Susisiekime

Audituoti finansiniai rezultatai

 

ESO PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI (1) 2019  2018 (6) POKYTIS +/- POKYTIS  %
Pajamos pagal sutartis su klientais (2), tūkst. Eur   413 144 463 048 -49 904 -10,8
Kitos pajamos (2), tūkst. Eur 5 706 20 367 -14 661 -72,0
Elektros, dujų ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos (2), tūkst. Eur 186 098 282 498 -96 400 -34,1
Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur 
98 182 89 785 8 397 9,4
EBITDA, tūkst. Eur 134 570 111 132 23 438 21,1
EBITDA marža, proc. 32,13 22,99    
Koreguota EBITDA (3), tūkst. Eur 180 488 161 287 19 201 11,9
Grynasis  pelnas (nuostolis) (4), tūkst. Eur 34 313 5 265 29 048 551,7
Pinigų srautai iš įmonės veiklos, tūkst. Eur 6 804 -221 459 228 263 -103,1
  2019 12 31 2018 12 31 (6)    
Visas turtas, tūkst. Eur 1 706 606 1 634 214 72 392 4,4
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 663 917 629 634 34 283 5,4
Finansinės skolos, tūkst. Eur 641 901 631 464 10 437 1,7
Finansinės skolos grynąja verte, tūkst. Eur 637 126 629 198 7 928 1,3
Nuosavybės pelningumas (ROE), proc. 5,31 0,85    
Turto pelningumas (ROA), proc. 2,05 0,36    
Turto apyvartumas (5), kartais 0,24 0,28    
Nuosavo kapitalo lygis, proc. 38,90 38,53    
Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių, kartai 4,73 5,66    
Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis, proc. 3,53 3,90    
Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis, proc. 95,96 99,93    

(1)  ESO naudojamų rodiklių aprašymą galima rasti: http://www.eso.lt/lt/investuotojams/alternatyvus-veiklos-rodikliai.html
(2)  Nuo 2018m. spalio 1 d. ESO nustojo verstis elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla. Eliminavus nebevykdomos visuomeninio tiekimo veiklos įtaką 2018 m. sausio – gruodžio mėn. pajamos siekė 409,6 mln. eurų, o elektros, dujų ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos – 180,3 mln. eurų.
(3) Bendrovė pakoregavo EBITDA skirtumu tarp faktinio ataskaitinio bei ankstesniais laikotarpiais uždirbto pelno ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) atitinkamiems laikotarpiams nustatytos leistinos investicijų grąžos ir atliko naujų vartotojų pajamų korekcija eliminuojant naujų vartotojų atidėtų pajamų sumą ir atstatant einamųjų metų naujų vartotojų prijungimo piniginį efektą bei eliminavo kitų netipinių įprastos veiklos, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių įtaką. Skirtumas susidarė dėl Bendrovės efektyvinamos veiklos ir kitų veiksnių. Detalesnis koreguotos EBITDA atskleidimas pateikiamas 2019 m. metinio pranešimo skiltyje „EBITDA“ (https://www.nasdaqbaltic.com/market/upload/reports/eso1/2019_ar_lt_eur_con_ias.pdf)
(4) Padidėjusį Bendrovės grynąjį pelną lėmė žymiai mažesnės elektros, dujų, ir susijusių paslaugų sąnaudos dėl nuo 2018 m. spalio 1 d. nebevykdomos elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos.1
(5) Rodikliui apskaičiuoti naudojamos pajamos pagal sutartis su klientais.
(6) Palyginamieji rodikliai perskaičiuoti