Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

2018 m. rezultatai: istorinės investicijos, spartesnis gedimų šalinimas ir veiklos išgryninimas

2019 m. vasario 28 d.

Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdoma elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 2018 m. ir toliau investavo į skirstomojo tinklo patikimumo didinimą. ESO investicijos į elektros ir dujų skirstomuosius tinklus buvo istorinės – siekė virš 271 mln. eurų, tai lėmė ne tik išaugusios rangos darbų kainos, bet ir daugiau nei šeštadaliu ūgtelėjęs naujų, elektros energiją ar gamtines dujas naudojančių, klientų skaičius.

Pastarųjų kelerių metų ESO investicijos duoda didžiulę naudą klientams, užtikrina tinklo patikimumą. 2018 m. vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) dėl priežasčių priskiriamų operatoriaus atsakomybei sutrumpėjo beveik 6 min: 2018 m. sudarė 40,5 min., kai 2017 m. buvo 46,2 min. Teigiamą pokytį lėmė investicijos į gamtos stichijoms atsparesnį požeminį elektros tinklą, sutrumpėjusi gedimų šalinimo trukmė, glaudesnis bendradarbiavimas su meteorologais ir efektyvesnis pačių gedimų tvarkymo darbų organizavimas. 

„2018 m. ESO užbaigė ne tik išgryninęs veiklą, bet ir koncentruodamasis į pagrindinę savo veiklą - skirstyti elektrą ir dujas, prižiūrėti skirstomuosius tinklus, rūpintis naujų klientų prijungimu. Tam įgyvendinome svarbų pokytį. Už daugiau nei 27 mln. eurų perleidome ESO visuomeninės tiekimo veiklos verslo dalį „Lietuvos energijos tiekimui“, su visu šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. ESO ir toliau planuoja kryptingai koncentruotis į tinklo patikimumo užtikrinimą, vykdys investicijas tinklo modernizavimui, automatizavimui, įgyvendins išmaniųjų apskaitų diegimo didelės apimties projektą, ESO ir toliau sieks racionaliais kaštais užtikrinti geriausią skirstymo kainą regione“, sako ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

Esminiai rodikliai

• ESO pajamos 2018 m. siekė 624 mln. eurų ir lyginant su 2017 m., buvo vos keliais procentais didesnės. Tai lėmė sumažintos reguliuojamų paslaugų kainos, nebevykdoma visuomeninio elektros energijos tiekimo veikla. Bendrą pajamų augimą padėjo išlaikyti augantys klientų elektros poreikiai bei visuomeninio tiekimo verslo dalies perleidimo sandoris, kurio vertė sudarė 27,4 mln. eurų. Pagrindinis ESO pajamų šaltinis – elektros energijos persiuntimas.

• Elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos 2018 m. siekė 411,8 mln. eurų ir buvo 9,1 proc. didesnės nei 2017 metais. Tam didžiausią įtaką turėjo didesnė elektros energijos įsigijimo kaina.

Bendrovės ilgalaikio turto perkainavimas lėmė sumažėjusį Bendrovės grynąjį pelną. Per 2018 m. ESO grynasis pelnas siekė 15,7 mln. eurų arba beveik 80 proc. mažiau nei 2017 m. Šiam dydžiui įtakos turėjo vienkartinis Bendrovės ilgalaikio turto perkainavimo rezultatas. Eliminavus vienkartinę ilgalaikio turto perkainojimo korekciją, Bendrovės pelnas siektų daugiau nei 56 mln. eurų.

• 2018 metais ESO uždirbo 169,5 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 18,6 mln. eurų arba 12,3 proc. daugiau nei 2017 metais, kai šis rodiklis buvo 150,9 mln. eurų. Augimą labiausiai lėmė išaugusios investicijos į Bendrovė tinklą bei nuolat efektyvinama Bendrovės veikla.

 • 2018 m. ESO investicijos į elektros ir gamtinių dujų skirstomuosius tinklus siekė 271,3 mln. eurų – 19,9 proc. daugiau nei 2017 m., kai investuota 226,2 mln. eurų. Didžiausia dalis investicijų – 121,5 mln. eurų – teko elektros skirstomajam tinklui atnaujinti, ši suma buvo 5,2 proc. mažesnė nei 2017 m.

 

*Bendrovės EBITDA ir grynojo pelno rezultatai yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba