ESO lankstumo paslaugos

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie lankstumo paslaugas, kurias ESO perka iš rinkos dalyvių.

Lankstumo paslaugos

Lankstumo paslaugos yra rinkos dalyvių aktyvus elektros vartojimo ir gamybos koregavimas, atsižvelgiant į elektros tinkle kylančias problemas (per didelis elektros vartojimas, svyruojančios įtampos ir pan.). Rinkos dalyviai dalyvaudami lankstumo schemoje gali gauti papildomų pajamų keisdami savo elgseną (pavyzdžiui, susimažindami elektros vartojimą piko valandomis), taip padėdami išlaikyti tinklo stabilumą.

Elektros energetikos sistemos lankstumas  – galimybė elektros energetikos sistemoje koreguoti elektros energijos gamybos ir (ar) vartojimo apimtį reaguojant į numatomus ar nenumatomus išorės veiksnius, tarp jų elektros energijos paklausos ir (ar) pasiūlos pokyčius bei kainų pokyčius elektros energijos rinkoje, siekiant nepertraukiamo ir efektyvaus paslaugų elektros energetikos sistemoje teikimo (LR EEĮ 2 str. 18d).

Elektros energetikos sistemos lankstumo paslaugos  – elektros energijos rinkos dalyvių teikiamos paslaugos, kurias skirstomųjų tinklų operatorius įsigyja reaguodamas į lankstumo poreikį savo valdomuose elektros tinkluose ir siekdamas užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų elektros energijos skirstymo paslaugų teikimą (LR EEĮ 2 str. 19d).

Lankstumo paslaugų poreikis ESO tinkle

Lankstumo paslaugos gali būti naudojamos sprendžiant įvairius elektros tinklo iššūkius, kai susidaro per didelis tinklo apkrovimas, atsiranda įtampos svyravimai, daug naujų klientų prijungimų, vyksta elektros tinklo priežiūros techniniai darbai (pavyzdžiui, ESO vykdant elektros tinklo priežiūros darbus, gali būti ribojamas tinklo pralaidumas ir dėl to nėra galimybių užtikrinti kokybišką elektros energijos tiekimą vartotojams).

Lankstumo poreikio pavyzdys:

Gyvenamųjų namų kvartale visi vartotojai yra prijungti prie vienos ESO linijos.

Žiemą atšalus orui, kvartalo gyventojai įsijungia šilumos siurblius. Dauguma jų veikia šalčiausiu metu – paryčiais, arba vakare, kai gyventojai grįžta namo. Toks šilumos siurblių įjungimas vienu metu sukelia tinklo apkrovą. Kai apkrova viršija tinklo techninius pajėgumus, galimas automatinis linijos atsijungimas arba neužtikrinami tiekiamos elektros energijos kokybės parametrai. Siekiant išvengti tokios situacijos, Operatorius galėtų įsigyti lankstumo paslaugas – numatyti, kuriais laiko tarpais elektros vartojimas išaugs ir klientų paprašyti sumažinti arba perkelti savo energijos vartojimą.

Elektros tinkle gali kilti problemų ir dėl kitų įrenginių naudojimo, pavyzdžiui, per didelės elektromobilių ar saulės elektrinių koncentracijos. Turint daug elektromobilių vienoje tinklo vietoje, gali susidaryti per dideli elektros vartojimo pikai vakarais, kai gyventojai grįžta namo ir pradeda įkrauti elektromobilius. Per didelis saulės elektrinių kiekis gali sutrikdyti įtampos kokybę tinkle. Vasaros metu tinklas susiduria su elektros energijos tekėjimu į kitą pusę,  kai visos saulės elektrinės vienu metu pradeda gaminti elektrą. Tuomet kyla problemų, kaip tą elektrą suvartoti, kad tinklas netaptų perkrautas.

Galimi lankstumo paslaugų teikėjai

Lankstumo paslaugas gali teikti visi, rinkos dalyviai, kurie atitinka techninių specifikacijų reikalavimus. Prieš teikiant šias paslaugas būtina atlikti bandomuosius testus, kurių metu patikrinama, ar rinkos dalyvių objektai gali reaguoti į operatoriaus signalus ir prašymus. Objektai, kurie teiktų lankstumo paslaugas, turi turėti išmaniąją apskaitą. Lankstumo paslaugų teikėjais gali tapti:

 • telkėjai;
 • industriniai ir komerciniai vartotojai;
 • energetinės bendrijos;
 • aktyvūs vartotojai;
 • AEI parkai;
 • elektros gamintojai;
 • kiti rinkos dalyviai (pvz. buitiniai vartotojai, gaminantys vartotojai).

