Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Techniniai dokumentai ir formos

Tipinių bandymų protokolų formos atliekant transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų remontą bei techninę priežiūrą

Potvarkis dėl tipinių bandymų protokolų formų atliekant transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų remontą bei techninę priežiūrą

Priedas Nr. 1 10 kV transformatoriaus apvijų izoliacijos varžos matavimas

Priedas Nr. 2 10-35 kV kabelių bandymas

Priedas Nr. 3 35 kV jungtuvo įvadų izoliacijos matavimas ir bandymas paaukštinta įtampa

Priedas Nr. 4 110 kV transformatoriaus apvijų ir įvadų izoliacijos bandymo protokolas

Priedas Nr. 5 akumuliatorių baterijų elektrinių parametrų matavimas

Priedas Nr. 6 elektros irenginių bandymas paaukštinta įtampa

Priedas Nr. 7 elektros įrenginių termovizinė kontrolė

Priedas Nr. 8 iškroviklių ir viršįtampių ribotuvų bandymas

Priedas Nr. 9 įrenginių įžemintuvų varžos matavimas

Priedas Nr. 10 įtampos transformatorių, kompensacinių ričių apvijų izoliacijos bandymai

Priedas Nr. 11 jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų varžų matavimas

Priedas Nr. 12 jungtuvų kontaktų judejimo greičio ir laiko charakteristikų matavimas

Priedas Nr. 13 10 kV narvelio su komutavimo aparatu (jungtuvu, skyrikliu (galios skyrikliu), srovės transformatoriumi) remontas

Priedas Nr. 14 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas

Priedas Nr. 15 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiura

Priedas Nr. 16 10 kV narvelio su komutavimo aparatu (jungtuvu, skyrikliu (galios skyrikliu), srovės transformatoriumi) techninė priežiūra

Priedas Nr. 17 RAA techninio aptarnavimo protokolas ARI be valdiklio

Priedas Nr. 18 RAA techninio aptarnavimo protokolas ARI su mikroprocesoriniu valdikliu

Priedas Nr. 19 diferencinės apsaugos vektorinės diagramos tikrinimo protokolas

Priedas Nr. 20 OLJ NOJA RAA derinimo protokolas

Priedas Nr. 21 RAA derinimo aptarnavimo protokolas IT narveliui be mikroprocesorinio RAA terminalo

Priedas Nr. 22 RAA derinimo aptarnavimo protokolas IT narveliui su mikroprocesoriniu RAA terminalu

Priedas Nr. 22 RAA derinimo aptarnavimo protokolas IT narveliui su mikroprocesoriniu RAA terminalu

Priedas Nr. 24 RAA techninio aptarnavimo protokolas - mikroelektroninė apsaugų relė, veikianti be išorinio operatyvinės įtampos šaltinio, narvelis su SF6 dujų izoliacija

Priedas Nr. 25 RAA techninio aptarnavimo protokolas-NSSRSS

 

AB „Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklo investicijų planavimo ir investicinių projektų įgyvendinimo tvarka

Operatyvinių perjungimų vykdymo instrukcija

ESO rangos Dubliavimosi proceso aprašas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija vykdant darbus esant įtampai žemosios įtampos elektros įrenginiuose

Darbų technologinės kortos - Darbams esant įtampai

ESO 10 - 35 kV oro linijų, esančių 110 - 330 kV oro linijų indukuotos įtampos zonoje, sąrašas

Nuo 2016-09-01 įsigalioja pakeitimai dėl techninės dokumentacijos pateikimo po atliktų remonto ir techninės priežiūros darbų:

 1. Atlkus 0,4-10 kV remonto ir techninės priežiūros darbus, dokumentus privaloma teikti tik skaitmenine forma ir pasirašytus elektroniniu parašu;
 2. Visą techninę dokumentaciją sudaro  vienas pasirašytas elektroniniu parašu ADOC formato dokumentas kuriame įtrauktas:
 • Atliktų darbų aktas (pateiktas PDF formatu);
 • Visa su objektu susijusi dokumentacija pagal vykdomų darbų tipą (dokumentai nurodyti punktuose 1.1 – 5.18 teikiami viename PDF formato faile) dokumentuose pridedamos schemos, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu, padarant išnašą su komentaru; 
 • Jeigu dokumentai siunčiami po nustatytų trūkumų pataisymų į ADOC dokumento sudėtį įtraukiamas ESO darbuotojo parengtas techninio įvertinimo aktas WORD formatu;

3. Techninę dokumentacija reikia teikti per IS TIVIS

Nuo 2016-10-01 įsigalioja pakeitimai dėl techninės dokumentacijos pateikimo po naujų vartotojų prijungimo ir elektros tinklo rekonstrukcijos. 

 1. Atlikus 0,4-10 kV naujų vartotojų prijungimo ir elektros tinklo rekonstrukcijos objektų rangos darbus, dokumentus privaloma teikti tik skaitmenine forma ir pasirašytus elektroniniu parašu;

 2. Atlikus Skirstomųjų punktų (SP), Transformatorių pastočių (TP) ar 35 kV oro linijų (OL) naujų vartotojų prijungimo ir elektros tinklo rekonstrukcijos objektų rangos darbus, techninę dokumentaciją privaloma pateikti projektų vadovams su orginaliais parašais popierine forma, o atliktų darbų aktus pasirašytus elektroniniu parašu skaitmenine forma el. paštu etpvs.cb@eso.lt;

 3. Visą techninę dokumentaciją sudaro  vienas pasirašytas elektroniniu parašu ADOC formato dokumentas kuriame įtrauktas:
 • Atliktų darbų aktas (pateiktas PDF formatu);
 • Visa su objektu susijusi dokumentacija pagal vykdomų darbų tipą (dokumentai nurodyti punktuose 1.1 – 5.18 teikiami viename PDF formato faile) dokumentuose pridedamos schemos, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu, padarant išnašą su komentaru;
 • Jeigu dokumentai siunčiami po nustatytų trūkumų pataisymų į ADOC dokumento sudėtį įtraukiamas ESO darbuotojo parengtas techninio įvertinimo aktas WORD formatu

4. 0,4-10 kV visą dokumentacija ir 0,4-10 kV ir SP, TP ir 35 kV OL ADA reikia teikti žemiau nurodytais elektroninio pašto adresais:

Vilniaus regionas etpvg.vilnius@eso.lt
Kauno regionas etpvg.kaunas@eso.lt
Klaipėdos regionas etpvg.klaipeda@eso.lt
Šiaulių regionas

etpvg.siauliai@eso.lt

Panevėžio regionas etpvg.panevezys@eso.lt
Utenos regionas etpvg.utena@eso.lt
Alytaus regionas etpvg.alytus@eso.lt

Centrinė buveinė

etpvs.cb@eso.lt

6. Tiekėjui pateikus pasirašytus atliktų darbų aktus su techniniais dokumentais užsakovo išvadų pateikimo terminas yra 3 d.d.

Nuo 2017- 02 -13 įsigalioja naujai patvirtintas techninių dokumentų kuriuos rangovas turi pateikti baigęs 0,4 – 10 kV rangos darbus sąrašas ir formos.

 

Techninių dokumentų, kuriuos rangovas turi pateikti baigęs elektros tinklų objektų statybą, sąrašai:

Teikiant techninę dokumentaciją, atlikus rangos darbus, bandymų ir matavimų protokolai privalo būti pateikiami naujose formose pagal parengtus 0,4 – 10 kV bandymų ir matavimų protokolų šablonus:

0,4 - 10 kV bandymų ir matavimų protokolų šablonai

Techninės dokumentacijos paruošimo instrukcija

 

Nuo 2018-10-01 įsigalioja naujai patvirtinta skaitmeninių schemų (brėžinių) rengimo ir kaupimo instrukcija

Priduodant pilnai paruoštą dokumentaciją kai darbai buvo vykdomi transformatorinėje, kabelių ar komercinės apskaitos spintoje, galutinės įrenginių schemos pateikiamos nubraižytos juoda spalva be spalvinių žymėjimų ir komentarų, atskirais dwg formato failais kiekvienam technologiniui objektui, išsaugotais ne naujesne nei 2003 m. versija, viename suarchyvuotame kataloge. Suarchyvuotos DWG (tame tarpe ir eksportuotos į PDF) galutinės schemos į pasirašytą ADOC dokumento sudėtį netraukiamos. Galutinės schemos privalo būti pateikiamos naujuose šablonuose pagal parengtą 0,4 – 10 kV elektros tinklų technologinių objektų skaitmeninių schemų (brėžinių) rengimo su CAD (angl. k. Computer – aided design) sistema ir jų kaupimo informacinėje sistemoje TEVIS tvarką:

Skaitmeninių schemų (brėžinių) rengimo ir kaupimo instrukcija

Schemų (brėžinių) šabloniniai pavyzdžiai

Svarbu! Esamų technologinių objektų pakoreguotoms galutinėms schemoms privalomas yra tik naujo tipo šabloninio rėmelio su štampu pateikimas, o pačios schematinės dalies elementų atnaujinimas pagal instrukcijos reikalavimus - neprivalomas.

Pastaba:

 • 0,4 -10 kV bandymų ir matavimų protokolų šablonų pildymą reikia pradėti nuo pateikiamų techninių dokumentų rejestro parengimo (excel sheet pavadinimas „1 priedas“);
 • Užpildžius pagrindinę informaciją (objekto pavadinimas, techninio prižiūrėtojo vardas pavardė, eksploatavimo grupė) techninių dokumentų rejestre (excel sheet pavadinimas „1 priedas“), ji automatiškai atsikartojama bendros formos prieduose Nr. 2-16;
 • Iš parengtų protokolų formuojama techninė dokumentacija kurios pateikimas vykdomas vadovaujantis techninės dokumentacijos pateikimo tvarka (ADOC dokumento pateikimas).

Skaitmeninių schemų (brėžinių) rengimo ir kaupimo instrukcija

Kai baigiama 0,4–35 kV elektros tinklų objektų statyba
1. 6-35 kV įtampos elektros oro linijos
1.1 Pateikiamų techninių dokumentų rejestras (Excel sheet pavadinimas „1 priedas)
1.2

Elektros linijos techninis projektas ir darbo projektas, jei jis numatytas rangos sutartyje su visais suderinimais, atramų koordinatėmis LKS sistemoje (jeigu buvo naujai statomos atramos ir / ar paramsčiai), pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos, rangovo atstovo, tiesusio liniją žyma „TAIP PASTATYTA“

1.3 Rangovas per 5 d.d. nuo įrenginių sumontavimo privalo Bendrovei pateikti naujai statomo inžinerinio tinklo dalies topografinį planą (toliau – Planas). Planą sudaro tik naujai sumontuoti elektros tinklo elementai, kai kabelių linijų elementai buvo nutiesti pradūrimo/gręžimo būdu privaloma nurodyti klojimo gylį (Lietuvos aukščių sistema LAS07). Planas, kartu su visa technine dokumentacija, kaip patvirtintas dokumentas, pateikiamas techninės dokumentacijos pateikimo adresais nurodytais www.eso.lt arba per informacinę sistemą TIVIS.
1.4

Linijos schema su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis ir duomenimis, laidų ilgiais, skerspjūviais schemoje konkrečiai pažymint pakeitimus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru. Naujai sumontavus, įrengus arba demontavus įrenginius, rekonstravus, suremontavus arba naujai sumontavus transformatorinių ar įrenginių principines schemas rangovas braižo vadovaujantis AB „ESO“ patvirtintais šablonais, juoda spalva, Arial šriftu naudojant IEC 617 standartu patvirtintus simbolius, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru (bendra prijungimo schema PDF formatu).


10 kV oro (kabelių) linijos schemos pavyzdys
1.5 6-10 kV elektros oro linijų sankirtos aktas su kitomis linijomis, keliais, upėmis ir pan. po sankirtų įrengimo ar rekonstravimo / kapitalinio remonto (excel sheet pavadinimas „2 priedas ir 3 priedas“). Jeigu atliekant darbus buvo išmatuotos kelios sankirtos, formuojant techninę dokumentaciją rengiamas vienas bendrinis sankirtų aktas, matavimo duomenis surašant į matavimų lentelę (excel sheet pavadinimas „4 priedas“);

1.6 35 kV elektros oro linijos sankirtos aktai su kitomis linijomis, keliais, upėmis ir pan. po sankirtų įrengimo ar rekonstravimo / kapitalinio remonto ir sankirtų atstumų matavimo protokolai (dokumentų kopijos pateikiamos ir PDF formatu kompiuterinėje laikmenoje)
35 kV elektros oro linijos sankirtos aktas
35 kV elektros oro linijų sankirtų atstumų matavimo protokolas
1.7 Įžeminimo įrenginių paslėptų darbų aktai ( excel sheet pavadinimas „5 priedas“)
1.8 Įžemintuvų varžų matavimo ir grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo ir apžiūros protokolas ( excel sheet pavadinimas „6 priedas“); 
1.9
Pažyma apie darbų pabaigą (excel sheet pavadinimas „14 priedas)
1.10 6-10 kV elektros oro linijų elementų techniniai duomenys (inventorinis aprašas), pateikiamas tik pakeistiems elementams. (excel sheet pavadinimas „7 priedas)
1.11 35 kV elektros oro linijos pasas (dokumentų kopijos pateikiamos ir PDF formatu kompiuterinėje laikmenoje)
35 kV elektros oro linijos pasas
1.12 35 kV elektros oro linijos trijų laidų schema  (nurodytos schemos turi būti parengtos DWG formatu bei pateikiamos ir kompiuterinėje laikmenoje)
35 kV elektros oro linijos trijų laidų schema
1.13 35 kV elektros oro linijos laidų sujungimo gnybtų žinialapis (dokumentų kopijos pateikiamos ir PDF formatu kompiuterinėje laikmenoje)
35 kV elektros oro linijos laidų sujungimo gnybtų žinialapio forma
1.14 35 kV elektros oro linijų jungimo gnybtų matavimo protokolas (dokumentų kopijos pateikiamos ir PDF formatu kompiuterinėje laikmenoje)
35 kV elektros oro linijos jungimo gnybtų matavimo protokolas
1.15 35 kV laidų (kiekvienos ritės, ant kurios gamykloje suvynioti laidai), pagamintos partijos g/b stiebų, izoliatorių, metalo konstrukcijų, gnybtų, įžeminimo strypų ir jų priedų atitikties deklaracijos arba jų kopijos
1.16 35 kV komutacinių įrenginių atitikties deklaracijos ir gamykliniai pasai arba jų kopijos, eksploatavimo instrukcijos (jeigu nėra paskelbtos ESO svetainėje)
1.17 35 kV viršįtampių ribotuvų atitikties deklaracijos ir sertifikatai arba jų kopijos, eksploatavimo instrukcijos (jeigu nėra paskelbtos ESO svetainėje)
1.18 35 kV valdomų komutacinių įrenginių pirminių ir antrinių grandinių schemos (nurodytos schemos turi būti parengtos DWG formatu bei pateikiamos ir kompiuterinėje laikmenoje)
2. 0,4 kV įtampos elektros oro ir oro kabelių linijos
2.1 Pateikiamų techninių dokumentų rejestras (excel sheet pavadinimas „1 priedas“)

2.2 Elektros linijos techninis projektas ir darbo projektas, jei jis numatytas rangos sutartyje, su visais suderinimais, atramų koordinatėmis LKS sistemoje (jeigu buvo keičiamos ar naujai statomos atramos ir / ar paramsčiai), pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos bei rangovo atstovo, tiesusio liniją su žyma „TAIP PASTATYTA“;
2.3 Rangovas per 5 d.d. nuo įrenginių sumontavimo privalo Bendrovei pateikti naujai statomo inžinerinio tinklo dalies topografinį planą (toliau – Planas). Planą sudaro tik naujai sumontuoti elektros tinklo elementai, kai kabelių linijų elementai buvo nutiesti pradūrimo/gręžimo būdu privaloma nurodyti klojimo gylį (Lietuvos aukščių sistema LAS07). Planas, kartu su visa technine dokumentacija, kaip patvirtintas dokumentas, pateikiamas techninės dokumentacijos pateikimo adresais nurodytais www.eso.lt arba per informacinę sistemą TIVIS;
2.4

Linijos (ar linijų įrengtų atramose) schema, kabelių ir komercinės apskaitos spintų schemos su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis, automatinių jungiklių ir / ar saugiklių duomenimis, sekcionavimo elementų tipu, laidų ir/ar oro kabelių ilgiais, skerspjūviais, marke, įrengtų atvadų duomenimis, įrengtų kabelių ir komercinės apskaitos spintų schemomis, įrengtų viršįtampių ribotuvų duomenimis, įrengtų kitų elementų duomenimis, pažymint pakeitimus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru. Jau nubraižytas KS/PP/KAS/ĮAS principines schemas rangovas pasiima per informacinę sistemą PAVARA/GEOPORTAL. Naujai sumontavus, įrengus arba demontavus įrenginius, rekonstravus, suremontavus arba naujai sumontavus transformatorinių schemas rangovas braižo vadovaujantis ESO patvirtintais šablonais, juoda spalva, Arial šriftu naudojant IEC 617 standartu patvirtintus simbolius, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru (prijungimo schema PDF formatu).


0,4 kV oro linijos schemos pavyzdys

2.5 Sankirtos aktas su kitomis linijomis, keliais, upėmis ir pan. po sankirtų įrengimo ar rekonstravimo / kapitalinio remonto (excel sheet pavadinimas „2 priedas ir 3 priedas“). Jeigu atliekant darbus buvo išmatuotos kelios sankirtos, formuojant techninę dokumentaciją rengiamas vienas bendrinis sankirtų aktas, matavimo duomenis surašant į matavimų lentelę (excel sheet pavadinimas „4 priedas“);
2.6

Įžeminimo įrenginių paslėptų darbų aktai ( excel sheet pavadinimas „5 priedas“);

2.7 Įžemintuvų varžų matavimo ir grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo ir apžiūros protokolas (excel sheet pavadinimas „6 priedas“);
2.8 Grandinės „fazė-nulis“ pilnosios varžos tikrinimo protokolai. (excel sheet pavadinimas „8 priedas“);
2.9 Elektros linijų elementų techniniai duomenys (inventorinis aprašas), pateikiamas tik pakeistiems elementams (excel sheet pavadinimas „7 priedas“);
2.10 Atvadų inventorinis aprašas (excel sheet pavadinimas „9 priedas“);
2.11

Pažyma apie darbų pabaigą (excel sheet pavadinimas „14 priedas“);

3. 6-35 kV įtampos elektros kabelių linijos
3.1

Pateikiamų techninių dokumentų rejestras (excel sheet pavadinimas „1 priedas“)

3.2 Elektros linijos techninis projektas ir darbo projektas, jei jis numatytas rangos sutartyje, su trasos išpildymo brėžiniu ir visais suderinimais, pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos ir rangovo atstovo, tiesusio liniją, su žyma „TAIP PASTATYTA“, kabelių ir movų koordinatėmis bei kabelių trasos pririšimais nuo specialių ženklų-piketų;
3.3 Rangovas per 5 d.d. nuo įrenginių sumontavimo privalo Bendrovei pateikti naujai statomo inžinerinio tinklo dalies topografinį planą (toliau – Planas). Planą sudaro tik naujai sumontuoti elektros tinklo elementai, kai kabelių linijų elementai buvo nutiesti pradūrimo/gręžimo būdu privaloma nurodyti klojimo gylį (Lietuvos aukščių sistema LAS07). Planas, kartu su visa technine dokumentacija, kaip patvirtintas dokumentas, pateikiamas techninės dokumentacijos pateikimo adresais nurodytais www.eso.lt arba per informacinę sistemą TIVIS;
3.4

Linijos ir 10 kV kabelinių spintų (toliau – VKS) darbo schemos su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis ir duomenimis, kabelių marke, skerspjūviais, ilgiais, pažymint pakeitimus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru. Esamų  įrenginių principines schemas rangovas pasiima per informacinę sistemą PAVARA/GEOPORTAL. Naujai sumontavus, įrengus arba demontavus įrenginius, rekonstravus, suremontavus arba naujai sumontavus transformatorinių ar įrenginių principines schemas rangovas braižo vadovaujantis ESO patvirtintais šablonais, juoda spalva, Arial šriftu naudojant IEC 617 standartu patvirtintus simbolius, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru (bendra prijungimo schema PDF formatu).

10 kV oro (kabelių) linijos schemos pavyzdys

3.5

Kabelių linijos pasas (excel sheet pavadinimas „10 priedas“);

3.6 Kabelių linijos paklotos kabelių statiniuose pjūviai bei išdėstymas, kabelinių šulinių pjūviai, vamzdžių paklotų prakalimo ar pragręžimo būdais pjūvių žemės paviršiaus atžvilgiu brėžiniai
3.7 Pažyma apie darbų pabaigą (excel sheet pavadinimas „14 priedas“) 
3.8 Kabelių tempimo mechanizmų savirašių prietaisų protokolai (kai kabelių klojimui buvo naudojami kabelių tempimo mechanizmai, pridedamos tempimo diagramos ar čekiai su klojamo kabelio pavadinimu, klojimo datomis bei laiku ir kita aktualia informacija)
3.9 Kabelių bandymo paaukštinta įtampa protokolai pagal elektros įrenginių bandymo normas ir apimtis  (excel sheet pavadinimas „11 priedas“)
3.10 Įžeminimo įrenginių paslėptų darbų aktai excel sheet pavadinimas „5 priedas“) 
3.11 Grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo  protokolas (excel sheet pavadinimas „13 priedas“)
3.12

Kontaktų prijungimo užveržimo momentų patikros protokolas (excel sheet pavadinimas „12 priedas“)

3.13 35 kV kabelių atitikties deklaracijos arba jų kopijos
3.14 35 kV kabelių bandymo gamykloje protokolai
3.15 35 kV kabelio, suvynioto gamykloje ant kiekvienos ritės, pasas arba jo kopija
3.16 35 kV kabeliams paklotų vamzdžių atitikties deklaracijos ir sertifikatai arba jų kopijos
3.17 35 kV kabelių movų atitikties deklaracijos ir sertifikatai arba jų kopijos
3.18 35 kV kabelių signalinių ir apsauginių juostų, lovelio (pakilimui į atramą) atitikties deklaracijos arba jų kopijos
3.19 35 kV viršįtampių ribotuvų atitikties deklaracijos ir sertifikatai arba jų kopijos, eksploatavimo instrukcijos (jeigu nėra paskelbtos ESO svetainėje)
3.20 35 kV trumpojo jungimo indikatorių atitikties deklaracijos ir gamykliniai pasai arba jų kopijos, eksploatavimo instrukcijos (jeigu nėra paskelbtos ESO svetainėje)
3.21 35 kV kabelių šulinio ir jo dangčio atitikties deklaracija arba jos kopijos
4. 0,4 kV įtampos elektros kabelių linijos
4.1

Pateikiamų techninių dokumentų rejestras (excel sheet pavadinimas „1 priedas“)

4.2 Elektros linijos techninis projektas ir darbo projektas, jei jis numatytas rangos sutartyje, su trasos išpildymo brėžiniu ir visais suderinimais, pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos ir rangovo atstovo, tiesusio liniją žyma „TAIP PASTATYTA“, kabelių ir movų koordinatėmis nuo pastovių pastatų arba specialių ženklų-piketų;
4.3 Rangovas per 5 d.d. nuo įrenginių sumontavimo privalo Bendrovei pateikti naujai statomo inžinerinio tinklo dalies topografinį planą (toliau – Planas). Planą sudaro tik naujai sumontuoti elektros tinklo elementai, kai kabelių linijų elementai buvo nutiesti pradūrimo/gręžimo būdu privaloma nurodyti klojimo gylį (Lietuvos aukščių sistema LAS07). Planas, kartu su visa technine dokumentacija, kaip patvirtintas dokumentas, pateikiamas techninės dokumentacijos pateikimo adresais nurodytais www.eso.lt arba per informacinę sistemą TIVIS;
4.4

Linijos, kabelių ir komercinės apskaitos spintų (toliau – KS/PP/KAS) schemos su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis ir duomenimis, kabelių marke, skerspjūviais, ilgiais, automatinių jungiklių ir / ar saugiklių-kirtiklių blokų bei juose sumontuotų saugiklių duomenimis, pažymint pakeitimus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru. Jau nubraižytas KS/PP/KAS principines schemas rangovas pasiima per informacinę sistemą PAVARA/GEOPORTAL. Naujai sumontuotų KS/PP/KAS schemas rangovas braižo vadovaujantis ESO patvirtintais šablonais, juoda spalva, Arial šriftu naudojant IEC 617 standartu patvirtintus simbolius, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu, padarant išnašą su komentaru (bendra prijungimo schema PDF formatu).

Kabelio schema

4.5

Kabelių linijos pasas (excel sheet pavadinimas „10 priedas“);

4.6 Kabelių linijos paklotos kabelių statiniuose pjūviai bei išdėstymas, kabelinių šulinių pjūviai, vamzdžių paklotų prakalimo ar pragręžimo būdais pjūvių žemės paviršiaus ir kitų komunikacijų atžvilgiu brėžiniai;
4.7 Kabelių tempimo mechanizmų savirašių prietaisų protokolai (kai kabelių klojimui buvo naudojami kabelių tempimo mechanizmai, pridedamos tempimo diagramos ar čekiai su klojamo kabelio pavadinimu, klojimo datomis bei laiku ir kita aktualia informacija)
4.8

Kabelių izoliacijos varžos matavimo protokolas (excel sheet pavadinimas „15 priedas“);

4.9

Grandinės „fazė-nulis“ pilnosios varžos tikrinimo protokolai (excel sheet pavadinimas „8 priedas“);

4.10

Įžeminimo įrenginių paslėptų darbų aktai (excel sheet pavadinimas „5 priedas“);

4.11 Grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo protokolas (excel sheet pavadinimas „13 priedas“);
4.12 Kontaktų prijungimo užveržimo momentų patikros protokolas (excel sheet pavadinimas „12 priedas“);
4.13 Kabelių spintų gamykliniai pasai;
4.14

Pažyma apie darbų pabaigą (excel sheet pavadinimas „14 priedas“);

4.15

Įžemintuvų varžų matavimo ir grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo ir apžiūros protokolas (excel sheet pavadinimas „6 priedas“).

5. 6-10/0,4 kV įtampos transformatorinės
5.1

Pateikiamų techninių dokumentų rejestras (excel sheet pavadinimas „1 priedas“);

5.2 Transformatorinės elektrotechninės dalies techninis projektas ir darbo projektas, jei jis numatytas rangos sutartyje, su visais suderinimais, pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos bei montavusių rangovų atstovų žyma „TAIP PASTATYTA“;
5.3 Modulinių karkasinių transformatorinių statybinės dalies darbo projektas su pastatų pagrindinių konstrukcijų (pamatų duobių ir pamatų, karkaso, perdangų ir pan.) pjūviais
5.4

Transformatorinės pirminių įrenginių schema su nurodytais komutaciniais aparatais, stacionariaisiais įžemikliais, saugikliais, viršįtampių ribotuvais, galios, įtampos, srovės transformatoriais bei jų tipais, operatyviniais ir technologiniais pavadinimais, narvelių numeriais bei tipais, šynų, laidų ir kabelių markėmis, skerspjūviais bei ilgiais, šynų įtampa, šynų sekcijų numeriais, prijunginių pavadinimais bei 0,4 kV prijunginių numeriais, prijungtų 0,4 kV elektros linijų trumpojo jungimo srovių dydžiais, nuosavybės ir eksploatavimo ribomis, antrinių grandinių, jei nebuvo parengtas darbo projektas, stacionariųjų ir modulinių transformatorinių įrenginių išdėstymo planas, pažymint pakeitimus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru. Jau nubraižytas transformatorinių, kabelių ir komercinės apskaitos spintų principines schemas rangovas pasiima per informacinę sistemą PAVARA/GEOPORTAL. Įrengus arba demontavus įrenginius, rekonstravus, suremontavus arba naujai sumontavus transformatorinių, kabelių ir komercinės apskaitos spintų schemas rangovas braižo vadovaujantis ESO patvirtintais šablonais, juoda spalva, Arial šriftu naudojant IEC 617 standartu patvirtintus simbolius, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru (prijungimo schema PDF formatu).


5.5 Rangovas per 5 d.d. nuo įrenginių sumontavimo privalo Bendrovei pateikti naujai statomo inžinerinio tinklo dalies topografinį planą (toliau – Planas). Planą sudaro tik naujai sumontuoti elektros tinklo elementai, kai kabelių linijų elementai buvo nutiesti pradūrimo/gręžimo būdu privaloma nurodyti klojimo gylį (Lietuvos aukščių sistema LAS07). Planas, kartu su visa technine dokumentacija, kaip patvirtintas dokumentas, pateikiamas techninės dokumentacijos pateikimo adresais nurodytais www.eso.lt arba per informacinę sistemą TIVIS;
5.6 Transformatorinių statybos ir specialiųjų darbų žurnalai (stacionariosioms ir modulinėms karkasinėms transformatorinėms);
5.7 transformatorinių pastatų paslėptų darbų patikrinimo aktai (stacionariosioms ir modulinėms karkasinėms transformatorinėms);
5.8 Įžeminimo įrenginio paslėptų darbų aktai (excel sheet pavadinimas „5 priedas“); 
5.9 Grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo ir apžiūros protokolas (excel sheet pavadinimas „13 priedas“);
5.10 Elektros įrenginių bandymų, matavimų ir reguliavimo protokolai pagal elektros įrenginių bandymų normas ir apimtis (RAA derinimo ir bandymo protokolas, vėdinimo sistemos bandymo protokolas, automatinio jungiklio apsaugos nustatymo pagal skalę protokolas, transformatoriaus technologinių apsaugų tikrinimo protokolas);
5.11 Įrenginių (galios, įtampos, srovės transformatorių, jungtuvų, galios skyriklių, skyriklių, spintų) gamykliniai pasai (elektroninis variantas), gamyklinių bandymų protokolai; 
5.12 Pažyma apie darbų pabaigą (excel sheet pavadinimas „14 priedas“);
5.13

Transformatorinėse įrenginiams sujungti naudotų 0,4-10 kV įtampos kabelių techniniai dokumentai formuojami vadovaujantis 3 – 4 skyriais;

5.14 Kontaktų prijungimo užveržimo momentų patikros protokolas (excel sheet pavadinimas „12 priedas“);
5.15 Įžemintuvų varžų matavimo ir grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo ir apžiūros protokolas (excel sheet pavadinimas „6 priedas“).
Kai baigiama 35-110 kV transformatorių pastotės ir 10 kV skirstomojo punkto statyba ar rekonstravimas bei radijo ryšio bokšto statyba
Rangovo pateikiamų techninių dokumentų sąrašas po SP rekonstravimo ar užbaigus naują statybą
Rangovo pateikiamų techninių dokumentų sąrašas po TP rekonstravimo ar užbaigus naują statybą

 

Pastaba. Rangovas, baigęs 35 kV elektros tinklų objekto statybą, taip pat privalo pateikti:

 • atliktų darbų aktą

Rekonstravimo darbų aktas

Rekonstravimo darbų akto rengimas

Projektavimo darbų aktas
Projektavimo darbų akto rengimas

Nuo 2017-01-01 įsigalioja pakeitimai dėl PVM sąskaitų faktūrų už rangos darbus pateikimo.

Rangovas PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras* (nepasirašytas nei fiziniu, nei el. parašu) pateikia tik el. paštu žemiau nurodytais el. pašto adresais:

Centrinė būstinė saskaitos@eso.lt
Vilniaus regionas vilnius.saskaitos@eso.lt
Kauno regionas kaunas.saskaitos@eso.lt
Klaipėdos regionas klaipeda.saskaitos@eso.lt
Šiaulių regionas siauliai.saskaitos@eso.lt
Panevėžio regionas panevezys.saskaitos@eso.lt
Utenos regionas utena.saskaitos@eso.lt
Alytaus regionas alytus.saskaitos@eso.lt

PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas ESO atsakingas asmuo.
*Nuo 2013-01-01 pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikomas bet kokiu elektroniniu būdu: elektroniniu paštu, elektroniniu faksu, elektroninėje laikmenoje, iš interneto svetainės ir panašiai, gautas arba išsiųstas dokumentas Word, Excel, PDF ar kitu formatu. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros turėtų būti saugomos elektroniniu būdu (PVMĮ 78 str. 7 d.). Tiek popierinės, tiek elektroninės PVM sąskaitos faktūros turi tuos pačius rekvizitus, tokią pačią teisinę galią ir mokesčių tikslais pripažįstamos vienodai.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba