Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Audituoti finansiniai rezultatai

 

ESO PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 2017 12 mėn 2016 12 mėn POKYTIS +/- POKYTIS  %
Pajamos, tūkst. Eur   612,309 650,064 -37,755 -5,81
Elektros, dujų ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos, tūkst. Eur 377,501 388,194 -10,693 -2,75
Veiklos sąnaudos (1), tūkst. Eur 
94,728 98,555 -3,827 -3,88
EBITDA (2), tūkst. Eur 140,080 163,315 -23,235 -14,23
EBITDA marža (3), proc. 22,88 25,12    
Koreguota EBITDA*, tūkst. Eur 150,908 138,948 11,960 8,6
Grynasis  pelnas (nuostolis), tūkst. Eur 77,552 92,502 -14,950 -16,16
  2017
12 mėn
2016 12 mėn.    
Visas turtas, tūkst. Eur 1,277,801 1,112,096 167,705 14,90
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 607,644 623,195 -15,551 -2,50
Finansinės skolos, tūkst. Eur 372,688 219,081 153,607 70,11
Finansinės skolos grynąja verte (4), tūkst. Eur 366,239 208,419

157,820

75,72
Nuosavybės pelningumas (ROE) (5), proc. 12,60 15,46    
Turto pelningumas (ROA) (6), proc. 6,49 8,44    
Nuosavo kapitalo lygis (7), proc. 47,55 56,04    
Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių, kartai 2,61 1,28    
Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis, proc. 60,27 33,44    

(1) Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo, nurašymų sąnaudas;
(2) EBITDA (pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos - finansinės veiklos pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + nurašymų sąnaudos;
(3) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos;
(4) Koreguotos EBITDA rezultatas apskaičiuojamas pridedant ankstesnių laikotarpių reguliuojamos veiklos pajamų perskaičiavimo įtaką (nustatyta Komisijos nutarimais) ir atimant einamaisiais metais susidariusį skirtumą tarp Komisijos leistinos ir Vadovybės vertinimu apskaičiuotos investicijų grąžos. Vadovybės vertinimu Koreguotos EBITDA rodiklis tiksliau atspindi įmonės rezultatus ir leidžia geriau palyginti rezultatus tarp laikotarpių, nes parodo kiek įmonė faktiškai uždirbo ataskaitiniais metais, eliminuojant Komisijos nustatytos leistinos ir faktinės praėjusių laikotarpių investicijų grąžos skirtumus, kurie gali turėti tiek teigiamos, tiek neigiamos įtakos einamųjų metų rezultatams. Koreguotos EBITDA rodiklis nėra išskaičiuojamas iš finansinių ataskaitų.
(5) Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius;
(6) Nuosavybės pelningumas (ROE) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis) ⁄ nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis;
(7) Turto pelningumas (ROA) = ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostolis) ⁄ turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje vidurkis;

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai