Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).

Loading
Pradžia

Elektros energijos subvartotojai

Kas yra elektros energijos subvartotojas?

Elektros energijos subvartotojas gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam elektros energiją persiunčia išperkamų elektros tinklų savininkas ir kuris neturi tiesioginės elektros tinklų nuosavybės ribos su ESO.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kodėl subvartotojams reikia pateikti asmens duomenis energetikos objekto savininkui?

Tiesioginiais elektros energijos vartotojais pageidaujantys tapti subvartotojai pateikia savo asmens duomenis energetikos objekto išpirkimo procese subvartotojus atstovaujančiam asmeniui (elektros tinklo, prie kurio yra prijungti subvartotojai, savininkui), o subvartotojus atstovaujantis asmuo – ESO, su tikslu po energetikos objekto išpirkimo sudaryti elektros tinklų nuosavybės ribų aktus su ESO, elektros energijos tiekimo sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar) elektros energijos persiuntimo sutartis su ESO.

Elektros tinklų nuosavybės ribų akto sudarymas patvirtina subvartotojo elektros įrenginių prie ESO elektros tinklų prijungimą.

Su nepasirinkusiais nepriklausomo tiekėjo buitiniais vartotojais, taip pat pažeidžiamais vartotojais, sudaryti elektros energijos tiekimo sutartis ir tiekti elektros energiją privalo visuomeninis tiekėjas (Elektros energetikos įstatymo 43 str. 1 p.). Vartotojo duomenis, reikalingus elektros energijos tiekimo sutarties su visuomeniniu tiekėju sudarymui ir (ar) vykdymui, visuomeniniam tiekėjui perduoda ESO (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 32 p.).

ESO, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (BDAR) 6 str. 1 d. b ir c p., tvarko šiuos subvartotojų asmens duomenis: tapatybės duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą ir (ar) gimimo datą), kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, el. pašto adresą) ir kitus subvartotojų pateiktus duomenis bei kitą su energetikos objekto išpirkimo procesu susijusią informaciją.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kaip subvartotojams turi būti išdalinama leistinoji naudoti galia?

Vadovaujantis Elektros išpirkimo aprašo 17 p., vartotojui suteiktos leistinosios naudoti galios paskirstymo subvartotojams sąrašas-aktas turi būti sudarytas vadovaujantis Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-312 „Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), ir suderintas su ESO. Subvartotojams paskirstytų leistinųjų galių suma, įvertinus nevienalaikiškumo koeficientą*, neturi viršyti vartotojo (bendrai naudojamo elektros energetikos objekto savininko) turimos leistinosios galios.

Sodininkų bendrija, parduodanti jai priklausantį bendrai naudojamą elektros energetikos objektą, ESO pateikia patvirtintą subvartotojų sąrašą ir sodininkų bendrijos įrengto galios transformatoriaus galios paskirstymo kiekvienam subvartotojui aktą, sudarytą vadovaujantis Metodika bei atsižvelgiant į tinklo pralaidumo parametrus, kuriuos nustato kvalifikuotas projektuotojas sodininkų bendrijos užsakymu arba ESO, sodininkų bendrijai susitarus su ja.

*Nevienalaikiškumo koeficientas – koeficientas, kuriuo įvertinamas vartotojų elektros prietaisų naudojimas skirtingais laiko momentais ir kuris reikalingas siekiant užtikrinti stabilų ir efektyvų elektros energijos tiekimą visiems vartotojams.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Sodų bendrijai (ar kitam fiziniam/juridiniam asmeniui, prie kurio elektros tinklų yra prijungti subvartotojų elektros įrenginiai) priskirtos leistinosios naudoti galios neužtenka paskirstyti subvartotojams, subvartotojai pageidauja turėti daugiau leistinosios galios.

Energetikos objekto savininkas turi subvartotojams paskirstyti jo objektui priskirtą leistinąją naudoti galią arba iki energetikos objekto išpirkimo kreiptis į ESO su prašymu padidinti leistinąją naudoti galią. Elektros energijos vartotojai (buvę subvartotojai) leistinąją naudoti galią padidinti ar pamažinti gali ir po energetikos objekto išpirkimo individualiai teikiant  prašymą ESO. Leistinos naudoti galios didinimas, mažinimas atliekamas vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Subvartotojų įvadinėse apskaitos spintose įrengti automatiniai jungikliai neatitinka jiems priskirtos leistinosios naudoti galios.

Subvartotojų leistinoji naudoji galia turi būti apribojama įvadinėse apskaitos spintose sumontuotais įvadiniais automatiniais jungikliais, kurių (priklausomai nuo kiekvieno subvartotojo leistinosios naudoti galios) atkabiklio maksimalioji vardinė srovė būtų parinkta vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22, 31 ar 32 lentele). Esant neatitikimams, iki energetikos objekto išpirkimo sutarties sudarymo automatiniai jungikliai turi būti pakeisti savininko lėšomis arba turi būti koreguojama leistinoji naudoti galia pagal automatinio jungiklio srovę.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Koks elektros energijos tiekėjas užtikrins elektros energijos tiekimą buvusiems subvartotojams po sodų bendrijos ar kito fizinio/juridinio asmens, prie kurio tinklų prijungti subvartotojai, elektros tinklo išpirkimo?

Buitiniams vartotojams (buvusiems subvartotojams) elektros energijos tiekimo sutartis parengia ir elektros energijos tiekimą užtikrina visuomeninis tiekėjas. Jei klientas nenori sudaryti sutarties su visuomeniniu tiekėju, turi apie tai informuoti išpirkimą lydintį ESO darbuotoją ir pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Vartotojai, kuriems elektros energijos tiekimą užtikrina visuomeninis tiekėjas, turi teisę bet kada vėliau pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Komerciniai vartotojai (buvę subvartotojai) sudaro elektros energijos persiuntimo sutartis su ESO. Vartotojui nepasirinkus nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, jam elektros energijos garantinį tiekimą užtikrins ESO.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kiek elektros energijos įvadų ir apskaitos prietaisų po elektros energetikos objekto išpirkimo gali būti viename subvartotojo sklype?

Kiek yra atskirų vartotojų (objektų), tiek ir apskaitos prietaisų gali būti (pvz. daugiabučiuose ar kai viename sklype yra keli skirtingų savininkų statiniai).

Pageidaujant prijungti keletą vieno savininko objektų, esančių viename žemės sklype, tokie objektai yra prijungiami įrengiant vieną įvadą ir vieną apskaitos prietaisą, išskyrus atvejus, kai viename žemės sklype esantiems keliems objektams vienam vartotojui įrengiami du apskaitos prietaisai, jeigu elektros energija bus naudojama skirtingiems tikslams, t. y. vienas apskaitos prietaisas fiksuos asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla naudojamą elektros energiją, ir vienas – ūkinei komercinei ar profesinei veiklai naudojamą elektros energiją (Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127, 10 p.).

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Per kiek laiko po elektros energetikos objekto išpirkimo sudaromos elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo sutartys buvusiais subvartotojais? Ar reikės mokėti už subvartotojo prijungimą prie ESO tinklo?

Po elektros energetikos objekto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ne vėliau kaip 3 mėnesius (kai savininkas yra sodininkų bendrija – ne vėliau kaip per 6 mėnesius) su buvusiais subvartotojais, kurių įrenginiai buvo prijungti prie savininko parduoto energetikos objekto, nustatyta tvarka yra sudaromos sutartys dėl elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo. Buvusiems subvartotojams atskirai kreiptis dėl sutarčių sudarymo nereikia.

Jei buvęs subvartotojas nepageidauja keisti vienfazio atvado trifaziu, didinti aprūpinimo elektros energija patikimumo ir jo pageidaujama leistinoji naudoti galia ne didesnė, negu nurodyta leistinosios naudoti galios paskirstymo akte, vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie ESO elektros tinklų paslauga suteikiama nemokamai (Elektros išpirkimo aprašo 24 p.).

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kas gali sudaryti elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo sutartį?

Elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo sutartis gali sudaryti ne tik objekto (žemės sklypo ar kito nekilnojamo turto) savininkas, bet nuomininkas (nebuitinių vartotojų atveju – esant rašytiniam trišaliam operatoriaus ar tiekėjo, savininko ir nuomininko susitarimui, nustatančiam, kad už tinkamą prievolių pagal sutartį vykdymą atsako nuomininkas ir savininkas). Prieš sudarant sutartis su nuomininku, operatoriui ar tiekėjui turi būti pateikti savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis savininko turtu patvirtinantys dokumentai (daugiau informacijos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38, 24 p.).

Bendrųjų reikmių objektams (pvz., siurblinei, apšvietimui ar kt.) elektros energijai tiekti turi būti sudaroma atskira elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo sutartis. Sutartį gali sudaryti arba vienas iš vartotojų, pateikęs Jungtinės veiklos sutartį ar visų (daugumos) vartotojų laisvos formos susitarimą (sutikimą), kad šis asmuo bus atsakingas už elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymą, rodmenų deklaravimą ir atsiskaitymą už suvartotą elektros energiją.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kada buvę subvartotojai gali pradėti atsiskaityti pagal naujas elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo sutartis ir naujai įrengtų elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis?

Kai sudaromos elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo sutartys, įrengiami apskaitos prietaisai ne mažiau kaip 80% subvartotojų ir apie tai yra gautas energetikos objekto buvusio savininko raštiškas patvirtinimas. Energetikos objekto buvęs savininkas (jo įgaliotas asmuo) taip pat nurodo priežastis, dėl kurių tinklų nuosavybės ribų aktų ir sutarčių dėl elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo su likusiais 20 % subvartotojų nepavyko sudaryti.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kokie skaitikliai bus įrengiami po elektros tinklų išpirkimo (sodų bendrijose ir kt. buvusiems subvartotojams)?

Vartotojams bus įrengiami išmanieji (SMART) apskaitos prietaisai. Išimtis gali būti taikoma tuo atveju, jei išmanaus apskaitos prietaiso dėl jo matmenų nebus galimybės įrengti esamoje įvadinėje apskaitos spintoje. Nurodytu atveju bus įrengiami seno tipo apskaitos prietaisai.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?