektros energijos įsigijimas visuomeninio tiekimo paslaugai (iki 2018.10.01) + Elektros energijos įsigijimas technologiniams nuostoliams + elektros energijos įsigijimas garantiniam tiekimui + elektros balansavimo paslaugos įsigijimas + dujų įsigijimas technologiniams nuostoliams

Sąnaudos tiesiogiai susijusios su Bendrovės teikiamomis paslaugomis, kurių dydis priklauso nuo teikiamų paslaugų apimties

Parodo, kiek Bendrovė patiria sąnaudų paslaugoms sukurti. Savikainos augimas gali būti siejamas su rinkos kainų pokyčiais arba paslaugų apimties augimu, mažėjimas – su kainų ar apimčių mažėjimu. Sąnaudų parametras svarbus ir dėl reguliavimo, kadangi nustatant reguliuojamų paslaugų kainas, vertinamas tam tikras sąnaudų lygis. Jei faktinės sąnaudos yra didesnės už reguliatoriaus nustatytą sąnaudų lygį, Bendrovės faktinis einamojo laikotarpio rezultatas mažėja ir atvirkščiai.

Veiklos sąnaudos mln. EUR

Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos +

Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos + Transporto sąnaudos + Telekomunikacijų ir IT paslaugų sąnaudos +

Nuomos ir komunalinių paslaugų sąnaudos + Kitos sąnaudos.

Sąnaudos, skirtos palaikyti kasdieniam Bendrovės funkcionavimui. Nepriklauso nuo sukuriamų paslaugų apimčių.

Parodo, kokia sąnaudų dalis skiriama Bendrovės veiklai palaikyti. Šių sąnaudų mažėjimas parodo efektyvesnį Bendrovės valdymą. O didėjimas gali būti siejamas su naujų teisės aktų reikalavimais ar kitais verslo aplinkos pokyčiais. Nustatant reguliuojamų paslaugų kainas, vertinamas tam tikras sąnaudų lygis. Jei faktinės sąnaudos yra didesnės už reguliatoriaus nustatytą sąnaudų lygį, Bendrovės faktinis einamojo laikotarpio rezultatas mažėja ir atvirkščiai.

Veiklos sąnaudų dydis yra naudojamas kaip vienas svarbesnių rodiklių, nustatant Bendrovės metinius tikslus.

EBIT mln. EUR

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos - finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + vertės sumažėjimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos

EBIT - pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius.

Rodiklis parodo Bendrovės pelningumą, ignoruojant kapitalo kaštus ir kapitalo struktūros įtakas bei pelno mokestį

Grynasis pelnas mln. EUR

Visos pajamos – visos sąnaudos – mokesčiai

 

Bendrovės pelno dalis, likusi po to, kai visos sąnaudos, palūkanos, mokesčiai ir ypatingieji praradimai buvo atimti iš visų Bendrovės pajamų.

Tai vienas svarbiausių rodiklių, sprendžiant dėl Bendrovės dividendų išmokėjimo.

 

 

Visas turtas mln. EUR

Ilgalaikis materialus turtas + ilgalaikis nematerialus turtas + trumpalaikis finansinis turtas + trumpalaikis nefinansinis turtas

Tai įmonės kontroliuojami ištekliai , iš kurių įmonė tikisi gauti ekonominės naudos.

Rodiklis atspindi Bendrovės valdomo turto dydį.

Nuosavas kapitalas mln. EUR

Įstatinis kapitalas + Rezervai + Nepaskirstytas pelnas

Tai akcininkų kapitalas, perkainojimo rezervas bei privalomasis rezervas, savoms akcijoms įsigyti ir nepaskirstytasis pelnas.

 

Nuosavas kapitalas parodo pinigų sumą, kuri būtų grąžinta Bendrovės akcininkams, jei visas turtas būtų likviduotas, o visa įmonės skola būtų sumokėta. Įmonė uždirba pelną - nuosavas kapitalas didėja, įmonė išmoka dividendus akcininkams - nuosavas kapitalas mažėja.

Finansinės skolos

Ilgalaikės paskolos ir obligacijos + ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai  + ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis + trumpalaikės paskolos + trumpalaikiai nuomos įsipareigojimų

Tai finansiniai įsipareigojimai apimantys sutartinius įsipareigojimus.

Rodiklis parodo įmonės įsiskolinimo dydį.

ALTERNATYVŪS VEIKLOS RODIKLIAI

EBITDA mln. EUR

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos

sąnaudos - finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos

EBITDA - pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją.

Rodiklis parodo Bendrovės pelną, ignoruojant kapitalo kaštus ir kapitalo struktūros įtakas, nusidėvėjimo ir amortizacijos įtaką bei pelno mokestį, tokiu būdu leisdamas lyginti skirtingų įmonių (net ir skirtingų šakų) pelno dydžius. Svarbus investuotojams (dėl galimybės lyginti skirtingas įmones), bankams ir kreditoriams, kadangi tai vienas pagrindinių rodiklių, vertinant įmonės galimybes grąžinti paskolas, sumokėti palūkanas.

EBITDA marža %

EBITDA / Pajamos

EBITDA marža pelningumo koeficientas, kuris parodo, kiek pelno priešfinansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją uždirbo Bendrovė, skaičiuodama procentinį dydį nuo pajamų.

Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį įmonės pelningumą. Rodiklis taip pat yra naudingas stebint Bendrovės veiklos sąnaudų mažinimo efektyvumą. Kuo didesnė bendrovės EBITDA marža, tuo mažesnės yra bendrovės veiklos sąnaudos palyginus su visomis pajamomis.

Koreguota EBITDA mln. EUR

EBITDA + (praėjusių laikotarpių investicijų grąžą viršijantis dydis nustatytas Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (toliau – VERT) elektros ir dujų skirstymo viršutinės kainų ribos nustatymo pažymose) - (einamųjų metų investicijų grąžą viršijančio dydžio prognozė pagal galiojančius VERT teisės aktus ir pritaikant istoriniais dydžiais bei vadovybės vertinimu nustatytas prielaidas) - naujų vartotojų prijungimo atidėtų pajamų eliminavimas + naujų vartotojų prijungimo einamųjų metų piniginio efekto atstatymas - (kiti netipiniai įprastos veiklos, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatai (pvz. Visuomeninio tiekimo veiklos iškėlimo sandorio rezultatas ir pan.))

 EBITDA eliminavus vienkartinius bei kitus vadovybės koregavimus

Koreguota EBITDA yra pagrindinis Bendrovės veiklos rodiklis, eliminuojantis pajamų dalį, kurią dėl reguliavimo aplinkos reikės grąžinti vartotojams ateityje, atitinkamai pridedant ataskaitiniu laikotarpiu negautas pajamas, susijusias su ankstesniais metais susidariusiu pertekliniu reguliuojamos veiklos pelnu. Šis rodiklis leidžia patikimiau palyginti Bendrovės rezultatus skirtingais laikotarpiais ir eliminuoti nuokrypius tarp faktinių ir reguliuojamų pajamų bei vienkartinių veiksnių įtakos. Šis rodiklis taip pat naudojamas, vertinant Grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įsiskolinimo lygį.

Koreguota EBITDA marža %

Koreguota EBITDA / Pajamos

Koreguota EBITDA marža pelningumo koeficientas, kuris parodo, kiek pelno priešfinansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją uždirbo Bendrovė, skaičiuodama procentinį dydį nuo pajamų.

 Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį įmonės pelningumą. Rodiklis taip pat yra naudingas stebint Bendrovės veiklos sąnaudų mažinimo efektyvumą. Kuo didesnė bendrovės koreguotos EBITDA marža, tuo mažesnės yra bendrovės veiklos sąnaudos palyginus su visomis pajamomis.

Grynojo pelno marža %

Grynasis pelnas / Pajamos

Grynojo pelno marža apskaičiuojama, kaip grynojo pelno (nuostolio) ir pajamų santykis, ir parodo įmonės pelningumą.

Rodiklis rodo, kiek kiekvienas euras pajamų, kurį uždirbo Bendrovė atneša pelno. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį įmonės pelningumą.

Investicijos į rekonstrukciją ir tinklo atnaujinimą

 

Elektros ir dujų tinklų rekonstrukcija +

IT, telekomunikacijų, kompiuterinės ir programinės įrangos investicijos + Transporto investicijos + Investicijos į kitą ilgalaikį turtą

Investicijos - lėšos, kurias Bendrovė naudoja ilgalaikio turto atnaujinimui ir atstatymui

Rodiklis parodo kiek Bendrovė skiria lėšų ilgalaikio turto atstatymui bei atnaujinimui. Šis dydis vienas labiausiai įtakojančių Bendrovės ataskaitinio laikotarpio pinigų srautų bei įsiskolinimo lygį. Investicijų dydis, numatant tam tikras turto fizines apimtis, yra naudojamas kaip vienas svarbesnių rodiklių, nustatant Bendrovės metinius tikslus.

Investicijos į plėtrą

Investicijos tiesiogiai susijusios su naujais elektros ir dujų vartotojais

Investicijos į naujų elektros ir dujų vartotojų įrenginių prijungimą

Rodiklis parodo kiek įmonė skiria lėšų Bendrovės naujų klientų prijungimui. Nauji vartotojai finansuoja tik dalį reikiamų investicijų, o likusią dalį padengia Bendrovė. Bendrovė investicijas atgauna per sukurtos naujos infrastruktūros naudingo tarnavimo laiką. Investicijos į naujus vartotojus didžiąja dalimi yra finansuojamos skolintomis lėšomis Šis dydis vienas labiausiai įtakojančių Bendrovės ataskaitinio laikotarpio pinigų srautų bei įsiskolinimo lygį. Yra naudojamas kaip vienas svarbesnių rodiklių, nustatant Bendrovės metinius tikslus.

Pinigų srautai iš įmonės veiklos (FCF)

Bendrojo pelno pinigų srautai + investicinės veiklos pinigų srautai

Bendrovės generuojamas pinigų rautas vykdant pagrindinę ir investicinę veiklas

Rodiklis svarbus norint įvertinti lėšų dydį, kurios gali būti skirtos investicijoms, dividendų išmokėjimui bei esamų finansinių skolų grąžinimui. Yra naudojamas kaip vienas svarbesnių rodiklių, nustatant Bendrovės metinius tikslus.

Grynoji skola mln. EUR

Finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai - ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius

Grynoji skola – tai visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, iš jų eliminuojant turimas grynųjų pinigų lėšas (bei jų ekvivalentus). 

Pagrindinis rodiklis, parodantis Bendrovės įsiskolinimo dydį.

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12 mėn. %

Paskutinių 12 mėn. grynasis pelnas (nuostolis) / nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis

Nuosavo kapitalo grąža – rodo, kokia grynojo pelno dalis tenka nuosavam kapitalui.

Rodiklis parodo, kaip efektyviai naudojamas Bendrovės kapitalas pajamoms uždirbti, taip pat šis rodiklis reikšmingas   Bendrovės akcininkams, vertinant jų investicijų į Bendrovę grąžą. Didesnė rodiklio reikšmė parodo didesnę investicinę grąžą. Pagal Grupės, kuriai priklauso Bendrovė, dividendų politiką, šis rodiklis vienas pagrindinių nustatant metinį dividendų lygį.

Nuosavo kapitalo lygis %

Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje /
visas turtas laikotarpio pabaigoje

Nuosavo kapitalo lygis – tai finansinis rodiklis, lyginantis įmonės nuosavą kapitalą su jos turtu.

Šis rodiklis rodo kokią dalį kapitalo struktūroje sudaro nuosavas kapitalas. Rodiklio reikšmė artima 100 % reiškia, kad Bendrovė veiklą finansuoja iš nuosavo kapitalo ir kuo šis rodiklis mažesnis, tuo labiau Bendrovė priklauso nuo skolintų lėšų savo veikloje.

Grynoji skola / EBITDA 12 mėn. kartais

 Grynoji skola / EBITDA 12 mėn. kartais

Santykis, kuris parodo Bendrovės pajėgumą grąžinti skolas iš uždirbto pelno. Rodiklio reikšmė parodo kiek metų reikia dirbti Bendrovei, kad jos EBITDA pelno dydis susilygintų su įmonės skolomis

Kuo rodiklio reikšmė mažesnė, tuo didesnės Bendrovės galimybės padengti savo finansinius įsipareigojimus iš uždirbto pelno. Tai pagrindinis rodiklis, parodantis Bendrovės įsiskolinimo lygį.

Grynoji skola / Koreguota EBITDA 12 mėn. kartais

 Grynoji skola / Koreguota EBITDA 12 mėn.

Santykis, kuris parodo Bendrovės pajėgumą grąžinti skolas iš uždirbto pelno. Rodiklio reikšmė parodo kiek metų reikia dirbti Bendrovei, kad jos koreguoto EBITDA pelno dydis susilygintų su įmonės skolomis

Kuo rodiklio reikšmė mažesnė, tuo didesnės Bendrovės galimybės padengti savo finansinius įsipareigojimus iš uždirbto pelno. Tai pagrindinis rodiklis, parodantis Grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įsiskolinimo lygį.

Grynoji skola / Nuosavybės santykis %

 Grynoji skola / Nuosavas kapitalas

Rodiklis naudojamas įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir atspindi akcininkų nuosavybės galimybę padengti visas Bendrovės negrąžintas skolas Bendrovės veiklos nutraukimo atveju. Rodiklis parodo Bendrovės priklausomybės lygį nuo skolintų lėšų ir jos sugebėjimą įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

Kuo rodiklio reikšmė mažesnė, tuo didesnės Bendrovės galimybės įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus bei pritraukti daugiau skolinto kapitalo. Rodiklis yra svarbus nustatant metinių dividendų lygį, jo siektina reikšmė yra apibrėžta Grupės, kuriai priklauso Bendrovė, dividendų politikoje.

NASDAQ REKOMENDUOJAMI PAPILDOMI ALTERNATYVŪS VEIKLOS RODIKLIAI

Turto grąža (ROA) 12 mėn. %

Paskutinių 12 mėn. grynasis pelnas (nuostolis) / turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis

Turto grąža – rodo Bendrovės pelningumą tenkantį bendrovės turtui.

Rodiklis apibūdina Bendrovės turto panaudojimo efektyvumą. Didesnė rodiklio reikšmė parodo kaip efektyviai Bendrovė išnaudoja savo turtą pelnui uždirbti.

Turto apyvartumo rodiklis kartais

Pardavimo pajamos / Turtas

Turto apyvartumo rodiklis parodo turto apyvartų skaičių per metus.

Rodiklis rodo, kaip efektyviai įmonė naudoja savo kapitalą. Didesnė reikšmė rodo didesnį viso turto valdymo efektyvumo laipsnį.

Bendrojo likvidumo koeficientas kartais

Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai

Bendrojo likvidumo koeficientas rodo, kokiu laipsniu trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus (ir kitas per vienerius metus mokėtinas sumas), t.y. jis parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą.

Vidutinė rodiklio reikšmė sudaro 1,2 – 2 (kartai). Bendru atveju šis rodiklis turi būti ne mažesnis už vienetą. Žemesnė reikšmė rodytų potencialias įmonės finansines problemas, nepajėgumą iškart apmokėti skolų. Kritiniu atveju, net ir esant didesnei už vienetą rodiklio reikšmei, kai trumpalaikis turtas yra nelikvidus, įmonė gali susidurti su trumpalaikio likvidumo problemomis. Aukštesnė nei 2 reikšmė gali rodyti neefektyviai naudojamas atsargas bei neefektyviai valdomą kitą trumpalaikį turtą ir įsipareigojimus.

Apyvartinis kapitalas

Trumpalaikis turtas (išskyrus ilgalaikį turtą, skirtą parduoti) - pinigai ir pinigų ekvivalentai - kitas trumpalaikis finansinis turtas - iš anksto sumokėtas pelno mokestis  - išvestinių finansinių priemonių turtas  - gautinos sumos už parduotą ilgalaikį materialųjį turtą + išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį į turtą - trumpalaikiai įsipareigojimai (išskyrus įsipareigojimus susijusius su ilgalaikiu turtu, skirtu parduoti) + ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis + trumpalaikės paskolos + nuomos įsipareigojimai + mokėtinas pelno mokestis + išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimai + trumpalaikiai atidėjiniai

Apyvartinis kapitalas rodo, kokia kapitalo, išskyrus naudojamą investicijoms į ilgalaikį turtą, suma susijusi su verslo operacijomis.

Apyvartinis kapitalas yra veiklos efektyvumo rodiklis. Kuo mažesnis apyvartinis kapitalas, tuo efektyvesnės įmonės operacijos ir lėšų panaudojimas.

Apyvartinis kapitalas / Pajamos 12 mėn.

Apyvartinis kapitalas / Pajamos 12 mėn.

Rodiklis rodo įmonės gebėjimą apmokėti išlaidas papildomai nesiskolinant

Aukšta koeficiento reikšmė rodo įmonės stabilumą, tačiau taip pat turėtų kelti susirūpinimą dėl kapitalo panaudojimo efektyvumo. Žema arba negatyvi rodo potencialų apyvartinio kapitalo poreikį.