Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Elektros įvedimas

Suprojektuosime ir įrengsime elektros tinklą iki jūsų sklypo ribos.

*Lentelėje pateikiamos 2020 m. kainos

I grupė
galia iki 50 kW

8,32 €

ĮKAINIS UŽ 1 KW ELEKTROS GALIOS, EUR SU PVM

 • Suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW

 • Nereikia rengti kliento elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto arba klientas jį parengia ir suderina pats
 • Nėra būtina įrengti, keisti, rekonstruoti ESO elektros tinklo

II grupė
galia iki 100 kW

65,68 €

ĮKAINIS UŽ 1 KW ELEKTROS GALIOS, EUR SU PVM


16,90 €

ĮKAINIS UŽ 1 M ELEKTROS TINKLO, EUR SU PVM

 • Suminė leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW

 • Reikės keisti, rekonstruoti ESO elektros tinklą
 • Reikės rengti kliento elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projektą

III grupė
galia nuo 100 iki 500 kW

41,31 €

ĮKAINIS UŽ 1 KW ELEKTROS GALIOS, EUR SU PVM


19,06 €

ĮKAINIS UŽ 1 M ELEKTROS TINKLO, EUR SU PVM

 • Suminė leistinoji naudoti galia nuo 100 kW iki 500 kW (imtinai)

Elektros įvedimo žingsniai:

1
Pasiruoškite elektros tinklo įvedimui
Kiek galios man reikia?
 • Racionaliai apsispręskite dėl Jūsų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios. Pasirinkta per didelė (neišnaudojama) galia didina Jūsų išlaidas;
 • Nustatyti leistinąją naudoti galią pasitelkite vidaus tinklus rengsiančius specialistus ar projektuotojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją.

Rekomenduojamos galios skaičiuoklė 

Nuo 2020 04 01 pasikeitus VERT prijungimo įkainių metodikai, klientai gali rinktis tik nustatytas galios reikšmes, išskyrus atvejus, kai pasirinkta leistinoji naudoti galia yra lygi arba didesnė už 36 kW – tokie klientai ir toliau gali rinktis galią 1 kW tikslumu. Paraiškos, kuriose bus nurodyta galios reikšmė iki 35 kW ne iš sąrašo nebus tvirtinamos. Žemiau pateikiamos galimos pasirinkti galios reikšmės, paraiškoms pateikiamoms nuo 2020 04 01:

Fiksuoti galios dydžiai vienfaziams įvadams

3, 4, 5, 6, 7 kW

Leistinoji naudoti galia

 Pažymėtina, kad esant galios poreikiui didesniam kaip 6 kW rekomenduojama įsirengti trifazius įvadus.

Fiksuoti galios dydžiai trifaziams įvadams

5, 7, 9, 11, 14, 18, 22, 28, 35 kW

Leistinoji naudoti galia

Kokią elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją man pasirinkti?
 • Trečia (III) patikimumo kategorija užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija iš vieno elektros energijos šaltinio viena elektros linija. Nutrūkus elektros energijos persiuntimui, aprūpinimas elektros energija ties operatoriaus ir vartotojo elektros tinklų nuosavybės riba turi būti atkurtas ne vėliau kaip per 24 valandas.

 • Antra (II) patikimumo kategorija užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija iš dviejų elektros energijos šaltinių atskiromis elektros linijomis. Nutrūkus elektros energijos persiuntimui, aprūpinimas elektros energija ties operatoriaus ir vartotojo elektros tinklų nuosavybės riba turi būti atkurtas nors iš vieno elektros energijos šaltinio ne vėliau kaip per 2,5 valandos.

 • Pirma (I) elektros energijos patikimumo kategorija užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija iš dviejų arba daugiau nepriklausomų elektros energijos šaltinių atskiromis elektros linijomis ir aprūpinimas elektros energija gali būti nutrauktas laikui, kiek to reikia automatiniam perjungimui nuo vieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio prie kito arba pakartotiniam elektros energijos šaltinio įjungimui.

  Vartotojas, kurio prašymu yra suteikiama pirma (I) patikimumo kategorija ir yra būtinas nepertraukiamas aprūpinimas elektros energija (ypač svarbioms pirmos kategorijos elektros imtuvų grupėms), privalo įsirengti elektros energijos aprūpinimą iš nuosavų autonominių elektros energijos šaltinių (akumuliatorių baterijų, elektros generatoriaus ar pan.) su tinkamai veikiančia automatika, kuri prijungtų atjungtą pirmos grupės elektros imtuvą prie šio maitinimo šaltinio.

Renkantis pirmą (I) arba antrą (II) patikimumo kategoriją, prijungimo kaina dauginama iš dviejų.

Kiek aš mokėsiu už prijungimo paslaugą?
 • Prijungimo paslaugos įmokos dydis bus nustatytas įvertinus Jūsų pageidaujamą leistinąją naudoti galią bei nutiestą ar rekonstruotą elektros tinklo ilgį; 
 • Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai, Eur be PVM:

Žemiau nurodyti įkainiai taikomi prijungiant naują leistinąją naudoti galią iki 500 kW.

Vartotojų grupė Įkainis už 1kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą Įkainis už 1m elektros tinklo nutiesimo
I grupė
 • Prijungiamų ar didinamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW
 • Įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti ar rekonstruoti operatoriaus objektų
 • Nereikia rengti kliento elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto
7,97 -

II grupė

Leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės klientus)

52,37 8,76

III grupė

Leistinoji naudoti galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai)

23,96 8,54

Išsamesnę informaciją apie vartotojų grupes galite rasti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos puslapyje.

Kuris tarifų planas man tinkamiausias?

 

Susipažinkite su elektros energijos tarifų planais ir, pasinaudoję palankiausio tarifo plano skaičiuokle, pasirinkite Jums tinkamiausią:

Skaičiuoti
Per kiek laiko man bus įvesta elektra?
Kai kliento elektros įrenginiams prijungti prie AB ESO skirstomųjų elektros tinklų reikia atlikti darbus, nesusijusius su elektros tinklo tiesimu, ir šiems darbams atlikti projektas nereikalingas. iki 25 kalendorinių dienų1 jei projektą rengiakliento pasirinktas projektuotojas arba ESO
Kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) neviršija 25 000 eurų be PVM ir yra parinktas metinis rangovas prijungimo darbams atlikti.

iki 45 kalendorinių dienų1, jei projektą rengia kliento pasirinktas projektuotojas

iki 85 kalendorinių dienų1, jei projektą rengia ESO

Kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) viršija 25 000 eurų be PVM, bet neviršija 44 000 eurų be PVM. 

iki 60 kalendorinių dienų1jei projektą rengia kliento pasirinktas projektuotojas

iki 120 kalendorinių dienų1, jei projektą rengia ESO

Kai kliento prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) viršija 44 000 eurų be PVM. 

iki 90 kalendorinių dienų2, jei projektą rengia kliento pasirinktas projektuotojas

iki 150 kalendorinių dienų2, jei projektą rengia ESO

Kai kliento prijungimo darbams atlikti operatorius organizuoja viešąjį darbų pirkimą ir kai prijungtų elektros įrenginių, skirstymo ir (ar) perdavimo tinklo techniniams parametrams užtikrinti ir (ar) pagerinti reikia įrengti ir (ar) rekonstruoti 330 kV, 110 kV, 35 kV oro ar kabelių linijas, 330/110/10 kV, 110/35/10(6), 110/10(6) kV, 35/10 kV transformatorių pastotes ir skirstomuosius punktus, išskyrus atvejus, kai sutarties pasirašymo momentu nėra parengto vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto ir nėra galimybės nurodyti tikslaus vartotojo elektros įrenginių prijungimo termino. iki 12 mėn.2 jei projektą rengiakliento pasirinktas projektuotojas arba ESO

1 - terminas skaičiuojamas nuo prijungimo įmokos sumokėjimo dienos
- terminas skaičiuojamas nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu


Suteikiant klientui ESO elektros įrenginių iškėlimo kliento pageidavimu paslaugą, nustatomas sutartinis iškėlimo paslaugos suteikimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo rangos sutarties su rangovu, atliksiančiu elektros įrenginių iškėlimo darbus, pasirašymo dienos.

Prijungimo paslaugos suteikimo terminas gali būti nustatomas ilgesnis, kai ilgesnį darbų atlikimo terminą sąlygoja darbų atlikimo sezoniškumas, vykdomo projekto specifika ir mastas bei kitos nuo ESO nepriklausančios objektyvios priežastys.

2
Pateikite paraišką elektros įvedimui
Kokių dokumentų reikia prijungimo paslaugos užsakymui?
 • Įmonės vadovo/įgalioto asmens tapatybės dokumento (jeigu paraiška teikiama klientų aptarnavimo centre  „Gilė");
 • Žemės sklypo ribų plano (mastelis 1:500 arba 1:1000) su pažymėta pageidaujama apskaitos įrengimo vieta (Pavyzdys);
 • Sklypo vieta žemėlapyje (žiūrėti reikalavimus);
 • Atstovavimą juridinio asmens vardu patvirtinančius dokumentus (jei kreipiasi ne įmonės vadovas).
 • Statybos leidimas (jeigu nekilnojamojo turto registro pažymoje nėra registruotų statinių)* dažniausiai užduodami klausimai

*Jeigu elektros skirstomuosius tinklus projektuositės Jūs - prijungimo paslaugos sutartis bus sudaroma suderinus elektros skirstomųjų tinklų projektą ir pateikus statybos leidimą, kurį Jūs turėsite pateikti ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo minėto projekto pateikimo ESO.
Jeigu Jūs pasirinksite, kad elektros skirstomuosius tinklus projektuos ESO - bus sudaroma prijungimo paslaugos sutartis, pagal kurią ESO pradės elektros skirstomųjų tinklų projektavimo darbus. Po projekto parengimo, prijungimo paslaugos teikimo terminas bus stabdomas iki tol, kol Jūs pateiksite statybos leidimą per 12 mėn.nuo minėto projekto parengimo. Nepateikus statybos leidimo per 12 mėn., ESO privalės nutraukti prijungimo paslaugos sutartį, o Jums teks 100% atlyginti ESO patirtas projektavimo išlaidas.

Prijungimo projekto rengimas

Elektros įrengimui gali reikėti ESO tinklo rekonstrukcijos, todėl pildant paraišką Jūs galite rinktis Jums patogiausią būdą:

 • Projektuoja „ESO“ (rekomenduojame) – ESO pasirūpins projekto suderinimu su trečiosiomis šalimis už Jus.
 • Projektu pasirūpinsite Jūs - jei nuspręsite, kad norite projektuoti pats, Jūsų pasirinktas projektuotojas turės pagal prijungimo sąlygas parengti ir suderinti su atsakingomis institucijomis prijungimo projektą. Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti ESO puslapyje čia (www.eso.lt → Partneriams → Elektros darbų tiekėjams ir rangovams → Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas). Brėžinius ir schemas prašome pateikti DWG formatu, kitus dokumentus PDF formatu.
3
Pasirašykite, grąžinkite sutartį bei atlikite apmokėjimą
Klientas ESO
 • Pasirašykite prijungimo paslaugos sutarties specialiasias sąlygas ir elektros energijos pirkimo persiuntimo paslaugos sutartį.
 • Prijungimo sutarties bendrąsias sąlygas galite rasti čia:

Iki 2018 12 31

Naujam verslo klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Laikinam klientui
Leistinos galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

Nuo 2019 01 01

Naujam verslo klientui
Gamintojui
Gaminančiam klientui
Laikinam klientui
Leistinos galios mažinimui
Bendrai klientų grupei

 

 • Grąžinkite sutartis ESO. Tai padaryti galite:
  - Savitarnos svetainėje
  - Atsiųsti kopijas paštu sutartyse nurodytu adresu.

Pasirašius sutartį savitarnos svetainėje sutartys automatiškai perduodamos ESO

Sumokėkite už prijungimo paslaugą vienu iš šių būdų:

 • Savitarnos svetainėje
 • Pavedimu į sąskaitą pagal žemiau nurodytus sąskaitos duomenis. Pavedimo kopijos pristatyti nereikia.
 • Grynaisiais įmokų surinkimo vietose.

 

 

 

 

 • Prijungimo darbus pradėsime vykdyti gavę Jūsų pasirašytą sutartį ir sumokėtą įmoką.

 

 

Jeigu įmoką sumokėsite į kitą sąskaitą (pvz., skirtą įmokoms už elektros energijos suvartojimą), prijungimo paslaugos vykdymas gali vėluoti, kol bus aiškinamasi gautos įmokos paskirtis.

 

Gavėjas: AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pagrindinės buveinės adresas: Aguonų g. 26, 03212 Vilnius
Identifikavimo kodas:  302577612
Įmokos pavadinimas: Už ESO skirstomųjų tinklų paslaugas
Įmokos kodas: 443590
Mokėjimo paskirtis: Nurodomas unikalus numeris, esantis išankstinio apmokėjimo sąskaitoje
Įmoką priimančios organizacijos:
 • „Swedbank“, AB - LT79 7300 0100 7050 5121
 • AB SEB Bankas - LT82 7044 0600 0298 2730
4
Įsirenkite elektros vidaus tinklą
 • Apskaitos prietaisas bus įrengtas ir elektra bus pradėta tiekti į jūsų objektą, tik po to kai pristatysite VEI pažymą bei bus atlikti ESO tinklo įrengimo / atnaujinimo darbai. Apie atliktus ESO tinklo darbus jus informuosime elektroniniu paštu ir savitarnos svetainėje
KLIENTAS ESO
 • Jūsų rangovas turi pateikti rangovo aktą, patvirtinantį Jūsų vidaus tinklo įrengimo kokybę
 • Informuosime elektroniniu paštu apie prijungimo darbų pabaigą.
 • Informuosime savitarnos svetainėje apie Valstybinės energetikos inspekcijos išduotos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimą.
 • Prijungsime elektros įrenginius prie ESO tinklo - per 5 darbo dienas po prijungimo darbų baigimo ir Valstybinės energetikos inspekcijos pažymos gavimo.

Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją

 • Nuo 2013 m. sausio 1 d. reguliuojamos elektros energijos kainos taikomos tik privatiems klientams (plačiau - Elektros energetikos įstatyme).
 • Galite pasirinkti elektros energijos tiekėją ir apie tai pranešti ESO. Jeigu nepasirinksite tiekėjo, jums bus teikiama elektra garantiniu tarifu.
 • Nepriklausomų tiekėjų sąrašas
 • Pranešimą ESO apie pasirinktą nepriklausomą tiekėją pateikite prieš prijungiant savo įrenginius prie ESO elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną.

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant paraišką įsivesti elektrą arba didinti leistiną naudoti galią nuo 2019.11.01, Jums nebereikia rūpintis Valstybine energetikos reguliavimo tarybos pažyma. Ją pakeitė rangovo aktas, patvirtinantis, kad darbai atlikti  kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų. Rangovo aktą su reikiamais dokumentais parengti turi jūsų pasirinktas rangovas, įrengiantis jūsų vidaus tinklą.

Kas pasikeitė?

 • Objektams jungiamiems prie žemos įtampos 0,4 kV tinklo, Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos pažymas keičia rangovų aktas;
 • Rangovo aktus priima ir tvirtina ESO;
 • Rangovo akto pateikimu rūpinasi jūsų pasirinktas vidaus tinklorangovas;
 • ESO rangovo aktus priima nemokamai;
 • Rangovo aktus reikia pateikti ESO interneto svetainėje [nuoroda]
 • Gavusi dokumentus, ESO atsakys per 2 d.d.;
 • Objektams, jungiamiems prie 6, 10 kV ar aukštesnės įtampos tinklų ir visiems gamintojams galioja esama tvarka - jiems reikia gauti Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos pažymą.
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba