2024 m. sausio 30 d. „Ignitis grupė“ valdyba patvirtino atnaujintą „Ignitis grupės“ valdomų įmonių dividendų politiką, su kuria galite susipažinti čia, pagal kurią:

Dukterinių įmonių valdymo organai siūlo skirti pelno dalį dividendams už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį – ne mažiau kaip 80 procentų įmonės grynojo pelno, gauto ataskaitiniu laikotarpiu, už kurį siūloma skirti dividendus.

Įmonių valdymo organai gali siūlyti skirti pelno dalį dividendams už finansinius metus, jei ataskaitiniu laikotarpiu įmonė patyrė nuostolį, tačiau yra sukaupusi nepaskirstytojo pelno iš ankstesnių ataskaitinių laikotarpių ir, atitinkamai, ataskaitinių finansinių metų įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra teigiama. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, kai yra būtinasis poreikis patronuojančiai bendrovei gauti dividendus, įgyvendinant patronuojančios bendrovės dividendų politiką.

Įmonių valdymo organai gali siūlyti nustatyti mažesnę už Politikos 4.1 papunktyje įmonėms nustatytą dividendams išmokėti skirtą pelno dalį, arba siūlyti neskirti dividendų už ataskaitinį laikotarpį, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

  • įmonė, remdamasi Grupės strategija, įgyvendina žaliosios generacijos investicinius projektus;
  • įmonės galimybes skirti dividendus riboja finansavimo sutartyse nustatyti kovenantai;
  • įmonė įgyvendina arba dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą;
  • įmonės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už Įmonės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą;
  • įmonė yra nemoki, arba išmokėjus dividendus taptų nemoki, arba Įmonės skolos lygis yra per didelis;
  • įmonė yra gavusi rašytinį Iždo vadovo ir Grupės finansų vadovo pritarimą taikyti 4.4 papunktį dėl atvejų, nenumatytų 4.4.1–4.4.5 papunkčiuose.