Susisiekime

Skatinimo laikotarpio pabaiga

Gamintojai, kuriems pasibaigė skatinimo tarifo taikymas*, elektros energija prekiauja rinkos sąlygomis, atitinkamai pardavimo/supirkimo kaina nėra reglamentuota. Anksčiau galiojusios Elektros energijos supirkimo iš Atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutartys nebebus pratęsiamos.

Galimi pasirinkimo variantai patiektai į tinklą elektros energijai, kai elektrinei nebetaikomas skatinimo tarifas:

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ neskatinamiems gamintojams, elektros energiją gaminantiems BE, VE, HE ir SE elektrinėse**, siūlo elektros energiją pirkti už šalių sutartą Nord Pool biržos apskaičiuotą Lietuvos zonos vidutinę mėnesio rinkos kainą, kuri dėl ESO teikiamos balansavimo paslaugos elektrinėms papildomai sumažinta X ct/kWh dalimi (t. y. =NP LT zonos vid. mėn. kaina X ct/kWh – X ct/kWh, čia X – kintamas dydis).

  • Nord Pool biržos elektros energijos kaina yra kintanti kiekvieną mėnesį bei priklauso nuo didmeninės elektros energijos prekybos sąlygų. Šios kainos yra viešai skelbiamos Nord Pool svetainėje
  • Balansavimo paslaugos dydis perskaičiuojamas kiekvienais metais, sekančių metų dydis bus žinomas lapkričio pabaigoje ir apie tai gamintojai bus informuoti atskiru el. laišku.

2. Gamintojai elektros energiją gali parduoti ne tik ESO, bet ir nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams. Apie sudarytas sutartis su nepriklausomais tiekėjais reikia informuoti ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki balansavimo energijos pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimo. Tiekėjų sąrašą skelbia bei nuolatos atnaujina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

3. Gamintojai, pasibaigus skatinimo tarifui gali pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją parduoti „Nord Pool“ elektros biržoje.

*Pasitikrinti, kada elektrinei nustos galioti skatinimo tarifas galite čia.
 VIAP lėšomis remtinų elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius.

**Bendrovė elektros energiją superka ir AEI supirkimo sutartis sudaro tik su tomis neskatinamomis elektrinėmis, kurių leidime gaminti nurodyta įrengtoji galia neviršija 10 MW.