Vykdomi projektai

ES fondų lėšomis bendrai finansuojami projektai

Verslo sklypo vystymas Venecijos kaime, Jonavos rajone

Tikslas - sudaryti sąlygas verslo subjektams investuoti Jonavos rajone. Nurodyto tikslo bus siekiama veikla „Sąlygų ir vietos ekosistemos užsienio ir vietos investuotojams pagerinimas (pramoninės teritorijos): Jonavos rajono savivaldybės kuriamos arba plėtojamos pramoninės teritorijos (LEZ, pramonės parkas arba pramoninė teritorija)“, kuri skirstoma į šias poveikles:

  1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba (techninės paslaugos) – 1 objektas;
  2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba (rangos darbai) - 1 objektas;
  3. Gatvės nuo kelio Nr. RU-012 iki kelio Nr. RU-019 bei lietaus nuotekų, apšvietimo tinklų ir takų šalia jos statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  4. Gatvės nuo kelio Nr. RU-012 iki kelio Nr. RU-019 bei lietaus nuotekų, apšvietimo tinklų ir takų šalia jos statyba (rangos darbai) 1 objektas;
  5. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-019 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  6. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-019 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (rangos darbai) - 1 objektas;
  7. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-012 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  8. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-012 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (rangos darbai) - 1 objektas;
  9. Elektros tinklų statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  10. Elektros tinklų statyba (rangos darbai) - 1 objektas.

Plačiau apie projektą skaitykite čia.

Nauda:
Galimybė investuotojams kuo greičiau įsikurti yra itin svarbus veiksnys renkantis vietą investicijoms. Tai visų pirma įmanoma užtikrinti tik visiškai išvystytuose sklypuose, šalia kurių nutiesti elektros, vandentiekio ir nuotekų tinklai, privažiavimo keliai ir kita inžinerinė infrastruktūra. Verslo sklypo išvystymas ir investicijų į sklypą pritraukimas taip pat duotų didelę naudą Jonavos rajonui, nes būtų kuriamos darbo vietos, visų pirma rajono gyventojams, dėl ko trumpėtų atstumai vykstant į darbą ir sumažėtų CO2 emisijos. Taip pat nauda neapsiribotų vien verslo investicijomis, kuriamomis darbo vietomis, pridėtine verte bei į valstybės ir savivaldybės biudžetą mokamais mokesčiais ir pan. Planuojama, kad sklype įsikūrusios verslo įmonės pirks prekes, paslaugas, rangos darbus ir iš vietos verslininkų, kas savo ruožtu prisidės prie rajono ar net regiono augimo ir klestėjimo.

Projekto veikla, poveiklės bei jo rezultatai atitiks Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, bus laikomasi lygybės ir nediskriminavimo principų, atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, o projekto stebėsenos laikotarpiu bus kuriamos tvarios investicijos, įrengiant naujas darbo vietas.

Projekto rezultatas
Produkto stebėsenos rodiklis:
Verslo infrastruktūros labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurioms suteikta parama, plotas – 40 ha;

Rezultato stebėsenos rodiklis:
1) Verslo infrastruktūros mažų ir vidutinių įmonių plotas, naudojamas tvariai ekonominei veiklai – 40 ha;
2) Tvarios investicijos, pritrauktos į rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotą - 2 184 320,00 Eur.

Planuojama projekto pabaiga 2026-08-31

Finansavimas:
Projektą bendrai finansuoja ES ir Jonavos rajono savivaldybė. Projekto vertė: 8 137 411,50 €, iš jų ES lėšos – 6 722 657,56 €, savivaldybės biudžeto lėšos – 1 414 753,94 €.Projektą įgyvendina Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Jonavos vandenys“.

Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra

Akmenės rajono savivaldybė kartu su partneriais, UAB „Akmenės vandenys“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“, įgyvendina projektą, kurio tikslas – inžinerinės infrastruktūros įrengimas Ventos pramoninėje teritorijoje.

Nauda:
Įgyvendinant projektą bus projektuojami ir įrengiami D-1 kategorijos privažiuojamieji keliai pramoninėje teritorijoje, automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų-dviračių takai, požeminė elektros linija, vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo trasos bei paviršinių nuotekų tinklai. Projekto lėšomis bus sukurta inžinerinė infrastruktūra prie vienuolikos investuotojams pritaikomų žemės sklypų, esančių Ventoje: Statybininkų g. 1, Statybininkų g. 9, Statybininkų g. 20A, Statybininkų g. 23, Statybininkų g. 28, Statybininkų g. 29, Statybininkų g. 36, Statybininkų g. 41, Statybininkų g. 59, Statybininkų g. 61, Statybininkų g. 89, Statybininkų g. 93.
Investuojant į infrastruktūros įrengimą ir plėtrą yra sudaromos patrauklesnės sąlygos verslo plėtrai, naujų investicijų pritraukimui ir tokiu būdu skatinamas naujų darbo vietų kūrimasis.

Projekto trukmė: 2023 m. spalio 17 d. – 2026 m. rugpjūčio 31 d.

Finansavimas:
Projektas įgyvendinamas 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ veiklos „Laisvųjų ekonominių zonų, pramonės parkų ir kitose pramoninėse teritorijose esančių sklypų išvystymas“. Projekto finansavimo šaltinis – Teisingos pertvarkos fondas.

Projekto vertė: 9 601 764,36 Eur, iš jų:
ES fondų lėšos – 7 644 000,00 Eur;
Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 1 957 764,36 Eur.

Projekto vykdytojas – Akmenės rajono savivaldybės administracija

Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus (IV)

Projekto tikslas:
Padidinti elektros skirstomojo tinklo saugumą ir patikimumą bei užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą ESO klientams.

Nauda:
Įgyvendinus projektą bei įdiegus pažangias technologijas bus padidintas elektros skirstomojo tinklo patikimumas, kuris įtakoja ir tiekiamos elektros energijos kokybę galutiniams vartotojams. Panaudojant išmaniąsias technologijas bus modernizuotos 232 transformatorinės su priklausiniais. 

Finansavimas:
Projektas iš dalies finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 04.4.1-LVPA-K-106 įgyvendinimo priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. III ketv. – 2023 m. IV ketv.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 proc. ES finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos 13.003.000,00 Eur.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus (III)

Tikslas:
Padidinti elektros skirstomojo tinklo saugumą ir patikimumą bei užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą ESO klientams.

Nauda:
Įgyvendinus projektą bei įdiegus pažangias technologijas bus padidintas elektros skirstomojo tinklo patikimumas, kuris įtakoja ir tiekiamos elektros energijos kokybę galutiniams vartotojams. Panaudojant išmaniąsias technologijas bus modernizuotos 13 transformatorių pastotės ir 27 skirstomieji punktai.   

Finansavimas:
Projektas iš dalies finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 04.4.1-LVPA-K-106 įgyvendinimo priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. III ketv. – 2023 m. IV ketv.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 proc. ES finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos 30.486.149,06 Eur.

Naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą (II etapas)

Tikslas:
Naujų pažangių skirstymo sistemų įrengimas, kurios didina gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumą, nepertraukiamą gamtinių dujų skirstymą gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams.

Nauda:
Projektas „Naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą (II etapas)“ skirtas atskirų dujų skirstomųjų tinklų sužiedinimui, diegiant pažangios infrastruktūros elementus bei sprendimus, siekiant padidinti saugų, efektyvų bei patikimą gamtinių dujų skirstymą.

Projekto įgyvendinimo metu atlikta 14 gamtinių dujų skirstymo tinklų sužiedinimų, kurių metu konkrečios dujotiekių atkarpos sujungtos su esamu gamtinių dujų skirstomuoju tinklu. Taip sujungti skirstymo tinklai mažina gamtinių dujų nutraukimo atvejų skaičių, užtikrinant vartotojams dujų tiekimą iš kitos pusės. Tai leidžia padidinti gamtinių dujų skirstymo tinklo patikimumą ir saugumą ESO klientams.

Įgyvendinant šį projektą, iš viso paklota apie 25,74 kilometro skirstomojo dujotiekio Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestų ir rajonų savivaldybėse.

Įdiegti nauja pažangi skirstymo sistema, didinanti gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumą (geresni SAIDI, SAIFI patikimumo rodikliai), nepertraukiamą gamtinių dujų skirstymą gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams, bei nuotolinio techninių parametrų surinkimo įrenginiai yra aktualūs visiems gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams. Įdiegti pažangūs technologiniai sprendimai taip pat užtikrina patikimą gamtinių dujų tiekimą įmonėms, kurių gamybos procesams būtinas nenutrūkstamas dujų tiekimas.

Skirstymo tinkluose įrengti taškiniai tinklo techninių parametrų nuskaitymo įrenginiai – dujų slėgio davikliai, kurių tikslas – surinkti gamtinių dujų slėgio parametrus vamzdyne ir duomenis perduoti nuotoliniu būdu. Šie davikliai leidžia analizuoti ir vertinti skirstymo sistemos veikimą, padeda sutrumpinti avarijų, sutrikimų ar kitų įvykių lokalizavimo ir likvidavimo laiką bei stebėti planinius remonto, rekonstrukcijos darbus.

Finansavimas:
Projektas „Naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą (II etapas)“ skirtas atskirų dujų skirstomųjų tinklų sužiedinimui, diegiant pažangios infrastruktūros elementus bei sprendimus, siekiant padidinti saugų, efektyvų bei patikimą gamtinių dujų skirstymą.

Projekto įgyvendinimo metu atlikta 14 gamtinių dujų skirstymo tinklų sužiedinimų, kurių metu konkrečios dujotiekių atkarpos sujungtos su esamu gamtinių dujų skirstomuoju tinklu. Taip sujungti skirstymo tinklai mažina gamtinių dujų nutraukimo atvejų skaičių, užtikrinant vartotojams dujų tiekimą iš kitos pusės. Tai leidžia padidinti gamtinių dujų skirstymo tinklo patikimumą ir saugumą ESO klientams.

Įgyvendinant šį projektą, iš viso paklota apie 25,74 kilometro skirstomojo dujotiekio Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestų ir rajonų savivaldybėse.

Įdiegti nauja pažangi skirstymo sistema, didinanti gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumą (geresni SAIDI, SAIFI patikimumo rodikliai), nepertraukiamą gamtinių dujų skirstymą gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams, bei nuotolinio techninių parametrų surinkimo įrenginiai yra aktualūs visiems gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams. Įdiegti pažangūs technologiniai sprendimai taip pat užtikrina patikimą gamtinių dujų tiekimą įmonėms, kurių gamybos procesams būtinas nenutrūkstamas dujų tiekimas.

Skirstymo tinkluose įrengti taškiniai tinklo techninių parametrų nuskaitymo įrenginiai – dujų slėgio davikliai, kurių tikslas – surinkti gamtinių dujų slėgio parametrus vamzdyne ir duomenis perduoti nuotoliniu būdu. Šie davikliai leidžia analizuoti ir vertinti skirstymo sistemos veikimą, padeda sutrumpinti avarijų, sutrikimų ar kitų įvykių lokalizavimo ir likvidavimo laiką bei stebėti planinius remonto, rekonstrukcijos darbus.

Skirstomųjų dujotiekių katodinės saugos priežiūros automatizavimas įdiegiant nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemą

Tikslas:
Kuriant pažangią gamtinių dujų skirstymo sistemą, padidinti gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumą.

Nauda:
ESO šio projekto metu pakeitė 143 katodines saugos stotis bei įdiegė 438 kontrolinių matavimų kolonėles labiausiai nuo katodinės saugos stočių nutolusiuose ir korozijai rizikingose aplinkose bei įdiegė pažangią programinę įrangą, įgalinančią surinkti informaciją apie katodinę apsaugą, ją analizuoti ir nuotoliniu būdu nustatyti katodinės apsaugos parametrus. Apsaugos nuo korozijos sistemos parametrų nukrypimai nuo nustatytų normų fiksuojami realiuoju laiku ir atitinkamai signalizuojami programinėje įrangoje. Dėl pastarosios priežasties darbuotojai operatyviai gali reaguoti į besikeičiančias situacijas sistemoje ir išvengti avarijų/gedimų skirstymo sistemoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. IV ketv. – 2023 m. III ketv.

Finansavimas:
Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonę „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui buvo skirtas 50 % ЕS finansavimas, o bendros projekto investicijos siekė 2 918 821,32 EUR.

Elektros skaitiklių gedimo / pažeidimo priežasčių nustatymo pagal teisiškai patvirtintą metodiką, ir objektyvių išvadų pateikimo paslauga

Tikslas:
Sukurti elektros skaitiklių su neveikiančia / neveikiančiomis įtampos ritėmis ir analogiškos paskirties elementų neveikimo priežasčių nustatymo metodiką, ir objektyvių išvadų pateikimo paslaugą.

Nauda:
Ikiprekybinio pirkimo metu sukurta metodika ir tyrimo išvadų teikimo paslauga, kuria naudojantis gaunamos objektyvios išvados apie elektros skaitiklių gedimo / pažeidimo priežastis ir sprendžiama aprašyta problema.

Sukurta metodika ir paslauga bus naudojama siekiant nustatyti tikrąsias neveikiančių įtampos ričių / analogiškos paskirties elementų neveikimo priežastis bei atsakomybes dėl tyčia sugadintų elementų. Turint ir plačiai naudojant problemos sprendinį atsiranda galimybė identifikuoti nesąžiningus elektros energijos naudotojus bei kurti patikimas prevencines priemones problemos sukeltų padarinių greitesniam nustatymui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. II ketv. – 2022 m. IV ketv.

Finansavimas:
Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Projekto įgyvendinimui skirta 97 362,98 EUR ЕS finansinė parama, o bendros projekto investicijos siekė 114 279,98 EUR.

Elektros skirstomųjų tinklų modrenizavimas ir plėtra diegiant išmanuosiuos sprendimus (II etapas)

Tikslas:
Padidinti elektros skirstomojo tinklo saugumą ir patikimumą bei užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą ESO klientams.

Nauda:
Įgyvendinus projektą bei įdiegus pažangias technologijas bus padidintas elektros skirstomojo tinklo patikimumas, kuris įtakoja ir tiekiamos elektros energijos kokybę galutiniams vartotojams. Panaudojant išmaniąsias technologijas bus modernizuotos 9 transformatorių pastotės ir 9 skirstomieji punktai. 

Finansavimas:
Projektas iš dalies finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 04.4.1-LVPA-K-106 įgyvendinimo priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. III ketv. – 2023 m. IV ketv.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 proc. ES finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos 26.215.771,98 Eur.

Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus

Tikslas:
Padidinti elektros skirstomojo tinklo saugumą ir patikimumą bei užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą vartotojams.

Nauda:
Įgyvendinus projektą bei įdiegus pažangias technologijas buvo padidintas elektros skirstomojo tinklo patikimumas, kuris įtakoja ir tiekiamos elektros energijos kokybę galutiniams vartotojams. Panaudojant išmaniąsias technologijas buvo modernizuotos 8 transformatorių pastotės ir 4 skirstomieji punktai. 

Finansavimas:
Projektas iš dalies finansuotas Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 04.4.1-LVPA-K-106 įgyvendinimo priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. III ketv. – 2019 m. II ketv.

Projekto įgyvendinimui buvo skirtas 50 proc. ES finansavimas, o bendros projekto investicijos siekė 9 273 636,85 Eur.

Naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą

Tikslas:
Naujų pažangių skirstymo sistemų įrengimas, kurios didina gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumą, nepertraukiamą gamtinių dujų skirstymą gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams.

Nauda:
Projektas „Naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą“ skirtas atskirų dujų skirstomųjų tinklų sužiedinimui, diegiant pažangios infrastruktūros elementus bei sprendimus, siekiant padidinti saugų, efektyvų bei patikimą gamtinių dujų skirstymą.

Projekto įgyvendinimo metu atlikta 14 gamtinių dujų skirstymo tinklų sužiedinimų, kurių metu konkrečios dujotiekių atkarpos sujungtos su esamu gamtinių dujų skirstomuoju tinklu. Taip sujungti skirstymo tinklai mažina gamtinių dujų nutraukimo atvejų skaičių, užtikrinant vartotojams dujų tiekimą iš kitos pusės. Tai leidžia padidinti gamtinių dujų skirstymo tinklo patikimumą ir saugumą ESO klientams.

Įgyvendinant šį projektą, iš viso paklota apie 23,70 kilometro skirstomojo dujotiekio Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miestų ir rajonų savivaldybėse.

Įdiegti nauja pažangi skirstymo sistema, didinanti gamtinių dujų skirstymo sistemos saugumą ir patikimumą (geresni SAIDI, SAIFI patikimumo rodikliai), nepertraukiamą gamtinių dujų skirstymą gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams, bei nuotolinio techninių parametrų surinkimo įrenginiai yra aktualūs visiems gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojams. Įdiegti pažangūs technologiniai sprendimai taip pat užtikrina patikimą gamtinių dujų tiekimą įmonėms, kurių gamybos procesams būtinas nenutrūkstamas dujų tiekimas.

Skirstymo tinkluose įrengti taškiniai tinklo techninių parametrų nuskaitymo įrenginiai – dujų slėgio davikliai, kurių tikslas – surinkti gamtinių dujų slėgio parametrus vamzdyne ir duomenis perduoti nuotoliniu būdu. Šie davikliai leidžia analizuoti ir vertinti skirstymo sistemos veikimą, padeda sutrumpinti avarijų, sutrikimų ar kitų įvykių lokalizavimo ir likvidavimo laiką bei stebėti planinius remonto, rekonstrukcijos darbus.

Finansavimas:
Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. III ketv. – 2019 m. I ketv.

Projekto įgyvendinimui buvo skirtas 50 % ЕS finansavimas, o bendros projekto investicijos siekė 2 057 421,52 EUR.

Naujų technologijų, skirtų elektros oro linijų diagnostikai ir gedimų / defektų nustatymui, sukūrimas

Tikslas:
Pasinaudojant automatikos, aeronautikos, IT ar kitomis technologijomis, sukurti elektros oro linijų skirstomųjų tinklų operatoriams priemones, kurios per nustatytą terminą autonomiškai be žmogaus įsitraukimo nustatytų elektros tinklų defektų vietas ir tipus, taip pat suformuotų apžiūrų žinialapį ir įkeltų į informacines sistemas.

Nauda:
Šiuo ikiprekybiniu pirkimu buvo įsigytos technologijos, kuri nustatytų skirstomųjų elektros oro tinklų defektų vietas ir tipus, taip pat suformuotų apžiūrų ataskaitą ir įkeltų į informacines sistemas, sukūrimo paslaugos. Projektu buvo siekiama sukurti technologiją elektros oro linijų būklės nustatymui, kuri, pasinaudojant automatikos, aeronautikos, IT ar kitomis technologijomis, per nustatytą terminą autonomiškai, be žmogaus įsitraukimo, galėtų atlikti elektros oro linijų diagnostiką, nustatyti gedimus ar defektus, o pagal tai būtų sudaroma apžiūrų ataskaita.

Sukūrus ir pritaikius tokią technologiją, didinamas elektros energijos tiekimo patikimumas bei sumažėja tinklo priežiūros darbų kaina, nes, remiantis sistemos duomenimis, sutrumpėja tinklo priežiūra besirūpinančių darbuotojų brigadų skiriamas laikas defektų paieškai bei išvykimui į konkrečias vietas, atitinkamai sutrumpėja nustatytų defektų šalinimo laikas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. III ketv. – 2021 m. III ketv.

Finansavimas:
Projektas iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Projekto įgyvendinimui skirta 251 579,25 EUR ЕS finansinė parama, o bendros projekto investicijos siekė 295 454,25 EUR.