Teritorijos, kuriose numatyta kvartalinė elektros tinklų plėtra

Kvartalas – Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) suformuota teritorija, kurioje numatomas individualių namų masyvas ar mišrios paskirties pastatai ir kurioje parengtas žemėtvarkos ar detalusis planas bei suformuoti sklypai. Prijungimas vykdomas pagal bendrą techninį sprendinį, tačiau tam reikalingi atskiri projektai ir sutartys. ESO atsižvelgus į suformuotų teritorijų žemės sklypų naudojimo būdą (komercinės paskirties objektų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, komercinės paskirties objektų teritorijos) nustato techniškai pagrįsta ir ekonomiškai naudingiausia vartotojui bei ESO sprendinį, kurio pagrindu sklypui arba potencialiam subjektui nustatoma skirstomojo elektros tinklo metražo (atstumo) dedamoji. Skirstomojo elektros tinklo kvartalo metražo dedamoji apskaičiuojama įvertinant numatomu įrengti 0,4 kV ir (ar) 6-10 kV skirstomųjų tinklų elektros linijų ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų suminį ilgį padalinant potencialių subjektų skaičiaus pagal formulę:


Lp – metrų skaičius, tenkantis jungiamam sklypui ir (ar) potencialiam subjektui, m;
Lsum – numatomų 0,4 kV ir (ar) 6-10 kV skirstomųjų tinklų elektros linijų ir (ar) rekonstruojamų ESO elektros linijų suminis ilgis, m;
n – numatomų prijungti sklypų  ir (ar) potencialių subjektų skaičius, vnt.