Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir sprendimo atsisakyti visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijos

2018 m. liepos 10 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė arba ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad 2018 m. liepos 10 d. įvyko ESO valdybos posėdis, kuriame buvo priimti sprendimai sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos licencijos panaikinimo. Pateikiame išsamią informaciją apie šiuos sprendimus:

DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Bendrovės akcininkė „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 94,98 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo, siekdama užtikrinti skaidresnę skirstomųjų tinklų operatoriaus veiklą ir valstybės reguliuojamų veiklų išgryninimą, 2018 m. liepos 10 d. Bendrovei pateikė paraišką dėl Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo inicijavimo. Įgyvendinant Bendrovės vykdomos visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos atskyrimą nuo elektros skirstymo veiklos, siūloma patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją, koreguojant Bendrovės įstatuose nurodytą veiklos tikslą ir objektą ir išdėstant jį taip:

„9. Bendrovės veiklos tikslas yra patikimas ir efektyvus elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų operatoriaus funkcijų vykdymas, siekiant užtikrinti bendrovės ir jos akcininkų interesus. 10. Bendrovės veiklos objektas yra: 10.1. patikimas ir saugus elektros energijos persiuntimas vartotojams skirstomaisiais elektros tinklais, 10.2. patikimas ir saugus gamtinių dujų transportavimas ir pristatymas dujų sistemos naudotojams skirstomuoju dujotiekiu, 10.3. gamtinių dujų skirstymo sistemos bei skirstomųjų elektros tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas, 10.4. garantinis elektros energijos bei garantinis gamtinių dujų tiekimas vartotojams, 10.5. kitų elektros energijos vartotojų bei dujų sistemos naudotojų poreikių tenkinimas,  10.6. kita veikla, kuri neprieštarauja bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.“

Atsižvelgiant į tai, 2018 m. liepos 10 dienos Bendrovės valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2018 m. rugpjūčio 6 d. 14.00 val., AB „Energijos skirstymo operatorius“ registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 24, antro aukšto 207 salėje, Vilniuje.

Akcininkų registracijos pradžia – 13.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 13.55 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2018 m. liepos 30 d. Dalyvauti ir balsuoti ESO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra ESO akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

2018 m. liepos 10 d. ESO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia ESO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas sprendimo projektas:

ESO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

Siūlomas ESO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas darbotvarkėje numatytu klausimu:

1. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo. Sprendimo projektas: 1.1. Patvirtinti naują AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakciją (pridedama). 1.2. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

Akcininkas, dalyvaujantis ESO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame ESO visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@eso.lt ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 3 d. darbo dienos pabaigos (15.15 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui ESO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.

ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios ESO akcijos ESO akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios ESO akcijos ESO akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki ESO visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu ESO, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@eso.lt.

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančiu ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@eso.lt arba pristatomi ESO, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

ESO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, ESO ne vėliau kaip likus 10 dienų iki ESO visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios. ESO pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Su ESO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti ESO interneto tinklalapyje www.eso.lt ir ESO patalpose, adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

DĖL SPRENDIMO ATSISAKYTI VISUOMENINIO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO LICENCIJOS

Bendrovė taip pat informuoja, kad ruošiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos atskyrimui, Bendrovės valdyba 2018 m. liepos 10 d. priėmė sprendimą kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl išduotos energetikos veiklos licencijos, suteikiančios teisę AB „Energijos skirstymo operatorius“ verstis elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla, galiojimo panaikinimo nuo 2018 m. spalio 1 d.

Planuojama, kad šiuo metu Bendrovės vykdoma visuomeninio elektros energijos tiekimo veikla atlygintinai (verslo dalies pardavimo būdu) bus perleista kitai „Lietuvos energijos“ įmonių grupės valdomai įmonei - UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

Atskyrus visuomeninio elektros tiekimo veiklą, ESO toliau vykdys pagrindinę savo veiklą – skirstys elektrą ir dujas bei prižiūrės skirstomuosius tinklus, rūpinsis tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu.

Klientai apie visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos organizavimo pokyčius bus informuojami iš anksto.

ESO įstatų projektas su siūlomais pakeitimais 2018-07-10

2018-08-06 ESO VAS balsavimo biuletenis

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai