Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Preliminarūs ESO 2020 m. 8 mėnesių rezultatai

2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 metų 8 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys:

 

2020 m. 8 mėn.

2019 m. 8 mėn.**

Pokytis

Pajamos

312,6 mln. eurų

274,7 mln. eurų

13,8%

Koreguota EBITDA*

128,2 mln. eurų

116,7 mln. eurų

9,9%

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2020 m. 8 mėnesius sudarė 312,6 mln. eurų ir buvo 13,8% didesnės nei tokiu pat metu pernai, kai jos siekė 274,7 mln. eurų.

Teigiamos įtakos Bendrovės pajamoms, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, turėjo reguliuojančios institucijos patvirtinta vidutiniškai 11 proc. didesnė elektros energijos persiuntimo paslaugos, kurią sudaro elektros perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) dedamosios, kaina.

Per 2020 m. 8 mėnesius ESO uždirbo 128,2 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 9,9% daugiau, nei per 2019 m. 8 mėnesius, kai šis rodiklis buvo 116,7 mln. eurų. Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvi Bendrovės veikla bei auganti reguliacinio turto bazė.     

 

*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

** Atsižvelgdama į tarptautinę skirstymo tinklų operatorių apskaitos praktiką ir siekiant geresnio Bendrovės finansinių rezultatų palyginamumo su giminingomis bendrovėmis tarptautiniu lygiu, Bendrovės apskaitos politika buvo pakeista. Apskaitos politikos pokyčiai susiję su 15-ojo TFAS (Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto) taikymu, (1) viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) pajamas sudengiant su atitinkamomis sąnaudomis (anksčiau VIAP pajamos ir sąnaudos buvo apskaitomi atskirai) bei (2) naujų klientų prijungimo pajamas pripažįstant per sukurtos infrastruktūros naudingo tarnavimo laikotarpį (anksčiau gamtinių dujų segmente bei elektros energijos segmente nuo 2018 m. spalio 1 d. pajamos buvo pripažįstamos suteikus prijungimo paslaugą). Apskaitos politikos pokyčiai finansinėse ataskaitose tiksliau atspindi ilgalaikio Bendrovės santykio su klientu tęstinumą, o finansinių rezultatų palyginamumo tikslais apskaitos politikos pokyčiai įgyvendinti retrospektyviai, t.y. koreguojant 2019 m. finansinę informaciją.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba