Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2018 m. rugsėjo 24 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir  Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023. 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. rugsėjo 5 d. iš „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 94,98 proc. AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į Bendrovės valdybą, prašant sušaukti AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Nurodomas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tikslas – siūlyti Bendrovės akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB, paraišką, 2018 m. rugsėjo 5 dienos Bendrovės valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2018 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val., AB „Energijos skirstymo operatorius“ registruotos buveinės patalpose, esančiose Aguonų g. 24, antro aukšto 207 salėje, Vilniuje.

Akcininkų registracijos pradžia – 9.30 val., akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2018 m. rugsėjo 21 d. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

2018 m. rugsėjo 5 dienos Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtinta Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:

  1. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto. [pristatoma AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų informacijai].
  2. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., svarstymo.  „Pritarti AB „Energijos skirstymo operatorius“ tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.“
  3. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., patvirtinimo. „Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą AB „Energijos skirstymo operatorius“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.“ 
  4. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkamams.

 „Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkams po 0,014 EUR vienai AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.“.

Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2018 m. spalio 12 d. pabaigoje bus AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkai.

Akcininkas, dalyvaujantis Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@eso.lt ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 27 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@eso.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančiu Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@eso.lt arba pristatomi Bendrovei, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Su Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.eso.lt/ ir Bendrovės patalpose, adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

2018-09-28 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo biuletenis

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai