Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Audituoti finansiniai rezultatai

 

ESO PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 2018 12 mėn 2017 12 mėn POKYTIS +/- POKYTIS  %
Pajamos, tūkst. Eur   624.044 612.309 11.735 1,9%
Elektros, dujų ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos, tūkst. Eur 411.832 377.501 34.331 9,1%
Veiklos sąnaudos (1), tūkst. Eur 
89.785 94.728 -4.943 -5,2%
EBITDA (2), tūkst. Eur 122.427 140.080 -17.653 -12,6%
EBITDA marža (3), proc. 19,62 22,88    
Koreguota EBITDA*, tūkst. Eur 169.058 150.908 18.150 12,0%
Grynasis  pelnas (nuostolis), tūkst. Eur 15.665 77.552 -61.887 -79,8%
  2018 12 31 2017 12 31    
Visas turtas, tūkst. Eur 1.591.642 1.277.801 313.841 24,6%
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 640.034 607.644 32.390 5,3%
Finansinės skolos, tūkst. Eur 631.464 372.688 258.776 69,4%
Finansinės skolos grynąja verte (4), tūkst. Eur 629.198 366.239

262.959

71,8%
Nuosavybės pelningumas (ROE) (5), proc. 2,51 12,60    
Turto pelningumas (ROA) (6), proc. 1,09 6,49    
Nuosavo kapitalo lygis (7), proc. 40,21 47,55    
Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių, kartai 5,14 2,61    
Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis, proc. 98,31 60,27    

 

(1) Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo, nurašymų sąnaudas;
(2) EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos - finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos;
(3) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos;
(4) Koreguotos EBITDA rezultatas apskaičiuojamas pridedant ankstesnių laikotarpių reguliuojamos veiklos pajamų perskaičiavimo įtaką (nustatyta Komisijos nutarimais) ir atimant einamaisiais metais susidariusį skirtumą tarp Komisijos leistinos ir Vadovybės vertinimu apskaičiuotos investicijų grąžos. Vadovybės vertinimu Koreguotos EBITDA rodiklis tiksliau atspindi įmonės rezultatus ir leidžia geriau palyginti rezultatus tarp laikotarpių, nes parodo kiek įmonė faktiškai uždirbo ataskaitiniais metais, eliminuojant Komisijos nustatytos leistinos ir faktinės praėjusių laikotarpių investicijų grąžos skirtumus, kurie gali turėti tiek teigiamos, tiek neigiamos įtakos einamųjų metų rezultatams. Koreguotos EBITDA rodiklis nėra išskaičiuojamas iš finansinių ataskaitų.
(5) Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius;
(6) Nuosavybės pelningumas (ROE) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis) ⁄ nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis;
(7) Turto pelningumas (ROA) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis) ⁄ turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis;
(8) Nuosavybės kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje/visas turtas laikotarpio pabaigoje;

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba