Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų.

2019 m. balandžio 15 d.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

 Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks registruotos buveinės patalpose, esančiose Aguonų g. 24, antro aukšto 207 salėje, Vilniuje.

 Susirinkimo pradžia – 2019 m. balandžio 30 d., 10.00 val.

 Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val.
 Akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.

 Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2019 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

 Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

 1. Dėl pritarimo 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui.

 „Pritarti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 metų metiniam pranešimui (pridedama)“.

 2. Dėl audituoto 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

 „Patvirtinti audituotą 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.

 3. Dėl 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.

 „Paskirstyti 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius) (pridedama)“.

Bendrovės valdyba 2019 m. balandžio 15 d. priėmė sprendimą papildyti 2019 m. balandžio 30 d. sušaukto AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiuo darbotvarkės klausimu ir jo sprendimo projektu:

 4. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

 „1. Patvirtinti naują AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakciją (pridedama).

2. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“

 Bendrovė taip pat informuoja, kad 2019 m. balandžio 4 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų taryba priėmė šiuos sprendimus:

1. Pritarti 2018 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ metiniam pranešimui;

2. Pritarti 2018 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotam AB „Energijos skirstymo operatorius“ metinių finansinių ataskaitų rinkiniui;

3. Pritarti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektui;

4. Teikti šiuos atsiliepimus AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. balandžio 30 d. įvyksiančiam eiliniam AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniam akcininkų susirinkimui.

 Akcininkas, dalyvaujantis ESO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame ESO visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@eso.lt ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 29 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui ESO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.

ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios ESO akcijos ESO akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios ESO akcijos ESO akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki ESO visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu ESO, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@eso.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@eso.lt arba pristatomi ESO, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, ESO ne vėliau kaip likus 10 dienų iki ESO visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. ESO pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Su ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti ESO interneto tinklalapyje www.eso.lt ir ESO patalpose, adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Bendrasis balsavimo biuletenis

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba