Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Pranešimai

2019 m. birželio 6 d.

ESO atnaujina išmaniosios apskaitos konkurso pirkimo sąlygas

„Energijos skirstymo operatorius“, siekdamas efektyviai valdyti investicijas, vadovaudamasis viešųjų pirkimų reikalavimais, galutinai atnaujino išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimo sąlygas ir nuo birželio 6 d. skelbia naują tiekėjų kvalifikacinės atrankos procedūrą.

Pirkimo sąlygose atnaujinta pirkimo apimtis ir su tuo susiję kvalifikacijos reikalavimai, todėl tiekėjai konkurse gali dalyvauti su dar aiškesnėmis ir jau galutinėmis sąlygomis. Pasirinkus nuoseklesnį, pagal suvartojimą skaidomą diegimo scenarijų, konkurso dalyviams šiame etape reikės pasirūpinti apie 1,2 mln. vnt. išmaniųjų skaitiklių poreikiu.

ESO atnaujindamas pirkimo sąlygas siekia maksimalios naudos gyventojams ir kuo mažesnio efekto elektros energijos tarifui. Ekspertų skaičiavimais, projektą pradedant nuo daugiausiai elektros naudojančių klientų, išmanieji skaitikliai, jau pirmajame etape, per nuotolį apskaitys apie 90 % visos Lietuvoje naudojamos elektros. Toks sprendimas kartu leis pasiekti iš esmės visas ekonomines ir socialines naudas bei sumažins pirminių investicijų apimtį apie 50-70 mln. eurų. 

Pirkimo konkurso atnaujinimas neturės jokios įtakos anksčiau suplanuotam išmaniųjų skaitiklių diegimo grafikui. Kaip jau skelbta, išmaniųjų skaitiklių diegimą planuojama pradėti 2020 m. IV ketvirtį iružbaigti iki 2023 m. pabaigos.

Derinant projekto investicijas ir toliau bendradarbiaujama su suinteresuotomis šalimis - Energetikos ministerija, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

Daugiau informacijos:

TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263990-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=1  

CVPP: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-646310

 

2019 m. gegužės 27 d.

ESO nutraukia Išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimo konkursą

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), siekdamas kuo efektyviau valdyti investicijas, imasi koreguoti išmaniosios apskaitos infrastruktūros diegimo strategiją, didesnį prioritetą skirdamas daugiau suvartojančiai rinkos daliai, todėl koreguoja pirminį išmaniųjų skaitiklių diegimo kiekį.

Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 41 str. 3 d. ir kitais taikytinais viešųjų pirkimų reikalavimais bei siekdama sudaryti vienodas galimybes pirkimo konkurse dalyvauti visiems norintiems ir galintiems potencialiems tiekėjams, nutraukia išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimą („Išmaniosios apskaitos infrastruktūrospirkimas“, pirkimo Nr. 423256). Naują pirkimo konkursą planuojama paskelbti ateinančią savaitę.

Naujai paskelbtose pirkimo sąlygose bus atnaujinta pirkimo apimtis ir atitinkamai su tuo susiję kvalifikacijos reikalavimai. Taip pat atsižvelgiant į jau gautus tiekėjų klausimus ir pastabas, Bendrovė atliks susijusius patikslinimus, o tai leis visiems suinteresuotiems pirkimo dalyviams vadovautis dar aiškesniais atnaujintais pirkimo dokumentais.

Visa tiekėjams būtina informacija apie naują išmaniosios apskaitos infrastruktūrospirkimą bus skelbiama CVP IS[1] - Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei CVPP[2] – Centriniame viešųjų pirkimų portale bei
ES viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (TED)[3].

Išmaniąją apskaitą įdiegti Lietuvoje iki 2023 m. pabaigos Bendrovę įpareigoja Seimo 2018 m. patvirtinta Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija. Naujo išmaniosios apskaitos infrastruktūrospirkimo paskelbimas neturės esminės įtakos bendram projekto įgyvendinimo planui. Kaip jau skelbta anksčiau, išmaniųjų skaitiklių diegimą planuojama pradėti 2020 m. IV ketvirtį.

Daugiau informacijos apie Bendrovės įgyvendinamą išmaniosios apskaitos infrastruktūros projektą galite rasti adresu http://www.eso.lt/lt/smart-metering-program_2041/ismanioji_apskaita.html.


