Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kompensacijos už naudojimąsi servitutu

Vyriausybė liepos 25 d. pritarė naujai vienkartinių kompensacijų tvarkai už žemės servitutus, suteiktus tiesiant elektros linijas. Kviečiame prašymus dėl kompensacijos už servitutą teikti per savitarnos sistemą

Už ką mokamos kompensacijos?

Už ESO įrengtus ar ketinamus įrengti skirstomuosius tinklus ar kitus elektros įrenginius operatoriui nepriklausančioje žemėje ar kituose nekilnojamuose daiktuose.

Kas gali gauti kompensaciją?

Vienkartinę kompensaciją turi teisę gauti tie žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkai bei valstybinės žemės patikėtinis, kuriems priklausančioje nuosavybėje elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimui, eksploatavimui ir kitokiam naudojimui nustatomas servitutas.

Už kokį laikotarpį teikiamos kompensacijos?

  • Pagal įstatymą nustatyti žemės servitutai

Atkreipiame dėmesį, kad kompensacija už praeitį bus mokama tik už tuos apribojimus, kurie atsirado dėl iki 2004 m. liepos 9 d. įrengtų elektros tinklų, kaip tai numatyta LR Elektros energetikos įstatyme (t. y. bus kompensuojama tik už pagal įstatymą nustatytus servitutus).

  • Pagal sutartį nustatyti žemės servitutai 

Vykdant tinklo plėtros projektus žemės savininkams bus kompensuojama ne tik už prarastą galimybę naudoti žemės sklypą pagal paskirtį, bet ir už patirtus nuostolius dėl iškirsto miško, sunaikintų pasėlių ar sodinių.

Kaip ir kur pateikti prašymą kompensacijai gauti?

Elektroninį prašymą galite užpildyti savitarnos svetainėje (identifikacija per elektroninę bankininkystę/ Valdžios vartus)      Pildyti

Jei negalite užpildyti prašymo formos per savitarnos svetainę, prašome atvykti į artimiausią klientų aptarnavimo centrą arba užpildyti popierinę prašymo formą ir atsiųsti paštu: AB „Energijos skirstymo operatorius", Aguonų g. 24, Vilnius

Prašymo forma

Skaičiuoklė dėl preliminarios kompensacijos už įstatymu nustatytą servitutą

Skaičiuoklėje apskaičiuojama kompensacija yra preliminari. Tiksli kompensacija apskaičiuojama pateikus prašymą ESO dėl kompensacijos už servitutą.

Vienkartinės kompensacijos dydis yra apskaičiuojamas pagal LR Vyriausybės patvirtintą Metodiką (Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinkle operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, nustatymo metodika).

Kraunasi...

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti kompensaciją?

Elektroninį prašymą pildantis žemės sklypo savininkas (fizinis asmuo, bendraturtis) turi nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko pavadinimą ir atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį); žemės sklypo adresą; žemės sklypo unikalų numerį ir kadastro numerį.

Elektroninį prašymą pildantis žemės sklypo savininkas (juridinis asmuo, bendraturtis) turi nurodyti teisinę formą, pavadinimą, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko pavadinimą, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį), juridiniam asmeniui atstovaujančio asmens pareigas, vardą, pavardę; žemės sklypo adresą; žemės sklypo unikalų numerį ir kadastro numerį.

Jeigu prašymas teikiamas pagal atstovavimą ar savininkas yra bendraturtis (kai patvirtinta žemės naudojimo tvarka), kartu su prašymu pridedamas įgaliojimas, teismo sprendimas ar pan.; žemės naudojimo tvarka ir (ar) planas.

Per kiek laiko bus paskaičiuota ir išmokėta kompensacija?

Kompensacija bus išmokėta ne vėliau nei per dvejus metus nuo teisingai užpildyto prašymo pateikimo.

Prašymus ESO išnagrinės per 20 darbo dienų nuo teisingai pateikto prašymo dienos.

Jeigu sklypui nėra įregistruota specialioji žemės naudojimo sąlyga Nekilnojamo turto registre (NTR'e), prašymo nagrinėjimas bus stabdomas. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašymą į NTR'ą gali atlikti pats žemės sklypo savininkas arba ESO:

  • Įrašymą organizuoja žemės sklypo savininkas (įrašymo išlaidas padengia pats). Kompensacijos išmokėjimo terminas - 2 mėnesiai nuo pranešimo ESO apie įrašytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  • Įrašymą organizuoja ESO (įrašymo išlaidas padengs ESO/ kt. atsakinga institucija). Kompensacijos išmokėjimo terminas - per 1 mėnesį nuo gauto pranešimo apie įrašytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei paskaičiuotą kompensaciją.Tuo tikslu, savininkas sutinka bendradarbiauti dėl tolimesnių reikiamų procedūrų
Kodėl reikalinga specialiąsias žemės naudojimo sąlygas įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą?

Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre esantis įrašas apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (elektros linijų apsaugos zonų) taikymą yra būtina sąlyga siekiant tiksliai įvertinti pagal įstatymą nustatyto servituto, už kurį mokama vienkartinė kompensacija, plotą. Prašymo dėl kompensacijos už servitutą nagrinėjimas bus stabdomas, jeigu Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre nėra įrašytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos tarnaujančiajam daiktui (elektros linijų apsaugos zonos). Įrašymą gali organizuoti pats žemės sklypo savininkas arba ESO.

Ką turėčiau atlikti ir kur galėčiau rasti informaciją apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą procedūrą?

Žemės sklypui taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą atliekamas remiantis Vyriausybės patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Norint atlikti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą procedūrą, reikalinga padaryti sekančius veiksmus:

1. Su matininku, nurodytu Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, sudaryti sutartį dėl dokumentų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 54 punkte, parengimo;

2. Matininko parengtus dokumentus, žemės savininko /-ų rašytinį sutikimą dėl specialiųjų žemės sklypo naudojimo sąlygų nustatymo ir prašymą įrašyti naują specialiąją žemės naudojimo sąlygą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą pateikti Registrų centro teritoriniam klientų aptarnavimo padaliniui;

3. Registrų centrui įrašius specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, pranešti apie tai ESO savitarnos svetainėje arba info@eso.lt

Daugiau informacijos Registrų centro internetiniame puslapyje.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba