Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Apsaugos zonos

Apsaugos zona – tai ESO nuosavybės teise nepriklausančiame žemės sklype įrengto elektros tinklo ar skirstomojo dujotiekio apsaugai skirta teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tai tam tikri ūkinės veiklos apribojimai ar draudimai nustatytoje apsaugos zonoje.

Nuo 2020 m. įsigaliojęs Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas įpareigoja visus inžinerinės infrastruktūros valdytojus, tarp jų ir ESO, iki 2022 m. gruodžio 31 d. suregistruoti eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugai taikomas apsaugos zonas. ESO įregistruos apsaugos zonas dviem etapais:

1) iki 2022 m. gruodžio 31 d. padarys tik žymas Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre apie nustatytas elektros ar dujų apsaugos zonas ir jose taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

2) po 2023 sausio 1 d. ESO registruos nustatytų apsaugos zonų plotus.

Apsaugos zonos yra reikalingos tam, kad būtų užtikrintas žemės sklypų savininkų ar naudotojų saugumas, saugus eksploatavimas ir tinkama tinklo apsauga. Dažnai žemės sklypuose vykdant ūkinę ar kitą veiklą tinkamai neįvertinama, kad sklype inžinerinių tinklų apsaugai yra taikoma apsaugos zona, kurioje turi būti laikomasi specialių žemės naudojimo sąlygų. Apsaugos zonų įregistravimas viešame registre padės sumažinti nelaimių ar tinklo pažeidimo riziką.

ESO apsaugos zonas registruos pagal Energetikos ministerijos tvirtinamus planus, kurie bus viešinami bendrovės ir atitinkamos savivaldybės internetinėje svetainėje bei nacionalinėje ir regioninėje spaudoje. Per 15 d. d. nuo plano patvirtinimo dienos žemės sklypų savininkai ir kiti įstatyme nurodyti asmenys gaus informacinį pranešimą.

Gavęs pranešimą registruotu paštu asmuo galės kreiptis į ESO ir pateikti prašymą dėl kompensacijos apsaugos zonų apribojimų sukeltoms, pagrįstoms pasekmėms atlyginti. Pasekmių nuostoliai turės būti pagrindžiami įrodant apsaugos zonų sukeltus apribojimus ir galės būti atlyginami ne anksčiau nei nuo 2023 m., kai bus įregistruotos apsaugos zonos.

Norėdami patikrinti ar Jums priklausančiam žemės sklypui buvo įregistruota ar bus registruojama apsaugos zona, informaciją galite pasitikrinti čia suvedę žemės sklypo unikalų numerį formatu XXXX-XXXX-XXXX.

1) Jeigu sistema nerado Jūsų suvesto sklypo unikalaus numerio, galimos kelios priežastys:

  • Šiam žemės sklypui jau įregistruota apsaugos zona iki Įstatymo įsigaliojimo;
  • Šiame žemės sklype nėra įrengtų ESO elektros ar dujų tinklų;
  • Toks žemės sklypas neegzistuoja, todėl reikėtų pasitikslinti ar suvedėte teisingą numerį.

2) Jeigu sistema surado Jūsų suvestą sklypo unikalų numerį, vadinasi žemės sklypui yra įregistruota apsaugos zona, vadinasi Nekilnojamojo turto registro išrašo antrame punkte „Nekilnojamieji daiktai“ matysite įrašą apie padarytą žymą „Elektros tinklų apsaugos zonos“ arba „Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos“.

3) Jeigu sistema surado Jūsų suvestą žemės sklypą, tačiau jam dar nėra įregistruota apsaugos zona, vadinasi tai bus atlikta iki 2022 m. gruodžio 31 d. ir apie tai būsite informuotas atskiru pranešimu.

Taip pat papildomai galite atsidaryti plano brėžinį, kuriame suvedę žemės sklypo unikalų numerį paieškos lange, galėsite pasitikrinti kurioje sklypo dalyje yra ESO tinklas bei pasitikrinti kokios apsaugos zonos yra Jūsų žemės sklype.

ELEKTRA

Kokio dydžio yra nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos?

Oro linijos apsaugos zona – išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontalų atstumą į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos. Apsaugos zonos ribos nustatomos atsižvelgus į šių linijų įtampą: iki 1 kV įtampos – po 2 metrus, 6 ir 10 kV įtampos – po 10 metrų, 35 kV įtampos – po 15 metrų.

Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

Transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitimo stoties apsaugos zona – atitinkamai sutampa su transformatorių pastotės, skirstyklos ir srovės keitimo stoties statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija ir oro erdve virš jos. Transformatorinės ar skirstomojo punkto apsaugos zona yra 5 metrų pločio žemės juosta aplink transformatorinę ar skirstomąjį punktą ir oro erdvė virš šios juostos. Integruotų į pastatą transformatorinių apsaugos zonos nenustatomos.

 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos elektros tinklų apsaugos zonose:

Draudžiama veikla elektros tinklų apsaugos zonoje pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 str. 1 d. nuostatas

Veikla, kurios vykdymui reikalingas ESO sutikimas, pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 str. 2 d. nuostatas

Suderinti veiklą galima užpildžius Prašymo formą projektinių sprendinių ir numatomų veiklų derinimui.

DUJOS

Kokio dydžio yra nustatomos skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos?

Dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – žemės juosta išilgai vamzdyno trasos  , virš šios juostos esanti oro erdvė, žemė po šia juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja:

1) < 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės;

2) 5-16 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno sienelės.

Dujų slėgio reguliavimo įrenginių apsaugos zona – žemės juosta aplink šį įrenginį:

1) < 5 barų darbinio slėgio apsaugos zonos ribos yra 2 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 2 metrai aplink šį pastatą;

2) 5-16 barų darbinio slėgio apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį pastatą.

Katodinės saugos įrenginių, esančių ne pastate, apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink įrenginį.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos skirstomojo dujotiekio apsaugos zonose:

Draudžiama veikla skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonoje pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 31 str. 1 d. nuostatas

Gavus ESO sutikimą, yra leidžiamas pateiktų veiklų vykdymas skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonoje pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 31 str. 2 d. nuostatas

Suderinti veiklą galima užpildžius Prašymo formą projektinių sprendinių ir numatomų veiklų derinimui.

1. Koks teisės aktas reglamentuoja kompensacijų už įstatyme nustatytų apsaugos zonų apribojimų sukeltų nuostolių atlyginimą?

Nuostolių atlyginimą reglamentuoja Vyriausybės patvirtinta Metodika.

2. Kas gali teikti prašymą ir gauti kompensaciją?

Kompensaciją turi teisę gauti šie įstatyme nurodyti asmenys, pateikę nustatytos formos prašymą:

1) žemės sklypo savininkai, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai;
2) fiziniai ar juridiniai asmenys ar kitos institucijos, naudojančios žemę pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį;
3) nustatytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkai ar patikėtiniai.

Svarbu pažymėti, kad prašymų nagrinėjimas ir kompensacijų skaičiavimas bus pradėtas ne anksčiau nei nuo 2023-01-01, kai bus įregistruoti apsaugos zonų plotai.

3. Kokiu būdu galiu pateikti užpildytą prašymą kompensacijai gauti?

Galimi šie prašymų kompensacijai gauti pateikimo būdai:

1) pateikti prašymą bendrovės savitarnos svetainėje, skiltyje Servituto kompensacija;
2) atsiųsti užpildytą nustatytos formos prašymo formą el. paštu info.servitutai@eso.lt arba paštu bendrovės adresu Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius;

Prašymo forma

3) paskambinęs telefonu į bendrovės kontaktų centrą telefonu 1852 galite užsakyti, kad prašymo forma būtų atsiųsta Jūsų nurodytu adresu.

4. Už ką skaičiuojama kompensacija?

Kompensacija skaičiuojama pagal Metodiką už pagrįstus ir argumentuotus nuostolius, patiriamus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo energetikos ministerijos tvirtinamais planais nustatytose apsaugos zonose.

5. Kokios kompensacijos galiu tikėtis, pateikęs prašymą?

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal Metodiką, argumentuotai pagrindus įvertinus:

1) nuostolius, kurie patirti dėl prarastos ar sumažėjusios galimybės naudoti, valdyti žemės sklypą (jo dalį) ar juo disponuoti;
2) nuostolius, kurie patirti dėl prarastos ar sumažėjusios galimybės valdyti, naudoti kitą Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą ar juo disponuoti,
3) taip pat kitus papildomus realius ir pagrįstus nuostolius.

Kompensacija gali būti vertinama tik tada, kai klientas pateiks nuostolius, patiriamus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, įrodančius dokumentus.

6. Per kiek laiko bus apskaičiuota ir išmokėta kompensacija?

Prašymą nuostoliams atlyginti galite teikti gavę iš ESO pranešimą apie padarytą žymą viešajame registre. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad pateikto prašymo nagrinėjimas bus pradėtas ne anksčiau nei po 2023 m., kai bus įregistruoti apsaugos zonų plotai. Pagal Metodikos nuostatas kompensacija gali būti apskaičiuota tik pagal viešajame registre įregistruotą apsaugos zonos plotą.

Tik po apsaugos zonos ploto įregistravimo bus atnaujintas prašymo nagrinėjimas, per 15 d. d. priimtas sprendimas dėl kompensacijos ir atitinkamai nuo priimto sprendimo per 3 metus bus išmokėta kompensacija.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba