Viešosios konsultacijos

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) atnaujino ir parengė viešajai konsultacijai 2024-2033 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų plano projektą. Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus. 

Prašome jūsų viešos konsultacijos metu pateikti savo pastabas ir siūlymus konsultuojamam dokumentui Bendrovei el. paštu info@eso.lt ir gintare.skorupskaite@eso.lt iki 2024 m. liepos 1 d. 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2024-2033 metų investicijų planas

Pastabų ir pasiūlymų lentelė

Viešoji konsultacija dėl naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ Gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių pakeitimo 2024.05.24 – 2024.06.07

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė / Operatorius) teikia viešajai konsultacijai Bendrovės parengtas ir atnaujintasNaudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles (toliau – Taisyklės)1. 

Taisyklėse atliekami šie pakeitimai: 

1. Dėl Taisyklių 3 ir 5 punktų 

Pakeitimas atliekamas teisinio aiškumo tikslais, įtvirtinant, kad Taisyklės taikomos ir jų nuostatų privalo laikytis prie Operatoriaus valdomos gamtinių dujų skirstymo sistemos prijungiami biodujų gamintojai. Šiuo metu Taisyklėse nėra nurodyta, kad Taisyklių nuostatos galioja biodujų gamintojams. 

2. Dėl Taisyklių 8.3, 8.4, 8.5 papunkčių 

Papildoma sąvokomis, susijusiomis su biodujų gamintojais, kurios toliau bus naudojamos Taisyklių  nuostatose, reglamentuojančiose biodujų gamintojų veiklą. 

3. Dėl Taisyklių 10 punkto  

Biodujų gamintojams taikomas nuostatas šiuo metu reglamentuoja keli teisės aktai, tame tarpe Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas. Dabartinėje Taisyklių redakcijoje šis teisės aktas nėra paminėtas. Taisykles pritaikant biodujų gamintojams, atsiranda poreikis šį teisės aktą, kaip aktualų, paminėti Taisyklėse. 

4. Dėl Taisyklių 13 punkto  

Patikslintas biodujų gamintojo prisijungimo prie Operatoriaus skirstymo sistemos sutarties, kurioje nurodomi dujų slėgio parametrai ir kurių biodujų gamintojas negali viršyti, pavadinimas. 

5. Dėl Taisyklių 15.5 papunkčio 

Siūloma patikslinti papunktį nurodant, kad sistemos techninės dalies pajėgumas nustatomas atsižvelgiant į maksimalų momentinį dujų srautą. Atliekant naujo vartotojo prijungimą ar esamo vartotojo dujų srauto didinimą atliekami dujų sistemos hidraulinių nuostolių skaičiavimai. Skaičiavimai atliekami norint įsitikinti, ar bus užtikrintas pageidaujamas dujų srauto poreikis naujiems ir esamiems vartotojams. Skaičiavimams atlikti naudojama dujų maksimalaus momentinio srauto faktinė reikšmė. 

6. Dėl naujo Taisyklių 15.9 papunkčio 

Papildoma nauju 15.9 papunkčiu (buvęs Taisyklių 15.9 papunktis tampa 15.10 papunkčiu), numatant, kad dujų sistemos techninės dalies pajėgumas vertinamas ir pagal gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojų dujų poreikį. 

7. Dėl Taisyklių 17 punkto 

Patikslintas punktas nurodant, kad biodujų gamintojas naudojasi Operatoriaus valdoma gamtinių dujų skirstymo sistema įleisdamas dujas į gamtinių dujų skirstymo sistemą. 

8. Dėl Taisyklių 19, 20 punktų 

Teisinio aiškumo tikslais punktai papildyti, nurodant, kad šie punktai taikomi ir  biodujų gamintojui. Pritaikant Taisykles biodujų gamintojams, valdant dujų srautus ir sistemą atsiranda poreikis keistis atitinkama informacija ir su biodujų gamintojais, kurių valdomi biodujų įrenginiai bus prijungti prie Operatoriaus gamtinių dujų skirstymo sistemos ir su kuriais bendradarbiavimo nuostatos bus numatytos bendradarbiavimo sutartyje. 

9. Dėl Taisyklių 29.8 papunkčio 

Dujų kokybę reglamentuoja Gamtinių dujų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“. Šiame teisės akte nustatyti reikalavimai taikomi ir biodujoms, taigi Operatorius turi teisę atsisakyti priimti biodujas iš šių reikalavimų nesilaikančio biodujų gamintojo. 

10. Dėl Taisyklių 29.9 papunkčio 

Papildoma papunkčiu  suteikiančiu Operatoriui teisę atsisakyti priimti biodujų gamintojo įleidžiamas biodujas, jeigu dujų srauto parametrai neatitinka Operatoriaus nustatytų.  Jeigu įleidžiamų dujų srautas mažesnis nei yra nustatytas parametruose, dujų srautas bus neapskaitomas nes apskaitos priemonė turi minimalią ribą iki kurios yra apskaitomas dujų srautas. Didesnis nei parametruose nurodytas dujų slėgis gali dirbtinai sukelti dujų slėgį gamtinių dujų Skirstymo sistemoje ir dėl padidėjusio slėgio gali atsijungti dujų vartotojų slėgio reguliatoriai, ar suveikti apsauginiai dujų išmetimo vožtuvai, kurie atsidaro kai slėgis padidėja tam tikrose ribose. 

11. Dėl Taisyklių 29.10 papunkčio 

Papildoma papunkčiu suteikiančiu Operatoriui teisę atsisakyti priimti biodujų gamintojo įleidžiamas biodujas, jeigu biodujų gamintojo eksploatuojami apskaitos prietaisai neatitinka teisės aktų reikalavimų. Tik teisės aktų reikalavimus atitinkančiais apskaitos prietaisais būtų tiksliai išmatuojamas į gamtinių dujų skirstymo sistemą įleidžiamų biodujų kiekis.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 30 straipsnio 3 dalies nuostatomis,  energijos matavimo priemones ar išmaniąsias energijos apskaitos sistemas savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja perdavimo, skirstymo ar laikymo energetikos objektus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančios energetikos įmonės ir šioms matavimo priemonėms Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka turi būti atliktas teisinis metrologinis patvirtinimas. 

12. Dėl Taisyklių VII skyriaus, 35 punkto  

Patikslintas Taisyklių VII skyriaus pavadinimas, nurodant, kad šis skyrius reglamentuoja ir biodujų gamintojų teises ir pareigas.  

Naujas Taisyklių 35 punktas nustato biodujų gamintojo pareigas, kurios iki šiol Taisyklėse nebuvo reglamentuotos. Šios pareigos svarbios norint tinkamai reglamentuoti biodujų gamintojo ir Operatoriaus santykius ir užtikrinti saugų ir patikimą gamtinių dujų skirstymo sistemos darbą. 

13. Dėl šiuo metu galiojančio Taisyklių 42.4 papunkčio  

Siūloma šį papunktį naikinti tuo pagrindu, kad šis papunktis dubliuoja Taisyklių 43.2 papunktį (dabar - 42.2 papunktis). Keičiant matavimo priemonę visada fiksuojami senosios ir naujosios matavimo priemonės rodmenys, nepriklausomai nuo to, ar apskaita kasdienė ar nekasdienė. 

14. Dėl šiuo metu galiojančio Taisyklių 58 punkto  

Siūloma naikinti. Reikalavimai dujų kokybei nustatyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakyme Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.  

15. Dėl Taisyklių 139 punkto  

Patikslintas paslaugų grafiko pateikimo procesas - nebereikalaujama pateikti preliminaraus paslaugų grafiko. Pokytis siūlomas siekiant supaprastinti paslaugų grafikų derinimo procesą ir atsižvelgiant į faktines paslaugų grafiko derinimo aplinkybes. 

16. Dėl Taisyklių 140 punkto 

Pakeitimas, kuriuo nustatoma, kad gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojai apie patvirtintą bendrą suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties mėnesio paslaugų grafiką informuojami elektroniniu paštu,  siūlomas atsižvelgiant į faktines paslaugų grafiko derinimo aplinkybes ir atliepiant gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojų lūkestį informaciją gauti operatyviai. 

17. Dėl Taisyklių 150 punkto  

Pakeitimas, kuriuo siūloma numatyti, kad Operatorius kiekvieną darbo dieną atitinkamą informaciją gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojui teikia ne per ESPS, bet elektroninėmis ryšio priemonėmis, siūlomas atsižvelgiant į faktines paslaugų grafiko derinimo aplinkybes ir atliepiant gamtinių dujų skirstymo sistemos naudotojų lūkestį informaciją gauti operatyviai. 

18. Dėl Taisyklių 153 punkto  

Pakeitimas, kuriuo įtvirtinama, kad informacijos apsikeitimas galimas ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, įvertinus tai kad Taisyklių 150 punkte nurodytas duomenų apsikeitimas vyksta elektroninėmis ryšio priemonėmis.  

19. Dėl Taisyklių 155.10, 155.11 papunkčių 

Papildoma naujais papunkčiais Taisyklėse, reglamentuojančiais, kokią informaciją, susijusią su biodujų gamintojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius teikia gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui, siekiant sklandaus duomenų apsikeitimo. 

20. Dėl naujų Taisyklių 161, 162 punktų  

Papildoma naujais 161 ir 162 punktais Taisyklėse (likę punktai pernumeruojami), kurie reglamentuos biodujų gamintojo Operatoriui teikiamos informacijos, ir Operatoriaus teikiamos informacijos biodujų gamintojui, užtikrinančios sklandžią Operatoriaus ir biodujų gamintojo veiklą, apimtį.  

21. Dėl Taisyklių 164 punkto 

Pritaikant Taisykles biodujų gamintojui, atsiranda poreikis reglamentuoti su biodujų gamintoju susijusios informacijos konfidencialumo sąlygas. 

Po viešosios konsultacijos Bendrovė įvertins suinteresuotų šalių pateiktas pastabas ir pagal poreikį atliks atitinkamus pakeitimus. 

Prašome Jūsų pateikti savo pastabas ir siūlymus lentelėse Bendrovei el. paštu info@eso.lt ir martynas.aukstakojis@eso.lt  iki š. m. birželio 7 dienos. 

Naudojimosi AB Energijos skirstymo operatorius gamtinių dujų sistema taisyklės

Pastabų ir pasiūlymų lentelė pildymui