Iš visų galimų lankstumo paslaugų teikėjų verta išskirti telkėjus, kurie gali sutelkti daugelį skirtingų objektų vienu metu.

Elektros energijos paklausos telkėjas  – nepriklausomas elektros energijos paklausos telkėjas arba nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, vykdantis elektros energijos paklausos telkimą ir teikiantis savo vartotojams su elektros energijos paklausos telkimu susijusias paslaugas (LR EEĮ 2 str. 38d).

Elektros energijos paklausos telkimas  – asmens veikla, apimanti jo paties ir (ar) grupės kitų vartotojų elektros energijos paklausos pokyčių ir (ar) elektros energijos pasiūlos (gamybos) derinimą, siekiant nesuvartotos arba pagamintos elektros energijos kiekį ir (ar) nesuvartotą arba patiektą galią parduoti, pirkti arba pateikti aukcionui viename ar daugiau elektros energijos rinkos segmentų (LR EEĮ 2 str. 39d).

Lankstumo paslaugos ir jų techninės specifikacijos

Lankstumo paslaugos gali būti: ilgalaikės arba trumpalaikės, aktyvios arba reaktyvios galios (ar energijos), galios arba energijos.

Šiuo metu ESO yra patvirtinta tik vieną iš lankstumo paslaugų – ilgo laikotarpio aktyvios galios paslauga.

Ilgo laikotarpio aktyvios galios techninė specifikacija

Eil. Nr.

Atributas

Atributų paaiškinimas

Vertė

1.

Galia / energija (angl. Capacity/energy)

Atributas nurodo, ar perkama galia ar energija. 

Galia + energija

2.

Aktyvioji / reaktyvioji energija (angl. Active / reactive energy)

Atributas nurodo, ar perkama aktyvioji ar reaktyvioji galia / energija. 

Aktyvi energija 

3.

Reikalinga lokacija (taip/ne) (angl. Location required (Y/N))

Atributas nurodo, ar perkant šią paslaugą yra svarbi konkreti paslaugos suteikimo lokacija.

Taip 

4.

Pasiekiamumo lygis (angl. Level of availability)

Atributas nurodo, koks turi būti produkto pasiekiamumo lygis (t. y. kokia procentine dalimi jis turi būti pasiruošęs suteikti paslaugą bet kurio laiko momentu). 

100 % 

5.

Pasirengimo laikotarpis (angl. Preparation period)

Laikotarpis nuo Operatoriaus prašymo pateikimo iki kitimo pradžios.

24 val. 

6.

Suaktyvinimo laikas (angl. Ramping period)

Laikotarpis nuo Operatoriaus aktyvinimo prašymo pateikimo iki paslaugos suaktyvinimo.

15–60 min 

7.

Minimalus privalomas laikotarpis produkto tiekimui (angl. Minimum required duration of delivery period)

Minimalus laiko tarpas, kurį lankstumo paslauga turi būti aktyvuota pilnu pajėgumu. 

60 min – 12 val. (konkretus laikotarpis nusakomas kiekvieno pirkimo metu atskirai)

8.

Tiekimo laikotarpis (angl. Delivery period)

Laikotarpis, kurį lankstumo paslaugų teikėjas užtikrina visą prašomą energijos tiekimo į sistemą pakeitimą arba visą prašomą energijos vartojimo iš sistemos pakeitimą.

Apibrėžta pirkime 

9.

Pasyvinimo laikotarpis (angl. Deactivation period)

Laikotarpis, per kurį energijos tiekimas arba vartojimas visu pajėgumu vėl sumažinamas iki nuostačio.

15–60 min 

10.

Atsigavimo laikotarpis (angl. Recovery period)

Laikotarpis tarp išjungimo laikotarpio ir kitos aktyvacijos. 

24 val. 

11.

Maksimalus aktyvacijų skaičius (per dieną, savaitę) (Maximum number of activations (per day, week…))

Maksimalus aktyvacijų skaičius per nurodytą laikotarpį. 

1 kartą per dieną, 2 kartus per savaitę 

12.

Aktyvacijos metodas (automatinis / rankinis) (Required mode of activation)

Atributas nurodo, ar paslauga turi būti aktyvuota automatiškai ar rankiniu būdu. 

Galimi abu variantai 

13.

Dalumas (turi nurodyti / neturi nurodyti) (angl. Divisibility (Y accepted / Y required /N))

Lankstumo paslaugos teikėjas turi nurodyti, ar jo paslaugos pasiūlymas gali būti padalintas. T. y., ar jis gali paslaugą aktyvuoti dalinai ar tik pilnu pajėgumu. 

Galimybė Operatoriui panaudoti tik dalį lankstumo paslaugų teikėjo energijos arba pajėgumo siūlymo, galios aktyvinimo arba trukmės atžvilgiu.

Turi nurodyti 

14.

Rezoliucija (angl Granularity)

Galios / energijos mažiausias galimas pasiūlymo apimties padidėjimas. 

1 kW 

16.

Maksimali kaina (angl. Maximum price)

Maksimali kaina.

Apibrėžta pirkime 

17.

Rezervacijos kaina (taip/ne) (angl. Availability price (Y/N))

Atributas nurodo, ar paslauga turi kainos dedamąją už lankstumo paslaugos prieinamumą (rezervacija). 

Taip 

18.

Aktyvacijos kaina (taip/ne) (angl. Activation price (Y/N))

Atributas nurodo, ar paslauga turi kainos dedamąją už realiai suteiktą paslaugą.

Taip 

19.

Simetrinė / asimetrinė paslauga (angl. Symmetric/asymmetric product)

Atributas nurodo, ar paslauga gali būti aktyvuota simetriškai ir (ar) asimetriškai. Simetrinė paslauga gali būti aktyvuota tokia pačia galia prašant tiek susimažinti, tiek pasididinti savo vartojimą / gamybą. Asimetrinė paslauga nurodo, kad galios susimažinimas ir padidinimas nebus vienodi.

Galimi abu variantai 

20.

Leidžiamas telkimas (taip/ne) (angl. Aggregation allowed (Y/N))

Atributas nurodo, ar paslaugos galia / energija gali būti pasiekiama telkiant skirtingus objektus. 

Taip 

21.

Kryptis (angl. Direction)

Galimos dvi kryptys: + (up), kai pakeliama gamyba ar sumažinimas vartojimas ir – (down), kai sumažinama gamyba arba padidinimas vartojimas. 

Galios pasididinimas ir susimažinimas 

22.

Kainos žingsnis (angl. Price step)

Nurodo kainos žingsnį už galią / energiją. 

0,01 Eur / vienetas (kW arba MW) 

Lankstumo paslaugų pardavimo tvarka

Rinkos dalyviai, norintys suteikti lankstumo paslaugą, turi dalyvauti ESO organizuojame viešajame pirkime. Svarbu, kad prieš dalyvaudami pirkime, jie būtų atlikę išankstinių techninių pajėgumų patikrinimą. Pirkimo metu dalyviai turi pateikti šią informaciją apie objektus, kurie gali suteikti lankstumo paslaugas:

 • tikslią objektų vietą;
 • lanksčią elektros galią (reikia nurodyti ne pilną įrengtą galią, o kokią tos galios dalį gali lanksčiai valdyti).

Pirkime rinkos dalyviams bus pateikta ši informacija apie perkamą lankstumo paslaugą:

 • lankstumo poreikio vietovės;
 • prognozės dėl planuojamo aktyvacijų skaičiaus;
 • laikotarpis, kuriam perkama lankstumo paslauga;
 • lankstumo paslaugos techninės specifikacijos;
 • laimėtojų atrinkimo kriterijai (ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą).

Lankstumo paslaugų teikėjai teikia pasiūlymus kiekvienai elektros tinklo vietai atskirai.

Suteikto kiekio apskaitos metodika

Įsigijus ir aktyvavus lankstumo paslaugą, ESO įvertina, ar ji buvo iš tikrųjų suteikta. Tai apskaičiuojama, naudojantis suteikto kiekio apskaitos metodika (ji pateikta ESO prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos apraše). Remiantis objekto istoriniais duomenimis yra įvertinamas vidutinis kliento vartojimas konkrečiai valandai. Žinant kiek klientas turėjo vartoti energijos konkrečią valandą ir palyginus, kiek faktiškai vartojo po paslaugos aktyvacijos, gaunamas konkretus lankstumo paslaugos dydis.

Aktualūs dokumentai
Aktyvūs pirkimai

Šiuo metu aktyvių pirkimų nėra