[1] https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

 

2019 m. balandžio 10 d.

Išmaniosios energijos apskaitos diegimo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė

Informuojame, kad www.eso.lt patalpinta Išmaniosios energijos apskaitos diegimo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė (toliau – Analizė), kurią ESO užsakymu atliko Ernst & Young Baltic, UAB.

Analizė buvo parengta 2017 m. lapkričio 27 d. Analizėje yra naudojamos prielaidos, duomenys bei pateikiama kita informacija tokia, kokią AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir Ernst & Young Baltic, UAB turėjo iki 2017 m. lapkričio mėn. 15 d.

Pabrėžtina, kad Analizė nėra suderinta su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, nėra įvertinti reguliaciniai aspektai, o dokumente naudų vertinimas pateikiamas pagal kaštų - naudų analizėms atlikti naudojamą metodiką ir vertintojo (Ernst & Young Baltic, UAB) suvokimą. Analizėje nurodyta informacija ir prognozės grindžiamos iki 2017 m. lapkričio mėn. 15 d. turėtais duomenimis bei prielaidomis, todėl neturi būti tikimasi, kad minėtos prognozės pasitvirtins ir / ar bus įgyvendintos. Analizėje aprašytos ESO veiklos kryptys, veiklos vertinimai, pasiūlymai, išvados negali būti laikomos galutiniais sprendimais vykdyti tam tikrus veiklos pokyčius, investuoti ar atlikti kitus veiksmus. ESO netikslins Analizėje nurodytų prognozių, taip pat neaiškins jų nukrypimo priežasčių. Aktuali informacija apie ESO veiklos rezultatus yra skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka per NASDAQ Vilniaus vertybinių popierių biržos naudojamą informacijos atskleidimo sistemą.

Konkrečių sprendimų siekiant įgyvendinti išmaniosios apskaitos diegimo projektą priėmimas ir įgyvendinimas (įskaitant laiką, finansavimo būdą ir kitus aspektus) priklausys nuo konkrečių išorinių ir vidinių ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos tokių sprendimų priėmimui ir jų efektyviam įgyvendinimui. Investicijos, teisės aktų nustatyta tvarka, bus derinamos su reguliuojančiomis institucijomis.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, jog Analizė jokia apimtimi nėra ir neturi būti laikoma vykdomo Išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimo (Nr. 423256) dokumentų dalimi. Visa dalyvavimui pirkime suinteresuotiems tiekėjams reikalinga informacija pateikiama CVP IS sistemoje, skiltyje „Pirkimo dokumentai“.

2017 m. parengta Analizė skelbiama viešai siekiant informuoti tiek visuomenę, tiek suinteresuotus pirkimo dalyvius apie ESO turėtas Išmaniosios energijos apskaitos diegimo Lietuvoje prielaidas. 

Informacija apie konkrečius sprendimus dėl išmaniosios apskaitos diegimo projekto įgyvendinimo, jeigu juos būtina viešai atskleisti, bus atskleista laikantis teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos viešą atskleidimą, reikalavimų bei užtikrinant suinteresuotų šalių reikiamą, pakankamą ir išsamų informavimą bei skaidrumo principų įgyvendinimą.

Pastaba. Analizių dokumentai: 2012 m. ir 2017 m. 
Analizė parengta lietuvių kalba ir skelbiama originalo t.y. lietuvių kalba.

2019 m. kovo 4 d.
ESO pradeda išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimą

ESO pradeda išmaniosios apskaitos diegimui reikalingos infrastruktūros Lietuvoje viešųjų pirkimų procedūras. Tiekėjai turės ne tik pasirūpinti daugiau nei 1,6 mln. išmaniųjų elektros energijos skaitiklių tiekimu, bet ir skaitiklių duomenų surinkimo ir valdymo IT sprendimu bei komunikacijos infrastruktūra.

Pirkimas bus vykdomas konkurencinio dialogo būdu, t.y. kiekvienas tiekėjas galės pateikti paraišką dalyvauti pirkime, o ESO ves dialogą su atrinktais kandidatais. Laimės ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

Šiuo metu investicija yra derinama su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Pasiūlymų konkursui laukiame iki 2019 m. balandžio 4 d. Sutartį su išmaniosios apskaitos infrastruktūros diegėju planuojama pasirašyti 2020 m. I ketvirtį, o masinį skaitiklių diegimą pradėti 2020 metų IV ketvirtį ir baigti 2023 m. pabaigoje.Preliminariai skaičiuojama, kad investicijos į išmaniosios apskaitos sistemos diegimą sieks 200 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie pirkimą:
CVP IS Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema
ES viešųjų pirkimų informacinė sistema (TED)


2019 m. sausio 24 d.
ESO atrinko išmaniosios apskaitos sistemos konsultacinių paslaugų teikėją

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atrinko išmaniosios apskaitos sistemos konsultacinių paslaugų teikėją  - „AF Mercados - Energy Markets International“, iš Ispanijos.

ESO rengiasi išmaniosios apskaitos sistemos masiniam diegimui Lietuvoje. Artimiausiu metu ESO planuoja pradėti išmaniosios apskaitos infrastruktūros (išmaniųjų elektros energijos skaitiklių, komunikacijų infrastruktūros, išmaniosios apskaitos informacinės sistemos)  viešųjų pirkimų procedūras paskelbdami kvalifikacinę atranką. Bus atrinkti geriausi 6 tiekėjai, kurie šių metų viduryje gaus techninę specifikaciją ir toliau dalyvaus konkurse. Planuojama pasirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, o sutartį su laimėjusiu tiekėju pasirašyti 2020 metų pradžioje.

Siekdama tinkamai pasiruošti masiniam išmaniosios apskaitos sistemos diegimui Lietuvoje, ESO pasirašė sutartį su „AF Mercados - Energy Markets International“ dėl konsultacinių paslaugų teikimo.

Ispanijos bendrovės ekspertai, kartu su ESO komanda, parengs galutinius planuojamo pirkimo dokumentus, o taip pat teiks konsultacijas pirkimo procedūrų metu. 

ESO planuoja 2020 m. eigoje pradėti diegti išmaniuosius skaitiklius. Planuojama, kad investicijos į išmaniosios apskaitos sistemos diegimo Lietuvoje programą viršys 200 mln. Eur.

 

2019 m. sausio 2 d.
Informacijos patikslinimas dėl ESO išmaniosios apskaitos sprendimo - viešųjų pirkimų paskelbimo

ESO intensyviai dirba rengiantis išmaniųjų skaitiklių diegimui Lietuvoje. 2018 rudenį kvietėme potencialius viešųjų pirkimų dalyvius susipažinti su preliminariais ESO planais, aptarti kylančius technologinius ir viešųjų pirkimų klausimus. Vėliau parengėme planuojamus kvalifikacinius reikalavimus ir juos pateikėme rinkos konsultacijai, gavome tikrai vertingų įžvalgų. Šiuo metu tiksliname kvalifikacinius reikalavimus bei formuluojame tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijus. Planuojame iki 2019 m sausio 30 d. pradėti viešojo pirkimo procedūras paskelbiant kvalifikacinę atranką. Per kvalifikacinę atranką tikimės pasirinkti iki 6 stipriausių tiekėjų, kurie toliau galėtų dalyvauti konkurse ir gauti pirkimo technines sąlygas bei varžysis dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo. Keletas svarbių atnaujinimų (pasikeitimų):

prisegtame dokumente

Laiko skalė: 

 

2018 m. rugsėjo 20 d.
Būsimas ESO išmaniųjų skaitiklių konkursas užsienio tiekėjų dėmesio centre

Pasiruošimas „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) išmaniųjų elektros skaitiklių konkursui sulaukė didžiulio Lietuvos ir užsienio potencialių gamintojų bei tiekėjų dėmesio.

ESO, įgyvendindama unikalų viešąjį pirkimą įsigyti išmaniosios apskaitos sistemą (išmaniuosius skaitiklius, informacines sistemas jų valdymui ir duomenų rinkimui) pakvietė įmones susipažinti su išmaniosios apskaitos vystymo planais Lietuvoje. Renginio (konferencijos) dalyviams detaliai pateikta visa informacija apie planuojamą viešąjį pirkimą: aptarta techninė specifikacija, procedūros ir trukmė.

Daugiau: prisegtame dokumente

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba