Susisiekime

Techniniai dokumentai ir formos

Tipinių bandymų protokolų formos atliekant transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų remontą bei techninę priežiūrą

Potvarkis dėl tipinių bandymų protokolų formų atliekant transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų remontą bei techninę priežiūrą

Priedas Nr. 1 10 kV transformatoriaus apvijų izoliacijos varžos matavimas

Priedas Nr. 2 10-35 kV kabelių bandymas

Priedas Nr. 3 35 kV jungtuvo įvadų izoliacijos matavimas ir bandymas paaukštinta įtampa

Priedas Nr. 4 110 kV transformatoriaus apvijų ir įvadų izoliacijos bandymo protokolas

Priedas Nr. 5 akumuliatorių baterijų elektrinių parametrų matavimas

Priedas Nr. 6 elektros irenginių bandymas paaukštinta įtampa

Priedas Nr. 7 elektros įrenginių termovizinė kontrolė

Priedas Nr. 8 iškroviklių ir viršįtampių ribotuvų bandymas

Priedas Nr. 9 įrenginių įžemintuvų varžos matavimas

Priedas Nr. 10 įtampos transformatorių, kompensacinių ričių apvijų izoliacijos bandymai

Priedas Nr. 11 jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų varžų matavimas

Priedas Nr. 12 jungtuvų kontaktų judejimo greičio ir laiko charakteristikų matavimas

Priedas Nr. 13 10 kV narvelio su komutavimo aparatu (jungtuvu, skyrikliu (galios skyrikliu), srovės transformatoriumi) remontas

Priedas Nr. 14 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas

Priedas Nr. 15 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiura

Priedas Nr. 16 10 kV narvelio su komutavimo aparatu (jungtuvu, skyrikliu (galios skyrikliu), srovės transformatoriumi) techninė priežiūra

Priedas Nr. 17 RAA techninio aptarnavimo protokolas ARI be valdiklio

Priedas Nr. 18 RAA techninio aptarnavimo protokolas ARI su mikroprocesoriniu valdikliu

Priedas Nr. 19 diferencinės apsaugos vektorinės diagramos tikrinimo protokolas

Priedas Nr. 20 OLJ NOJA RAA derinimo protokolas

Priedas Nr. 21 RAA derinimo aptarnavimo protokolas IT narveliui be mikroprocesorinio RAA terminalo

Priedas Nr. 22 RAA derinimo aptarnavimo protokolas IT narveliui su mikroprocesoriniu RAA terminalu

Priedas Nr. 22 RAA derinimo aptarnavimo protokolas IT narveliui su mikroprocesoriniu RAA terminalu

Priedas Nr. 24 RAA techninio aptarnavimo protokolas - mikroelektroninė apsaugų relė, veikianti be išorinio operatyvinės įtampos šaltinio, narvelis su SF6 dujų izoliacija

Priedas Nr. 25 RAA techninio aptarnavimo protokolas-NSSRSS


 

Operatyvinių perjungimų vykdymo instrukcija

ESO rangos Dubliavimosi proceso aprašas

Darbuotojo, vykdančio darbus esant įtampai elektros įrenginiuose, saugos ir sveikatos instrukcija 

Darbų technologinės kortos - Darbams esant įtampai

ESO 10 - 35 kV oro linijų, esančių 110 - 330 kV oro linijų indukuotos įtampos zonoje, sąrašas 

 

Techninių dokumentų, kuriuos rangovas turi pateikti baigęs elektros tinklų objektų statybą, REMONTĄ, TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ, sąrašai:


 Galioja rangos darbų užsakymams, kurie sukurti iki 2021-07-31 (imtinai):

Teikiant techninę dokumentaciją, atlikus rangos darbus, bandymų ir matavimų protokolai privalo būti pateikiami naujose formose pagal parengtus 0,4 – 10 kV bandymų ir matavimų protokolų šablonus:

0,4 - 10 kV bandymų ir matavimų protokolų šablonai

Techninės dokumentacijos paruošimo instrukcija


Galioja nuo 2021-07-01:

Atlikus rangos darbus, techniniai dokumentai privalo būti pateikiami naujose dokumentų formose (šablonuose) nuo 2021 m rugpjūčio 1 d. sukurtiems rangos darbų užsakymams:

0,4 - 10 kV Techninių dokumentų formos (šablonai)

Techninės dokumentacijos paruošimo instrukcija

Techninių dokumentų, kuriuos rangovas turi pateikti baigęs 0,4-10 kV elektros tinklų objektų remontą ir techninę priežiūrą, sąrašas

Ankstesniems užsakymams (pereinamuoju laikotarpiu nuo 2021-07-01 iki 2021-07-31) galima naudoti ir ankstesnes dokumentų formas.


Priduodant pilnai paruoštą dokumentaciją kai darbai buvo vykdomi transformatorinėje, kabelių ar komercinės apskaitos spintoje, galutinės įrenginių schemos pateikiamos nubraižytos juoda spalva be spalvinių žymėjimų ir komentarų, atskirais dwg formato failais kiekvienam technologiniui objektui, išsaugotais ne naujesne nei 2003 m. versija, viename suarchyvuotame kataloge. Suarchyvuotos DWG (tame tarpe ir eksportuotos į PDF) galutinės schemos į pasirašytą ADOC dokumento sudėtį netraukiamos. Galutinės schemos privalo būti pateikiamos naujuose šablonuose pagal parengtą 0,4 – 10 kV elektros tinklų technologinių objektų skaitmeninių schemų (brėžinių) rengimo su CAD (angl. k. Computer – aided design) sistema ir jų kaupimo informacinėje sistemoje TEVIS tvarką:

Skaitmeninių schemų (brėžinių) rengimo ir kaupimo instrukcija

Schemų (brėžinių) šabloniniai pavyzdžiai


Svarbu! Esamų technologinių objektų pakoreguotoms galutinėms schemoms privalomas yra tik naujo tipo šabloninio rėmelio su štampu pateikimas, o pačios schematinės dalies elementų atnaujinimas pagal instrukcijos reikalavimus - neprivalomas.

Pastaba (taikoma rengiant dokumentus 0,4 - 10 kV bandymų ir matavimų protokolų šablonuose):

 • 0,4 -10 kV bandymų ir matavimų protokolų šablonų pildymą reikia pradėti nuo pateikiamų techninių dokumentų rejestro parengimo (excel sheet pavadinimas „1 priedas“);
 • Užpildžius pagrindinę informaciją (objekto pavadinimas, techninio prižiūrėtojo vardas pavardė, eksploatavimo grupė) techninių dokumentų rejestre (excel sheet pavadinimas „1 priedas“), ji automatiškai atsikartojama bendros formos prieduose Nr. 2-16;
 • Iš parengtų protokolų formuojama techninė dokumentacija kurios pateikimas vykdomas vadovaujantis techninės dokumentacijos pateikimo tvarka (ADOC dokumento pateikimas).

Pastaba (taikoma rengiant dokumentus 0,4 - 10 kV techninių dokumentų formose (šablonuose):

 • 0,4 -10 kV techninės dokumentacijos formų (šablonų) pildymas:
     • Lapas „Dokumentų sąrašas“ nepildomas (informacija užsipildo automatiškai pagal prieduose įvedamą objekto (linijos) pavadinimą);
     • Rekomenduojama pradėti pildyti nuo pateikiamų techninių dokumentų objekto (linijos) pavadinimo;
     • Privaloma pildant objekto (linijos) pavadinimą pradėti pildymą nuo pilku fonu pažymėto langelio, tam kad teisingai būtų generuojamas dokumentų sąrašas.
 • Iš parengtų techninių dokumentų formuojama techninė dokumentacija kurios pateikimas vykdomas vadovaujantis techninės dokumentacijos pateikimo tvarka (ADOC dokumento pateikimas).

 

Kai baigiama 0,4–35 kV elektros tinklų objektų statyba
1. 35 kV įtampos elektros oro linijos
1.1 Pateikiamų "Dokumentų sąrašas" nurodytas excel šablone – „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“. "Dokumentų sąrašas" nepateikiamas, jei dokumentacijos sudėtyje nėra privalomi 1-12 priedai.
1.2

Elektros linijos techninis projektas ir darbo projektas, jei jis numatytas rangos sutartyje su visais suderinimais, atramų koordinatėmis LKS sistemoje (jeigu buvo naujai statomos atramos ir / ar paramsčiai), pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos, rangovo atstovo, tiesusio liniją žyma „TAIP PASTATYTA“.

1.3 Rangovas per 5 d.d. nuo įrenginių sumontavimo privalo Bendrovei pateikti naujai statomo inžinerinio tinklo dalies topografinį planą (toliau – Planas). Planą sudaro tik naujai sumontuoti elektros tinklo elementai, kai kabelių linijų elementai buvo nutiesti pradūrimo/gręžimo būdu privaloma nurodyti klojimo gylį (Lietuvos aukščių sistema LAS07). Planas, kartu su visa technine dokumentacija, kaip patvirtintas dokumentas, pateikiamas techninės dokumentacijos pateikimo adresais nurodytais www.eso.lt arba per informacinę sistemą TIVIS.
1.4

Linijos schema su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis ir duomenimis, laidų ilgiais, skerspjūviais schemoje konkrečiai pažymint pakeitimus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru. Naujai sumontavus, įrengus arba demontavus įrenginius, rekonstravus, suremontavus arba naujai sumontavus transformatorinių ar įrenginių principines schemas rangovas braižo vadovaujantis AB „ESO“ patvirtintais šablonais, juoda spalva, Arial šriftu naudojant IEC 617 standartu patvirtintus simbolius, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru (bendra prijungimo schema PDF formatu).


10 kV oro (kabelių) linijos schemos pavyzdys
1.5 0,4-10 kV elektros oro linijų sankirtų su keliais, geležinkeliais, elektros linijomis, vandens telkiniais gabaritų matavimo aktas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete  „1 priedas“).
1.6

35 kV elektros oro linijos sankirtos aktai su kitomis linijomis, keliais, upėmis ir pan. po sankirtų įrengimo ar rekonstravimo / kapitalinio remonto ir sankirtų atstumų matavimo protokolai (dokumentų kopijos pateikiamos ir PDF formatu kompiuterinėje laikmenoje).

35 kV elektros oro linijos sankirtos aktas

35 kV elektros oro linijų sankirtų atstumų matavimo protokolas

1.7 Įžeminimo įrenginio (potencialo išlyginimo įrenginio) paslėptų darbų aktas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „2 priedas“).
1.8 Įžemintuvų varžų matavimo ir grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo ir apžiūros protokolas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „3 priedas“).
1.9 Pažyma apie darbų pabaigą pateikiama IS TIVIS - pavadinimu "Deklaracija".
1.10 0,4-10 kV įtampos elektros oro linijos (oro kabelių linijos) inventorinis aprašas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „5 priedas“).
1.11

35 kV elektros oro linijos pasas (dokumentų kopijos pateikiamos ir PDF formatu kompiuterinėje laikmenoje).

35 kV elektros oro linijos pasas

1.12

35 kV elektros oro linijos trijų laidų schema  (nurodytos schemos turi būti parengtos DWG formatu bei pateikiamos ir kompiuterinėje laikmenoje).

35 kV elektros oro linijos trijų laidų schema

1.13

35 kV elektros oro linijos laidų sujungimo gnybtų žinialapis (dokumentų kopijos pateikiamos ir PDF formatu kompiuterinėje laikmenoje).

35 kV elektros oro linijos laidų sujungimo gnybtų žinialapio forma

1.14

35 kV elektros oro linijų jungimo gnybtų matavimo protokolas (dokumentų kopijos pateikiamos ir PDF formatu kompiuterinėje laikmenoje).

35 kV elektros oro linijos jungimo gnybtų matavimo protokolas

1.15 35 kV laidų (kiekvienos ritės, ant kurios gamykloje suvynioti laidai), pagamintos partijos g/b stiebų, izoliatorių, metalo konstrukcijų, gnybtų, įžeminimo strypų ir jų priedų atitikties deklaracijos arba jų kopijos.
1.16 35 kV komutacinių įrenginių atitikties deklaracijos ir gamykliniai pasai arba jų kopijos, eksploatavimo instrukcijos (jeigu nėra paskelbtos ESO svetainėje).
1.17 35 kV viršįtampių ribotuvų atitikties deklaracijos ir sertifikatai arba jų kopijos, eksploatavimo instrukcijos (jeigu nėra paskelbtos ESO svetainėje).
1.18 35 kV valdomų komutacinių įrenginių pirminių ir antrinių grandinių schemos (nurodytos schemos turi būti parengtos DWG formatu bei pateikiamos ir kompiuterinėje laikmenoje).
2. 0,4-10 kV įtampos elektros oro ir oro kabelių linijos
2.1 Pateikiamų "Dokumentų sąrašas" nurodytas excel šablone – „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“. "Dokumentų sąrašas" nepateikiamas, jei dokumentacijos sudėtyje nėra privalomi 1-12 priedai.
2.2 Elektros linijos techninis projektas ir darbo projektas, jei jis numatytas rangos sutartyje, su visais suderinimais, atramų koordinatėmis LKS sistemoje (jeigu buvo keičiamos ar naujai statomos atramos ir / ar paramsčiai), pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos bei rangovo atstovo, tiesusio liniją su žyma „TAIP PASTATYTA“.
2.3 Rangovas per 5 d.d. nuo įrenginių sumontavimo privalo Bendrovei pateikti naujai statomo inžinerinio tinklo dalies topografinį planą (toliau – Planas). Planą sudaro tik naujai sumontuoti elektros tinklo elementai, kai kabelių linijų elementai buvo nutiesti pradūrimo/gręžimo būdu privaloma nurodyti klojimo gylį (Lietuvos aukščių sistema LAS07). Planas, kartu su visa technine dokumentacija, kaip patvirtintas dokumentas, pateikiamas techninės dokumentacijos pateikimo adresais nurodytais www.eso.lt arba per informacinę sistemą TIVIS.
2.4

Linijos (ar linijų įrengtų atramose) schema, kabelių ir komercinės apskaitos spintų schemos su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis, automatinių jungiklių ir / ar saugiklių duomenimis, sekcionavimo elementų tipu, laidų ir/ar oro kabelių ilgiais, skerspjūviais, marke, įrengtų atvadų duomenimis, įrengtų kabelių ir komercinės apskaitos spintų schemomis, įrengtų viršįtampių ribotuvų duomenimis, įrengtų kitų elementų duomenimis, pažymint pakeitimus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru. Jau nubraižytas KS/PP/KAS/ĮAS principines schemas rangovas pasiima per informacinę sistemą PAVARA/GEOPORTAL. Naujai sumontavus, įrengus arba demontavus įrenginius, rekonstravus, suremontavus arba naujai sumontavus transformatorinių schemas rangovas braižo vadovaujantis ESO patvirtintais šablonais, juoda spalva, Arial šriftu naudojant IEC 617 standartu patvirtintus simbolius, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru (prijungimo schema PDF formatu).

0,4 kV oro linijos schemos pavyzdys

2.5 0,4-10 kV elektros oro linijų sankirtų su keliais, geležinkeliais, elektros linijomis, vandens telkiniais gabaritų matavimo aktas (excel šablono „0,4-10 kv techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete  „1 priedas“).
2.6

Įžeminimo įrenginio (potencialo išlyginimo įrenginio) paslėptų darbų aktas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „2 priedas“).

2.7 Įžemintuvų varžų matavimo ir grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo ir apžiūros protokolas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „3 priedas“).
2.8 Žemosios įtampos elektros įrenginių grandinės fazė-nulis pilnosios varžos tikrinimo protokolas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „6 priedas“).
2.9 0,4-10kV įtampos elektros oro linijos (oro kabelių linijos) inventorinis aprašas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „5 priedas“).
2.10

Pažyma apie darbų pabaigą pateikiama IS TIVIS - pavadinimu "Deklaracija".

3. 35 kV įtampos elektros kabelių linijos
3.1

Pateikiamų "Dokumentų sąrašas" nurodytas excel šablone – „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“. "Dokumentų sąrašas" nepateikiamas, jei dokumentacijos sudėtyje nėra privalomi 1-12 priedai.

3.2 Elektros linijos techninis projektas ir darbo projektas, jei jis numatytas rangos sutartyje, su trasos išpildymo brėžiniu ir visais suderinimais, pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos ir rangovo atstovo, tiesusio liniją, su žyma „TAIP PASTATYTA“, kabelių ir movų koordinatėmis bei kabelių trasos pririšimais nuo specialių ženklų-piketų.
3.3 Rangovas per 5 d.d. nuo įrenginių sumontavimo privalo Bendrovei pateikti naujai statomo inžinerinio tinklo dalies topografinį planą (toliau – Planas). Planą sudaro tik naujai sumontuoti elektros tinklo elementai, kai kabelių linijų elementai buvo nutiesti pradūrimo/gręžimo būdu privaloma nurodyti klojimo gylį (Lietuvos aukščių sistema LAS07). Planas, kartu su visa technine dokumentacija, kaip patvirtintas dokumentas, pateikiamas techninės dokumentacijos pateikimo adresais nurodytais www.eso.lt arba per informacinę sistemą TIVIS.
3.4

Linijos ir 10 kV kabelinių spintų (toliau – VKS) darbo schemos su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis ir duomenimis, kabelių marke, skerspjūviais, ilgiais, pažymint pakeitimus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru. Esamų  įrenginių principines schemas rangovas pasiima per informacinę sistemą PAVARA/GEOPORTAL. Naujai sumontavus, įrengus arba demontavus įrenginius, rekonstravus, suremontavus arba naujai sumontavus transformatorinių ar įrenginių principines schemas rangovas braižo vadovaujantis ESO patvirtintais šablonais, juoda spalva, Arial šriftu naudojant IEC 617 standartu patvirtintus simbolius, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru (bendra prijungimo schema PDF formatu).

10 kV oro (kabelių) linijos schemos pavyzdys

3.5

0,4-10 kV Kabelių linijos pasas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „7 priedas“).

3.6 Kabelių linijos paklotos kabelių statiniuose pjūviai bei išdėstymas, kabelinių šulinių pjūviai, vamzdžių paklotų prakalimo ar pragręžimo būdais pjūvių žemės paviršiaus atžvilgiu brėžiniai.
3.7 Pažyma apie darbų pabaigą pateikiama IS TIVIS - pavadinimu "Deklaracija".
3.8 Kabelių tempimo mechanizmų savirašių prietaisų protokolai (kai kabelių klojimui buvo naudojami kabelių tempimo mechanizmai, pridedamos tempimo diagramos ar čekiai su klojamo kabelio pavadinimu, klojimo datomis bei laiku ir kita aktualia informacija).
3.9 Kabelio bandymas 0,1 HZ dažnio įtampa (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „8 priedas“).
3.10 Įžeminimo įrenginio (potencialo išlyginimo įrenginio) paslėptų darbų aktas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „2 priedas“).
3.11 Grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „9 priedas“).
3.12 35 kV kabelių atitikties deklaracijos arba jų kopijos.
3.13 35 kV kabelių bandymo gamykloje protokolai.
3.14 35 kV kabelio, suvynioto gamykloje ant kiekvienos ritės, pasas arba jo kopija.
3.15 35 kV kabeliams paklotų vamzdžių atitikties deklaracijos ir sertifikatai arba jų kopijos.
3.16 35 kV kabelių movų atitikties deklaracijos ir sertifikatai arba jų kopijos.
3.17 35 kV kabelių signalinių ir apsauginių juostų, lovelio (pakilimui į atramą) atitikties deklaracijos arba jų kopijos.
3.18 35 kV viršįtampių ribotuvų atitikties deklaracijos ir sertifikatai arba jų kopijos, eksploatavimo instrukcijos (jeigu nėra paskelbtos ESO svetainėje).
3.19 35 kV trumpojo jungimo indikatorių atitikties deklaracijos ir gamykliniai pasai arba jų kopijos, eksploatavimo instrukcijos (jeigu nėra paskelbtos ESO svetainėje).
3.20 35 kV kabelių šulinio ir jo dangčio atitikties deklaracija arba jos kopijos.
4. 0,4-10 kV įtampos elektros kabelių linijos
4.1

Pateikiamų "Dokumentų sąrašas" nurodytas excel šablone – „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“. "Dokumentų sąrašas" nepateikiamas, jei dokumentacijos sudėtyje nėra privalomi 1-12 priedai.

4.2 Elektros linijos techninis projektas ir darbo projektas, jei jis numatytas rangos sutartyje, su trasos išpildymo brėžiniu ir visais suderinimais, pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos ir rangovo atstovo, tiesusio liniją žyma „TAIP PASTATYTA“, kabelių ir movų koordinatėmis nuo pastovių pastatų arba specialių ženklų-piketų.
4.3 Rangovas per 5 d.d. nuo įrenginių sumontavimo privalo Bendrovei pateikti naujai statomo inžinerinio tinklo dalies topografinį planą (toliau – Planas). Planą sudaro tik naujai sumontuoti elektros tinklo elementai, kai kabelių linijų elementai buvo nutiesti pradūrimo/gręžimo būdu privaloma nurodyti klojimo gylį (Lietuvos aukščių sistema LAS07). Planas, kartu su visa technine dokumentacija, kaip patvirtintas dokumentas, pateikiamas techninės dokumentacijos pateikimo adresais nurodytais www.eso.lt arba per informacinę sistemą TIVIS.
4.4

Linijos, kabelių ir komercinės apskaitos spintų (toliau – KS/PP/KAS) schemos su faktiniais charakteringų elementų operatyviniais žymenimis ir duomenimis, kabelių marke, skerspjūviais, ilgiais, automatinių jungiklių ir / ar saugiklių-kirtiklių blokų bei juose sumontuotų saugiklių duomenimis, pažymint pakeitimus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru. Jau nubraižytas KS/PP/KAS principines schemas rangovas pasiima per informacinę sistemą PAVARA/GEOPORTAL. Naujai sumontuotų KS/PP/KAS schemas rangovas braižo vadovaujantis ESO patvirtintais šablonais, juoda spalva, Arial šriftu naudojant IEC 617 standartu patvirtintus simbolius, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu, padarant išnašą su komentaru (bendra prijungimo schema PDF formatu).

Kabelio schema

4.5

0,4-10 kV Kabelių linijos pasas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „7 priedas“).

4.6 Kabelių linijos paklotos kabelių statiniuose pjūviai bei išdėstymas, kabelinių šulinių pjūviai, vamzdžių paklotų prakalimo ar pragręžimo būdais pjūvių žemės paviršiaus ir kitų komunikacijų atžvilgiu brėžiniai.
4.7 Kabelių tempimo mechanizmų savirašių prietaisų protokolai (kai kabelių klojimui buvo naudojami kabelių tempimo mechanizmai, pridedamos tempimo diagramos ar čekiai su klojamo kabelio pavadinimu, klojimo datomis bei laiku ir kita aktualia informacija).
4.8

0,4-10 kV kabelio elektros grandinių izoliacijos varžų matavimo protokolas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „10 priedas“).

4.9

Žemosios įtampos elektros įrenginių grandinės fazė-nulis pilnosios varžos tikrinimo protokolas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „6 priedas“).

4.10

Įžeminimo įrenginio (potencialo išlyginimo įrenginio) paslėptų darbų aktas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „2 priedas“).

4.11 Grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „9 priedas“).
4.12 Kabelių spintų gamykliniai pasai.
4.13

Pažyma apie darbų pabaigą pateikiama IS TIVIS - pavadinimu "Deklaracija".

4.14

Įžemintuvų varžų matavimo ir grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo ir apžiūros protokolas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „3 priedas“).

5. 6-10/0,4 kV įtampos transformatorinės
5.1

Pateikiamų "Dokumentų sąrašas" nurodytas excel šablone – „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“. "Dokumentų sąrašas" nepateikiamas, jei dokumentacijos sudėtyje nėra privalomi 1-12 priedai.

5.2 Transformatorinės elektrotechninės dalies techninis projektas ir darbo projektas, jei jis numatytas rangos sutartyje, su visais suderinimais, pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto, nurodant su kuo ir kada šios nuokrypos suderintos bei montavusių rangovų atstovų žyma „TAIP PASTATYTA“.
5.3 Modulinių karkasinių transformatorinių statybinės dalies darbo projektas su pastatų pagrindinių konstrukcijų (pamatų duobių ir pamatų, karkaso, perdangų ir pan.) pjūviais.
5.4

Transformatorinės pirminių įrenginių schema su nurodytais komutaciniais aparatais, stacionariaisiais įžemikliais, saugikliais, viršįtampių ribotuvais, galios, įtampos, srovės transformatoriais bei jų tipais, operatyviniais ir technologiniais pavadinimais, narvelių numeriais bei tipais, šynų, laidų ir kabelių markėmis, skerspjūviais bei ilgiais, šynų įtampa, šynų sekcijų numeriais, prijunginių pavadinimais bei 0,4 kV prijunginių numeriais, prijungtų 0,4 kV elektros linijų trumpojo jungimo srovių dydžiais, nuosavybės ir eksploatavimo ribomis, antrinių grandinių, jei nebuvo parengtas darbo projektas, stacionariųjų ir modulinių transformatorinių įrenginių išdėstymo planas, pažymint pakeitimus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru. Jau nubraižytas transformatorinių, kabelių ir komercinės apskaitos spintų principines schemas rangovas pasiima per informacinę sistemą PAVARA/GEOPORTAL. Įrengus arba demontavus įrenginius, rekonstravus, suremontavus arba naujai sumontavus transformatorinių, kabelių ir komercinės apskaitos spintų schemas rangovas braižo vadovaujantis ESO patvirtintais šablonais, juoda spalva, Arial šriftu naudojant IEC 617 standartu patvirtintus simbolius, pažymint pakeitimus apie atliktus darbus spalviniu žymėjimu padarant išnašą su komentaru (prijungimo schema PDF formatu).


5.5 Rangovas per 5 d.d. nuo įrenginių sumontavimo privalo Bendrovei pateikti naujai statomo inžinerinio tinklo dalies topografinį planą (toliau – Planas). Planą sudaro tik naujai sumontuoti elektros tinklo elementai, kai kabelių linijų elementai buvo nutiesti pradūrimo/gręžimo būdu privaloma nurodyti klojimo gylį (Lietuvos aukščių sistema LAS07). Planas, kartu su visa technine dokumentacija, kaip patvirtintas dokumentas, pateikiamas techninės dokumentacijos pateikimo adresais nurodytais www.eso.lt arba per informacinę sistemą TIVIS.
5.6 Transformatorinių statybos ir specialiųjų darbų žurnalai (stacionariosioms ir modulinėms karkasinėms transformatorinėms).
5.7 Transformatorinių pastatų paslėptų darbų patikrinimo aktai (stacionariosioms ir modulinėms karkasinėms transformatorinėms).
5.8 Įžeminimo įrenginio (potencialo išlyginimo įrenginio) paslėptų darbų aktas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „2 priedas“).
5.9 Grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „9 priedas“).
5.10 Elektros įrenginių bandymų, matavimų ir reguliavimo protokolai pagal elektros įrenginių bandymų normas ir apimtis (RAA derinimo ir bandymo protokolas, vėdinimo sistemos bandymo protokolas, automatinio jungiklio apsaugos nustatymo pagal skalę protokolas, transformatoriaus technologinių apsaugų tikrinimo protokolas).
5.11 Įrenginių (galios, įtampos, srovės transformatorių, jungtuvų, galios skyriklių, skyriklių, spintų) gamykliniai pasai (elektroninis variantas), gamyklinių bandymų protokolai;.
5.12 Pažyma apie darbų pabaigą pateikiama IS TIVIS - pavadinimu "Deklaracija".
5.13

Transformatorinėse įrenginiams sujungti naudotų 0,4-10 kV įtampos kabelių techniniai dokumentai formuojami vadovaujantis 3 – 4 skyriais („3. 6-35 KV ĮTAMPOS ELEKTROS KABELIŲ LINIJOS“ ir „4. 0,4 KV ĮTAMPOS ELEKTROS KABELIŲ LINIJOS“).

5.14 Įžemintuvų varžų matavimo ir grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimo ir apžiūros protokolas (excel šablono „0,4-10 kV techninių dokumentų formos (šablonai)“ sheete „3 priedas“).
Kai baigiama 35-110 kV transformatorių pastotės ir 10 kV skirstomojo punkto statyba ar rekonstravimas bei radijo ryšio bokšto statyba
Rangovo pateikiamų techninių dokumentų sąrašas po SP rekonstravimo ar užbaigus naują statybą
Rangovo pateikiamų techninių dokumentų sąrašas po TP rekonstravimo ar užbaigus naują statybą

 

Pastaba. Rangovas, baigęs 35 kV elektros tinklų objekto statybą, taip pat privalo pateikti: