Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Pranešimas apie ketinimą išbraukti AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos

2019 m. lapkričio 11 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), valdyba, vadovaudamasi, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnio 3 ir 4 dalimis, teikia pranešimą apie 2019 m. gruodžio 4 d. šaukiamame neeiliniame visuotiniame susirinkime numatomą svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos.

1. Informacija apie numatomą oficialaus siūlymo paskelbimą

2019 m. lapkričio 11 d. Bendrovės akcininko UAB „Ignitis grupė“, valdančio 94,98 proc, Bendrovės akcijų, valdyba priėmė sprendimą inicijuoti Bendrovės akcijų išbraukimą iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, ir kreipėsi į Bendrovės valdybą su siūlymu sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Remiantis tuo, 2019 m. lapkričio 11 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą 2019 m. gruodžio 4 d. sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas), į kurio darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Sprendimas bus laikomas priimtu, jeigu jam bus pritarta ne mažesne kaip ¾ visų dalyvaujančių Susirinkime akcininkų akcijų suteikiamų balsu dauguma. Akcininkai, balsavę už šį sprendimą, turės pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą. Šią prievolę už visus akcininkus, jeigu nebus susitarta kitaip, ketina prisiimti vienas Bendrovės akcininkas – UAB „Ignitis grupė“. Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę visi Bendrovės akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos priėmimo metu balsavę už tokį sprendimą.

2. Akcijų išbraukimo iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priežastys

Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į pagrindinio akcininko – UAB „Ignitis grupė“ siūlymą, siūlo Bendrovės Susirinkimui svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje dėl šių priežasčių:

  1. Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje yra viešai prekiaujama nedideliu Bendrovės akcijų skaičiumi, atitinkamai prekyba akcijomis nėra aktyvi;
  2. Bendrovės akcijų vieša prekyba reguliuojamoje rinkoje nesuteikia pridėtinės naudos Bendrovei, tačiau reikalauja papildomų dubliuojamų išlaidų, susijusių su listinguojamoms bendrovėms keliamų reikalavimų vykdymu, kurie taip pat yra ir bus užtikrinami UAB „Ignitis grupė“ lygmenyje dėl listinguojamų žaliųjų obligacijų emisijų AB Nasdaq Vilnius ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržose;
  3. Bendrovė neturi tikslo pritraukti papildomo kapitalo vykdydama viešus savo akcijų ar kitų vertybinių popierių siūlymus Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje;
  4. Bendrovės patronuojanti bendrovė bei pagrindinė akcininkė UAB „Ignitis grupė“, kartu su jos akcininko teises įgyvendinančia Lietuvos Respublikos finansų ministerija planuoja analizuoti UAB „Ignitis grupė” įmonių grupės ilgalaikio finansavimo alternatyvas, tarp kurių galėtų būti tiek skolos, tiek akcinio kapitalo pritraukimas nacionalinėje ir tarptautinėse kapitalo rinkose. Šiai dienai jokių konkrečių sprendimų nėra priimta.

3. Priemonės, kurių ėmėsi emitento valdymo organai akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti

Bendrovė ėmėsi ir imsis visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad jos išleistų akcijų savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis oficialaus siūlymo ir Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje metu. Teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė Lietuvos bankui ir AB Nasdaq Vilnius pateiks, taip pat viešai paskelbs visą su šiais procesais susijusią informaciją.

4. Numatomi emitento valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai

Nenumatoma.

5. Už akcijas siūloma preliminari kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi bei 33 straipsnio 6 dalimi, privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos, kai vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje.

Oficialaus siūlymo teikėjas, t.y. UAB „Ignitis grupė“, vertybinius popierius įsigijo anksčiau nei per 12 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos, atitinkamai už akcijas siūloma preliminari kaina nustatyta apskaičiuojant vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius, kuri nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai) yra 0,704 EUR. Papildomai, siūloma kaina yra padidinama iki 0,788 EUR, atsižvelgiant į 24 mėnesių, kuris įtraukia ilgesnio laikotarpio istorinius akcijų kainos svyravimus ir išlygina vienkartinių veiksnių poveikį įmonių veiklos rezultatams bei akcijų rinkos kainai, vidutinę svertinę rinkos kainą iki paskelbimo apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Nasdaq Vilnius, t.y. nuo 2017 m. lapkričio 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai).

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba