Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Planuojantiems tapti naujais elektros tiekėjais

Jeigu planuojate pradėti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklą, čia pateikiama pagrindinė aktuali informacija naujiems rinkos dalyviams.

Nepriklausomas tiekėjas – asmuo, tiekiantis elektros energiją laisviesiems vartotojams ir turintis atitinkamą leidimą vykdyti šią veiklą. Nepriklausomi tiekėjai tarpusavyje konkuruodami perka elektros energiją iš gamintojų, elektros biržos ar kitų tiekėjų ir siūlo vartotojams palankiausias paslaugas ir kainą pagal individualius poreikius. Nepriklausomus elektros energijos tiekėjus gali pasirinkti bet kuris buitinis ar komercinis vartotojas.

Kaip gauti leidimą tiekėjo veiklos vykdymui?

Įmonėms, norinčioms pradėti nepriklausomo tiekėjo veiklą elektros energijos sektoriuje privaloma turėti tiekėjo leidimą, kurį išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Daugiau informacijos apie reikalavimus skaitykite www.vert.lt.

Kaip sudaryti balansavimo paslaugos sutartį?

Nepriklausomas tiekėjas, gavęs leidimą iš VERT ir planuojantis pirkti elektros energiją bei pradėti vykdyti tiekimo veiklą, privalo teisės aktuose numatyta tvarka sudaryti balansavimo paslaugos santykius reglamentuojančias sutartis su pasirinktu balansavimo energijos tiekėju ir ne vėliau kaip 14 dienų iki tiekimo veiklos pradžios informuoti apie tai AB „Litgrid“. Daugiau informacijos skaitykite www.litgrid.eu.

Kokiu modeliu vyksta paslaugos teikimas?

Nepriklausomų tiekėjų elektros energijos tiekimas vartotojams galimas dviem rinkos modeliais:

 1. Vienos sąskaitos sutarties modelis, kai klientas pasirinkdamas tiekėją, pasirašo vieną kompleksinę sutartį su tiekėju. Sutartis apima tiek tiekimo, tiek persiuntimo paslaugas. Atitinkamai klientas gauna vieną bendrą sąskaitą iš tiekėjo. Šis rinkos modelis galimas tiek buities, tiek verslo klientų segmentams.

Svarbu: norint vykdyti veiklą vienos sąskaitos sutarties modeliu, pagal elektros persiuntimo paslaugos nepriklausomam tiekėjui sutartį, tiekėjo atsiskaitymo veiklai užtikrinti tiekėjas savo nuožiūra turi pateikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vieną iš sutarties 7 skyriuje numatytų prievolių užtikrinimo priemonių – garantiją

 

Kokie galimi prievolių užtikrinimo priemonės - garantijos variantai?

1) banko garantija; 2) piniginis užstatas (avansinis (išankstinis) mokėjimas); 3) banko garantija kombinuota/suderinta su piniginiu užstatu (avansiniu (išankstiniu) mokėjimu).

Koks minimalus prievolių užtikrinimo priemonių – garantijos dydis?

Minimalus prievolių užtikrinimo priemonės dydis 10 000 Eur.

Kaip apskaičiuojama garantija?

ESO pagal būsimo ataskaitinio laikotarpio tiekėjo vartotojų sąrašą įvertina tiekėjo vartotojų pasibaigusio ataskaitinio laikotarpio istorinius duomenis (elektros energijos kiekius, priskaitytas sumas už persiuntimo paslaugą, galią, patikimumo kategoriją, reaktyvinę energiją, naudojimosi tinklais ir kitas su persiuntimu susijusias paslaugas), pagal kuriuos apskaičiuoja Prievolių užtikrinimo priemonės dydį. Gautai sumai už elektros energiją taikomas koeficientas 1,5 (nebuitinių vartotojų atveju) ir koeficientas 2 (buitinių vartotojų atveju).

 2. Dviejų sąskaitų sutarties modelis – kai klientas su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) sudaro Persiuntimo paslaugos sutartį, o su nepriklausomu tiekėju – Elektros energijos tiekimo sutartį. Atitinkamai klientas iš tiekėjo ir ESO gauna dvi atskiras sąskaitas. Šis modelis galimas tik verslo klientų segmentui.

Kokias sutartis reikia sudaryti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)?

Norint pradėti sudarinėti sutartis su klientais bei gauti reikalingus duomenis sąskaitybai, tiekėjas turės pasirašyti privalomas sutartis su ESO:

Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį, jeigu tiekimo veikla vykdoma vienos sąskaitos sutarties modeliu.

Informacijos mainų sutartis, kai tiekimo veikla vykdoma dviejų sąskaitų sutarčių modeliu.

Jeigu planuojama veiklą vykdyti abiem verslo modeliais, nepriklausomas tiekėjas su ESO turi sudaryti abi sutartis: Elektros energijos persiuntimo paslaugos ir Informacijos mainų.“

  • Duomenų mainų paslaugos teikimo sutartis, kuri kartu su Duomenų mainų platformos naudojimo ir prisijungimo prie jos instrukcija reglamentuoja duomenų naudojimą ir apsikeitimą tarp tiekėjo ir ESO Duomenų mainų platformoje (Data Hub).
  • Duomenų teikimo sutartis  - Elektros rinkos dereguliavimo projekto metu, nuosekliai atsisakant monopolinių sąlygų ir sukuriant vartotojams galimybę rinktis, o nepriklausomiems tiekėjams, pasirašiusiems asmens duomenų teikimo ir kitas reikalingas sutartis, atveriami į I, II ir II dereguliavimo etapus patenkančių vartotojų ir tų, kurie nepasirinko nepriklausomo tiekėjo iki 2023 m. gruodžio 31 d. vartotojų duomenys.

Duomenų teikimo sutartis

Kaip vyks klientų duomenų apsikeitimas tarp tiekėjo ir ESO?

Duomenų apsikeitimas būtinas tiekėjo ir ESO veiklai užtikrinti vyksta per Duomenų mainų platforma. Tai yra sistema, per kurią tiekėjas teikia pranešimus apie sudarytas sutartis, deklaruoja savo vartotojų rodmenis bei gauna klientų duomenis, reikalingus sąskaitybai vykdyti. Tiekėjo užklausų ir paslaugų užsakymo valdymas vyksta „NT portalo“ sistemoje.

Nepriklausomas tiekėjas, turintis reikiamus leidimus bei sudaręs visas reikiamas sutartis teikimo veiklai vykdyti, susitikimų su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ (ESO) metu supažindinamas su vykstančiais rinkos, aptarnavimo procesais, sistemų naudojimo instrukcijomis. Tiekėjui suteikiamos reikalingos prieigos prie sistemų. Esant poreikiui, ESO vykdo mokymus ir konsultacijas aktualiais klausimais. Kiekvienam nepriklausomam tiekėjui priskiriamas asmeninis vadybininkas, kuris užtikriną sklandų ir kokybišką tiekėjo ir ESO bendradarbiavimą.

Jeigu nusprendėte pradėti nepriklausomo tiekėjo veiklą ir turite klausimų, parašykite mumis el. paštu NT@eso.lt

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba