Susisiekime

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija apie tai, kaip AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarko asmens duomenis.

Politikos nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurių duomenis tvarko Bendrovė:

 • klientams, kurie naudojasi, naudojosi, yra išreiškę ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – Klientai);
 • asmenims, kurie kreipiasi į Bendrovę teikdami prašymus, reikalavimus tiesiogiai, per savitarnos svetaines ir interneto pokalbius arba nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu arba el. paštu;
  • asmenims, kurie lankosi Bendrovės interneto svetainėje ir t.t.

Sąvokos

Šioje Privatumo Politikoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
 • Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Bendrovės Klientai, asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę, teikdami prašymus, reikalavimus, Bendrovės interneto svetainės arba savitarnos svetainės naudotojai ir kt.).
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
 • Paslaugos – bet kokios Bendrovės teikiamos prekės ir paslaugos.

 

Kitos Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais:

 • kai duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį;
 • asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus;
 • Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė, tvarkydama Asmens duomenis:

 • Teisės aktuose numatytų gamtinių dujų ir elektros energijos skirstymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, vykdydama teisės aktuose numatytas savo, kaip skirstymo sistemos operatoriaus, funkcijas ir pareigas bei įgyvendindama teises.
 • Teisės aktuose numatytų garantinio gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo funkcijų vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, vykdydama teisės aktuose numatytas savo, kaip garantinio gamtinių dujų ir elektros energijos tiekėjo, funkcijas ir pareigas bei įgyvendindama teises.
 • Paslaugų teikimas, sutarčių sudarymas ir vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, siekdama užtikrinti tinkamą elektros energijos ir gamtinių dujų skirstymo bei kitų sutarčių (toliau – Sutarčių) su Klientais sudarymą ir vykdymą, sutarčių pagrindu teikiamų paslaugų ar prekių Klientams teikimą, įskaitant tinkamą Kliento informavimą apie su prekėmis, paslaugomis ir sutartimi susijusius klausimus vadovaudamasi sutarties arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Esamų Bendrovės įrenginių rekonstravimas, naujų Bendrovės elektros energijos, dujų skirstymo sistemų (tinklų) įrengimas, eksploatacija, priežiūra ir valdymas, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų ir (ar) elektros vartotojų bei gamintojų (Klientų) įrenginių prijungimas prie Bendrovės skirstymo sistemos (tinklų) vadovaudamasi sutikimo, sutarties arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Atsiskaitymų administravimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas Paslaugas, sutarties ir teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Įsiskolinimų valdymas. Skolos atveju, Bendrovė tvarko Asmens duomenis, susijusius su įsiskolinimu, ir atlieka išieškojimo veiksmus vadovaudamasi sutarties, teisės aktų reikalavimų ir teisėto intereso pagrindu.
 • Pateiktų klausimų sprendimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, vykdydama pateiktų klausimų, skundų nagrinėjimą ir sprendimą, vadovaudamasi sutarties, sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Paslaugų teikimo kokybės kontrolė. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, siekdama užtikrinti teikiamų Paslaugų kokybę: vykdydama telefoninių pokalbių įrašymą, kai Klientai kreipiasi Klientų aptarnavimo kanalais arba Bendrovės darbuotojai skambina Klientams, vadovaudamasi teisėto intereso arba sutikimo pagrindu.
 • Klientų patirties, nuomonės vertinimas, informacijos apie pasiūlymus, naujienas teikimas (tiesioginė rinkodara): Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis siųsdama apklausas, teikdama pasiūlymus, naujienas apie teikiamas Paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius asmens sutikimo pagrindu. Duotą sutikimą asmuo gali bet kada atšaukti Bendrovės savitarnos svetainės paskyroje arba kreipdamasis į Bendrovę el. paštu [email protected], Klientų aptarnavimo telefonu 1852 ar Klientų aptarnavimo erdvėse.
 • Asmenų ir objektų saugumas. Bendrovė, siekdama užtikrinti savo darbuotojų, Klientų, kitų į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų bei objektų saugumą, gali vykdyti vaizdo stebėjimą vadovaudamasi teisės aktų reikalavimų arba teisėto intereso pagrindu.
 • Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Tvarkomų Asmens duomenų apimtis (kategorijos)

Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:

 • Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kt.
 • Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.
 • Duomenys, susiję su Paslaugų teikimu, sudarytų sutarčių sudarymu ir vykdymu – informacija apie teikiamas Paslaugas, sutarčių duomenys, užsakymo ir vartojimo duomenys, duomenys, kuriuos Bendrovė gauna bendraudama su asmenimis tiesiogiai, per savitarnos svetaines ir interneto pokalbius, arba nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, mobiliosiomis programėlėmis), kt.
 • Mokėjimų duomenys – mokėtinos sumos, nepadengti įsiskolinimai, mokėjimų istorija, kt.
 • Finansiniai duomenys – Bendrovei mokėtinos sumos, nepadengti įsiskolinimai, mokėjimų istorija, kt.
 • Vaizdo, garso įrašų duomenys – vaizdo duomenys užfiksuoti Bendrovės padaliniuose, garso įrašų duomenys užfiksuoti su asmenims bendraujant telefonu, kt.
 • Slapukų duomenys – informacija apie asmens buvimo vietą miesto tikslumu, asmens pomėgius, jo elgesį Bendrovės interneto svetainėje arba savitarnoje, interesus, kt. (detalesnę informaciją apie AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudojamus slapukus galite rasti „Slapukų politikoje“).
 • Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

Asmens duomenų gavimas

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys asmenys, Asmens duomenys gaunami kai Klientai naudojasi Bendrovės paslaugomis (pvz., elektros energijos / gamtinių dujų suvartojimo, mokėjimų duomenys) arba Bendrovė Asmens duomenis gauna iš kitų šaltinių (pvz., valstybės ar privačių asmenų valdomų registrų) ar trečiųjų asmenų (pvz., elektros energijos, gamtinių dujų tiekėjų), kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Bendrovė turi teisę rinkti ir tvarkyti Asmens duomenis iš VĮ Registrų centras paslaugų teikimo sutarčių sudarymo tikslu ir pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; taip pat Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytas pareigas bei funkcijas, pvz., užtikrinant elektros statinių ir įrenginių tvarkingą techninę būklę, patikimą, efektyvų ir saugų eksploatavimą; vykdant elektros įrenginių projektavimo bei prijungimo organizavimą ir koordinavimą; atlyginant už Bendrovės naudai nustatytus servitutus, kt.

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 • Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekėjams. Bendrovė, siekdama užtikrinti tinkamą elektros energijos persiuntimo paslaugų ir gamtinių dujų skirstymo paslaugų teikimo sutarčių vykdymą, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis (tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, elektros energijos / gamtinių dujų apskaitos prietaisų rodmenis, kt.) bei kitą informaciją, būtiną teisės aktuose nustatytų elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo veiklą vykdančių įmonių funkcijų vykdymui.
 • Paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei Klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, projektavimo, rangos, Klientų apklausų vykdymo, apskaitos ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės Paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Valdžios, teisėsaugos bei priežiūros institucijoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos institucijoms (pvz., policijai, prokuratūrai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, priežiūros institucijoms (pvz., Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir kt.), kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.
 • Skolų išieškojimą vykdantiems, jungtines duomenų bazes tvarkantiems asmenims/įmonėms. Klientui tinkamai ir laiku nevykdant jam pagal Sutartį priklausančių mokėjimų, Bendrovė, paštu ar elektroniniu laišku informavusi Klientą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę Kliento Asmens duomenis teikti valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, teismams, notarams, antstoliams.
  • Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

Duomenų saugojimas

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį Asmens duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų arba kiek tai reikalinga Bendrovės teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti.

Telefonų pokalbių įrašų ir interneto pokalbių duomenys saugomi 6 mėnesius, po kurių yra automatiškai sunaikinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pvz. ištirti  incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai.

Bendrovė imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Taikomos saugumo priemonės

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Asmenų teisės

Asmuo, susisiekęs su Bendrove ir Bendrovei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:

 1. susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
 2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
 3. prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 4. gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 5. prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 6. apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 7. nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Pateiktą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros galite atšaukti parašę mums el. paštu: [email protected], paskambinę Klientų aptarnavimo telefonais: 1852 ir +370 697 61852 (skambinant iš užsienio) arba savitarnos svetainėje.

Asmenų teisių įgyvendinimas

Asmenys gali kreiptis dėl šios Privatumo politikos arba Bendrovės vykdomo Asmens duomenų tvarkymo raštu adresu: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. paštu: [email protected], Klientų aptarnavimo telefonais 1852 ir +370 697 61852. Skambučiai numeriu 1852 yra nemokami, skambučio iš užsienio ilguoju numeriu kaina taikoma pagal ryšio operatoriaus įkainius.

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: [email protected]

Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, Bendrovei turi pateikti užpildytą Bendrovės patvirtintos formos prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis.

Asmuo, pateikdamas prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai, Bendrovės padalinio, atsakingo už asmenų aptarnavimą, darbuotojui, asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • jeigu prašymas pateikiamas per atstovą, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir asmens kodą bei pateikti notariškai patvirtintą atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Bendrovė gali atsisakyti imtis veiksmų pagal asmens prašymą, jeigu asmens prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas.

Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikia asmeniui atsakymą, kuriame nurodyta informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 15-22 straipsnius. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja asmenį apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodydama pratęsimo priežastis.

Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti asmeniui jo prašomą informaciją, jeigu:

 • Asmens duomenys surinkti tiesiogiai iš asmens ir ši informacija asmeniui jau buvo pateikta;
 • Asmens duomenys buvo gauti ne iš paties asmens;
 • Asmens prašomos informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;
 • Asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant prievolę saugoti profesinę paslaptį.

 

Bendrovė įgyvendindama asmens teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo Asmens duomenimis:

 • turi teisę paprašyti asmens sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu Bendrovė tvarko didelį informacijos, susijusios su asmeniu, kiekį;
 • asmeniui informacijos pateikia tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės, jeigu tam tikra informacija apie asmenį yra susijusi ir su kitais asmenimis.

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu Asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmenų pareigos

Asmenys, pateikdami Bendrovei savo Asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šioje Privatumo politikoje pateikiamomis Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų asmenų teikiamus Asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei asmuo pateikia per neapdairumą.

Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Šioje Privatumo politikoje pateikiamos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis gali būti pateikiama Bendrovės sutartyse, kituose dokumentuose, interneto svetainėje www.eso.lt, savitarnos svetainėje arba nuotoliniais Klientų aptarnavimo kanalais (telefonu, el. paštu ir kt.).

Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šią Privatumo politiką. Apie šios Privatumo politikos pakeitimus Bendrovė informuos paskelbiant apie tai Bendrovės interneto svetainėje. Tam tikrais atvejais Bendrovė taip pat gali informuoti asmenis apie pakeitimus paštu, el. paštu ar kitu būdu (pvz. paskelbiant spaudoje).

Prašymo įgyvendinti BDAR teises forma (nuoroda).