Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2019 m. vasario 01 d.

2019 m. sausio 31 dienos Bendrovės valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2019 m. vasario 22 d. 10.00 val., AB „Energijos skirstymo operatorius“ registruotos buveinės patalpose, esančiose Aguonų g. 24, antro aukšto 207 salėje, Vilniuje.

Akcininkų registracijos pradžia – 9.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2019 m. vasario 15 d. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

2019 m. sausio 31 d. Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtinta Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi sprendimų projektaidarbotvarkėje numatytais klausimais:

1. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygų.

Siūlomas Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas darbotvarkėje numatytu klausimu:

„1.1. Nustatyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 54,43 EUR (penkiasdešimt keturi eurai ir keturiasdešimt trys centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.

1.2. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1300 EUR (vienas tūkstantis trys šimtai eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.

1.3. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutarties dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimus su nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu.“ 

2. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Siūlomas Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas darbotvarkėje numatytu klausimu:

„Audito įmone, kuri atliks 2019 – 2021 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ finansinių ataskaitų auditą, išrinkti  Uždarąją akcinę bendrovę "ERNST & YOUNG BALTIC" ir už 2019 - 2021 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 246 350,00 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio).“ 

Akcininkas, dalyvaujantis ESO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame ESO visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@eso.lt ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 21 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui ESO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.

ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios ESO akcijos ESO akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios ESO akcijos ESO akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki ESO visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu ESO, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@eso.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@eso.lt arba pristatomi ESO, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

ESO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, ESO ne vėliau kaip likus 10 dienų iki ESO visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. ESO pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Su ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti ESO interneto tinklalapyje www.eso.lt ir ESO patalpose, adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba