Susisiekime

Kompensacijos už naudojimąsi servitutu

Vyriausybė liepos 25 d. pritarė naujai vienkartinių kompensacijų tvarkai už žemės servitutus, suteiktus tiesiant elektros linijas. Kviečiame prašymus dėl kompensacijos už servitutą teikti per savitarnos sistemą.

Už ką mokamos kompensacijos?

Už ESO įrengtus ar ketinamus įrengti skirstomuosius tinklus ar kitus elektros įrenginius operatoriui nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuose daiktuose.

Kas gali gauti kompensaciją?

Vienkartinę kompensaciją turi teisę gauti tie žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkai bei valstybinės žemės patikėtinis, kuriems priklausančioje nuosavybėje elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimui, eksploatavimui ir kitokiam naudojimui nustatomas servitutas.

Už kokį laikotarpį teikiamos kompensacijos?

 • Pagal įstatymą nustatyti žemės servitutai

Atkreipiame dėmesį, kad kompensacija už praeitį bus mokama tik už tuos apribojimus, kurie atsirado dėl iki 2004 m. liepos 9 d. įrengtų elektros tinklų, kaip tai numatyta LR Elektros energetikos įstatyme (t. y. bus kompensuojama tik už pagal įstatymą nustatytus servitutus).

 • Pagal sutartį nustatyti žemės servitutai 

Vykdant tinklo plėtros projektus žemės savininkams bus kompensuojama ne tik už prarastą galimybę naudoti žemės sklypą pagal paskirtį, bet ir už patirtus nuostolius dėl iškirsto miško, sunaikintų pasėlių ar sodinių.

Kaip ir kur pateikti prašymą kompensacijai gauti?

Elektroninį prašymą galite užpildyti savitarnos svetainėje (identifikacija per elektroninę bankininkystę/ Valdžios vartus)      Pildyti

Dažniausiai užduodami klausimai

Už kokius elektros įrenginius mokamos kompensacijos?

Už žemės sklype esančius ESO priklausančius skirstomuosius tinklus, pvz. oro linijas, požemines kabelių linijas, transformatorines ir pan. 

Už pastatuose, patalpose, statiniuose ir pan. esančius ESO elektros įrenginius, pvz. transformatorines, kitus elektros įrenginius.

 

Už ką skaičiuojama kompensacija?

Už žemės sklype nustatytą servitutą kompensacija mokama, jei Nekilnojamojo turto registre ir kadastre įrašytas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apsaugos zonų) plotas (hektarais).

Kompensacija už statinyje nustatytą servitutą mokama už elektros energetikos objektų ir (ar) įrenginių, užimamą plotą tame statinyje (kv. m).

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti kompensaciją už žemės sklype esantį servitutą ?

Gyventojas

(bendraturtis)

Įmonė

(bendraturtis)
 • Vardas Pavardė
 • Gimimo data
 • Adresas, telefono Nr., el. pašto adresas
 • Banko sąskaitos Nr.
 • Žemės sklypo unikalus numeris
 • Žemės sklypo kadastro numeris
 • Teisinė forma (AB, UAB, IDV ir pan.)
 •  Įmonės pavadinimas
 • Juridinio asmens kodas
 • Adresas, telefono Nr., el. pašto adresas
 • Banko sąskaitos Nr.
 • Žemės sklypo unikalus numeris
 • Žemės sklypo kadastro numeris
 • Jei teikia bendraturtis (kai patvirtinta žemės naudojimo tvarka), pridedama žemės naudojimo tvarka ir (ar) planas
 • Jei teikia atstovas,pridedamas įgaliojimas, teismo sprendimas ar pan. 
 • Juridinio asmens atstovui reikia nurodyti pareigas, vardą, pavardę
 • Jei teikia bendraturtis (kai patvirtinta žemės naudojimo tvarka), pridedama žemės naudojimo tvarka ir (ar) planas

• Jei po sklypo įsigijimo sklype buvo įrengti elektros tinklai, galima papildomai teikti nuostolius pagrindžiančius dokumentus, kad būtų atlyginti patirti nuostoliai už iškirstą mišką, sunaikintus pasėlius ar sodinius.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti kompensaciją už statinyje nustatytą servitutą elektros įrenginiams?

Gyventojas

(bendraturtis)

Įmonė

(bendraturtis)
 • Vardas Pavardė
 • Gimimo data
 • Adresas, telefono Nr., el. pašto adresas
 • Banko sąskaitos Nr.
 • Statinio adresas
 • Statinio unikalus numeris
 • Kadastrinių matavimų bylos kopija
 • Jei teikia bendraturtis (kai patvirtinta statinio naudojimo tvarka), pridedama statinio naudojimo tvarka ir (ar) planas
 • Jei teikia atstovas,pridedamas įgaliojimas, teismo sprendimas ar pan.
 • Teisinė forma (AB, UAB, IDV ir pan.)
 •  Įmonės pavadinimas
 • Juridinio asmens kodas
 • Adresas, telefono Nr., el. pašto adresas
 • Banko sąskaitos Nr.
 • Statinio unikalus numeris
 • Kadastrinių matavimų bylos kopija
 • Juridinio asmens atstovui reikia nurodyti pareigas, vardą, pavardę
 • Jei teikia bendraturtis (kai patvirtinta statinio naudojimo tvarka), pridedama statinio naudojimo tvarka ir (ar) planas
Per kiek laiko bus paskaičiuota ir išmokėta kompensacija?

Prašymus ESO išnagrinėja per 20 darbo dienų, jei visi dokumentai tvarkingi ir pateikti laiku.

Būtina žinoti

Jei sklypui nėra įregistruota specialioji žemės naudojimo sąlyga Nekilnojamo turto registre (NTR'e), prašymo nagrinėjimas stabdomas. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašymą į NTR'ą gali atlikti pats žemės sklypo savininkas arba ESO:

 • Jei specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašymą registre organizuoja pats savininkas, jis apmoka visas dokumentų tvarkymo išlaidas. Informavęs ESO, kad įrašas registre jau sutvarkytas, žemės savininkas kompensacijos gali tikėtis per 2 mėnesius nuo informavimo dienos.
 • Jei dokumentus sutvarko ESO, dokumentų tvarkymo išlaidas apmoka ESO (ar kita institucija), o kompensacija žemės savininkui išmokama per 1 mėnesį, kai registre įrašoma apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Tam reikalingas žemės savininko sutikimas.
Kodėl reikalinga specialiąsias žemės naudojimo sąlygas įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ar /ir registrą?

Nekilnojamojo turto registre ar kadastre esantis įrašas apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (elektros linijų apsaugos zonų) taikymą - būtina sąlyga siekiant tiksliai nustatyti servituto, už kurį bus mokama kompensacija, plotą.

Jei įrašo apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas nėra, prašymo nagrinėjimas stabdomas. Kad Nekilnojamojo turto registre ar kadastre rastųsi toks įrašas, tuo gali pasirūpinti pats žemės sklypo savininkas arba ESO. Išsamiau - prie atsakymo „Per kiek laiko bus paskaičiuota ir išmokėta kompensacija?“

Ką turėčiau atlikti? Kur galėčiau rasti informaciją apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ar / ir registrą procedūrą?

Norint įrašyti specialiąją žemės naudojimo sąlygą Nekilnojamojo turto kadastre ar registre - būtina:

1. Su matininku, nurodytu Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, sudaryti sutartį dėl dokumentų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 54 punkte, parengimo.

2. Matininko parengtus dokumentus, žemės savininko /-ų rašytinį sutikimą dėl specialiųjų žemės sklypo naudojimo sąlygų nustatymo ir prašymą įrašyti naują specialiąją žemės naudojimo sąlygą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą pateikti Registrų centrui. Daugiau informacijos - Registrų centro interneto puslapyje ir Vyriausybės patvirtintoje tvarkoje.

3. Registrų centrui įrašius specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, pranešti apie tai ESO. Tą galima lengvai ir greitai atlikti prisijungus prie ESO savitarnos arba pranešus mums bendro pobūdžio klausimų formoje čia pasirinkus temą „Kompensacija už servitutus“.