Pradžia

Rangovo aktas

Ar reikia pateikti rangovo aktą, jei dar sklype objektas nėra pastatytas?

Nereikia, nes Rangovo aktas yra paruošiamas tada, kai atestuotas elektrikas išmatuoja varžas ir patikrina Jūsų elektros tinklo saugumą. Kol nėra pastatytas pastatas, tol elektrikai negalės atlikti šios paslaugos.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?
Kodėl turiu pateikti Rangovo aktą, patvirtinantį įrengto vidaus tinklo kokybę?

Jūsų pasirinktas atestuotas elektrikas patikrina įrengtų elektros įrenginių techninę būklę ir vidaus elektros instaliaciją Jūsų objekte. Tai atlikus pateikia Rangovo aktą ESO, patvirtindamas, kad įrengtų elektros įrenginių techninė būklė atitinka reikalavimus, numatytus Elektros energijos gamintojų  ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 161 punkte:

  1. 161. Vartotojai, kurių elektros įrenginių įtampa yra mažesnė kaip 1000 V savo lėšomis atlieka jam priklausančio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kitus elektros įrenginių montavimo (rekonstravimo) darbus iki nuosavybės su operatoriaus elektros tinklais ribos, parengia šiems darbams atlikti būtinus techninius dokumentus ir gauna teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto rangovo Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (Aprašo 1 priedas), patvirtinantį vartotojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų, įskaitant ir bendrąja nuosavybės teise valdomų, įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų reikalavimams, ir jį  pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui.

Daugiau skaitykite Apraše

Ar šis atsakymas buvo naudingas?