Elektros energijos persiuntimo atstatymo laikai

2023 m. liepos 1 d. įsigalioja LR Elektros energetikos įstatymo pakeitimai, kuriais, nutrūkus elektros energijos persiuntimui, ESO įpareigojama atnaujinti elektros energijos persiuntimą vartotojams: 

 • Ne vėliau kaip per 6 valandas, kai vartotojo elektros įrenginiai įrengti miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 80 000 gyventojų (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje), ir LEZ (laisvųjų ekonominių zonų) teritorijose,
 • ne vėliau kaip per 12 valandų, kai vartotojų elektros įrenginiai įrengti kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje,
 • ne vėliau kaip per 72 valandas, jeigu elektros energijos persiuntimas nutrūko dėl gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, škvalo, ižo ar panašiai) sukeltos energetikos objektų ir įrenginių avarijos, kurios kriterijai numatyti energetikos objektų ir įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ar gaisro.

VERT sprendimai dėl avarijų

ESO paskelbus neeilinę padėtį skirstomajame tinkle ir kai elektros energijos persiuntimo nutrūkimas preliminariai tenkina Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) avarijos kriterijus pagal Nuostatus, ESO kreipiasi į VERT dėl įvykusios avarijos fakto bei nurodytos avarijos teritorijos patvirtinimo.

*Pagal Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų“ 13.6 p. „Masinis 10 kV ir aukštesnės įtampos elektros linijų išjungimas arba jų pažeidimai dėl gamtos reiškinių (vėjo, potvynio, perkūnijos, apšalo, šlapdribos, audros, ižo ar panašiai) (toliau – gamtos reiškiniai), suminiam elektros energijos netiekimui esant daugiau kaip 100 MWh. Gamtos reiškiniams vykstant su pertraukomis, neviršijant 2 parų, jų pasekmės priskiriamos vienai avarijai.“
**  Įvykus avarijai Kompensacija skaičiuojama, kai atjungimas truko ilgiau nei 72 val.

Neplaniniai atjungimai, kuriems (ne)gautas VERT sprendimas

Atjungimo pradžia

Atjungimo pabaiga

VERT spendimo data

VERT sprendimas

2023-08-06

2023-08-10

2024-04-04

2024-04-04 VERT nutarimu Nr. 03E-484 įvykę persiuntimo paslaugos nutrūkimai priskirti avarijai.

2023-08-30

2023-09-03

2024-03-26

2024-03-26  VERT nutarimu Nr. 03E-416 įvykę persiuntimo paslaugos nutrūkimai priskirti avarijai.

2023-10-07

2023-10-10

2024-03-07

2024-03-07 VERT nutarimu Nr. 03E-295 įvykę persiuntimo paslaugos nutrūkimai priskirti avarijai.

2023-11-23

2023-11-24

Laukiama sprendimo

 

2024-04-22

2024-04-25

Laukiama sprendimo

 

Elektros tiekimo nutrūkimus, kaip įprasta, ESO šalina kuo operatyviau, tačiau viršijus numatytus elektros energijos tiekimo atstatymo laikus, bus mokama kompensacija. 

Pokytis paremtas gerąja Europos Sąjungos (ES) šalių praktika neskirstyti vartotojų į atskiras kategorijas su skirtingais elektros energijos persiuntimo atkūrimo terminais. Šiuo pokyčiu atsisakome pasenusio elektros energijos vartotojų skirstymo į tris elektros energijos patikimumo kategorijas.   

Taip pat pokyčiu išvengiama situacijų, kai skirstomųjų tinklų operatorius kuria perteklinį tinklą, jis bus efektyviau išnaudojamas ir tai leis integruoti daugiau atsinaujinančios energetikos šaltinių. Be to, konkretaus vartotojo pasirinkti didesnį patikimumą užtikrinantys techniniai sprendiniai nebus finansuojami visų vartotojų per skirstomąjį tarifą.   

Naujausią elektros energijos persiuntimo atstatymo dokumentą skaitykite: Elektros energetikos įstatymo 72(1) straipsnyje.    

Elektros energijos tiekimo atstatymo laikų zonų žemėlapyje pateikiama informacija apie elektros energijos atstatymo laikus pagal zonas.

Kas keisis nuo 2023 m. liepos 1 d.? 

 • Elektros energijos tiekimo atstatymo laikai bus  sutrumpinti iki 6 / 12 val. (priklausomai nuo teritorijos). Iki 2023 birželio 30 d., galioja 24 val. terminas atkurti elektros energijos tiekimą.  
 • Jei ESO nepavyks atkurti elektros energijos tiekimo per 6 / 12 / 72 val., bus išmokama kompensacija. Apie priklausančias kompensacijas klientai bus informuojami atskirais pranešimais. 

Kaip elgtis, jeigu šiuo metu turite III patikimumo kategoriją ir esate fizinis asmuo? 

2023 m. liepos 1 d. įsigaliojus Elektros energetikos įstatymo pokyčiams, visiems dabartinės III patikimumo kategorijos vartotojams bus automatiškai atnaujinami nuosavybės ribų aktai ir pradėtos taikyti naujos įstatymo nuostatos.  

Iki 2023 m. birželio 30 (imtinai), galiojančią patikimumo kategoriją galima pasitikrinti nuosavybės ribų akte (NRA) ESO  savitarnoje, skiltyje „Objektai“.   

Kas vyksta ir kodėl? 
Kodėl reikalingas šis pokytis?

Pokytis paremtas gerąja Europos Sąjungos (ES) šalių praktika neskirstyti vartotojų į atskiras kategorijas su skirtingais elektros energijos persiuntimo atkūrimo terminais.   

Šiuo pokyčiu išvengiama situacijų kai skirstomųjų tinklų operatorius kuria perteklinį tinklą,  jis tampa efektyviau išnaudojamas ir tai  leidžia integruoti daugiau atsinaujinančios energetikos šaltinių. Be to, konkretaus vartotojo pasirinkti didesnį patikimumą užtikrinantys techniniai sprendiniai nebėra finansuojami visų vartotojų per skirstomąjį tarifą.

Kaip keičiasi elektros energijos persiuntimo atstatymo laikas jai nutrūkus? 

 

Iki 2023 m. birželio 30 d. galiojantys elektros energijos persiuntimo atstatymo įsipareigojimai:

I patikimumo kategorija – automatikos suveikimo laikas.

II patikimumo kategorija – 2,5 valandos.

III patikimumo kategorija – 24 valandos.

Nuo 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojantys elektros energijos persiuntimo atstatymo įsipareigojimai.

I ir II patikimumo kategorijas turintiems vartotojams taikomas pereinamas laikotarpis (iki 2025 m. gruodžio 31 d.), kurio metu:

 • Klientas pasirenka likti prie esamo reglamentavimo, t. y.:
 1. Klientas ir toliau moka patikimumo kategorijos mokestį.
 2. Užsitikrina 2,5 valandos atstatymo laiką (II patikimumo kategorija).
 3. Užsitikrina automatikos suveikimo laiką (I patikimumo kategorija).
 • Klientas pasirenka pereiti prie naujo reglamentavimo, t. y.:
 1. Klientui netaikomas patikimumo kategorijos mokestis.
 2. Taikomas atstatymo laikas 6 arba 12 valandų, priklausomai nuo vietovės.
 3. Jeigu nurodytais terminais elektros energijos persiuntimas neatnaujinamas, vartotojui jo prašymu sumokama kompensacija.

Nepasirinkusiems nuo 2026 m. sausio 1 d. automatiškai pritaikomas naujas reglamentavimas, kai visiems taikomas 6 arba 12 valandų (priklausomai nuo vietovės) elektros energijos persiuntimo atstatymo laikas ir nebeskaičiuojamas patikimumo kategorijos mokestis.

III patikimumo kategorija

Nuo 2023 m. liepos 1 d. automatiškai pritaikomas naujas reglamentavimas   

Miestuose kuriuose gyvena daugiau kaip 80 tūkst. gyventojų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) arba objektams esantiems LEZ (laisvoji ekonominė zona) teritorijoje – užtikrinamas  atstatymas per 6 val.;   

kitiems objektams – atstatymas per 12 val.   

Elektros energijos persiuntimui nutrūkus dėl gamtos reiškinių sukeltos avarijos ar gaisro bus taikomas 72 valandų terminas. 

Jeigu nurodytais terminais elektros energijos persiuntimas neatnaujinamas, vartotojui jo prašymu sumokama kompensacija.

Kokiame dokumente galiu rasti naujausią informaciją apie elektros energijos persiuntimo atstatymo terminus ir projektą?

Elektros energijos persiuntimo atstatymo terminai apibrėžti Elektros energetikos įstatymo 72(1) straipsnyje. 

Kompensavimas, kai gedimas nepašalinamas per numatytą terminą
Jeigu skirstomųjų tinklų operatorius nespėja atstatyti elektros energijos tiekimo per nustatytą 6 valandų arba 12 valandų trukmę?

Vartotojui, jo prašymu mokama kompensacija, jeigu skirstomųjų tinklų operatorius nespėja atstatyti elektros energijos tiekimo per žemiau numatytus terminus: 

Per 6 valandas objektams esantiems: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ar LEZ (laisvoji ekonominė zona) teritorijoje. Pasitikrinti ar objektas priklauso išvardintiems regionams, galite pasitikrinti Elektros energijos tiekimo atstatymo laikų zonų žemėlapyje. 

Per 12 valandų esantiems kituose Lietuvos regionuose. 

Kompensacija bus apskaičiuojama ESO iniciatyva ir vartotojai apie tai bus informuoti atskiru pranešimu. 

Kokio dydžio kompensacija bus išmokama? Kaip man sužinoti, kokio dydžio ji bus? 

Kompensacijos dydis priklauso nuo kliento konkrečiam objektui, kuriame įvyko atjungimas, priskaičiuotos metinės persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (išskyrus VIAP, SPPD, PVM, patikimumo kategoriją) bei kompensuojamos atjungimo trukmės, t. y. kiek laiko skirstomųjų tinklų operatorius viršijo nustatytus persiuntimo paslaugos atstatymo laikus.

Kompensacijos dydis bus vertinamas atskirai po kiekvieno įvykusio atjungimo, vertinant prieš tai išvardintas dedamąsias.  

Kokie apribojimai taikomi kompensacijų išmokėjimui?

Metinis vienam vartotojo objektui išmokamos kompensacijos dydis negali viršyti pusės vartotojui per praėjusius kalendorinius metus priskaičiuotų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (neįskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčio) už konkretų vartotojo objektą, išskyrus atvejus, kai elektros energijos persiuntimas nutrūksta ir nėra atnaujinamas nustatytais terminais daugiau kaip du kartus per metus.  

Kai elektros energijos persiuntimas nutrūksta ir nėra atnaujinamas nustatytais terminais daugiau kaip du kartus per metus, paskesniais atvejais kiekvienos išmokamos kompensacijos dydžio maksimali riba prilyginama pusei vartotojo per praėjusius kalendorinius metus už konkretų vartotojo objektą priskaičiuotų persiuntimo paslaugos mokesčių sumos (be pridėtinės vertės mokesčio).  

Kompensacijos vartotojams nemokamos, kai yra viršyta metinė vienam vartotojo objektui galima išmokėti kompensacijos suma.  

Kaip apskaičiuojama kompensacija?  

Kompensacija bus apskaičiuojama pagal Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašą, sumuojant kompensacijos pastoviąją dalį ir kintamąją dalį: 

 • viršijus  6/12/72 valandų elektros energijos persiuntimo atstatymo laiką, klientui išmokama pastovioji dalis, kuri sudaro 10%/15%/30% vartotojo persiuntimo paslaugos mokesčių sumos;  
 • už kiekvieną papildomą vėlavimo valandą išmokama 1% (0,7% avarijų atveju) metinės vartotojo persiuntimo paslaugos mokesčių sumos.  
Kaip gausiu kompensaciją? Ar turiu jos prašyti?

Jeigu tinklų operatorius neatnaujina elektros energijos persiuntimo nustatytais terminais, ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo elektros energijos persiuntimo atnaujinimo tinklų operatorius privalo informuoti vartotoją apie teisę kreiptis dėl kompensacijos. Vartotojas, siekiantis gauti nurodytą kompensaciją, per 6 mėnesius nuo tinklų operatoriaus pranešimo gavimo dienos pateikia prašymą tinklų operatoriui.   

Tinklų operatorius išmoka klientui priklausančią kompensaciją į prašyme nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo gauto prašymo gavimo datos.

Kodėl turiu teikti prašymą kompensacijai? Kodėl nepervedat automatiškai?

Pagal patvirtintą Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašą vartotojas, gavęs pranešimą apie jam priklausančią kompensaciją, turi kreiptis dėl kiekvienos kompensacijos išmokėjimo atskiru prašymu. 

Kaip pateikti prašymą kompensacijai gauti?

Prašymą kompensacijai gauti galite pateikti šiais būdais:

 • prisijungę prie ESO savitarnos, skiltyje „Kompensacijos“,
 • ESO svetainėje, skiltyje Susisiekime, pateikiant laisvos formos prašymą ir nurodant objekto Nr., elektros atjungimo datą, vardą pavardę / įmonės pavadinimą, sąskaitos Nr., kontaktus. 
 • paštu, adresu Laisvės pr. 10, Vilnius.
Kaip sužinoti, kad man priklauso kompensacija?

Jeigu tinklų operatorius neatnaujina elektros energijos persiuntimo nustatytais terminais, ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo elektros energijos persiuntimo atnaujinimo tinklų operatorius informuos vartotoją apie teisę kreiptis dėl kompensacijos el. paštu arba trumpąja SMS žinute, arba paprastu paštu, jei nebus kontaktinių duomenų.  

Ar kompensuojami patirti nuostoliai?  

Vartotojai, nutrūkus elektros energijos persiuntimui, turi teisę kreiptis į tinklų operatorių dėl patirtų pagrįstų tiesioginių nuostolių, kaip jie apibrėžti Civilinio kodekso 6.249straipsnio 1 dalyje, atlyginimo.

Kada nuostoliai nebus atlyginami?

Operatorius nuostolių neatlygins, kai elektros energijos persiuntimo nutraukimo laikas bus viršytas dėl šių priežasčių:  

1) kai VERT ar operatorius nustatys tokius tinklų naudotojo elektros įrenginių ir (ar) jų eksploatacijos trūkumus, dėl kurių gresia avarija, gedimai, sutrikimai ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui;   

2) kai tinklų naudotojas neužtikrina elektros kokybės standarto ir tinklų operatorių išduotų techninių sąlygų ir kitų atitinkamų techninių norminių dokumentų reikalavimų laikymosi;  

3) kai tinklų naudotojas viršija suteiktą leistiną naudoti galią ir (ar) leistiną generuoti galią;  

4) kai tai būtina siekiant išvengti ekstremaliosios energetikos padėties ar susiklosčius elektros energetikos sistemoje ar tinklų operatoriaus elektros tinkle ne dėl tinklų operatoriaus kaltės ekstremaliajai energetikos padėčiai, kuri kelia grėsmę elektros energetikos sistemos ar elektros tinklo funkcionavimui ir stabilumui;  

5) kai susidaro generavimo galios ar elektros energijos deficitas;  

6) dėl izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo bandymo, jeigu nuostoliai dėl šio bandymo atsiranda dėl aplinkybių, kurių prieš pradedant izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo bandymą nebuvo ir kurių nebuvo galima numatyti, taip pat jų nebuvo galima išvengti, kontroliuoti ir pašalinti;  

7) jeigu tinklų naudotojas sutinka su kitokiomis elektros energijos persiuntimo sąlygomis, be kurių būtų neįmanomas jo elektros įrenginių prijungimas prie tinklų operatoriaus elektros tinklų.  

Kada galiu kreiptis dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo?

Prašymą operatoriui pateikti galima iš karto po tiesioginių nuostolių atsiradimo (t. y. iš karto po to, kai yra viršytas nustatytas laikas ir dėl to patirti nuostoliai), tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tada, kai operatorius informavo apie viršijimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami tiesioginius nuostolius įrodantys dokumentai. Tinklų operatorius, nustatęs, kad tinklų naudotojo prašymas dėl nuostolių atlyginimo yra pagrįstas, tinklų naudotojui tiesioginius nuostolius, patirtus dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo, atlygina per 30 kalendorinių dienų nuo tinklų naudotojo prašymo išnagrinėjimo dienos, jeigu tinklų naudotojas ir tinklų operatorius nesusitaria kitaip. 

Kas sudaro persiuntimo paslaugą, nuo kurios bus skaičiuojama kompensacija?

Kompensacija skaičiuojama įvertinus atjungimo trukmę ir per praėjusius metus priskaičiuotą persiuntimo paslaugos mokesčių sumą (be PVM), kurią sudaro: 

 1. Buitiniams klientams - aktyvioji (už suvartotos el. energijos persiuntimą) ir pastovioji dedamoji (tuo atveju, jeigu klientas pasirinkęs tarifų planą Namai ar Namai Plius), išskyrus skirstymo paslaugos papildomą dedamąją (SPPD) ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų dedamąją (VIAP);
 2. Verslo klientams - aktyvioji (už suvartotos el. energijos persiuntimą ir galios dedamoji, išskyrus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų dedamąją (VIAP), patikimumo kategorijos dedamąją);
 3. Gaminantiems vartotojams – įrengtosios elektrinės galia ir atgautoji elektros energija.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).