Susisiekime

Viešosios konsultacijos

2024–2033 m. AB "Energijos skirstymo operatorius" investicijų planas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) atnaujino ir parengė viešajai konsultacijai 2024-2033 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų plano projektą. Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus. 

Prašome Jūsų viešos konsultacijos metu pateikti savo pastabas ir siūlymus konsultuojamam dokumentui Bendrovei el. paštu [email protected] ir [email protected] iki 2024 m. liepos 1 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2024-2033 metų investicijų planas

Pastabų ir pasiūlymų lentelė

Viešoji konsultacija dėl naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ Gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių pakeitimo 2024.05.24 – 2024.06.07

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė/Operatorius) teikia viešajai konsultacijai Bendrovės parengtas ir atnaujintasNaudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles (toliau – Taisyklės)1. 

Taisyklėse atliekami šie pakeitimai: 

  1. Dėl Taisyklių 3 ir 5 punktų 

Pakeitimas atliekamas teisinio aiškumo tikslais, įtvirtinant, kad Taisyklės taikomos ir jų nuostatų privalo laikytis prie Operatoriaus valdomos gamtinių dujų skirstymo sistemos prijungiami biodujų gamintojai. Šiuo metu Taisyklėse nėra nurodyta, kad Taisyklių nuostatos galioja biodujų gamintojams. 

2. Dėl Taisyklių 8.3, 8.4, 8.5 papunkčių 

Papildoma sąvokomis, susijusiomis su biodujų gamintojais, kurios toliau bus naudojamos Taisyklių  nuostatose, reglamentuojančiose biodujų gamintojų veiklą. 

3. Dėl Taisyklių 10 punkto  

Biodujų gamintojams taikomas nuostatas šiuo metu reglamentuoja keli teisės aktai, tame tarpe Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas. Dabartinėje Taisyklių redakcijoje šis teisės aktas nėra paminėtas. Taisykles pritaikant biodujų gamintojams, atsiranda poreikis šį teisės aktą, kaip aktualų, paminėti Taisyklėse. 

4. Dėl Taisyklių 13 punkto  

Patikslintas biodujų gamintojo prisijungimo prie Operatoriaus skirstymo sistemos sutarties, kurioje nurodomi dujų slėgio parametrai ir kurių biodujų gamintojas negali viršyti, pavadinimas. 

5. Dėl Taisyklių 15.5 papunkčio 

Siūloma patikslinti papunktį nurodant, kad sistemos techninės dalies pajėgumas nustatomas atsižvelgiant į maksimalų momentinį dujų srautą. Atliekant naujo vartotojo prijungimą ar esamo vartotojo dujų srauto didinimą atliekami dujų sistemos hidraulinių nuostolių skaičiavimai. Skaičiavimai atliekami norint įsitikinti, ar bus užtikrintas pageidaujamas dujų srauto poreikis naujiems ir esamiems vartotojams. Skaičiavimams atlikti naudojama dujų maksimalaus momentinio srauto faktinė reikšmė. 

6. Dėl naujo Taisyklių 15.9 papunkčio 

Papildoma nauju 15.9 papunkčiu (buvęs Taisyklių 15.9 papunktis tampa 15.10 papunkčiu), numatant, kad dujų sistemos techninės dalies pajėgumas vertinamas ir pagal gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojų dujų poreikį. 

7. Dėl Taisyklių 17 punkto 

Patikslintas punktas nurodant, kad biodujų gamintojas naudojasi Operatoriaus valdoma gamtinių dujų skirstymo sistema įleisdamas dujas į gamtinių dujų skirstymo sistemą. 

8. Dėl Taisyklių 19, 20 punktų 

Teisinio aiškumo tikslais punktai papildyti, nurodant, kad šie punktai taikomi ir  biodujų gamintojui. Pritaikant Taisykles biodujų gamintojams, valdant dujų srautus ir sistemą atsiranda poreikis keistis atitinkama informacija ir su biodujų gamintojais, kurių valdomi biodujų įrenginiai bus prijungti prie Operatoriaus gamtinių dujų skirstymo sistemos ir su kuriais bendradarbiavimo nuostatos bus numatytos bendradarbiavimo sutartyje. 

9. Dėl Taisyklių 29.8 papunkčio 

Dujų kokybę reglamentuoja Gamtinių dujų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“. Šiame teisės akte nustatyti reikalavimai taikomi ir biodujoms, taigi Operatorius turi teisę atsisakyti priimti biodujas iš šių reikalavimų nesilaikančio biodujų gamintojo. 

10. Dėl Taisyklių 29.9 papunkčio 

Papildoma papunkčiu  suteikiančiu Operatoriui teisę atsisakyti priimti biodujų gamintojo įleidžiamas biodujas, jeigu dujų srauto parametrai neatitinka Operatoriaus nustatytų.  Jeigu įleidžiamų dujų srautas mažesnis nei yra nustatytas parametruose, dujų srautas bus neapskaitomas nes apskaitos priemonė turi minimalią ribą iki kurios yra apskaitomas dujų srautas. Didesnis nei parametruose nurodytas dujų slėgis gali dirbtinai sukelti dujų slėgį gamtinių dujų Skirstymo sistemoje ir dėl padidėjusio slėgio gali atsijungti dujų vartotojų slėgio reguliatoriai, ar suveikti apsauginiai dujų išmetimo vožtuvai, kurie atsidaro kai slėgis padidėja tam tikrose ribose. 

11. Dėl Taisyklių 29.10 papunkčio 

Papildoma papunkčiu suteikiančiu Operatoriui teisę atsisakyti priimti biodujų gamintojo įleidžiamas biodujas, jeigu biodujų gamintojo eksploatuojami apskaitos prietaisai neatitinka teisės aktų reikalavimų. Tik teisės aktų reikalavimus atitinkančiais apskaitos prietaisais būtų tiksliai išmatuojamas į gamtinių dujų skirstymo sistemą įleidžiamų biodujų kiekis.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 30 straipsnio 3 dalies nuostatomis,  energijos matavimo priemones ar išmaniąsias energijos apskaitos sistemas savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja perdavimo, skirstymo ar laikymo energetikos objektus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančios energetikos įmonės ir šioms matavimo priemonėms Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka turi būti atliktas teisinis metrologinis patvirtinimas. 

12. Dėl Taisyklių VII skyriaus, 35 punkto  

Patikslintas Taisyklių VII skyriaus pavadinimas, nurodant, kad šis skyrius reglamentuoja ir biodujų gamintojų teises ir pareigas.  

Naujas Taisyklių 35 punktas nustato biodujų gamintojo pareigas, kurios iki šiol Taisyklėse nebuvo reglamentuotos. Šios pareigos svarbios norint tinkamai reglamentuoti biodujų gamintojo ir Operatoriaus santykius ir užtikrinti saugų ir patikimą gamtinių dujų skirstymo sistemos darbą. 

13. Dėl šiuo metu galiojančio Taisyklių 42.4 papunkčio  

Siūloma šį papunktį naikinti tuo pagrindu, kad šis papunktis dubliuoja Taisyklių 43.2 papunktį (dabar - 42.2 papunktis). Keičiant matavimo priemonę visada fiksuojami senosios ir naujosios matavimo priemonės rodmenys, nepriklausomai nuo to, ar apskaita kasdienė ar nekasdienė. 

14. Dėl šiuo metu galiojančio Taisyklių 58 punkto  

Siūloma naikinti. Reikalavimai dujų kokybei nustatyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakyme Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.  

15. Dėl Taisyklių 139 punkto  

Patikslintas paslaugų grafiko pateikimo procesas - nebereikalaujama pateikti preliminaraus paslaugų grafiko. Pokytis siūlomas siekiant supaprastinti paslaugų grafikų derinimo procesą ir atsižvelgiant į faktines paslaugų grafiko derinimo aplinkybes. 

16. Dėl Taisyklių 140 punkto 

Pakeitimas, kuriuo nustatoma, kad gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojai apie patvirtintą bendrą suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties mėnesio paslaugų grafiką informuojami elektroniniu paštu,  siūlomas atsižvelgiant į faktines paslaugų grafiko derinimo aplinkybes ir atliepiant gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojų lūkestį informaciją gauti operatyviai. 

17. Dėl Taisyklių 150 punkto  

Pakeitimas, kuriuo siūloma numatyti, kad Operatorius kiekvieną darbo dieną atitinkamą informaciją gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojui teikia ne per ESPS, bet elektroninėmis ryšio priemonėmis, siūlomas atsižvelgiant į faktines paslaugų grafiko derinimo aplinkybes ir atliepiant gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojų lūkestį informaciją gauti operatyviai. 

18. Dėl Taisyklių 153 punkto  

Pakeitimas, kuriuo įtvirtinama, kad informacijos apsikeitimas galimas ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, įvertinus tai kad Taisyklių 150 punkte nurodytas duomenų apsikeitimas vyksta elektroninėmis ryšio priemonėmis.  

19. Dėl Taisyklių 155.10, 155.11 papunkčių 

Papildoma naujais papunkčiais Taisyklėse, reglamentuojančiais, kokią informaciją, susijusią su biodujų gamintojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius teikia gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui, siekiant sklandaus duomenų apsikeitimo. 

20. Dėl naujų Taisyklių 161, 162 punktų  

Papildoma naujais 161 ir 162 punktais Taisyklėse (likę punktai pernumeruojami), kurie reglamentuos biodujų gamintojo Operatoriui teikiamos informacijos, ir Operatoriaus teikiamos informacijos biodujų gamintojui, užtikrinančios sklandžią Operatoriaus ir biodujų gamintojo veiklą, apimtį.  

21. Dėl Taisyklių 164 punkto 

Pritaikant Taisykles biodujų gamintojui, atsiranda poreikis reglamentuoti su biodujų gamintoju susijusios informacijos konfidencialumo sąlygas. 

Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus. 

Prašome Jūsų pateikti savo pastabas ir siūlymus lentelėse Bendrovei el. paštu [email protected] ir [email protected]  iki š. m. birželio 7 dienos. 

Naudojimosi AB Energijos skirstymo operatorius gamtinių dujų sistema taisyklės


Pastabų ir pasiūlymų lentelė pildymui

Viešoji konsultacija dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų pakeitimo derinimo 2023.07.25 – 2023.08.08

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) atnaujino ir parengė viešajai konsultacijai elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties sąlygas. 

Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus.

Prašome pastabas ir siūlymus lentelėse teikite el. paštu [email protected] ir [email protected] iki š. m. rugpjūčio 8  dienos.

Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutartis

Pastabų ir pasiūlymų lentelė

Viešoji konsultacija dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties standartinių sąlygų 2023.03.20 – 2023.03.31

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) atnaujino ir parengė viešajai konsultacijai elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties sąlygas. 

Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus.

Pagal Elektros energetikos įstatymo pakeitimus Bendrovė ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d. turi parengti ir, suderinus su VERT, savo interneto svetainėje paskelbti elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties standartines sąlygas.

Prašome pastabas ir siūlymus lentelėse teikite el. paštu [email protected] ir [email protected] iki š. m. kovo 31 dienos.

Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties sąlygos

Pastabų ir pasiūlymų lentelė pildymui

 

Viešoji konsultacija dėl Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos tvarkos aprašo 2023.03.30 – 2023.04.14

Šiuo raštu norime Jus informuoti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 32 straipsnio 9 dalimi, kur įtvirtinta, kad biodujų gamintojo prašymo išduoti preliminarias prijungimo sąlygas, prašymo sudaryti biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos paslaugos sutartį formos, kartu su prašymais pateikiamų dokumentų sąrašas nustatomi su Valstybine energetikos reguliavimo taryba suderintame Dujų sistemos operatoriaus prijungimo prie dujų sistemos tvarkos apraše,  parengė ir viešai konsultacijai skelbia Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo tvarkos aprašo projektą (toliau – aprašas).

Aprašo nuostatomis siekiama, kaip tai numato minėto įstatymo nuostata, patvirtinti reikiamas prašymų formas, nustatyti, kokie dokumentai yra reikalingi teikiant šiuos prašymus bei reglamentuoti biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie Bendrovės valdomų gamtinių dujų skirstymo sistemos tvarką ir sąlygas.

Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus.

Prašome pastabas ir siūlymus lentelėse teikite el. paštu [email protected] ir [email protected] iki š. m. balandžio 14 dienos.

Biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistemos tvarkos aprašas

Pastabų ir pasiūlymų lentelė pildymui

Viešoji konsultacija dėl naudojimosi ab „energijos skirstymo operatorius“ Gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių pakeitimo 2023.05.08 – 2023.05.19

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė/Operatorius) teikia viešajai konsultacijai Bendrovės parengtas ir atnaujintasNaudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles (toliau – Taisyklės)1. 

Taisyklėse atliekami šie pakeitimai: 

1. Dėl Taisyklių 33.20 papunkčio  

Siūloma Taisyklėse įtvirtinti konkretų terminą, iki kurio gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojas- tiekėjas gali pateikti prašymą atlikti neplaninį dujų matavimo priemonės rodmenų neplaninį patikrinimą. Konkrečių terminų nustatymas dujų kiekio matavimo priemonių rodmenų nurašymui reikalingas siekiant efektyvinti Operatoriaus darbą vykdant apskaitos rodmenų nurašymo darbus, t. y. numatyti reikalingus išteklius tiekėjo pateiktų užsakymų vykdymui, suplanuoti jų vykdymą per ataskaitinį laikotarpį. 

Nurodyti konkretūs terminai svarbūs norint užtikrinti vartotojų pasitenkinimą tiek Operatoriaus, tiek Operatoriaus vardu teisėtai veikiančių asmenų darbo kokybe, darbų atlikimo greičiu, suteikti galimybę vartotojams geriau susiplanuoti laiką, kada galės sudaryti sąlygas Operatoriui patikrinti dujų kiekio matavimo priemonių rodmenis. 

2. Dėl Taisyklių 41.3 papunkčio 

Pakeitimas atliekamas teisinio aiškumo tikslais ir siekiant suderinti su Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių2, 55 punkto nuostata, pagal kurią tiekimo įmonės, su kuriomis vartotojas turi sudaręs sutartis, skirstymo sistemos operatorius turi teisę tikrinti dujų kiekio matavimo priemonės rodmenis. Vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir įsileisti skirstymo sistemos operatoriaus ir (ar) tiekimo įmonės darbuotojus ar kitus jų įgaliotus asmenis į savo valdas ar patalpas dujų kiekio matavimo priemonių patikrinimui. 

3. Dėl Taisyklių 57, 60, 61 punktų  

Siūloma numatyti, kad dujų kokybė turi atitikti Energetikos ministro patvirtintus Gamtinių dujų kokybės reikalavimus3 ir išbraukti nuostatą, pagal kurią pristatomos dujos gali atitikti su sistemos naudotoju sutartus dujų kokybės reikalavimus. Šiuo metu galiojantys teisės aktai nenumato galimybės susitarti dėl kitokių kokybės reikalavimų nei kad nurodyta minėtuose reikalavimuose.   

4. Dėl Taisyklių 104 punkto  

Įvertinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 8034 nuostatas, išbraukta buvusi nuostata, numačiusi, kad ekstremalios energetikos situacijos atveju, Operatoriui gavus iš perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą apriboti dujų skirstymą sistemoje didesne apimtimi negu vartotojų, turinčių nepertraukiamo tiekimo režimą poreikis, dujų skirstymo apribojimas ar nutraukimas šiems vartotojams vykdomas vadovaujantis Sistemos naudotojo su perdavimo sistemos operatoriumi suderintu ir Operatoriui pateiktu dujų tiekimo grafiku. Nepateikus grafiko, Operatorius turi teisę apriboti ar nutraukti dujų skirstymą vartotojams savo nuožiūra, vadovaujantis skirstymo sutartyse nurodytomis dujų tiekimo ribojimo grupėmis. 

Vietoj šios nuostatos teisinio aiškumo tikslas įtvirtinta, kad jeigu sutrinka dujų tiekimas ar nutraukiamas dujų tiekimas, vartotojams dujos tiekiamos ir transportuojamosarba dujų tiekimas ir transportavimas ribojamas ar palaipsniui nutraukiamas vadovaujantis Gamtinių dujų teikimo saugumą užtikrinančių priemonių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančių priemonių aprašo patvirtinimo“, nuostatomis. 

5. Dėl Taisyklių 139 punkto  

Patikslintas paslaugų grafiko pateikimo terminas (vietoj buvusios 15 kiekvieno mėnesio dienos numatyta 23 kiekvieno mėnesio diena), atsižvelgiant į faktiškai dabar vykstantį paslaugų grafiko pateikimo procesą. 

6. Dėl buvusio Taisyklių 144 punkto (dabar – 144–146 punktai) 

Naujai įtraukiami Taisyklių punktai ir papunkčiai reglamentuoja suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) tarpusavio skolinimosi tvarką, kuri dabartinėje Taisyklių redakcijoje nebuvo aprašyta ir tapo aktuali SGD paskirstymo stotyje veikiant daugiau nei vienam sistemos naudotojui ir siekiant  vartotojams užtikrinti nepertraukiamą dujų tiekimą.  

Taisyklėse atsisakoma nuostatos, pagal kurią jeigu sistemos naudotojas neužtikrina krovinio pristatymo <...>krovinio pristatymu į SGD stotį pasirūpina operatorius. Pažymėtina, kad  dujų tiekimas į SGD stotelę jeigu to negali atlikti sistemos naudotojas, nėra operatoriui būdinga veikla. Tad įvertinus AB „Klaipėdos nafta“ gerąją praktiką, numatoma, kad sistemos naudotojai SGD stotyje turi galimybę reikiamą dujų kiekį skolintis vienas iš kito. Tokiu būdu bus de jure įtvirtinta praktika, kuri taikoma SGD stotyje sistemos naudotojų jau šiuo metu.  

7. Dėl buvusio Taisyklių 149 punkto (dabar – 150 punktas) 

Operatorius sistemos naudotojui per AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacijos ir paslaugų teikimo internetu elektroninė skirstymo paslaugų užsakymo ir administravimo sistemą informaciją apie jo likučius SGD stotyje. Bendras SGD stoties dujų likutis yra perteklinė informaciją, todėl išbraukiamas sakinys „šiame punkte nustatyta tvarka Operatorius taip pat teikia duomenis apie SGD likutį SGD paskirstymo stotyje“

Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus. 

Prašome Jūsų pateikti savo pastabas ir siūlymus lentelėse Bendrovei el. paštu [email protected] ir [email protected]  iki š. m. gegužės 19  dienos. 

Naudojimosi AB Energijos skirstymo operatorius gamtinių dujų sistema taisyklės

Pastabų ir pasiūlymų lentelė pildymui

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).